aMat. 15.32-38.
bMat. 14.14-21. Mark. 6.34-44.
cMat. 15.39. 16.12.
d3.9.
eMat. 15.39.
f7.34.
g3.9.
h5.43.
i3.6; 12.13.
jLuka 3.15.
kLuka 3.15.
l8.21.
m6.52.
n6.41,44.
o8.6,9.
p8.21.
q6.45. Mat. 11.21.
r3.10. Mat. 20.34.
s7.33.
t7.33.
u3.10. Mat. 20.34.
vLuka 13.13.
w8.23.
x8.30. Mat. 8.4.
yMat. 16.13-16. Luka 9.18-20.
zMat. 12.16.
aaMat. 16.20. Luka 9.21.
ab8.30. Mat. 8.4.
acMat. 16.21-28. Luka 9.22-27.
adLuka 17.25.
ae10.1.
afLuka 9.26. Roma 1.16. 2 Tim. 1.8,12,16. Mat. 10.33.
agMat. 12.39.
ahMat. 25.31.

Mark 8

UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezine

Ngalezonsuku kwakukhona ixuku elikhulu kakhulu, njalo lalingelakho okokudla a , uJesu wabizela kuye abafundi bakhe wathi kubo: Ngilesihelo ngexuku; ngoba sebehlezi lami insuku ezintathu, bengelalutho lokudla; njalo uba ngibayekela baye emakhaya abo bengadlanga, bazayatha endleleni; ngoba abanye babo bavela khatshana b . Abafundi bakhe basebemphendula bathi: Zingavela ngaphi izinkwa umuntu angasuthisa ngazo laba lapha enkangala? Wasebabuza wathi: Lilezinkwa ezingaki? Basebesithi: Eziyisikhombisa. Waselaya ixuku ukuthi lihlale phansi emhlabathini; wasethatha izinkwa eziyisikhombisa, esebongile wazihlephula wazinika abafundi bakhe, ukuthi babeke phambi kwabo; basebebeka phambi kwexuku. Njalo babelenhlanzana ezinlutshwana; esebusisile wathi bazibeke lazo phambi kwabo. Basebesidla, basutha; basebedobha imvuthu ezazisele, izitsha eziyisikhombisa. Labasebedlile babengaba zinkulungwane ezine; wasebayekela bahamba.

10 Njalo wahle wangena c  emkhunjini labafundi bakhe d , weza kungxenye zeDalmanutha e .

Abafuna isibonakaliso

11 AbaFarisi basebephuma, baqala ukuphikisana laye, befunisisa kuye isibonakaliso esivela ezulwini, bemlinga. 12 Wasebubula kakhulu emoyeni wakhe wathi f : Lesisizukulwana sidingelani isibonakaliso? Ngiqinisile ngithi kini: Qiniso akulasibonakaliso esizanikwa kulesisizukulwana. 13 Wasebatshiya, wangena emkhunjini futhi, wasuka waya ngaphetsheya g .

UJesu ukhuza abafundi ngokungaqedisisi kwabo

14 Njalo abafundi babekhohliwe ukuthatha izinkwa, bengelalutho emkhunjini ngaphandle kwesinkwa esisodwa. 15 Wasebalaya, wathi: Nanzelelani, liqaphele imvubelo yabaFarisi h  lemvubelo kaHerodi i . 16 Basebezindlisana, besithi: Ngoba kasilazinkwa j . 17 UJesu esekwazi wathi kubo: Kungani likhulumisana ngokuthi kalilazinkwa k ? Kalikaboni, njalo kaliqedisisi yini l ? Lokhe lilenhliziyo ezilukhuni yini? 18 Lilamehlo kaliboni yini? Futhi lilendlebe kalizwa yini? Njalo kalikhumbuli yini m ? 19 Mhla ngahlephulela abazinkulungwane ezinhlanu izinkwa ezinhlanu n , ladobha izitsha ezingaki ezigcwele imvuthu? Bathi kuye: Ezilitshumi lambili. 20 Njalo mhla ziyisikhombisa kwabazinkulungwane ezine o , ladobha izitsha ezingaki ezigcwele imvuthu? Basebesithi: Eziyisikhombisa. 21 Wasesithi kubo: Yinindaba lingaqedisisi p ?

Isiphofu seBethisayida

22 Wasefika eBethisayida q . Basebeletha kuye isiphofu, bamncenga ukuthi asithinte r . 23 Wasesibamba isiphofu ngesandla, wasikhuphela ngaphandle komzana s ; esekhafulele emehlweni aso t , wabeka izandla zakhe phezu kwaso u , wasibuza ukuthi ngabe sibona ulutho. 24 Sasesikhangela phezulu sathi: Ngibona abantu behambahamba kungathi yizihlahla. 25 Emva kwalokhu wabuya wabeka izandla zakhe phezu kwamehlo aso, wasenza sakhangela phezulu; sasesisiliswa, sabona bonke ngokucacileyo v . 26 Wasesithuma endlini yaso, wathi: Ungangeni emzaneni w , njalo ungatsheli muntu loyedwa emzaneni x .

Isivumo sokholo sikaPetro

27 UJesu wasephuma labafundi bakhe baya emizaneni yeKesariya yeFiliphu y ; besendleleni wababuza abafundi bakhe, wathi kubo: Abantu bathi ngingubani? 28 Basebephendula bathi: UJohane uMbhabhathizi; labanye: UElija; labanye: Omunye wabaprofethi. 29 Yena wasesithi kubo: Lina-ke lithi ngingubani? UPetro wasephendula wathi kuye: Wena unguKristu. 30 Wasebalayisisa z  ukuthi aa  bangatsheli muntu ngaye ab .

UJesu ukhuluma ngokufa lokuvuka kwakhe

31 Waseqala ukubafundisa ac , ukuthi iNdodana yomuntu imele ukuhlupheka izinto ezinengi, ilahlwe ngabadala labapristi abakhulu lababhali, ibulawe, ibuye ivuke emva kwensuku ezintathu ad . 32 Waselikhuluma lelilizwi obala. UPetro wasemthatha waqala ukumkhuza. 33 Kodwa etshibilika, wabona abafundi bakhe, wamkhuza uPetro, wathi: Suka ngemva kwami, Sathane; ngoba kawucabangi ngezinto zikaNkulunkulu, kodwa ngezabantu.

Ukuhlutshwa kukaJesu lokwabamlandelayo

34 Kwathi esebizele kuye ixuku kanye labafundi bakhe, wathi kubo: Uba umuntu ethanda ukuza ngemva kwami, kazidele, athathe isiphambano sakhe, angilandele. 35 Ngoba loba ngubani othanda ukusindisa impilo yakhe, izamlahlekela; kodwa loba ngubani olahlekelwa yimpilo yakhe ngenxa yami levangeli, yena uzayisindisa. 36 Ngoba kuzamsizani umuntu, nxa ezuza umhlaba wonke, kodwa alahlekelwe ngumphefumulo wakhe? 37 Kumbe umuntu uzanikani kube lihlawulo lomphefumulo wakhe ae ? 38 Ngoba loba ngubani olenhloni ngami langamazwi ami af  kulesisizukulwana esifebayo lesonakeleyo, iNdodana yomuntu layo izakuba lenhloni ngaye ag , nxa isiza enkazimulweni kaYise kanye lengilosi ezingcwele ah .

Copyright information for Ndebele