aMark. 6.14-29. Luka 9.7-9.
bLuka 3.1.
c8.6.
d13.54.
eLuka 3.19,20. Mat. 11.2.
fLuka 3.1.
gLevi 18.16; 20.21.
h21.26.
i11.9.
jSeb. 19.33. Mark. 6.24.
kNani 7.13,19,25. Ezra 1.9. Mat.14.11. Mark. 6.25,28.
lNani 7.13,19,25. Ezra 1.9. Mat.14.11. Mark. 6.25,28.
m10.23.
nMark. 6.32-44. Luka 9.10-17. Joha. 6.1-13.
o9.36. 15.32-38. Mark. 8.2-9.
pLuka 9.11.
qLuka 9.12.
r14.22. 15.23.
s2 Kho. 4.42-44.
tMark. 7.34.
u1 Sam. 9.13. Mat. 26.26. Mark. 6.41; 8.7; 14.22. Luka 9.16; 24.30. Mat. 15.36.
v16.9.
wMark. 6.45-56.Joha. 6.15-21.
xMark. 6.46. Luka 6.12; 9.28. Mark. 1.35. Luka 5.16.
yMark. 6.48. Mark. 13.35.Eks. 14.24.
zJobe 9.8.
aa17.7.Dute. 31.6.
ab28.17. 6.30.
ac8.2.
adHlab. 2.7. Mat. 4.3,6; 8.29; 26.63. Mark. 1.1. Luka 1.35; 4.41. Joha. 1.34,49; 11.27; 20.31. Seb. 8.37; 9.20. Roma 1.4. 1 Joha. 4.15; 5.5. Mat. 16.16. Joha. 6.69. Heb. 1.2,5. Joha. 6.14.
aeLuka 5.1. Joha. 6.24,25.
af9.20.
agMark. 3.10. Luka 6.19. Seb. 5.15; 19.12. 2 Kho. 4.29.
ahLuka 7.3.

Matthew 14

Ukubulawa kukaJohane uMbhabhathizi

Ngalesosikhathi uHerodi a  umtetrarki* wezwa indumela kaJesu b , wasesithi ezincekwini zakhe c : Lo nguJohane uMbhabhathizi; yena uvukile kwabafileyo d , kungakho-ke imisebenzi yamandla isebenza kuye.

Ngoba uHerodi wayembambile uJohane wambopha wamfaka entolongweni e , ngenxa kaHerodiyasi umkaFiliphu umfowabo f ; ngoba uJohane wayethe kuye: Kawuvunyelwa ukuba laye. Njalo efuna ukumbulala g , wesaba ixuku h , ngoba lalimphatha njengomprofethi i . Kodwa kwathi kugcinwa usuku lokuzalwa kukaHerodi, indodakazi kaHerodiyasi yagida phakathi kwabo, yamthokozisa uHerodi. Ngakho wathembisa ngesifungo ukuyinika loba yini ezayicela. Kodwa yona, isilayiwe ngunina, yathi j : Ngiphe lapha emganwini k  ikhanda likaJohane uMbhabhathizi. Inkosi yasisiba losizi, kodwa ngenxa yezifungo langalabo ababehlezi layo ekudleni yalaya ukuthi inikwe. 10 Yasithuma yamquma uJohane ikhanda entolongweni. 11 Ikhanda lakhe laselilethwa ngomganu l , lanikwa intombi; yona yasilisa kunina. 12 Kwasekusiza abafundi bakhe bathatha isidumbu, basingcwaba; basebesuka bambikela uJesu.

UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezinhlanu

13 UJesu esezwile m  wasuka lapho ngomkhumbi waya endaweni eyinkangala eyedwa; kodwa amaxuku ekuzwa amlandela ngenyawo evela emizini n . 14 UJesu esephumile wabona ixuku elikhulu, waba lesihelo ngabo o , wasilisa abagulayo babo p .

15 Kwathi sekuhlwile abafundi bakhe beza kuye, bathi: Lindawo iyinkangala, lesikhathi sesihambile q ; liyekele ixuku lihambe, ukuze baye emizaneni bazithengele ukudla r . 16 Kodwa uJesu wathi kubo: Kakuswelekanga ukuthi bahambe; banikeni lina ukuthi badle. 17 Kodwa bathi kuye: Kasila lapha ngaphandle kwezinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili. 18 Wasesithi: Ziletheni lapha kimi. 19 Waselaya amaxuku ukuthi ahlale phansi etshanini, wathatha izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili s , wakhangela phezulu ezulwini t , wazibusisa, esezihlephule wabanika abafundi izinkwa, labafundi bapha amaxuku u . 20 Basebesidla bonke, basutha; badobha imvuthu ezazisele, izitsha ezigcweleyo ezilitshumi lambili v . 21 Lalabo abasebedlile babengamadoda angaba zinkulungwane ezinhlanu, ngaphandle kwabesifazana labantwana.

UJesu uhamba phezu kolwandle

22 Njalo uJesu wahle wacindezela abafundi bakhe ukuthi bangene emkhunjini, njalo bamqalele ukuya ngaphetsheya, esayekela amaxuku ahambe w . 23 Kwathi eseyekele amaxuku ahamba, wenyukela entabeni eyedwa ukuze akhuleke x ; kwathi sekuhlwile, wayeyedwa lapho. 24 Kodwa umkhumbi wawusuphakathi kolwandle, utshukunyiswa ngamagagasi; ngoba umoya wawuphambene labo. 25 Kwathi ngesikhathi somlindo wesine wobusuku uJesu weza kubo, ehamba phezu kolwandle y . 26 Kodwa kwathi abafundi bembona ehamba phezu kolwandle bethuka, bathi z : Lithonga. Basebekhala ngokwesaba. 27 Kodwa uJesu wahle wakhuluma labo, wathi: Manini isibindi; yimi; lingesabi aa . 28 UPetro wasemphendula wathi: Nkosi, uba kunguwe, ngilaya ukuthi ngize kuwe phezu kwamanzi. 29 Wasesithi: Woza. UPetro wasesehla emkhunjini wahamba phezu kwamanzi, ukuze aye kuJesu. 30 Kodwa ebona umoya olamandla wesaba; wathi eseqala ukutshona wakhala, wathi: Nkosi, ngisindisa! 31 Njalo uJesu wahle welula isandla, wambamba, wathi kuye: Wena olokukholwa okuncinyane, uthandabuzelani ab ? 32 Sebengenile emkhunjini, umoya wathula. 33 Abasemkhunjini basebesiza bamkhonza bathi ac : Ngeqiniso wena uyiNdodana kaNkulunkulu ad .

UJesu usilisa elizweni leGenesaretha

34 Kwathi sebechaphile bafika elizweni leGenesaretha ae . 35 Esemazi amadoda akuleyondawo athumela ilizwi kuso sonke lesosigaba esizingelezeleyo, aletha kuye bonke abagulayo. 36 Basebemncenga, ukuthi bathinte nje umphetho wesembatho sakhe af ; njalo bonke ag  abathintayo basiliswa ah .

Copyright information for Ndebele