aMark. 3.13-15; 6.7. Luka 6.13; 9.1.
bMark. 3.16-19. Luka 6.14-16. Seb. 1.13.
c16.18. Joha. 1.42.
d4.18.
e4.21.
f9.9.
gLuka 6.15. Seb. 1.13. Nani 25.11.
h26.14,47; 27.3-5.
i4.15.
j2 Kho. 17.24. Ezra 4.10. Luka 9.52; 10.33; 17.16. Joha. 4.9,20; 8.48.
k15.24. Seb. 13.46.
l15.24. Hlab. 119.176. Jer. 50.6,17. Mat. 9.36.
mLuka 9.2; 10.9. Mark. 6.12.
n3.2.
oRoma 3.24. Isam. 21.6; 22.17. Seb. 8.20.
pMark. 6.8-11. Luka 9.3-5; 10.4-12. Luka 22.35.
qMark. 6.8; 12.41.
r1 Sam. 17.40. Luka 22.35,36.
s1 Kor. 9.7-14. 1 Tim. 5.18.
t22.8.
u1 Sam. 25.6.
v22.8.
wHlab. 35.13.
xSeb. 13.51. Neh. 5.13. Seb. 18.6.
y11.22,24.
zLuka 10.3.
aaGen. 3.1. Mat. 25.2.
ab24.9.
ac5.22.
adLuka 12.11. Mark. 13.9,11-13. Luka 21.12-17.
ae23.34. Seb. 22.19; 26.11. Seb. 5.40.
afLuka 12.11. Mark. 13.9,11-13. Luka 21.12-17.
agSeb. 12.1; 24.10; 25.7,23. 2 Tim. 4.16.
ah8.4.
ai6.25.
ajEks. 4.12.
akLuka 12.12. Seb. 4.8; 6.10. 2 Tim. 4.17.
alMika 7.6. Mat.10.35,36. Mat. 24.10. Luka 12.53.
am24.9.
an4.13. Mark. 13.13. Dan. 12.12,13. Isam. 2.10.Heb. 3.6.
ao23.34.
ap2.13; 12.15; 14.13. Seb. 8.1; 9.25; 14.6.
aq16.28.
arLuka 6.40. Joha. 13.16; 15.20.
asMark. 3.22.
atMark. 4.22. Luka 8.17. Luka 12.2-9.
auIsa. 8.12,13; 51.7,8,12,13. Jer. 1.8. 1 Pet. 3.14.
avJobe 37.24.
aw5.22.
ax1 Sam. 14.45.
ay12.12.
azRoma 10.9,10.
baIsam. 3.5.
bb7.11.
bcLuka 12.9. 2 Tim. 2.12. 1 Joha. 2.23. Mark. 8.38. Luka 9.26.
bd7.11.
be10.34,35, Luka 12.51-53.
bfLuka 14.26.
bg16.24. Mark. 8.34. Luka 9.23; 14.27. Seb. 14.22.
bh16.25 Mark. 8.35. Luka 9.24; 17.33. Joha. 12.25.
biMark. 9.37. Luka 9.48. Joha. 12.44.
bjMark. 9.37. Luka 9.48. Joha. 12.44.
bk1 Kho. 17.10; 18.4. 2 Kho. 4.8.
bl25.40. Mark. 9.41.Heb. 6.10.

Matthew 10

UJesu ubiza abaphostoli bakhe abalitshumi lambili

1 Wasebizela kuye abafundi bakhe abalitshumi lambili a  , wabanika amandla phezu kwabomoya abangcolileyo, ukuthi babakhuphe, lokuthi belaphe sonke isifo lobuthakathaka bonke.

2Njalo amabizo abaphostoli abalitshumi lambili yiwo la b  : Owokuqala nguSimoni othiwa nguPetro c  , loAndreya umfowabo d  ; uJakobe okaZebediya, loJohane umfowabo e  ; 3uFiliphu, loBartolomewu; uTomasi, loMathewu umthelisi f  ; uJakobe okaAlfewu, loLabewu othiwa njalo nguTadewu; 4uSimoni umKhanani g  , loJudasi Iskariyothi yena futhi owamnikelayo h  .

Ukuthunywa kwabaphostoli

5Laba abalitshumi lambili uJesu wabathuma, wabalaya, esithi: Lingahambi ngendlela yabezizwe i  , lingangeni emzini wamaSamariya j  ; 6kodwa yanini ikakhulu k  ezimvini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli l  . 7Futhi ekuhambeni kwenu tshumayelani, lisithi m  : Umbuso wamazulu usondele n  . 8Silisani abagulayo, lihlambulule amalephero, livuse abafileyo, likhuphe amadimoni. Lemukeliswe ngesihle, phanini ngesihle o  . 9Lingazithatheli igolide, loba isiliva p  , loba ithusi emixhakeni yenu q  , 10loba isikhwama sendlela, loba izigqoko ezimbili, loba amanyathela, loba udondolo r  ; ngoba isisebenzi sifanele ukudla kwaso s  . 11Lakuwuphi umuzi kumbe umzana elingena kuwo, buzani ukuthi ngubani ofaneleyo kuwo; lihlale khona, lize lisuke t  . 12Njalo nxa lingena endlini, liyibingelele u  . 13Njalo uba indlu ifanele, ukuthula kwenu kakube phezu kwayo; kodwa uba ingafanele v  , ukuthula kwenu kakubuyele kini w  . 14Njalo loba ngubani ongalemukeliyo kumbe ongalaleli amazwi enu, nxa liphuma kuleyondlu kumbe kulowomuzi, thintithani uthuli lwenyawo zenu x  . 15Ngiqinisile ngithi kini: Kuzakuba ngcono kulizwe leSodoma leleGomora ngosuku lwesigwebo, kulakulowomuzi y  .

Abaphostoli bazahlutshwa

16Khangelani, mina ngiyalithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi z  ; ngakho hlakaniphani njengezinyoka aa  , libe msulwa njengamajuba. 17Kodwa limukani abantu; ngoba bazalinikela ab  emiphakathini ac , ad  , balitshaye ngesiswepu ae  emasinagogeni abo af  ; 18njalo lizalethwa laphambi kwababusi lamakhosi ngenxa yami ag  , kube yibufakazi kubo lakwabezizwe ah  . 19Kodwa nxa belinikela, lingakhathaleli ukuthi lizakhuluma njani kumbe into bani ai  ; ngoba lizanikwa ngalelohola lokho elizakukhuluma aj  ; 20ngoba kakusini elikhulumayo, kodwa nguMoya kaYihlo okhuluma phakathi kwenu ak  . 21Futhi umfowabo uzanikela umfowabo ekufeni, loyise umntwana; labantwana bazavukela abazali, bababulale al  . 22Njalo lizazondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami am  ; kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni, nguye ozasindiswa an  . 23Kodwa nxa belizingela kulo umuzi ao  , balekelani komunye ap  ; ngoba ngiqinisile ngithi kini: Kaliyikuqeda imizi yonke yakoIsrayeli, kuze kufike iNdodana yomuntu aq  . 24Umfundi kaphezu komfundisi, lenceku kayiphezu kwenkosi yayo. 25Kumanele umfundi ukuthi abe njengomfundisi wakhe, lenceku njengenkosi yayo ar  . Aluba bebizile umninindlu ngokuthi nguBhelezebhule as  , kakhulu kangakanani labo abendlu yakhe?

UJesu uxwayisa abafundi bakhe

26Ngakho lingabesabi; ngoba kakukho okufihliweyo, okungayikubonakaliswa; lokuthukuziweyo, okungayikwaziwa. 27Lokho engikutsho kini emnyameni, kukhulumeni ekukhanyeni; lalokho elikuzwa endlebeni, kumemezeleni phezu kwezindlu at  . 28Njalo lingabesabi ababulala umzimba, kodwa bengelamandla okubulala umphefumulo au  ; kodwa mesabeni kakhulu olamandla okubhubhisa kokubili umphefumulo lomzimba av  esihogweni aw  .

29Kazithengiswa yini intaka ezimbili ngendibilitshi? Kodwa kakuyikuwa emhlabathini lanye yazo, ngaphandle kukaYihlo. 30Kodwa lezenu inwele zekhanda zibaliwe zonke ax  . 31Ngakho lingesabi; lina liyazidlula intaka ezinengi ay  .

32Ngakho wonke ozangivuma phambi kwabantu az  , lami ngizamvuma ba  phambi kukaBaba osemazulwini bb  . 33Kodwa loba ngubani ongiphika phambi kwabantu bc  , lami ngizamphika phambi kukaBaba osemazulwini bd  .

Izibonakaliso zezikhathi

34Lingacabangi ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni; angizanga ukuletha ukuthula, kodwa inkemba. 35Ngoba ngize ukwehlukanisa umuntu loyise, lendodakazi lonina, lomalokazana loninazala be  ; 36lezitha zomuntu ngabendlu yakhe. 37Othanda uyise kumbe unina kulami kangifanele; lothanda indodana kumbe indodakazi kulami kangifanele bf  ; 38longathathi isiphambano sakhe njalo angilandele, kangifanele bg  . 39Lowo othola impilo yakhe uzalahlekelwa yiyo; lolahlekelwa yimpilo yakhe ngenxa yami uzayithola bh  . 40Owemukela lina wemukela mina bi  ; lowemukela mina wemukela ongithumileyo bj  .

41Owemukela umprofethi ebizweni lomprofethi uzazuza umvuzo womprofethi bk  ; lowemukela olungileyo ebizweni lolungileyo uzazuza umvuzo wolungileyo. 42Njalo loba ngubani ozanathisa omunye walababancinyane inkezo nje yamanzi aqandayo ebizweni lomfundi, ngiqinisile ngithi kini: Kasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe bl  .

Copyright information for Ndebele