aMat. 13.54-58.
bMat. 13.55.
c9.23. Gen. 19.22.
dLuka 13.13.
eIsa. 59.16.
fMat. 9.35. Luka 13.22.
gMat. 10.1.
h6.39,40.
iMat. 10.1.
kMat. 10.9-15. Luka 9.3-5; 10.4-12.
lSeb. 12.8. Mat. 10.10. Luka 15.22.
mEks. 18.4.
nMat. 8.4.
oMat. 10.7. Luka 10.9.
pJak. 5.14.
qMat. 10.7. Luka 10.9.
r6.22,26,27. Mat. 14.1.
sMat. 14.1-12. Luka 9.7-9.
t8.28. Mat. 16.14.
uLuka 3.19,20.
vLuka 2.19.
w12.37. Mat. 13.20.
x1 Kho. 3.15.
yIsam. 6.15; 19.18.
zLuka 19.47. Seb. 13.50; 17.4; 25.2; 28.7,17.
aaLuka 3.1.
ab6.22,26,27. Mat. 14.1.
acEsta 5.3,6; 7.2.
adLuka 1.39.
aeMat. 13.21.
af7.9.
agMat. 24.28. Isam. 11.8,9.
ah6.30,31, Luka 9.10.
aiMat. 10.2. Luka 6.13; 17.5; 22.14; 24.10.
aj6.30,31, Luka 9.10.
ak3.20.
al3.9.
amMat. 14.13-21. Luka 9.10-17. Joha. 6.1-13.
anMat. 15.32-38. Mark. 8.2-9.
aoMat. 9.36.
apLuka 9.11.
aqJoha. 6.7.
arNani 11.13,21,22. 2 Kho. 4.43.
as6.7.
at6.7.
auMat. 14.22-36. Joha. 6.15-21.
av6.32.
axMat. 11.21.
ayLuka 9.61.
azMat. 14.23.
baGen. 32.26. Luka 24.28.
bb7.37; 10.26.
bc8.17,18,21.
bd3.5. 8.17. Joha. 12.40. Roma 11.7. 2 Kor. 3.14.

Mark 6

UJesu udelelwa ngabeNazaretha

Wasesuka lapho, waya emzini wakibo; abafundi bakhe basebemlandela. Sekufike isabatha, waqala ukufundisa esinagogeni; labanengi abamuzwayo bamangala, bathi: Zivela ngaphi lezizinto kuye? Njalo yinhlakanipho bani ayinikiweyo, ukuthi lalimisebenzi yamandla enje yenziwe ngezandla zakhe a ? Lo kayisuye umbazi yini, indodana kaMariya, lomfowabo kaJakobe loJose loJudasi loSimoni b ? Labodadewabo kabakho yini lapha kithi? Basebekhubeka ngaye. Kodwa uJesu wathi kubo: Umprofethi kasweli ukudunyiswa, ngaphandle kwelizweni lakibo, lezihlotsheni zakhe lendlini yakwabo. Futhi wayengelakho ukwenza lowodwa umsebenzi wamandla lapho c , ngaphandle kokubeka izandla phezu kwabagulayo abalutshwana, wabasilisa d . Wasemangala ngokungakholwa kwabo e . Wabhodabhoda imizana efundisa f .

Ukuthunywa kwabaphostoli

Wasebizela kuye abalitshumi lambili g , waqala ukubathuma ngababili h , wabanika amandla phezu kwabomoya abangcolileyo i . Wabalaya ukuthi bangaphathi lutho lwendlela, ngaphandle kodondolo kuphela; lasikhwama, lamphako, lamali
 imali: ibala litsho ucezu lwemali yethusi, kodwa lapha kuthathwa njengemali nje
ezwezweni k ;
kodwa bafake amanyathela l ; futhi bangembathi izembatho ezimbili. 10 Wasesithi kubo: Lapho elingena khona endlini, hlalani kiyo lize liphume khona m . 11 Njalo loba ngobani abangayikulemukela, kumbe balizwe, nxa liphuma lapho, thintithani uthuli olungaphansi kwenyawo zenu kube yibufakazi kubo n . Ngiqinisile ngithi kini: Kuzakuba lula eSodoma kumbe laseGomora ngosuku lwesigwebo, kulakulowomuzi. 12 Sebephumile batshumayela ukuthi baphenduke o ; 13 bakhupha amadimoni amanengi, bagcoba abanengi abagulayo ngamagcobo p  babasilisa q .

Ukubulawa kukaJohane uMbhabhathizi

14 Inkosi uHerodi r  wasesizwa ngakho s , ngoba ibizo lakhe laba sobala, wasesithi: UJohane owabhabhathizayo uvukile kwabafileyo, futhi kungakho lamandla esebenza kuye. 15 Abanye bathi: UnguElija; labanye bathi: Ungumprofethi, kumbe unjengomunye wabaprofethi. 16 Kodwa uHerodi esizwa wathi: Lo nguJohane, mina engamquma ikhanda; yena uvukile kwabafileyo t .

17 Ngoba yena uHerodi wayethumele wambamba uJohane, wambopha entolongweni, ngenxa kaHerodiyasi umkaFiliphu umfowabo, ngoba wayemthethe u . 18 Ngoba uJohane wayethe kuHerodi: Kawuvunyelwa ukuba lomkamfowenu. 19 UHerodiyasi wasembambela inhliziyo, wafuna ukumbulala; kodwa kenelisanga; 20 ngoba uHerodi wayemesaba uJohane, esazi ukuthi uyindoda elungileyo lengcwele, wamlondoloza; lalapho emuzwa, wenza izinto ezinengi v , wamuzwa ngokuthokoza w .

21 Kwathi selufikile usuku oluhle, uHerodi ngelanga lakhe lokuzalwa wenzela izikhulu zakhe x  lenduna zenkulungwane y  labalisa z  beGalili aa  ukudla kwantambama, 22 kwathi indodakazi kaHerodiyasi lo isingenile yagida, yamkholisa uHerodi lalabo ababehlezi ekudleni laye, inkosi yathi entombini: Cela kimi loba kuyini okuthandayo, njalo ngizakupha; 23 wafunga kuyo esithi: Loba kuyini ongakucela kimi, ngizakunika ab , kuze kube yingxenye yombuso wami ac . 24 Yasiphuma isithi kunina: Ngizacelani? Yena wasesithi: Ikhanda likaJohane uMbhabhathizi. 25 Njalo yahle yangena enkosini ngokuphangisa ad , yacela, yathi: Ngifuna ukuthi unginike khathesinje emganwini ikhanda likaJohane uMbhabhathizi. 26 Inkosi yasidabuka kakhulu, kodwa ngenxa yezifungo langalabo ababehlezi layo ekudleni ae  kayithandanga ukuyilandulela af . 27 Njalo inkosi yahle yathuma ibutho yalaya ukuthi kulethwe ikhanda lakhe. Wasehamba wamquma ikhanda entolongweni, 28 waletha ikhanda lakhe ngomganu, walinika intombi; intombi yasilinika unina. 29 Kwathi abafundi bakhe sebezwile beza, bathatha isidumbu sakhe, basibeka engcwabeni ag .

UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezinhlanu

30 Abaphostoli basebebuthana kuJesu ah , bambikela konke, lababekwenzile kanye lababekufundisile. 31 Wasesithi kubo: Wozani lina lodwa endaweni eyinkangala ai , liphumule kancinyane aj . Ngoba babebanengi abafikayo labahambayo, futhi bengelathuba lokudla ak .

32 Bakhuphuka ngomkhumbi al  baya endaweni eyinkangala bebodwa am . 33 Amaxuku asebabona besuka, labanengi bamazi, bagijimela khona ndawonye ngenyawo bevela emizini yonke, basebebadlula, bahlangana kuye.

34 Kwathi uJesu esephuma wabona ixuku elikhulu, waba lesihelo ngabo an , ngoba babenjengezimvu ezingelamelusi ao ; waseqala ukubafundisa izinto ezinengi ap .

35 Kwathi isikhathi sesihambile, abafundi bakhe beza kuye bathi: Lindawo iyinkangala, lesikhathi sesihambile; 36 bayekele, ukuze baye ezigabeni ezizingelezeleyo lemizaneni bazithengele izinkwa. Ngoba bengelalutho abangaludla. 37 Wasephendula wathi kubo: Banikeni lina ukuthi badle. Basebesithi kuye aq : Sihambe yini siyethenga izinkwa ngabodenariyo* abangamakhulu amabili, sibaphe badle ar ? 38 Wasesithi kubo: Lilezinkwa ezingaki? Hambani liyebona. Sebesazi bathi: Zinhlanu, lenhlanzi ezimbili. 39 Wasebalaya ukuthi babahlalise bonke phansi ngezigaba ngezigaba etshanini obuluhlaza as . 40 Basebehlala phansi ngamaviyo ngamaviyo, ngamakhulu langamatshumi amahlanu at . 41 Wasethatha izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili, ekhangela phezulu ezulwini, wabonga, wazihlephula izinkwa, wazinika abafundi bakhe ukuthi bazibeke phambi kwabo; lenhlanzi ezimbili wazabela bonke. 42 Basebesidla bonke, basutha. 43 Basebedobha izitsha ezilitshumi lambili ezagcwala imvuthu ezazisele, lokuseleyo kwenhlanzi. 44 Lalabo abadlayo izinkwa, babengaba ngamadoda azinkulungwane ezinhlanu.

UJesu uhamba phezu kolwandle

45 Njalo wahle wacindezela abafundi bakhe au  ukuthi bangene emkhunjini, njalo bamqalele ukuya ngaphetsheya av  eBethisayida
 eBethisayida: kumbe,  maqondana leBethisayida
,
ax , yena esayekela ixuku lihamba.
46 Esebavalelisile, wasuka waya entabeni ay  ukuyakhuleka az . 47 Sekuhlwile, umkhumbi wawuphakathi kolwandle, futhi yena wayeyedwa emhlabathini. 48 Wababona behlupheka kakhulu ekugwedleni, ngoba umoya wawuphambene labo, wasesiza kubo sokungaba yisikhathi somlindo wesine wobusuku, ehamba phezu kolwandle; wasefuna ukubadlula ba . 49 Sebembonile ehamba phezu kolwandle, basebecabanga ukuthi lithonga, bakhala kakhulu; 50 ngoba bambona bonke, bethuka. Kodwa wahle wakhuluma labo, wathi kubo: Manini isibindi; yimi, lingesabi. 51 Wasesenyukela kubo emkhunjini, umoya wasuthula; basebesanganiseka kakhulu okwedlula amalawulo ngaphakathi, bamangala bb . 52 Ngoba babengaqedisisanga ngezinkwa bc ; ngoba inhliziyo yabo yayilukhuni bd .

UJesu usilisa elizweni leGenesaretha

53 Kwathi sebechaphile bafika elizweni leGenesaretha, babophela umkhumbi ekhunjini. 54 Bathi sebephumile emkhunjini, bahle bamazi, 55 bagijimela kuso sonke lesosigaba esizingelezeleyo, baqala ukubhoda bethwala abagulayo ngamathala bebasa lapho abebesizwa ukuthi ukhona. 56 Njalo loba ngaphi angena khona emizaneni loba emizini, loba emaphandleni, babeka abagulayo emidangeni, bamncenga ukuthi bathinte umphetho wesembatho sakhe nje; njalo bonke abamthintayo basindiswa.

Copyright information for Ndebele