aLuka 7.18-35.
b14.3.
c3.11. Joha. 6.14. Gen. 49.10. Nani 24.17. Dute. 18.15,18. Dan. 7.13; 9.24. Hlab. 118.26.
dIsa. 29.18; 35.5,6; 42.7. Mat. 15.30. Joha. 2.23; 3.2; 5.36; 10.25,38; 14.11.
eIsa. 29.18; 35.5,6; 42.7. Mat. 15.30. Joha. 2.23; 3.2; 5.36; 10.25,38; 14.11.
fIsa. 29.18; 35.5,6; 42.7. Mat. 15.30. Joha. 2.23; 3.2; 5.36; 10.25,38; 14.11.
gIsa. 61.1. Luka 4.18. Mat. 5.3.
hIsa. 8.14,15. Mat. 13.21,57; 24.10; 26.31. Mark. 6.3. Roma 9.33.
i3.1. Luka 1.80.
jEfe. 4.14. Jak. 1.6.
k14.5; 21.26. Mark. 11.32. Luka 1.76; 20.6.
lMal. 3.1. Mark. 1.2.
mJobe 14.1.
nLuka 16.16.
oLuka 16.16.
pMal. 4.5. Mat. 17.10-13. Mark. 9.11-13. Luka 1.17. Joha. 1.21.
q13.9,43. Mark. 4.9,23; 7.16. Luka 8.8; 14.35. Isam. 2.7,11,17,29; 3.6,13,22; 13.9.
rMark. 4.30. Luka 13.18,20.
s20.13.
t2 Sam. 1.17.
u3.4.
vLuka 1.15.
w18.17.
x9.10.
yLuka 7.29.
z16.21.
aaLuka 10.13-15.
abMark. 8.22. Joha. 1.44; 12.21. Mark. 6.45; 8.22. Luka 9.10.
ac15.21.
adLuka 4.23. Hez. 3.6.
ae1 Kho. 20.31.
afJona 3.6. Esta 4.1.
ag10.15. 11.24.
ah15.21.
aiIsa. 14.13. Gen. 11.4. Dute. 1.28.
ajHez. 26.20; 31.14; 32.18,24.
akLuka 4.23. Hez. 3.6.
al10.15. 11.24.
amLuka 10.21,22.
an17.4; 22.1. Hlu. 18.14; 1 Sam. 9.17.
aoLuka 23.34. Joha. 11.41; 12.27,28.
apRoma 6.17.
aqJobe 37.24. 1 Kor. 1.19,27; 2.8. 2 Kor. 3.14.
arLuka 23.34. Joha. 11.41; 12.27,28.
asJoha. 1.18; 6.46; 7.29; 8.19; 10.15.
at11.3.
auLuka 11.46.
avLilo 3.27.
awJoha. 13.15. Fil. 2.5. 1 Pet. 2.21. 1 Joha. 2.6.
axZek. 9.9. Fil. 2.7,8.
ayJer. 6.16.
az1 Joha. 5.3.

Matthew 11

Kwasekusithi uJesu eseqedile ukulaya abafundi bakhe abalitshumi lambili, wasuka lapho ukuyafundisa lokutshumayela emizini yabo.

Ukufakaza kukaJesu kubafundi bakaJohane lakubantu

Kwathi uJohane a  esentolongweni esezwile imisebenzi kaKristu, wathuma ababili babafundi bakhe b , wathi kuye: Wena unguye ozayo yini, kumbe silindele omunye? UJesu wasephendula wathi kubo: Hambani limtshele uJohane izinto elizizwayo lelizibonayo c : Iziphofu zemukela ukubona d , leziqhuli ziyahamba, amalephero ayahlanjululwa e , lezacuthe ziyezwa, abafileyo bayavuswa f , labayanga bayatshunyayezwa ivangeli g ; njalo ubusisiwe loba ngubani ongakhubekiyo ngami h .

Kwathi bona besuka uJesu waqala ukukhuluma emaxukwini ngoJohane wathi: Laphuma laya enkangala ukuyabonani i ? Umhlanga onyikinywa ngumoya yini? Kanti laphumela ukuyabonani? Umuntu owembethe izembatho ezibuthakathaka yini? Khangelani, abembethe ezibuthakathaka basezindlini zamakhosi. Pho laphumela ukuyabonani j ? Umprofethi yini? Yebo, ngithi kini: Loba owedlula umprofethi k ; 10 ngoba lo nguye okulotshwe ngaye ukuthi: Khangela, mina ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho, esizalungisa indlela yakho phambi kwakho l . 11 Ngiqinisile ngithi kini: Kakuvelanga phakathi kwabazelwe ngabesifazana omkhulu kuloJohane uMbhabhathizi m . Kodwa omncinyane embusweni wamazulu mkhulu kulaye. 12 Njalo kusukela ensukwini zikaJohane uMbhabhathizi kuze kube khathesi umbuso wamazulu uphathwa ngodlakela, labalodlakela bawuthatha ngamandla n . 13 Ngoba abaprofethi bonke lomlayo baprofetha kwaze kwaba nguJohane o ; 14 njalo uba livuma ukukwemukela, lo unguElija obezakuza p . 15 Olendlebe zokuzwa, akezwe q .

16 Kodwa ngizasifananisa lani lesisizukulwana? Sifanana labantwana abahlezi emamakethe r , bememeza kubangane babo s , 17 besithi: Salitshayela umhlanga, kodwa kalisinanga; salililela, kodwa kalikhalanga t . 18 Ngoba uJohane wafika engadli u  enganathi v , basebesithi: Uledimoni. 19 INdodana yomuntu yafika isidla inatha, basebesithi: Khangelani, umuntu oligovu lesinathi sewayini, umngane wabathelisi w  lezoni x . Kodwa inhlakanipho ithiwa ilungile y  ngabantwana bayo z .

Ukusolwa kwemizi engaphendukanga

20 Waseqala ukusola imizi okwakwenziwe phakathi kwayo ubunengi bemisebenzi yakhe yamandla, ngoba ingaphendukanga, wathi: 21 Maye kuwe, Korazini aa ! Maye kuwe, Bethisayida ab ! Ngoba uba kwakwenziwe eTire leSidoni ac  imisebenzi yamandla eyenziwe kini ad , ngabe kade baphenduka bembethe amasaka ae  lemlotheni af . 22 Kodwa ngithi kini: Kuzakuba ngcono ag  eTire leSidoni ngosuku lwesigwebo kulakini ah . 23 Lawe, Kapenawume, ophakanyiselwe ezulwini ai , uzaphoselwa phansi esihogweni aj ; ngoba uba yayenziwe eSodoma imisebenzi yamandla eyenziwe kuwe, ngabe isekhona kuze kube lamuhla ak . 24 Kodwa ngithi kini: Kuzakuba ngcono kulizwe leSodoma ngosuku lwesigwebo, kulakuwe al .

UJesu udumisa uYise; unxusa abahluphekileyo beze kuye

25 Ngalesosikhathi uJesu am  waphendula wathi: Ngiyakubonga an , Baba, Nkosi yezulu lomhlaba ao , ngoba uzifihlile lezizinto ap  kwabahlakaniphileyo labaqedisisayo aq , kodwa wazembulela izingane; 26 yebo Baba, ngoba ngokunjalo kwaba kuhle phambi kwakho ar . 27 Konke kwanikelwa kimi nguBaba; njalo kakho oyaziyo iNdodana, ngaphandle kukaYise; kakho futhi omaziyo uYise ngaphandle kweNdodana, njalo loba ngubani iNdodana ethanda ukumembulela as .

28 Wozani kimi lonke elikhatheleyo at  lelisindiweyo, njalo mina ngizaliphumuza au . 29 Thathani ijogwe lami lilibeke phezu kwenu av  lifunde kimi aw , ngoba ngimnene ngithobekile enhliziyweni ax ; njalo lizathola ukuphumula emiphefumulweni yenu ay ; 30 ngoba ijogwe lami libutshelezi, lomthwalo wami ulula az .

Copyright information for Ndebele