a9.28. 13.36.
bMark. 4.1-12.
cLuka 8.4-10.
dLuka 5.3.
eMark. 3.9.
fJer. 4.3.
gJoha. 15.5.
hGen. 26.12.
i11.15.
j19.11. 11.25. 1 Kor. 2.10. 1 Joha. 2.27.
k25.29. Mark. 4.25. Luka 8.18; 19.26. Joha. 15.2.
lLuka 8.18.
mIsa. 6.9,10. Joha. 12.40. Seb. 28.26,27. Dute. 29.4. Isa. 43.8. Jer. 5.21. Hez. 12.2. Roma 11.8. 2 Kor. 3.14; 4.4.
nHeb. 5.11.
oLuka 22.32.
p13.16,17, Luka 10.23,24.
q16.17. Joha. 20.29.
rHeb. 11.13. 1 Pet. 1.10,11. Joha. 8.56.
sMark. 4.13-20. Luka 8.11-15.
t4.23; 8.12. 13.38.
u13.38. 6.13. Joha. 17.15.Efe.6.16. 2 Thes.3.3. 1 Joha. 2.13,14; 3.12; 5.18,19.
vMark. 1.30.Mat.13.21.
wIsa. 58.2. Hez. 33.31,32. Mark. 6.20. Joha. 5.35.
xMark. 4.17. 2 Kor. 4.18. Heb. 11.25.
yMark. 6.25. Luka 17.7; 21.9. Mat.13.20.
z11.6. 2 Tim. 1.15.
aa2 Tim. 4.10.
ab19.23.
acMark. 4.26-29. Mat.13.37-42.
ad3.12.
ae13.31,32, Mark. 4.30-32. Luka 13.18,19.
af17.20. Luka 17.6.
agMark. 4.32.
ahHlab. 104.12.
aiLuka 13.20,21.
ajGen. 18.6. Hlu. 6.19. 1 Sam. 1.24.
akMark. 4.33,34.
alHlab. 78.2.
amRoma 16.25,26.
an25.34. Luka 11.50. Heb. 4.3; 9.26. Isam. 13.8; 17.8. Joha. 17.24. 1 Pet. 1.20.
ao13.1.
ap13.24-30.
aqMark. 16.15,20. Kol. 1.6.
ar8.12. 13.43.
asJoha. 8.44. Seb. 13.10. 1 Joha. 3.8,10.
at13.19.
auJow. 3.13. Isam. 14.15.
av13.40,49. 24.3; 28.20. Heb. 9.26. Dan. 12.13.
aw13.40,49. 24.3; 28.20. Heb. 9.26. Dan. 12.13.
ax24.31.
ay13.50. 3.12. Isam. 9.2; 19.20; 20.10.
az13.50.
ba8.12.
bbZaga 4.18. Dan. 12.3.
bc26.29. 13.38.
bd13.9. 11.15.
beZaga 2.4.
bf13.46. Fil. 3.7,8.
bg13.46. Isa. 55.1. Isam. 3.18.
bhJobe 28.18. Zaga 3.15; 8.11.
bi13.46. Fil. 3.7,8.
bj13.46. Isa. 55.1. Isam. 3.18.
bk4.19.
bl13.46.Isa. 55.1. Isam. 3.18.
bm13.39.
bn25.32.
bo13.42.
bpJoha. 10.6.
bq23.34.
br28.19.
bsMark. 6.1-6. Luka 4.16-30
bt2.23. Luka 4.23.
bu26.55.
bv7.28.
bw7.22; 11.20,21,23; 14.2. 13.58.
bxLuka 3.23; 4.22. Joha. 6.42.
byMark. 6.3.
bz12.46.
ca27.56.Mark. 15.40. Gal. 1.19.
cb11.6.
ccLuka 4.24. Joha. 4.44. Jer. 11.21; 12.6.
cdMark. 6.5,6. Luka 4.23-27.
ceMark. 9.23.

Matthew 13

Umfanekiso womhlanyeli

Kwathi ngalolosuku uJesu waphuma endlini a  wahlala phansi elwandle b . Kwasekubuthana kuye amaxuku amakhulu c , waze wangena d  emkhunjini wahlala phansi; lexuku lonke lema ekhunjini e .

Wasekhuluma labo izinto ezinengi ngemifanekiso, wathi: Khangelani, kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela. Kwathi ekuhlanyeleni kwakhe, enye inhlanyelo yawela eceleni kwendlela; kwasekufika inyoni, zayidla zayiqeda. Kodwa enye yawela emadwaleni, lapho eyayingelamhlabathi omnengi khona; futhi yahle yamila, ngoba kwakungelakutshona komhlabathi; kwathi ekuphumeni kwelanga yahangulwa; njalo ngoba yayingelampande yabuna. Kodwa enye yawela emeveni; ameva asekhula ayiminyanisa f . Kodwa enye yawela emhlabathini omuhle, yathela isithelo g , enye ikhulu, lenye amatshumi ayisithupha, lenye amatshumi amathathu h . Olendlebe zokuzwa, akezwe i .

Umsebenzi wemifanekiso

10 Kwasekufika abafundi bathi kuye: Ukhulumelani kubo ngemifanekiso? 11 Wasephendula wathi kubo: Ngoba kuphiwe kini j  ukwazi imfihlo zombuso wamazulu, kodwa bona kabakunikwanga. 12 Ngoba loba ngubani olakho uzaphiwa, abe lokwengezelelweyo; kodwa lowo ongelakho, uzakwemukwa k  lalokho alakho l . 13 Ngakho ngikhuluma labo ngemifanekiso, ngoba bebona kababoni, njalo besizwa kabezwa, futhi kabaqedisisi. 14 Kubo besekugcwaliseka isiprofetho sikaIsaya, esithi: Ukuzwa lizakuzwa, kodwa kalisoze liqedisise; lokubona lizabona, kodwa kalisoze libonisise; 15 ngoba inhliziyo yalababantu seyaba lukhuni m , njalo bezwa kanzima ngendlebe, lamehlo abo bawacimezile; hlezi loba nini babone ngamehlo, njalo bezwe ngendlebe, futhi baqedisise ngenhliziyo n , njalo baphenduke, besengibasilisa o . 16 Kodwa abusisiwe amehlo enu p , ngoba ayabona; lendlebe zenu, ngoba ziyezwa q . 17 Ngoba ngiqinisile ngithi kini: Abaprofethi abanengi labalungileyo babethanda ukubona izinto elizibonayo, kodwa kabazibonanga; lokuzwa izinto elizizwayo kodwa kabazizwanga r .

Ukuchasiswa komfanekiso womhlanyeli

18 Ngakho lina zwanini umfanekiso womhlanyeli s . 19 Kuthi wonke ozwayo ilizwi lombuso kodwa engaqedisisi t , omubi afike, ahluthune okuhlanyelwe enhliziyweni yakhe. Lo nguye ohlanyelwe eceleni kwendlela u . 20 Kodwa ohlanyelwe emadwaleni, nguye olizwayo ilizwi, ahle alemukele v  ngentokozo; 21 kodwa kalampande phakathi kwakhe w , kodwa uhlala isikhathi; kuthi sekufika inkathazo kumbe ukuzingelwa ngenxa yelizwi x , ahle y  akhubeke z . 22 Lohlanyelwe emeveni, nguye olizwayo ilizwi, kodwa impisekelo yalumhlaba lenkohliso aa  yenotho kuyaliminyanisa ilizwi, futhi lingatheli isithelo ab . 23 Kodwa ohlanyelwe emhlabathini omuhle, nguye olizwayo ilizwi aliqedisise; athele izithelo, aveze, omunye ikhulu, lomunye amatshumi ayisithupha, lomunye amatshumi amathathu.

Umfanekiso womfaba, lowemasitedi, lowemvubelo

24 Wabeka phambi kwabo omunye umfanekiso, esithi: Umbuso wamazulu ufananiswa lomuntu owahlanyela inhlanyelo enhle ensimini yakhe. 25 Kodwa abantu besalele, kwafika isitha sakhe sahlanyela umfaba phakathi kwamabele, sahamba. 26 Kodwa kwathi selumilile usungulo lwathela isithelo, lomfaba wasubonakala. 27 Zasezisondela inceku zomninimuzi zathi kuye: Nkosi, kawuhlanyelanga yini inhlanyelo enhle ensimini yakho? Pho iwuthethe ngaphi umfaba? 28 Wasesithi kuzo: Umuntu oyisitha ukwenzile lokhu. Inceku zasezisithi kuye: Uthanda ukuthi siyewubutha yini? 29 Kodwa wathi: Hatshi, hlezi, ekubutheni kwenu umfaba, lisiphune amabele kanye lawo. 30 Yekelani kukhule kokubili ndawonye kuze kube yisivuno; langesikhathi sokuvuna ngizakuthi kwabavunayo: Buthani kuqala umfaba, liwubophe izinyanda ukuze liwutshise ac ; kodwa amabele liwabuthele esiphaleni sami ad .

31 Wasebabekela omunye umfanekiso, esithi: Umbuso wamazulu ae  unjengohlamvu lwemasitedi, aluthatha umuntu waluhlanyela ensimini yakhe; 32 lona kambe luncinyane kulazo zonke inhlamvu; kodwa nxa selukhulile af , lukhulu kulezilimo zonke, njalo luba yisihlahla ag , kuze kufike inyoni zezulu, zakhele engatsheni zaso ah .

33 Wabatshela omunye umfanekiso, wathi: Umbuso wamazulu unjengemvubelo ai , ayithathayo owesifazana wayifaka emagokokweni amathathu empuphu, kwaze kwabila konke aj .

34 Lezizinto zonke uJesu wazikhuluma emaxukwini ngemifanekiso, futhi ngaphandle komfanekiso kakhulumanga kubo; 35 ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi ak , esithi: Ngizavula umlomo wami ngemifanekiso al , ngizaveza izinto ezifihlakeleyo am  kusukela ekusekelweni komhlaba an .

36 Kwathi uJesu esewayekele amaxuku ahamba wangena endlini ao ; basebesondela kuye abafundi bakhe, besithi: Sichasisele umfanekiso womfaba ensimini ap . 37 Wasephendula wathi kibo: Ohlanyela inhlanyelo enhle yiNdodana yomuntu; 38 lensimu ngumhlaba aq ; lenhlanyelo enhle, yona ingabantwana bombuso ar ; kodwa umfaba ungabantwana bomubi as ; 39 lesitha esawuhlanyelayo nguSathane at ; lesivuno siyikuphela kwesikhathi au ; labavunayo bazingilosi. 40 Ngakho-ke njengalokhu umfaba uyabuthwa utshiswe emlilweni av , kuzakuba njalo ekupheleni kwalesisikhathi aw . 41 INdodana yomuntu izathuma ingilosi zayo, besezibutha zikhuphe embusweni wayo konke okukhubekisayo lalabo abenza okubi ax , 42 besezibaphosela ay  esithandweni somlilo az ; lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo ba . 43 Khona abalungileyo bezakhanya njengelanga bb  embusweni kaYise bc . Olendlebe zokuzwa akezwe bd .

Umfanekiso wenotho, lowamangqongqo aligugu lowembule

44 Futhi umbuso wamazulu unjengempahla eligugu efihliweyo ensimini, okuthi umuntu eseyificile wayifihla be ; entokozweni yakhe uyahamba, athengise konke alakho bf , athenge leyonsimu bg .

45 Futhi umbuso wamazulu unjengomuntu ongumthengi odinga amapharele* amahle; 46 esethole elinye ipharele eliligugu kakhulu bh , wasuka wathengisa konke alakho bi , walithenga bj .

47 Futhi umbuso wamazulu unjengembule elaphoswa olwandle bk , laselibutha zonke inhlobo; 48 lona, lithe seligcwele, balidonsela ekhunjini, bahlala phansi, babuthela ezilungileyo ezitsheni, kodwa ezimbi bazilahlela ngaphandle bl . 49 Kuzakuba njalo ekupheleni kwesikhathi bm ; ingilosi zizaphuma, zehlukanise ababi zibasuse phakathi kwabalungileyo bn , 50 besezibaphosela esithandweni somlilo; lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo bo .

51 UJesu wathi kubo: Seliziqedisisile zonke lezizinto yini? Bathi kuye: Yebo, Nkosi bp . 52 Wasesithi kubo: Ngakho wonke umbhali bq  ofundiselwe umbuso wamazulu unjengomuntu ongumninimuzi, okhupha empahleni yakhe eligugu br  okutsha lokudala.

UJesu udelelwa emzini wakibo

53 Kwasekusithi uJesu eseqedile limifanekiso, wasuka lapho. 54 Wathi esefikile bs  emzini wakibo bt  wabafundisa esinagogeni labo bu , baze bamangala bathi: Ivela ngaphi kuyenalo linhlakanipho bv  lalimisebenzi yamandla bw ? 55 Lo kayisiyo yini bx  indodana yombazi? Unina kathiwa nguMariya yini by , labafowabo bz  oJakobe loJose loSimoni loJudasi? 56 Labodadewabo kabakho yini bonke kithi? Pho, zivela ngaphi zonke lezizinto kuye ca ? 57 Basebekhubeka ngaye cb . Kodwa uJesu wathi kubo: Umprofethi kasweli ukudunyiswa ngaphandle kwelizweni lakibo lendlini yakwabo cc . 58 Njalo kenzanga lapho imisebenzi yamandla eminengi cd , ngenxa yokungakholwa kwabo ce .

Copyright information for Ndebele