aMark. 7.1-30.
bGal. 1.14. Kol. 2.8.
cHeb. 11.2.
dEks. 20.12.Dute. 5.16. Zaga 23.22.
eEks. 21.17. Levi 20.9. Zaga 20.20.
f23.18.
gMark. 7.13. Gal. 3.17.
hMark. 7.13. Gal. 3.17.
iIsa.29.13. Hez. 33.31.
jKol. 2.22. Tit. 1.14.
kSeb. 10.14,15.
lJoha. 15.2.
m23.16,24. Mal. 2.8.
nLuka 6.39.
oMark. 7.17.
p16.9.
q1 Kor. 6.13.
rJak. 3.6.
s15.11,20.
tGen. 6.5.
uJak. 2.4. Hlab. 56.5.
vMark. 7.2,5.
w11.21,22. Mark. 3.8; 7.31. Luka 6.17.
xHlu. 1.30-33. Mark. 7.26.
y9.27.
z4.24.
aa14.15.
ab10.6. Seb. 3.25,26; 13.46. Roma 15.8.
ac8.2.
ad7.6. Fil. 3.2. Isam. 22.15.
ae9.2.
afMark. 7.31-37.
ag4.18.
ah11.5.
ai15.31. 18.8. Mark. 9.43.
aj15.31. 18.8. Mark. 9.43.
ak9.8. Luka 2.20; 5.25,26; 7.16; 13.13; 17.15; 18.43; 23.47. Seb. 4.21; 11.18.
alIsa. 29.23.
am14.14-21. Mark. 6.34-44.
an15.36.
ao15.36.
ap26.26, 27. Mark. 8.6; 14.23. Luka 22.17,19. Joha. 6.11,23. Seb. 27.35. Roma 14.6. 1 Kor. 10.30; 11.24. 1 Tim. 4.3,4. Mat. 14.19.
aq16.10.
ar16.12, Mark. 8.10-21.
asJosh. 19.38. Mat. 27.56. Mark. 8.10.

Matthew 15

AbaFarisi lababhali basolwa ngenxa yezimiso zabo

Kwasekufika kuJesu ababhali labaFarisi ababevela eJerusalema a , bathi: Kungani abafundi bakho besephula isiko b  labadala c ? Ngoba kabagezi izandla zabo, nxa besidla isinkwa. Kodwa waphendula wathi kubo: Lani-ke kungani lisephula umlayo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu? Ngoba uNkulunkulu walaya, wathi: Hlonipha uyihlo lonyoko d ; lokuthi: Othuka uyise kumbe unina kumele afe lokufa e ; kodwa lina lithi: Loba ngubani othi kuyise kumbe kunina: Kungumnikelo f , loba yini evela kimi ingakusiza, njalo engasoze amhloniphe uyise kumbe unina; ngalokho lenza umlayo kaNkulunkulu g  ube yize ngenxa yesiko lenu h . Bazenzisi, uIsaya waprofetha kuhle ngani, esithi: Lababantu basondela kimi ngomlomo wabo, langendebe bangidumise; kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lami i . Kodwa bangikhonza ngeze, befundisa izimfundiso eziyimilayo yabantu j . 10 Esebizele kuye ixuku, wathi kilo: Lalelani futhi liqedisise. 11 Kakusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu; kodwa okuphuma emlonyeni, yikho okungcolisa umuntu k .

12 Abafundi bakhe basebesondela bathi kuye: Uyazi yini ukuthi abaFarisi bathe ukulizwa lelilizwi bakhubeka? 13 Kodwa waphendula wathi: Sonke isihlahlakazana, uBaba osezulwini angasihlanyelanga, sizasitshunwa l . 14 Bayekeleni; bangabakhokheli beziphofu abayiziphofu m ; njalo nxa isiphofu sikhokhela isiphofu, zizawela emgodini zombili n .

15 UPetro wasephendula wathi kuye: Sichasisele lumfanekiso o . 16 UJesu wasesithi: Kanti lani lisengabangelakuqedisisa p ? 17 Lilokhe lingaqedisisi yini, ukuthi konke okungena emlonyeni kuya esiswini, futhi kuyelahlelwa ngaphandle q ? 18 Kodwa izinto eziphuma emlonyeni zivela enhliziyweni r ; lezi ziyamngcolisa umuntu s . 19 Ngoba enhliziyweni t  kuvela imicabango emibi, ukubulala, ubufebe, ukuphinga, ukweba, ukufakaza amanga, ukunyeya; 20 yizo lezozinto ezimngcolisayo umuntu u ; kodwa ukudla ngezandla ezingagezwanga kakumngcolisi umuntu v .

Owesifazana weKhanani

21 UJesu wasesuka lapho, waya kungxenye zeTire lezeSidoni w . 22 Njalo khangela, owesifazana ongumKhanani ovela kuleyomikhawulo, wakhala kuye esithi: Nkosi x , Ndodana kaDavida, akungihawukele y ! Indodakazi yami ihlaselwe kubi lidimoni z . 23 Kodwa kamphendulanga ngalizwi. Basebesondela kuye abafundi bakhe bamncenga, bathi: Mxotshe, ngoba uyakhala ngemva kwethu aa . 24 Kodwa waphendula wathi: Kangithunywanga, ngaphandle kuzo izimvu ezilahlekileyo zendlu yakoIsrayeli ab . 25 Kodwa weza wamkhonza wathi: Nkosi, ngisize ac . 26 Kodwa waphendula wathi: Kakukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana, lokusiphosela izinjana. 27 Kodwa yena wathi: Yebo, Nkosi, kodwa lezinjana ziyadla imvuthuluka eziwa etafuleni labaninizo ad . 28 UJesu wasephendula wathi kuye: O mama, lukhulu ukholo lwakho! Kakube kuwe njengokuthanda kwakho. Indodakazi yakhe yasisila kusukela kulelohola ae .

UJesu usilisa izigulane

29 UJesu wasesuka lapho weza eduzane kolwandle lweGalili af ; wenyukela entabeni wahlala phansi khona. 30 Kwasekusiza kuye amaxuku amakhulu ag , beleziqhuli, iziphofu, izimungulu ah , izingini, labanye abanengi, basebebaphosela enyaweni zikaJesu, wasebasilisa; 31 aze amangala amaxuku ai , ebona izimungulu zikhuluma, izingini zisilisiwe, iziqhuli zihamba, leziphofu zibona aj ; basebemdumisa ak  uNkulunkulu kaIsrayeli al .

UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezine

32 UJesu wasebizela kuye abafundi bakhe wathi: Ngilesihelo ngexuku, ngoba sebelami insuku ezintathu, bengelalutho lokudla; njalo kangithandi ukuthi ngibayekele bahambe bengadlanga am , hlezi bayathe endleleni. 33 Abafundi bakhe basebesithi kuye: Sizazuza ngaphi enkangala izinkwa ezingaka, ukuthi zisuthise ixuku elikhulu kangaka? 34 UJesu wasesithi kubo: Lilezinkwa ezingaki? Basebesithi: Eziyisikhombisa, lenhlanzana ezinlutshwana an . 35 Waselaya amaxuku ukuthi ahlale phansi emhlabathini. 36 Wasethatha izinkwa eziyisikhombisa lenhlanzi ao , esebongile wazihlephula, wazinika abafundi bakhe, labafundi ixuku. 37 Basebesidla bonke basutha; basebedobha imvuthu ezazisele ap , izitsha eziyisikhombisa zigcwele. 38 Lalabo abadlayo babengamadoda azinkulungwane ezine, ngaphandle kwabesifazana labantwana aq . 39 Eseyekele amaxuku ahamba ar  wangena emkhunjini, weza emikhawulweni yeMagadala as .

Copyright information for Ndebele