aLuka 8.22,26,37.
bMat. 8.28.
cMat. 8.2.
dLuka 8.28. Seb. 16.17. Heb. 7.1. Luka 1.32,35,76; 6.35. Seb. 7.48.
e1 Thes. 5.27.
f5.15. Mat. 26.53.
gMat. 8.34.
hLuka 8.27.
i2 Kor. 5.13.
j5.15. Mat. 26.53.
kLuka 8.38,39.
lMat. 4.25. Luka 8.39.
mMat. 9.1. Luka 8.40.
nMat. 9.18-26. Luka 8.41-56.
o5.35,36,38. Luka 8.49; 13.14. Seb. 13.15; 18.8,17. Mat. 9.18.
pLuka 13.13.
q5.34. 3.10. Luka 7.21.
rLuka 6.19; 8.46.
s5.34. 3.10. Luka 7.21.
t5.35,36,38. Luka 8.49; 13.14. Seb. 13.15; 18.8,17.Mat. 9.18.
u5.38. Luka 8.49. Roma 16.10,11. 1 Kor. 1.11.
v5.35,36,38. Luka 8.49; 13.14. Seb. 13.15; 18.8,17. Mat. 9.18.
w5.34. Mat. 9.2.
xMat. 17.1.
y3.17.
z5.35,36,38. Luka 8.49; 13.14. Seb. 13.15; 18.8,17. Mat. 9.18.
aa5.37. Luka 8.51.
ab3.17; 7.11,34; 10.46; 15.34.
acLuka 7.14; 8.54. Seb. 9.40. Joha. 11.43.
adLuka 2.47.
ae7.36; 8.15; 9.9. Mat. 8.4.

Mark 5

Ukukhutshwa kwabomoya ababi

Basebefika ngaphetsheya kolwandle, elizweni lamaGadarene a . Esephumile emkhunjini, wahle wamhlangabeza umuntu ovela emangcwabeni elomoya ongcolileyo, owayehlala emangcwabeni b ; njalo kwakungelamuntu owayengambopha ngitsho langamaketane, ngoba wayebotshiwe kanengi ngezibopho langamaketane, kodwa amaketane ayeqanyulwa nguye, lezibopho zaqanyuqanyulwa; njalo kwakungekho owayengamthambisa; langezikhathi zonke, ebusuku lemini, wayesezintabeni lemangcwabeni eklabalala ezisika ngamatshe. Kwathi ebona uJesu ekhatshana, wagijima wamkhonza c , wamemeza ngelizwi elikhulu esithi: Ngilani lawe, Jesu, Ndodana kaNkulunkulu oPhezukonke d ? Ngikufungisa ngoNkulunkulu, ungangihluphi e . Ngoba wathi kuye: Phuma emuntwini, moya ongcolileyo. Wasembuza wathi: Ibizo lakho ungubani? Wasephendula, wathi: Ibizo lami nginguLegiyoni, ngoba sibanengi f . 10 Wasemncenga kakhulu, ukuthi angabaxotsheli ngaphandle kwelizwe. 11 Kwakukhona lapho ngasezintabeni umhlambi omkhulu wengulube usidla; 12 lamadimoni wonke amncenga, athi: Sithume engulubeni, singene kuzo. 13 Njalo uJesu wahle wawavumela. Omoya abangcolileyo basebephuma bangena ezingulubeni; umhlambi wasuphaphatheka eliweni usiya olwandle; njalo zazingaba zinkulungwane ezimbili; zaminzwa olwandle.

14 Abazelusayo ingulube basebebaleka, bayabika emzini lemaphandleni. Basebephuma ukubona ukuthi kuyini okwenzakeleyo g ; 15 bafika kuJesu, bambona obengenwe ngamadimoni ehlezi egqokile h  eqondile i , yena owayelelegiyoni j ; basebesesaba. 16 Labo ababekubonile babatshela ukuthi kwenzeke njani kowayengenwe ngamadimoni, langengulube. 17 Basebeqala ukumncenga ukuthi asuke elizweni lakibo.

18 Wathi engena emkhunjini, owayengenwe ngamadimoni wamncenga, ukuthi abe laye. 19 Kodwa uJesu kamvumelanga, kodwa wathi kuye: Hamba uye ekhaya kwabakini, ubatshele ukuthi iNkosi ikwenzele okungakanani, ikuhawukele k . 20 Wasesuka ehamba waqala ukutshumayela eDikapolisi ukuthi uJesu umenzele okungakanani; basebemangala bonke l .

Indodakazi kaJayirosi ivuswa ekufeni. Owesifazana owayelomopho uyasiliswa

21 UJesu esebuye wachaphela ngaphetsheya ngomkhumbi, kwabuthana kuye ixuku elikhulu, futhi wayengasolwandle m . 22 Njalo khangela, kwafika n  omunye wabaphathi besinagoge, uJayirosi ngebizo o ; embona, wawa phansi enyaweni zakhe, 23 wamncenga kakhulu, esithi: Indodakazi yami encane isiphela; ngiyakuncenga ukuthi ubuye ubeke izandla phezu kwayo, ukuze isindiswe, njalo izaphila p . 24 Wasehamba laye; ixuku elikhulu laselimlandela, lamminyezela.

25 Njalo owesifazana othile owayelomopho wegazi okweminyaka elitshumi lambili, 26 ehluphekile kakhulu kubelaphi abanengi, echithile konke ayelakho, engasizakalanga, kodwa kulokhu kumqinela, 27 esezwile ngoJesu, weza exukwini ngemuva, wathinta isembatho sakhe; 28 ngoba wathi: Aluba ngithinta izembatho zakhe nje, ngizasindiswa. 29 Futhi wahle woma umthombo wegazi lakhe, wasesizwa emzimbeni ukuthi usilile esifweni q . 30 Njalo uJesu wahle wazi phakathi kwakhe ukuthi amandla aphumile kuye, watshibilika esexukwini, wathi: Ngubani othinte izembatho zami r ? 31 Abafundi bakhe basebesithi kuye: Uyabona ixuku likuminyezela, kodwa uthi: Ngubani ongithintileyo? 32 Wasethalaza ukuthi ambone owenze lokhu. 33 Kodwa owesifazana esesaba ethuthumela, ekwazi okwenzekileyo kuye, weza wawa phambi kwakhe, wamtshela iqiniso lonke. 34 Wasesithi kuye: Ndodakazi, ukholo lwakho lukusindisile; hamba ngokuthula, siliswa esifweni sakho s .

35 Esakhuluma, kwafika abanye bomphathi wesinagoge t , bathi: Indodakazi yakho isifile; usamkhathazelani uMfundisi u ? 36 Kwahle kwathi uJesu esizwa ilizwi elikhulunywayo wathi kumphathi wesinagoge v : Ungesabi, kholwa kuphela w . 37 Futhi kavumelanga muntu ukuthi amlandele, ngaphandle kukaPetro loJakobe x  loJohane umfowabo kaJakobe y . 38 Bafika-ke endlini yomphathi wesinagoge z , wabona isiphithiphithi, labakhalayo labalilayo kakhulu, 39 esengenile wathi kubo: Liphithizelelani, likhala? Umntwana omncane kafanga, kodwa ulele. 40 Basebemhleka usulu. Kodwa yena, esebakhuphile bonke, wathatha uyise womntwana omncane lonina lalabo ababelaye, wangena lapho okwakulele khona umntwana omncane aa . 41 Wabamba isandla somntwana omncane, wathi kuye: "Thalitha, kumi" ab ; okuyikuthi ngokuphendulelwa: Wena ntombazana encane, ngithi kuwe, vuka ac . 42 Njalo yahle yavuka intombazana encane, yahamba, ngoba yayileminyaka elitshumi lambili; basebesanganiseka ngokusanganiseka okukhulu ad . 43 Wasebalayisisa kakhulu ukuthi lokhu kungaziwa muntu; wathi kayinikwe ukudla ae .

Copyright information for Ndebele