aMat. 24.30; 26.64. Mark. 13.26; 14.62. Luka 21.27; 22.69.
bMat. 17.1-8. Luka 9.28-36.
cMat. 28.3.
dJoha. 1.38.
e14.40.
fMat. 17.9-13.
g5.43.
hHlab. 22.6. Isa. 53.2,3. Dan. 9.26. Zek. 13.7.
iLuka 23.11. Seb. 4.11. Fil. 2.7.
jMat. 17.14-21. Luka 9.37-42.
k9.14.
l14.33; 16.5,6.
m9.14.
n9.20.
o9.26. 1.26.
p9.20.
qLuka 17.5.
r9.15.
s9.26. 1.26.
t3.19.
uMat. 17.22,23. Luka 9.43-45.
vLuka 9.45.
wMat. 17.24; 18.1-5. Luka 9.46-48.
xLuka 3.15.
y9.16.
z9.50. Luka 22.24.
aaMat. 20.26,27; 23.11. Mark. 10.43. Luka 22.26.
abMat. 20.26.
ac10.16.
ad10.16.
aeMat. 10.40.
afLuka 9.49,50. Mat. 7.22.
agNani 11.28.
ah1 Kor. 12.3.
aiMat. 12.30.
ajMat. 10.42.
akMat. 18.6. Luka 17.1,2.
alMat. 5.30; 18.8.
amMat. 5.22.
an9.45. Mat. 3.12. Luka 3.17.
aoIsa. 66.24.
apMat. 18.8.
aqMat. 5.22.
ar9.45. Mat. 3.12. Luka 3.17.
asIsa. 66.24.
atMat. 5.29; 18.9.
auMat. 5.22.
avIsa. 66.24.
awMat. 3.11.
axJobe 5.7.
ayLevi 2.13. Hez. 43.24.
azLuka 14.34.
baMat. 5.13.
bbLuka 14.34.
bcKol. 4.6. Efe. 4.29.
bd9.33,34.
beRoma 12.18.

Mark 9

Wasesithi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Bakhona abanye kwabemiyo lapha, abangasoze bezwe ukufa, baze babone umbuso kaNkulunkulu usufikile ngamandla a .

Ukukhazimuliswa kukaJesu entabeni

Emva kwensuku eziyisithupha uJesu wasethatha uPetro loJakobe loJohane, wasebakhuphulela entabeni ende ebehlukanisa bodwa b ; waseguqulwa isimo phambi kwabo; lezembatho zakhe zacwazimula, zaba mhlophe nke njengeliqhwa elikhithikayo, kakulamcoli welembu emhlabeni ongazenza zibe mhlophe kangako c . Kwasekubonakala kubo uElija eloMozisi, njalo bekhuluma loJesu. UPetro wasephendula wathi kuJesu: Rabi*, kuhle ukuthi sibe lapha d ; futhi asakhe amadumba amathathu, elinye ngelakho, lelinye ngelikaMozisi, lelinye ngelikaElija. Ngoba wayengakwazi angakutsho; ngoba babesesaba kakhulu e . Kwasekufika iyezi labasibekela; kwaba lelizwi elivela eyezini, lisithi: Lo uyiNdodana yami ethandekayo; zwanini yona. Njalo bahle bathalaza, kababe besabona muntu, kodwa uJesu yedwa elabo.

Kwathi besehla entabeni f , wabalaya ukuthi bangatsheli muntu izinto abazibonileyo, ize ivuke kwabafileyo iNdodana yomuntu g . 10 Njalo bazigcinela lelilizwi, bebuzana ukuthi kutshoni ukuvuka kwabafileyo.

11 Basebembuza, besithi: Batsholoni ababhali ukuthi uElija ufanele ukufika kuqala? 12 Wasephendula, wathi kubo: UElija ufika kuqala isibili, abuyisele zonke izinto; njalo kubhalwe njani ngeNdodana yomuntu h , ukuthi imele ihlupheke izinto ezinengi njalo idelelwe i . 13 Kodwa ngitsho kini ukuthi uElija laye sewafika, basebesenza kuye konke abakuthandayo, njengokulotshiweyo ngaye.

Ukusiliswa komfana owayelesithuthwane

14 Kwathi efika kubafundi, wabona ixuku elikhulu libahanqile j , lababhali bephikisana labo k . 15 Lahle lathi ukumbona ixuku lonke laselimangala, lagijimela kuye lambingelela l . 16 Wasebabuza ababhali wathi: Liphikisana ngani labo m ? 17 Omunye wexuku wasephendula wathi: Mfundisi, ngilethe kuwe indodana yami, elomoya oyisimungulu; 18 kuthi loba ngaphi oyibamba khona, uyidabule; ikhihlize amagwebu, igedle amazinyo ayo, yome qha n ; njalo ngikhulume labafundi bakho ukuthi bawukhuphe, kodwa behluleka. 19 Wasemphendula wathi: O sizukulwana esingelakholo, koze kube nini ngilani? Koze kube nini ngilibekezelela? Iletheni kimi. 20 Basebeyiletha kuye; kwathi umbona, umoya wahle wayihlukuza; yawela emhlabathini o , yazigiqagiqa ikhihliza amagwebu p . 21 Wasebuza uyise wathi: Kulesikhathi esingakanani, lokhu kwenzeka kiyo? Wasesithi: Kusukela ebuntwaneni. 22 Futhi uyiphosele kanengi emlilweni lemanzini, ukuze uyibhubhise; kodwa nxa kukhona ongakwenza, sihawukele, usisize. 23 UJesu wasesithi kuye: Nxa usenelisa ukukholwa, zonke izinto ziyenzeka kokholwayo. 24 Njalo uyise womntwana wahle wamemeza ngezinyembezi wathi: Ngiyakholwa, Nkosi, siza ukungakholwa kwami q . 25 Kwathi uJesu esebona ukuthi ixuku ligijima kanyekanye ndawonye, wakhuza umoya ongcolileyo, esithi kuwo: Wena moya oyisimungulu loyisacuthe, mina ngiyakulaya: Phuma kuye, ungabe usangena kuye r . 26 Usumemezile, wayihlukuza kakhulu, waphuma s ; yasisiba njengofileyo, kwaze kwathi abanengi bathi isifile. 27 Kodwa uJesu wayibamba ngesandla, wayiphakamisa; yasisukuma.

28 Wathi esengenile endlini t , abafundi bakhe bambuza bebodwa bathi: Kungani thina sehlulekile ukuwukhupha? 29 Wasesithi kubo: Loluhlobo lungeke luphume ngalutho, ngaphandle komkhuleko lokuzila ukudla.

UJesu uphinda akhulume ngokuhlupheka kwakhe

30 Basebesuka lapho badabula eGalili u ; wayengathandi ukuthi loba ngubani akwazi, 31 ngoba wayefundisa abafundi bakhe, esithi kubo: INdodana yomuntu izanikelwa ezandleni zabantu, njalo bazayibulala; isibulewe izavuka ngosuku lwesithathu. 32 Kodwa kabaqedisisanga lumutsho, besaba ukumbuza v .

UJesu ufundisa ngokuthobeka

33 Wasefika eKapenawume w . Kwathi esendlini wababuza wathi: Beliphikisana ngani x  endleleni y ? 34 Kodwa bathula; ngoba endleleni babephikisene ngokuthi ngubani omkhulu z . 35 Wasehlala phansi wabiza abalitshumi lambili, wathi kubo: Uba umuntu ethanda ukuba ngowokuqala, uzakuba ngowokucina kubo bonke aa , lesisebenzi sabo bonke ab . 36 Wasethatha umntwana omncane, wammisa phakathi kwabo ac ; wamgona, wathi kubo ad : 37 Loba ngubani owemukela omunye wabantwana abancane abanje ebizweni lami, wemukela mina; njalo loba ngubani owemukela mina, kemukeli mina, kodwa yena ongithumileyo ae .

38 UJohane wasemphendula, wathi: Mfundisi, sabona omunye ongasilandeliyo af  ekhupha amadimoni ngebizo lakho; sasesimenqabela, ngoba engasilandeli ag . 39 Kodwa uJesu wathi: Lingamenqabeli; ngoba kakho owenza umsebenzi wamandla ebizweni lami, njalo olamandla okukhuluma kubi ngami masinyane ah ; 40 ngoba ongamelani lathi, ungowethu ai .

41 Ngoba loba ngubani ozalinathisa inkezo yamanzi ngebizo lami, ngoba lingabakaKristu, ngiqinisile ngithi kini: Kasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe aj .

Izikhubekiso

42 Futhi loba ngubani okhubekisa omunye walaba abancinyane abakholwa kimi, kungcono kuye ukuthi ilitshe lokuchola ligaxwe entanyeni yakhe, abesephoselwa olwandle ak . 43 Njalo uba isandla sakho sikukhubekisa, siqume; kungcono kuwe ukungena ekuphileni uyingini al , kulokuthi ulezandla ezimbili usuke uye esihogweni am , emlilweni ongacitshekiyo an , 44 lapho impethu yabo engafi khona, lomlilo ongacitshi khona ao . 45 Njalo uba unyawo lwakho lukukhubekisa, luqume ap ; kungcono kuwe ukungena ekuphileni uyisiqhwala, kulokuthi ulenyawo ezimbili uphoselwe esihogweni aq , emlilweni ongacitshekiyo ar , 46 lapho impethu yabo engafi khona, lomlilo ongacitshi khona as . 47 Njalo uba ilihlo lakho likukhubekisa, likhuphe; kungcono kuwe ukungena embusweni kaNkulunkulu ulelihlo elilodwa at , kulokuthi ulamehlo amabili uphoselwe esihogweni somlilo au , 48 lapho impethu yabo engafi khona, lomlilo ongacitshi khona av .

Ngetswayi

49 Ngoba wonke uzatswaywa ngomlilo aw ; njalo ax  wonke umhlatshelo uzatswaywa ngetswayi ay . 50 Itswayi lihle az ; kodwa uba itswayi lingelabutswayi, lizalivuselela ngani ba, bb ? Banini letswayi phakathi kwenu bc , njalo lihlalisane bd  ngokuthula be .

Copyright information for Ndebele