a9.28. 13.36.
bMark. 4.1-12.
cLuka 8.4-10.
dLuka 5.3.
eMark. 3.9.
fJer. 4.3.
gJoha. 15.5.
hGen. 26.12.
i11.15.
j19.11. 11.25. 1 Kor. 2.10. 1 Joha. 2.27.
k25.29. Mark. 4.25. Luka 8.18; 19.26. Joha. 15.2.
lLuka 8.18.
mIsa. 6.9,10. Joha. 12.40. Seb. 28.26,27. Dute. 29.4. Isa. 43.8. Jer. 5.21. Hez. 12.2. Roma 11.8. 2 Kor. 3.14; 4.4.
nHeb. 5.11.
oLuka 22.32.
p13.16,17, Luka 10.23,24.
q16.17. Joha. 20.29.
rHeb. 11.13. 1 Pet. 1.10,11. Joha. 8.56.
sMark. 4.13-20. Luka 8.11-15.
t4.23; 8.12. 13.38.
u13.38. 6.13. Joha. 17.15.Efe.6.16. 2 Thes.3.3. 1 Joha. 2.13,14; 3.12; 5.18,19.
vMark. 1.30.Mat.13.21.
wIsa. 58.2. Hez. 33.31,32. Mark. 6.20. Joha. 5.35.
xMark. 4.17. 2 Kor. 4.18. Heb. 11.25.
yMark. 6.25. Luka 17.7; 21.9. Mat.13.20.
z11.6. 2 Tim. 1.15.
aa2 Tim. 4.10.
ab19.23.
acMark. 4.26-29. Mat.13.37-42.
ad3.12.
ae13.31,32, Mark. 4.30-32. Luka 13.18,19.
af17.20. Luka 17.6.
agMark. 4.32.
ahHlab. 104.12.
aiLuka 13.20,21.
ajGen. 18.6. Hlu. 6.19. 1 Sam. 1.24.
akMark. 4.33,34.
alHlab. 78.2.
amRoma 16.25,26.
an25.34. Luka 11.50. Heb. 4.3; 9.26. Isam. 13.8; 17.8. Joha. 17.24. 1 Pet. 1.20.
ao13.1.
ap13.24-30.
aqMark. 16.15,20. Kol. 1.6.
ar8.12. 13.43.
asJoha. 8.44. Seb. 13.10. 1 Joha. 3.8,10.
at13.19.
auJow. 3.13. Isam. 14.15.
av13.40,49. 24.3; 28.20. Heb. 9.26. Dan. 12.13.
aw13.40,49. 24.3; 28.20. Heb. 9.26. Dan. 12.13.
ax24.31.
ay13.50. 3.12. Isam. 9.2; 19.20; 20.10.
az13.50.
ba8.12.
bbZaga 4.18. Dan. 12.3.
bc26.29. 13.38.
bd13.9. 11.15.
beZaga 2.4.
bf13.46. Fil. 3.7,8.
bg13.46. Isa. 55.1. Isam. 3.18.
bhJobe 28.18. Zaga 3.15; 8.11.
bi13.46. Fil. 3.7,8.
bj13.46. Isa. 55.1. Isam. 3.18.
bk4.19.
bl13.46.Isa. 55.1. Isam. 3.18.
bm13.39.
bn25.32.
bo13.42.
bpJoha. 10.6.
bq23.34.
br28.19.
bsMark. 6.1-6. Luka 4.16-30
bt2.23. Luka 4.23.
bu26.55.
bv7.28.
bw7.22; 11.20,21,23; 14.2. 13.58.
bxLuka 3.23; 4.22. Joha. 6.42.
byMark. 6.3.
bz12.46.
ca27.56.Mark. 15.40. Gal. 1.19.
cb11.6.
ccLuka 4.24. Joha. 4.44. Jer. 11.21; 12.6.
cdMark. 6.5,6. Luka 4.23-27.
ceMark. 9.23.

Matthew 13

Umfanekiso womhlanyeli

1 Kwathi ngalolosuku uJesu waphuma endlini a  wahlala phansi elwandle b  . 2Kwasekubuthana kuye amaxuku amakhulu c  , waze wangena d  emkhunjini wahlala phansi; lexuku lonke lema ekhunjini e  .

3Wasekhuluma labo izinto ezinengi ngemifanekiso, wathi: Khangelani, kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela. 4Kwathi ekuhlanyeleni kwakhe, enye inhlanyelo yawela eceleni kwendlela; kwasekufika inyoni, zayidla zayiqeda. 5Kodwa enye yawela emadwaleni, lapho eyayingelamhlabathi omnengi khona; futhi yahle yamila, ngoba kwakungelakutshona komhlabathi; 6kwathi ekuphumeni kwelanga yahangulwa; njalo ngoba yayingelampande yabuna. 7Kodwa enye yawela emeveni; ameva asekhula ayiminyanisa f  . 8Kodwa enye yawela emhlabathini omuhle, yathela isithelo g  , enye ikhulu, lenye amatshumi ayisithupha, lenye amatshumi amathathu h  . 9Olendlebe zokuzwa, akezwe i  .

Umsebenzi wemifanekiso

10Kwasekufika abafundi bathi kuye: Ukhulumelani kubo ngemifanekiso? 11Wasephendula wathi kubo: Ngoba kuphiwe kini j  ukwazi imfihlo zombuso wamazulu, kodwa bona kabakunikwanga. 12Ngoba loba ngubani olakho uzaphiwa, abe lokwengezelelweyo; kodwa lowo ongelakho, uzakwemukwa k  lalokho alakho l  . 13Ngakho ngikhuluma labo ngemifanekiso, ngoba bebona kababoni, njalo besizwa kabezwa, futhi kabaqedisisi. 14Kubo besekugcwaliseka isiprofetho sikaIsaya, esithi: Ukuzwa lizakuzwa, kodwa kalisoze liqedisise; lokubona lizabona, kodwa kalisoze libonisise; 15ngoba inhliziyo yalababantu seyaba lukhuni m  , njalo bezwa kanzima ngendlebe, lamehlo abo bawacimezile; hlezi loba nini babone ngamehlo, njalo bezwe ngendlebe, futhi baqedisise ngenhliziyo n  , njalo baphenduke, besengibasilisa o  . 16Kodwa abusisiwe amehlo enu p  , ngoba ayabona; lendlebe zenu, ngoba ziyezwa q  . 17Ngoba ngiqinisile ngithi kini: Abaprofethi abanengi labalungileyo babethanda ukubona izinto elizibonayo, kodwa kabazibonanga; lokuzwa izinto elizizwayo kodwa kabazizwanga r  .

Ukuchasiswa komfanekiso womhlanyeli

18Ngakho lina zwanini umfanekiso womhlanyeli s  . 19Kuthi wonke ozwayo ilizwi lombuso kodwa engaqedisisi t  , omubi afike, ahluthune okuhlanyelwe enhliziyweni yakhe. Lo nguye ohlanyelwe eceleni kwendlela u  . 20Kodwa ohlanyelwe emadwaleni, nguye olizwayo ilizwi, ahle alemukele v  ngentokozo; 21kodwa kalampande phakathi kwakhe w  , kodwa uhlala isikhathi; kuthi sekufika inkathazo kumbe ukuzingelwa ngenxa yelizwi x  , ahle y  akhubeke z  . 22Lohlanyelwe emeveni, nguye olizwayo ilizwi, kodwa impisekelo yalumhlaba lenkohliso aa  yenotho kuyaliminyanisa ilizwi, futhi lingatheli isithelo ab  . 23Kodwa ohlanyelwe emhlabathini omuhle, nguye olizwayo ilizwi aliqedisise; athele izithelo, aveze, omunye ikhulu, lomunye amatshumi ayisithupha, lomunye amatshumi amathathu.

Umfanekiso womfaba, lowemasitedi, lowemvubelo

24Wabeka phambi kwabo omunye umfanekiso, esithi: Umbuso wamazulu ufananiswa lomuntu owahlanyela inhlanyelo enhle ensimini yakhe. 25Kodwa abantu besalele, kwafika isitha sakhe sahlanyela umfaba phakathi kwamabele, sahamba. 26Kodwa kwathi selumilile usungulo lwathela isithelo, lomfaba wasubonakala. 27Zasezisondela inceku zomninimuzi zathi kuye: Nkosi, kawuhlanyelanga yini inhlanyelo enhle ensimini yakho? Pho iwuthethe ngaphi umfaba? 28Wasesithi kuzo: Umuntu oyisitha ukwenzile lokhu. Inceku zasezisithi kuye: Uthanda ukuthi siyewubutha yini? 29Kodwa wathi: Hatshi, hlezi, ekubutheni kwenu umfaba, lisiphune amabele kanye lawo. 30Yekelani kukhule kokubili ndawonye kuze kube yisivuno; langesikhathi sokuvuna ngizakuthi kwabavunayo: Buthani kuqala umfaba, liwubophe izinyanda ukuze liwutshise ac  ; kodwa amabele liwabuthele esiphaleni sami ad  .

31Wasebabekela omunye umfanekiso, esithi: Umbuso wamazulu ae  unjengohlamvu lwemasitedi, aluthatha umuntu waluhlanyela ensimini yakhe; 32lona kambe luncinyane kulazo zonke inhlamvu; kodwa nxa selukhulile af  , lukhulu kulezilimo zonke, njalo luba yisihlahla ag  , kuze kufike inyoni zezulu, zakhele engatsheni zaso ah  .

33Wabatshela omunye umfanekiso, wathi: Umbuso wamazulu unjengemvubelo ai  , ayithathayo owesifazana wayifaka emagokokweni amathathu empuphu, kwaze kwabila konke aj  .

34Lezizinto zonke uJesu wazikhuluma emaxukwini ngemifanekiso, futhi ngaphandle komfanekiso kakhulumanga kubo; 35ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi ak  , esithi: Ngizavula umlomo wami ngemifanekiso al  , ngizaveza izinto ezifihlakeleyo am  kusukela ekusekelweni komhlaba an  .

36Kwathi uJesu esewayekele amaxuku ahamba wangena endlini ao  ; basebesondela kuye abafundi bakhe, besithi: Sichasisele umfanekiso womfaba ensimini ap  . 37Wasephendula wathi kibo: Ohlanyela inhlanyelo enhle yiNdodana yomuntu; 38lensimu ngumhlaba aq  ; lenhlanyelo enhle, yona ingabantwana bombuso ar  ; kodwa umfaba ungabantwana bomubi as  ; 39lesitha esawuhlanyelayo nguSathane at  ; lesivuno siyikuphela kwesikhathi au  ; labavunayo bazingilosi. 40Ngakho-ke njengalokhu umfaba uyabuthwa utshiswe emlilweni av  , kuzakuba njalo ekupheleni kwalesisikhathi aw  . 41INdodana yomuntu izathuma ingilosi zayo, besezibutha zikhuphe embusweni wayo konke okukhubekisayo lalabo abenza okubi ax  , 42besezibaphosela ay  esithandweni somlilo az  ; lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo ba  . 43Khona abalungileyo bezakhanya njengelanga bb  embusweni kaYise bc  . Olendlebe zokuzwa akezwe bd  .

Umfanekiso wenotho, lowamangqongqo aligugu lowembule

44Futhi umbuso wamazulu unjengempahla eligugu efihliweyo ensimini, okuthi umuntu eseyificile wayifihla be  ; entokozweni yakhe uyahamba, athengise konke alakho bf  , athenge leyonsimu bg  .

45Futhi umbuso wamazulu unjengomuntu ongumthengi odinga amapharele* amahle; 46esethole elinye ipharele eliligugu kakhulu bh  , wasuka wathengisa konke alakho bi  , walithenga bj  .

47Futhi umbuso wamazulu unjengembule elaphoswa olwandle bk  , laselibutha zonke inhlobo; 48lona, lithe seligcwele, balidonsela ekhunjini, bahlala phansi, babuthela ezilungileyo ezitsheni, kodwa ezimbi bazilahlela ngaphandle bl  . 49Kuzakuba njalo ekupheleni kwesikhathi bm  ; ingilosi zizaphuma, zehlukanise ababi zibasuse phakathi kwabalungileyo bn  , 50besezibaphosela esithandweni somlilo; lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo bo  .

51UJesu wathi kubo: Seliziqedisisile zonke lezizinto yini? Bathi kuye: Yebo, Nkosi bp  . 52Wasesithi kubo: Ngakho wonke umbhali bq  ofundiselwe umbuso wamazulu unjengomuntu ongumninimuzi, okhupha empahleni yakhe eligugu br  okutsha lokudala.

UJesu udelelwa emzini wakibo

53Kwasekusithi uJesu eseqedile limifanekiso, wasuka lapho. 54Wathi esefikile bs  emzini wakibo bt  wabafundisa esinagogeni labo bu  , baze bamangala bathi: Ivela ngaphi kuyenalo linhlakanipho bv  lalimisebenzi yamandla bw  ? 55Lo kayisiyo yini bx  indodana yombazi? Unina kathiwa nguMariya yini by  , labafowabo bz  oJakobe loJose loSimoni loJudasi? 56Labodadewabo kabakho yini bonke kithi? Pho, zivela ngaphi zonke lezizinto kuye ca  ? 57Basebekhubeka ngaye cb  . Kodwa uJesu wathi kubo: Umprofethi kasweli ukudunyiswa ngaphandle kwelizweni lakibo lendlini yakwabo cc  . 58Njalo kenzanga lapho imisebenzi yamandla eminengi cd  , ngenxa yokungakholwa kwabo ce  .

Copyright information for Ndebele