aMat. 15.1-28.
b7.5. Mat. 15.20.
c7.8. Heb. 9.10. Joha. 2.6.
d7.8. Heb. 9.10. Joha. 2.6.
e7.8. Mat. 23.25. Luka 11.39.
f7.5. Mat. 15.20.
gIsa. 29.13.
h7.4.
i7.13.
k6.26. Luka 7.30; 10.16. Joha. 12.48. 1 Kor. 1.19. Gal. 3.15. 1 Thes. 4.8. 1 Tim. 5.12. Heb. 10.28. Juda 8.
lEks. 20.12.
mEks. 21.17.
nLevi 1.2. Mat. 27.6. Mark. 5.41.
o7.13.
pMat. 11.15.
q3.19.
rMat. 15.15.
sRoma 1.29.
uRoma 1.29.
v2 Kor. 12.21. Gal.5.19. Efe.4.19.2 Pet.2.7. Juda 4. Roma 13.13. 1 Pet. 4.3. 2 Pet 2.18.
wMat. 6.23.
xRoma 1.30.
y2 Kor. 11.1,17,21.
zMat. 15.21.
aaMat. 4.24. Mark.7.24.
abMat. 8.14.
ac7.31,32,37. Mat. 15.29-31.
adMat. 15.21.
aeMat. 4.18.
afMat. 4.25.
agIsa. 35.6.
ahLuka 13.13.
ai8.23.
aj8.23. Joha. 9.6. 2 Kho. 2.21.
akMat. 20.34.
alMat. 14.19. Mark. 6.41. Joha. 11.41; 17.1.
am8.12. Joha. 11.33,38.
an5.41.
aoIsa. 35.5,6. Mat. 11.5. Luka 1.64.
ap5.43.
aqMat. 9.31.
ar5.43.
as6.51; 10.26.

Mark 7

AbaFarisi lababhali basolwa ngenxa yezimiso zabo

Kwasekubuthana kuye abaFarisi, labanye bababhali, ababevela eJerusalema a ; sebebonile ukuthi abanye babafundi bakhe badla izinkwa ngezandla ezingcolileyo, okuyikuthi ezingagezwanga, basola. Ngoba abaFarisi lamaJuda bonke kabadli, ngaphandle kokuthi bagezisise izandla zabo, belondoloza isiko labadala b . Nxa bevela emdangeni, kabadli, ngaphandle kokuthi bageze c ; futhi zikhona ezinye izinto ezinengi abazemukelayo ukuzilondoloza, ukugezisa d  inkezo lembiza lezitsha zethusi lemibheda e . Emva kwalokhu abaFarisi lababhali bambuza bathi: Kungani abafundi bakho bengahambi ngesiko labadala, kodwa badla isinkwa ngezandla ezingahlanjwanga f ?

Kodwa waphendula wathi kubo: UIsaya waprofetha kuhle ngani lina bazenzisi, njengokulotshiweyo ukuthi: Lesisizwe singidumisa ngezindebe, kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lami g . Kodwa zingikhonza ngeze, zifundisa izimfundiso eziyimilayo yabantu. Ngoba liyekela umlayo kaNkulunkulu, ligcine isiko labantu, ukugezisa imbiza lenkezo h ; lezinye izinto ezinengi ezinjalo liyazenza i . Wasesithi kubo: Liyekela kuhle
 liyayekela kuhle: kumbe,  liyachitha
umlayo kaNkulunkulu, ukuze lilondoloze isiko lenu k .
10 Ngoba uMozisi wathi: Hlonipha uyihlo lonyoko l ; lokuthi: Othuka uyise kumbe unina kumele afe ukufa m ; 11 kodwa lina lithi: Aluba umuntu esithi kuyise kumbe kunina: Lokho obungasizwa yimi ngakho, "liKhobane", okuyikuthi umnikelo kuNkulunkulu; 12 kalisamvumeli ukwenzela uyise kumbe unina ulutho n , 13 lilenza ize ilizwi likaNkulunkulu ngesiko lenu eliliqhubayo; lezinto ezinengi ezinjalo liyazenza o .

14 Esebizile kuye ixuku lonke, wathi kilo: Ngilalelani lonke, liqedisise. 15 Kalukho ulutho olungaphandle komuntu olungamngcolisa lungena kuye; kodwa izinto eziphuma kuye, yizo lezo ezingcolisa umuntu. 16 Uba ekhona olendlebe zokuzwa akezwe p .

17 Esengenile endlini evela exukwini q , abafundi bakhe bambuza ngomfanekiso r . 18 Wasesithi kubo: Ngokunjalo lani lingabangelakuqedisisa yini? Kaliqedisisi yini ukuthi konke okungaphandle okungena emuntwini kungemngcolise? 19 Ngoba kakungeni enhliziyweni yakhe, kodwa esiswini; kuphumela ngaphandle, kuhlambulula ukudla konke. 20 Wasesithi: Okuphumayo emuntwini, yikho okungcolisa umuntu. 21 Ngoba kuphuma ngaphakathi enhliziyweni yabantu imicabango emibi, ukuphinga, ukufeba, ukubulala, 22 ukweba, ubuhwaba s,
 ubuhwaba: Gr.  ubuhwaba, inkohlakalo
, ukuxhwala u , inkohliso, amanyala v , ilihlo elibi w , inhlamba, ukuzigqaja x , ubuthutha y ;
23 zonke lezizinto ezimbi zivela ngaphakathi, zimngcolise umuntu.

Owesifazana weSirofenike

24 Wasesukuma lapho waya emikhawulweni yeTire leSidoni z . Wangena endlini, engathandi ukuthi umuntu akwazi, kodwa wayengelakufihlakala. 25 Ngoba owesifazana, olentombazana yakhe elomoya ongcolileyo, esezwile ngaye, weza wawa phansi enyaweni zakhe; 26 njalo owesifazana wayengumGriki, engumSirofenike ngokuzalwa aa ; wasemncenga ukuthi akhuphe idimoni endodakazini yakhe. 27 Kodwa uJesu wathi kuye: Ake kusuthe abantwana kuqala; ngoba kakukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana sisiphosele izinjana. 28 Kodwa waphendula wathi kuye: Yebo, Nkosi; kodwa lezinjana ezingaphansi kwetafula ziyadla imvuthuluka yabantwana. 29 Wasesithi kuye: Ngenxa yalokhukutsho hamba-ke; idimoni liphumile endodakazini yakho. 30 Wasesuka waya endlini yakhe, wafica idimoni seliphumile, lendodakazi ilele embhedeni ab .

Isacuthe esigagasayo siyasiliswa

31 Wasebuya wasuka ac  emikhawulweni yeTire leSidoni ad , weza elwandle lweGalili ae , phakathi kwemikhawulo yeDikapolisi af . 32 Basebeletha kuye isacuthe esigagasayo ag , bamncenga ukuthi abeke isandla sakhe phezu kwaso ah . 33 Wasesikhupha exukwini sabasodwa, wafaka iminwe yakhe endlebeni zaso ai , wakhafula aj  wathinta ulimi lwaso ak , 34 ekhangela phezulu ezulwini al , wabubula am , wathi kuso: "Efatha"; okuyikuthi: Vulwa an ! 35 Njalo zahle zavulwa indlebe zaso; yasithukululwa intambo yolimi lwaso, sasesikhuluma saqonda ao . 36 Wasebalaya ukuthi bangatsheli muntu ap ; kodwa lanxa aq  wayebalayile kakhulu, kwang’khona bekumemezela ngamandla ar . 37 Basebemangala kakhulukazi sibili, bathi: Uzenzile kuhle izinto zonke; wenza kokubili izacuthe ukuthi zizwe, lezimungulu ukuthi zikhulume as .

Copyright information for Ndebele