aLuka 3.23-38.
bHlab. 132.11. Isa. 11.1. Jer. 23.5. Mat. 22.42. Luka 1.32,69. Joha. 7.42. Seb. 2.30; 13.23. Roma 1.3. 2 Tim. 2.8. Mat. 9.27.
cGen. 12.3; 22.18. Gal. 3.16.
dLuka 3.34-32.
eGen. 21.2,3.
fGen. 25.26.
gGen. 29.35.
hGen. 38.27-30.
iRuthe 4.18-22. 1 Lan. 2.4-12.
jJosh. 6.25.
k1 Sam. 16.1; 17.12.
l2 Sam. 12.24.
m1 Lan. 3.10-14.
n2 Kho. 20.21.
o1 Lan. 3.15,16.
p2 Kho. 24.14,15,16; 25.11. Jer. 27.20. Dan. 1.2.
q1 Lan. 3.17-19.
rEzra 3.2.
sEzra 3.2.
t1 Lan. 3.19.
uLuka 1.27.
vLuka 1.35.
wHlab. 112.4.
xDute. 22.13-21; 24.1.
y2.12.
aaLuka 1.31.
acSeb. 4.12; 13.23.
adSeb. 5.31; 13.38.
aeIsa. 7.14.
agGen. 28.15. 1 Sam. 15.35. 2 Sam. 6.23. 1 Lan. 28.20. Isa. 22.14.
ahEks. 13.2. Luka 2.7.
aiGen. 38.4,5. 1 Lan. 7.16. Luka 1.31; 2.21.

Matthew 1

Okhokho bakaJesu

1 Ugwalo lokuzalwa kukaJesu Kristu a  , iNdodana kaDavida b  , indodana kaAbrahama c  . 2UAbrahama wazala d  uIsaka e  ; uIsaka wasezala uJakobe f  ; uJakobe wasezala uJuda labafowabo g  ; 3uJuda wasezala uFaresi loZara kuTamari h  ; uFaresi wasezala uEsiromu i  ; uEsiromu wasezala uAramu; 4uAramu wasezala uAminadaba; uAminadaba wasezala uNashoni; uNashoni wasezala uSalimoni; 5uSalimoni wasezala uBowosi kuRahabi j  ; uBowosi wasezala uObedi kuRuthe; uObedi wasezala uJese; 6uJese wasezala uDavida inkosi k  ; uDavida inkosi wasezala uSolomoni kowayengumkaUriya l  ; 7uSolomoni wasezala uRehobowamu; uRehobowamu wasezala uAbhiya; uAbhiya wasezala uAsa; 8uAsa wasezala uJehoshafathi; uJehoshafathi wasezala uJoramu; uJoramu wasezala uOziya; 9uOziya wasezala uJothamu; uJothamu wasezala uAhazi; uAhazi wasezala uHezekhiya m  ; 10uHezekhiya wasezala uManase n  ; uManase wasezala uAmoni; uAmoni wasezala uJosiya; 11uJosiya wasezala uJekoniya labafowabo o  esikhathini sokuthunjelwa eBhabhiloni p  . 12Kwathi emva kokuthunjelwa eBhabhiloni uJekoniya q  wazala uSalatiyeli r  ; uSalatiyeli wasezala uZerubhabheli s , t  ; 13uZerubhabheli wasezala uAbiyudi; uAbiyudi wasezala uEliyakhimi; uEliyakhimi wasezala uAzori; 14uAzori wasezala uZadoki; uZadoki wasezala uAkimi; uAkimi wasezala uEliyudi; 15uEliyudi wasezala uEleyazare; uEleyazare wasezala uMathani; uMathani wasezala uJakobe; 16uJakobe wasezala uJosefa indoda kaMariya, okwazalwa kuye uJesu othiwa nguKristu.

17Ngakho izizukulwana zonke ezisukela kuAbrahama zisiya kuDavida ziyizizukulwana ezilitshumi lane; lezisukela kuDavida ziye ekuthunjelweni eBhabhiloni ziyizizukulwana ezilitshumi lane; lezisukela ekuthunjelweni eBhabhiloni ziye kuKristu ziyizizukulwana ezilitshumi lane.

Ukuzalwa kukaJesu

18Ngakho ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje u  . Ngoba unina uMariya esegane uJosefa, bengakahlangani wabonakala eselesisu ngoMoya oNgcwele v  . 19Kodwa uJosefa indoda yakhe engolungileyo w  , njalo engathandi ukumthela ihlazo, wayefuna ukumala ensitha x  . 20Kwathi esanakana lezizinto, khangela, ingilosi yeNkosi yabonakala kuye ephutsheni y  , yathi: Josefa, ndodana kaDavida, ungesabi ukumthatha uMariya umkakho. Ngoba lokho akukhulelweyo
 akukhulelweyo: Gr.  wazala
kungoMoya oNgcwele;
21njalo uzazala indodana aa  , ubusuyitha ibizo uthi nguJesu
u Jesu: okutsho,  uMsindisi, Heb.
; ngoba yena uzasindisa abantu bakhe ac  ezonweni zabo ad  .
22Konke lokhu-ke kwenzeka ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa yiNkosi ngomprofethi ukuthi: 23Khangela, intombi izathatha isisu ibelethe indodana ae  , njalo bazabiza
 bazabiza: kumbe,  ibizo lakhe lizathiwa
ibizo layo ngokuthi nguEmanuweli, okuyikuthi ngokuphendulelwa, uNkulunkulu ulathi.
24Kwathi uJosefa esephapheme ebuthongweni wenza njengalokho ingilosi yeNkosi imlayile, wasethatha umkakhe; 25kodwa kazange amazi waze ag  wabeletha indodana yakhe eyingqabutho ah  ; waseyitha ibizo wathi nguJesu ai  .

Copyright information for Ndebele