aMark. 2.23-28. Luka 6.1-5.
bDute. 23.25.
cEks. 20.9.
d1 Sam. 21.6.
eEks. 25.30. Levi 24.5-8.
fLevi 24.9. Eks. 29.32,33. Levi 8.31.
gNani 28.9,10. Joha. 7.22.
hHag. 2.7,9. Mal. 3.1. Mat.12.41,42.
i9.13.
jHos. 6.6.
kMark. 3.1-6. Luka 6.6-11.
lLuka 13.14; 14.3. Joha. 9.16.
m10.31.
nJoha. 5.18; 10.39; 11.53.
oMark. 3.7. Mat. 10.23.
p19.2.
qMark. 1.25; 3.12; 8.30. Luka 4.41; 9.21. Mat. 8.4.
rIsa. 42.1-3.
s3.17.
t1 Kor. 15.54.
uIsa. 42.4.
v4.24.
wLuka 2.47.
x9.27.
yMark. 3.22.
z9.4.
aaMark. 3.23-27. Luka 11.17-22.
abLuka 11.19. 2 Kho. 2.3,.
acRoma 9.31. 2 Kor. 10.14. Fil. 3.16. 1 Thes. 2.16.
adIsa. 49.24.
aeIsa. 53.12. Kol. 2.15.
afLuka 11.23. Mark. 9.40. Luka 9.50.
ag12.31,32, Mark. 3.28-30. Luka 12.10. 1 Joha. 5.16.
ah12.32.
ai11.19; 13.55-57. Joha. 7.12,20,.
aj1 Tim. 1.13.
ak7.16-20.
alLuka 6.44.
am3.7; 23.33.
anLuka 6.45.
aoJak. 3.2-12.
ap6.1. Mark. 8.11,12. Luka 11.16,29. Joha. 2.18; 6.30. 1 Kor. 1.22. Joha. 4.48.
aqLuka 11.29-32.
arIsa. 57.3. Mat. 16.4. Mark. 8.38. Jak. 4.4.
asJona 1.17.
atJona 1.2.
au12.32.
av12.42. Heb. 11.7. Jer. 3.11. Hez. 16.51,52. Roma 2.27.
awJona 3.5-9.
ax12.6.
ay1 Kho. 10.1.
az12.42. Heb. 11.7. Jer. 3.11. Hez. 16.51,52. Roma 2.27.
ba12.6.
bbLuka 11.24-26.
bc2 Pet. 2.17. Juda 12. Hlab. 63.1.Jer. 2.6.
bd23.29.
be2 Pet. 2.20. Joha. 5.14. Heb. 6.4-6; 10.26,29. 2 Pet. 2.21,22.
bfMark. 3.31-35. Luka 8.19-21.
bg13.55. Mark. 6.3. Joha. 2.12; 7.3,5,10. Seb. 1.14. 1 Kor. 9.5. Gal. 1.19. Mark. 3.21.
bhJoha. 15.14. Heb. 2.11.
bi7.11.

Matthew 12

UJesu uchasisa umlayo wesabatha

Ngalesosikhathi uJesu wadabula emasimini amabele ngesabatha; futhi abafundi bakhe babelambile a , baqala ukukha izikhwebu, badla b . Kodwa abaFarisi bekubona bathi kuye: Khangela, abafundi bakho benza okungavunyelwanga ukwenziwa ngesabatha c . Kodwa wathi kubo: Kalifundanga yini uDavida akwenzayo d , mhla elambile yena lababelaye; ukuthi wangena njani endlini kaNkulunkulu, wadla izinkwa zokubukiswa, ayengavunyelwa ukuzidla, ngitsho lababelaye e , ngaphandle kwabapristi bodwa f ? Ingabe kalifundanga yini emlayweni, ukuthi ngamasabatha abapristi bayalona isabatha ethempelini, bangabi lacala g ? Kodwa ngithi kini: Kukhona lapha omkhulu kulethempeli h . Kodwa aluba belisazi ukuthi kutshoni ukuthi i : Ngifisa isihawu hatshi umhlatshelo, ngabe kalibalahlanga abangelacala. Ngoba iNdodana yomuntu iyiNkosi leyesabatha j .

UJesu usilisa ngesabatha

Futhi wasuka lapho wangena esinagogeni labo; 10 njalo khangela, kwakukhona umuntu olesandla esitshwabheneyo k ; basebembuza besithi: Kuvunyelwe yini ukusilisa ngamasabatha? Ukuze bambeke icala. 11 Kodwa wathi kubo: Nguwuphi umuntu phakathi kwenu, elemvu eyodwa, futhi uba iwele emgodini ngesabatha, ongayikuyibamba ayikhuphe l ? 12 Umuntu uyedlula-ke kangakanani imvu m ! Ngakho kuvunyelwe ukwenza okuhle ngamasabatha. 13 Wasesithi kumuntu: Yelula isandla sakho. Waseselula, sasesisiliswa saphelela njengesinye.

Inceku ekhethiweyo

14 Basebephuma abaFarisi becebisana ngaye, ukuthi bangambulala njani n . 15 Kodwa uJesu esekwazi wasuka lapho o ; amaxuku amakhulu asemlandela, wasebasilisa bonke p . 16 Wasebalayisisa ukuthi bangamvezi q ; 17 ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi uIsaya, ukuthi: 18 Khangela, inceku yami engiyikhethileyo; othandekayo wami r  othokoza ngaye umphefumulo wami; ngizabeka uMoya wami phezu kwakhe, njalo uzatshumayela ukwahlulela kwabezizwe. 19 Kayikubangisa, kayikumemeza, njalo kakho ozalizwa ilizwi lakhe ezindleleni. 20 Umhlanga ofecekileyo kayikuwephula, lentambo yesibane ethunqayo kayikuyicitsha, aze aphumelelise ukwahlulela s  ekunqobeni t . 21 Lezizwe zizathemba ebizweni lakhe u .

Isono sokuhlambaza

22 Kwasekulethwa kuye umuntu ongenwe lidimoni, eyisiphofu lesimungulu; wasemsilisa, kwaze kwathi isiphofu esiyisimungulu sakhuluma njalo sabona v . 23 Asemangala amaxuku wonke athi w : Lo kayisiyo yini iNdodana kaDavida x ? 24 Kodwa abaFarisi sebezwile bathi: Lumuntu kakhuphi amadimoni, ngaphandle kukaBhelezebhule inkosi yamadimoni y . 25 Kodwa uJesu, eseyazi imicabango yabo, wathi kubo z : Wonke umbuso owehlukene umelene lawo ngokwawo uyachitheka; lawo wonke umuzi kumbe indlu eyehlukene ngokuzimelana ingeze yema. 26 Njalo uba uSathane ekhupha uSathane, wehlukene emelene laye ngokwakhe; pho umbuso wakhe uzakuma njani aa ? 27 Futhi uba mina ngikhupha amadimoni ngoBhelezebhule, amadodana enu akhupha ngobani? Ngakho wona azakuba ngabagwebi benu ab . 28 Kodwa uba mina ngikhupha amadimoni ngoMoya kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu usufikile kini ac . 29 Kumbe umuntu angangena njani endlini yesiqhwaga aphange impahla yaso, ngaphandle kokuthi asibophe kuqala isiqhwaga ad ? Abesephanga-ke indlu yaso ae . 30 Ongelami, umelene lami, longabuthi lami, uyachithiza af .

31 Ngakho ngithi kini: Abantu bazathethelelwa sonke isono lenhlamba ag ; kodwa ukuhlambaza uMoya kakuyikuthethelelwa abantu ah . 32 Lalowo okhuluma ilizwi elimelana leNdodana yomuntu ai , uzathethelelwa aj ; kodwa lowo okhuluma emelana loMoya oyiNgcwele, kayikuthethelelwa, kungeyisikho kulesisikhathi loba kwesizayo.

33 Loba yenzani isihlahla sibe ngesilungileyo, lesithelo saso sibe ngesilungileyo, kumbe lenze isihlahla sibe sibi, lesithelo saso sibe sibi ak , ngoba isihlahla saziwa ngesithelo al . 34 Nzalo yezinyoka, lingakhuluma njani izinto ezinhle, libabi am ? Ngoba umlomo ukhuluma ngokugcwala kwenhliziyo. 35 Umuntu olungileyo ukhupha izinto ezilungileyo kokuligugu elilungileyo lenhliziyo; lomuntu omubi ukhupha izinto ezimbi kokuligugu elibi an . 36 Kodwa ngithi kini: Lonke ilizwi eliyize abalikhulumayo abantu, bazaziphendulela ngalo ngosuku lokwahlulela. 37 Ngoba ngamazwi akho uzalungisiswa, langamazwi akho uzalahlwa ao .

Abafuna isibonakaliso

38 Abanye bababhali labaFarisi basebephendula, bathi: Mfundisi, sifuna ukubona isibonakaliso esivela kuwe ap . 39 Kodwa waphendula wathi kubo: Isizukulwana esibi aq  lesifebayo sidinga isibonakaliso; kodwa kasiyikunikwa isibonakaliso, ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umprofethi ar . 40 Ngoba njengalokhu uJona waba sesiswini sensikabayitshiye insuku ezintathu lobusuku obuthathu, ngokunjalo iNdodana yomuntu izakuba semathunjini omhlaba insuku ezintathu lobusuku obuthathu as . 41 Amadoda eNinive at  azasukuma ekugwetshweni kanye lalesisizukulwana au , asilahle av ; ngoba aphenduka ngokutshumayela kukaJona aw ; njalo khangelani, omkhulu kuloJona ulapha ax . 42 Indlovukazi yeningizimu izasukuma ekugwetshweni kanye lalesisizukulwana ay , isilahle; ngoba yavela emikhawulweni yomhlaba ukuzakuzwa inhlakanipho kaSolomoni az ; njalo khangelani, omkhulu kuloSolomoni ulapha ba .

Ukuphenduka okungaphelelanga

43 Kodwa nxa umoya ongcolileyo esephumile emuntwini bb , uyahamba adabule indawo ezomileyo, edinga ukuphumula, kodwa engakutholi. 44 Abesesithi: Ngizabuyela endlini yami engaphuma kuyo; njalo esefikile ayifice ize, ithanyelwe bc , njalo ilungisiwe. 45 Abesehamba athathe kanye laye abanye omoya abayisikhombisa ababi kulaye uqobo, besebengena bahlale khona bd ; njalo ukucina kwalowomuntu kube kubi kulokuqala. Kuzakuba njalo lakulesisizukulwana esibi be .

Izihlobo zikaJesu eziyizo

46 Kwathi esakhuluma emaxukwini, khangela, unina bf  labafowabo bema ngaphandle, bedinga ukukhuluma laye. 47 Omunye wasesithi kuye: Khangela, unyoko labafowenu bemi phandle, badinga ukukhuluma lawe. 48 Kodwa waphendula wathi komtshelileyo: Ngubani umama? Labafowethu ngobani? 49 Waseselulela isandla sakhe kubafundi bakhe wathi: Khangelani, umama labafowethu bg . 50 Ngoba loba ngubani owenza intando bh  kaBaba osemazulwini, nguye ongumfowethu lodadewethu lomama bi .

Copyright information for Ndebele