aMark. 2.23-28. Luka 6.1-5.
bDute. 23.25.
cEks. 20.9.
d1 Sam. 21.6.
eEks. 25.30. Levi 24.5-8.
fLevi 24.9. Eks. 29.32,33. Levi 8.31.
gNani 28.9,10. Joha. 7.22.
hHag. 2.7,9. Mal. 3.1. Mat.12.41,42.
i9.13.
jHos. 6.6.
kMark. 3.1-6. Luka 6.6-11.
lLuka 13.14; 14.3. Joha. 9.16.
m10.31.
nJoha. 5.18; 10.39; 11.53.
oMark. 3.7. Mat. 10.23.
p19.2.
qMark. 1.25; 3.12; 8.30. Luka 4.41; 9.21. Mat. 8.4.
rIsa. 42.1-3.
s3.17.
t1 Kor. 15.54.
uIsa. 42.4.
v4.24.
wLuka 2.47.
x9.27.
yMark. 3.22.
z9.4.
aaMark. 3.23-27. Luka 11.17-22.
abLuka 11.19. 2 Kho. 2.3,.
acRoma 9.31. 2 Kor. 10.14. Fil. 3.16. 1 Thes. 2.16.
adIsa. 49.24.
aeIsa. 53.12. Kol. 2.15.
afLuka 11.23. Mark. 9.40. Luka 9.50.
ag12.31,32, Mark. 3.28-30. Luka 12.10. 1 Joha. 5.16.
ah12.32.
ai11.19; 13.55-57. Joha. 7.12,20,.
aj1 Tim. 1.13.
ak7.16-20.
alLuka 6.44.
am3.7; 23.33.
anLuka 6.45.
aoJak. 3.2-12.
ap6.1. Mark. 8.11,12. Luka 11.16,29. Joha. 2.18; 6.30. 1 Kor. 1.22. Joha. 4.48.
aqLuka 11.29-32.
arIsa. 57.3. Mat. 16.4. Mark. 8.38. Jak. 4.4.
asJona 1.17.
atJona 1.2.
au12.32.
av12.42. Heb. 11.7. Jer. 3.11. Hez. 16.51,52. Roma 2.27.
awJona 3.5-9.
ax12.6.
ay1 Kho. 10.1.
az12.42. Heb. 11.7. Jer. 3.11. Hez. 16.51,52. Roma 2.27.
ba12.6.
bbLuka 11.24-26.
bc2 Pet. 2.17. Juda 12. Hlab. 63.1.Jer. 2.6.
bd23.29.
be2 Pet. 2.20. Joha. 5.14. Heb. 6.4-6; 10.26,29. 2 Pet. 2.21,22.
bfMark. 3.31-35. Luka 8.19-21.
bg13.55. Mark. 6.3. Joha. 2.12; 7.3,5,10. Seb. 1.14. 1 Kor. 9.5. Gal. 1.19. Mark. 3.21.
bhJoha. 15.14. Heb. 2.11.
bi7.11.

Matthew 12

UJesu uchasisa umlayo wesabatha

1 Ngalesosikhathi uJesu wadabula emasimini amabele ngesabatha; futhi abafundi bakhe babelambile a  , baqala ukukha izikhwebu, badla b  . 2Kodwa abaFarisi bekubona bathi kuye: Khangela, abafundi bakho benza okungavunyelwanga ukwenziwa ngesabatha c  . 3Kodwa wathi kubo: Kalifundanga yini uDavida akwenzayo d  , mhla elambile yena lababelaye; 4ukuthi wangena njani endlini kaNkulunkulu, wadla izinkwa zokubukiswa, ayengavunyelwa ukuzidla, ngitsho lababelaye e  , ngaphandle kwabapristi bodwa f  ? 5Ingabe kalifundanga yini emlayweni, ukuthi ngamasabatha abapristi bayalona isabatha ethempelini, bangabi lacala g  ? 6Kodwa ngithi kini: Kukhona lapha omkhulu kulethempeli h  . 7Kodwa aluba belisazi ukuthi kutshoni ukuthi i  : Ngifisa isihawu hatshi umhlatshelo, ngabe kalibalahlanga abangelacala. 8Ngoba iNdodana yomuntu iyiNkosi leyesabatha j  .

UJesu usilisa ngesabatha

9Futhi wasuka lapho wangena esinagogeni labo; 10njalo khangela, kwakukhona umuntu olesandla esitshwabheneyo k  ; basebembuza besithi: Kuvunyelwe yini ukusilisa ngamasabatha? Ukuze bambeke icala. 11Kodwa wathi kubo: Nguwuphi umuntu phakathi kwenu, elemvu eyodwa, futhi uba iwele emgodini ngesabatha, ongayikuyibamba ayikhuphe l  ? 12Umuntu uyedlula-ke kangakanani imvu m  ! Ngakho kuvunyelwe ukwenza okuhle ngamasabatha. 13Wasesithi kumuntu: Yelula isandla sakho. Waseselula, sasesisiliswa saphelela njengesinye.

Inceku ekhethiweyo

14Basebephuma abaFarisi becebisana ngaye, ukuthi bangambulala njani n  . 15Kodwa uJesu esekwazi wasuka lapho o  ; amaxuku amakhulu asemlandela, wasebasilisa bonke p  . 16Wasebalayisisa ukuthi bangamvezi q  ; 17ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi uIsaya, ukuthi: 18Khangela, inceku yami engiyikhethileyo; othandekayo wami r  othokoza ngaye umphefumulo wami; ngizabeka uMoya wami phezu kwakhe, njalo uzatshumayela ukwahlulela kwabezizwe. 19Kayikubangisa, kayikumemeza, njalo kakho ozalizwa ilizwi lakhe ezindleleni. 20Umhlanga ofecekileyo kayikuwephula, lentambo yesibane ethunqayo kayikuyicitsha, aze aphumelelise ukwahlulela s  ekunqobeni t  . 21Lezizwe zizathemba ebizweni lakhe u  .

Isono sokuhlambaza

22Kwasekulethwa kuye umuntu ongenwe lidimoni, eyisiphofu lesimungulu; wasemsilisa, kwaze kwathi isiphofu esiyisimungulu sakhuluma njalo sabona v  . 23Asemangala amaxuku wonke athi w  : Lo kayisiyo yini iNdodana kaDavida x  ? 24Kodwa abaFarisi sebezwile bathi: Lumuntu kakhuphi amadimoni, ngaphandle kukaBhelezebhule inkosi yamadimoni y  . 25Kodwa uJesu, eseyazi imicabango yabo, wathi kubo z  : Wonke umbuso owehlukene umelene lawo ngokwawo uyachitheka; lawo wonke umuzi kumbe indlu eyehlukene ngokuzimelana ingeze yema. 26Njalo uba uSathane ekhupha uSathane, wehlukene emelene laye ngokwakhe; pho umbuso wakhe uzakuma njani aa  ? 27Futhi uba mina ngikhupha amadimoni ngoBhelezebhule, amadodana enu akhupha ngobani? Ngakho wona azakuba ngabagwebi benu ab  . 28Kodwa uba mina ngikhupha amadimoni ngoMoya kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu usufikile kini ac  . 29Kumbe umuntu angangena njani endlini yesiqhwaga aphange impahla yaso, ngaphandle kokuthi asibophe kuqala isiqhwaga ad  ? Abesephanga-ke indlu yaso ae  . 30Ongelami, umelene lami, longabuthi lami, uyachithiza af  .

31Ngakho ngithi kini: Abantu bazathethelelwa sonke isono lenhlamba ag  ; kodwa ukuhlambaza uMoya kakuyikuthethelelwa abantu ah  . 32Lalowo okhuluma ilizwi elimelana leNdodana yomuntu ai  , uzathethelelwa aj  ; kodwa lowo okhuluma emelana loMoya oyiNgcwele, kayikuthethelelwa, kungeyisikho kulesisikhathi loba kwesizayo.

33Loba yenzani isihlahla sibe ngesilungileyo, lesithelo saso sibe ngesilungileyo, kumbe lenze isihlahla sibe sibi, lesithelo saso sibe sibi ak  , ngoba isihlahla saziwa ngesithelo al  . 34Nzalo yezinyoka, lingakhuluma njani izinto ezinhle, libabi am  ? Ngoba umlomo ukhuluma ngokugcwala kwenhliziyo. 35Umuntu olungileyo ukhupha izinto ezilungileyo kokuligugu elilungileyo lenhliziyo; lomuntu omubi ukhupha izinto ezimbi kokuligugu elibi an  . 36Kodwa ngithi kini: Lonke ilizwi eliyize abalikhulumayo abantu, bazaziphendulela ngalo ngosuku lokwahlulela. 37Ngoba ngamazwi akho uzalungisiswa, langamazwi akho uzalahlwa ao  .

Abafuna isibonakaliso

38Abanye bababhali labaFarisi basebephendula, bathi: Mfundisi, sifuna ukubona isibonakaliso esivela kuwe ap  . 39Kodwa waphendula wathi kubo: Isizukulwana esibi aq  lesifebayo sidinga isibonakaliso; kodwa kasiyikunikwa isibonakaliso, ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umprofethi ar  . 40Ngoba njengalokhu uJona waba sesiswini sensikabayitshiye insuku ezintathu lobusuku obuthathu, ngokunjalo iNdodana yomuntu izakuba semathunjini omhlaba insuku ezintathu lobusuku obuthathu as  . 41Amadoda eNinive at  azasukuma ekugwetshweni kanye lalesisizukulwana au  , asilahle av  ; ngoba aphenduka ngokutshumayela kukaJona aw  ; njalo khangelani, omkhulu kuloJona ulapha ax  . 42Indlovukazi yeningizimu izasukuma ekugwetshweni kanye lalesisizukulwana ay  , isilahle; ngoba yavela emikhawulweni yomhlaba ukuzakuzwa inhlakanipho kaSolomoni az  ; njalo khangelani, omkhulu kuloSolomoni ulapha ba  .

Ukuphenduka okungaphelelanga

43Kodwa nxa umoya ongcolileyo esephumile emuntwini bb  , uyahamba adabule indawo ezomileyo, edinga ukuphumula, kodwa engakutholi. 44Abesesithi: Ngizabuyela endlini yami engaphuma kuyo; njalo esefikile ayifice ize, ithanyelwe bc  , njalo ilungisiwe. 45Abesehamba athathe kanye laye abanye omoya abayisikhombisa ababi kulaye uqobo, besebengena bahlale khona bd  ; njalo ukucina kwalowomuntu kube kubi kulokuqala. Kuzakuba njalo lakulesisizukulwana esibi be  .

Izihlobo zikaJesu eziyizo

46Kwathi esakhuluma emaxukwini, khangela, unina bf  labafowabo bema ngaphandle, bedinga ukukhuluma laye. 47Omunye wasesithi kuye: Khangela, unyoko labafowenu bemi phandle, badinga ukukhuluma lawe. 48Kodwa waphendula wathi komtshelileyo: Ngubani umama? Labafowethu ngobani? 49Waseselulela isandla sakhe kubafundi bakhe wathi: Khangelani, umama labafowethu bg  . 50Ngoba loba ngubani owenza intando bh  kaBaba osemazulwini, nguye ongumfowethu lodadewethu lomama bi  .

Copyright information for Ndebele