aMark. 7.1-30.
bGal. 1.14. Kol. 2.8.
cHeb. 11.2.
dEks. 20.12.Dute. 5.16. Zaga 23.22.
eEks. 21.17. Levi 20.9. Zaga 20.20.
f23.18.
gMark. 7.13. Gal. 3.17.
hMark. 7.13. Gal. 3.17.
iIsa.29.13. Hez. 33.31.
jKol. 2.22. Tit. 1.14.
kSeb. 10.14,15.
lJoha. 15.2.
m23.16,24. Mal. 2.8.
nLuka 6.39.
oMark. 7.17.
p16.9.
q1 Kor. 6.13.
rJak. 3.6.
s15.11,20.
tGen. 6.5.
uJak. 2.4. Hlab. 56.5.
vMark. 7.2,5.
w11.21,22. Mark. 3.8; 7.31. Luka 6.17.
xHlu. 1.30-33. Mark. 7.26.
y9.27.
z4.24.
aa14.15.
ab10.6. Seb. 3.25,26; 13.46. Roma 15.8.
ac8.2.
ad7.6. Fil. 3.2. Isam. 22.15.
ae9.2.
afMark. 7.31-37.
ag4.18.
ah11.5.
ai15.31. 18.8. Mark. 9.43.
aj15.31. 18.8. Mark. 9.43.
ak9.8. Luka 2.20; 5.25,26; 7.16; 13.13; 17.15; 18.43; 23.47. Seb. 4.21; 11.18.
alIsa. 29.23.
am14.14-21. Mark. 6.34-44.
an15.36.
ao15.36.
ap26.26, 27. Mark. 8.6; 14.23. Luka 22.17,19. Joha. 6.11,23. Seb. 27.35. Roma 14.6. 1 Kor. 10.30; 11.24. 1 Tim. 4.3,4. Mat. 14.19.
aq16.10.
ar16.12, Mark. 8.10-21.
asJosh. 19.38. Mat. 27.56. Mark. 8.10.

Matthew 15

AbaFarisi lababhali basolwa ngenxa yezimiso zabo

1 Kwasekufika kuJesu ababhali labaFarisi ababevela eJerusalema a  , bathi: 2Kungani abafundi bakho besephula isiko b  labadala c  ? Ngoba kabagezi izandla zabo, nxa besidla isinkwa. 3Kodwa waphendula wathi kubo: Lani-ke kungani lisephula umlayo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu? 4Ngoba uNkulunkulu walaya, wathi: Hlonipha uyihlo lonyoko d  ; lokuthi: Othuka uyise kumbe unina kumele afe lokufa e  ; 5kodwa lina lithi: Loba ngubani othi kuyise kumbe kunina: Kungumnikelo f  , loba yini evela kimi ingakusiza, 6njalo engasoze amhloniphe uyise kumbe unina; ngalokho lenza umlayo kaNkulunkulu g  ube yize ngenxa yesiko lenu h  . 7Bazenzisi, uIsaya waprofetha kuhle ngani, esithi: 8Lababantu basondela kimi ngomlomo wabo, langendebe bangidumise; kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lami i  . 9Kodwa bangikhonza ngeze, befundisa izimfundiso eziyimilayo yabantu j  . 10Esebizele kuye ixuku, wathi kilo: Lalelani futhi liqedisise. 11Kakusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu; kodwa okuphuma emlonyeni, yikho okungcolisa umuntu k  .

12Abafundi bakhe basebesondela bathi kuye: Uyazi yini ukuthi abaFarisi bathe ukulizwa lelilizwi bakhubeka? 13Kodwa waphendula wathi: Sonke isihlahlakazana, uBaba osezulwini angasihlanyelanga, sizasitshunwa l  . 14Bayekeleni; bangabakhokheli beziphofu abayiziphofu m  ; njalo nxa isiphofu sikhokhela isiphofu, zizawela emgodini zombili n  .

15UPetro wasephendula wathi kuye: Sichasisele lumfanekiso o  . 16UJesu wasesithi: Kanti lani lisengabangelakuqedisisa p  ? 17Lilokhe lingaqedisisi yini, ukuthi konke okungena emlonyeni kuya esiswini, futhi kuyelahlelwa ngaphandle q  ? 18Kodwa izinto eziphuma emlonyeni zivela enhliziyweni r  ; lezi ziyamngcolisa umuntu s  . 19Ngoba enhliziyweni t  kuvela imicabango emibi, ukubulala, ubufebe, ukuphinga, ukweba, ukufakaza amanga, ukunyeya; 20yizo lezozinto ezimngcolisayo umuntu u  ; kodwa ukudla ngezandla ezingagezwanga kakumngcolisi umuntu v  .

Owesifazana weKhanani

21UJesu wasesuka lapho, waya kungxenye zeTire lezeSidoni w  . 22Njalo khangela, owesifazana ongumKhanani ovela kuleyomikhawulo, wakhala kuye esithi: Nkosi x  , Ndodana kaDavida, akungihawukele y  ! Indodakazi yami ihlaselwe kubi lidimoni z  . 23Kodwa kamphendulanga ngalizwi. Basebesondela kuye abafundi bakhe bamncenga, bathi: Mxotshe, ngoba uyakhala ngemva kwethu aa  . 24Kodwa waphendula wathi: Kangithunywanga, ngaphandle kuzo izimvu ezilahlekileyo zendlu yakoIsrayeli ab  . 25Kodwa weza wamkhonza wathi: Nkosi, ngisize ac  . 26Kodwa waphendula wathi: Kakukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana, lokusiphosela izinjana. 27Kodwa yena wathi: Yebo, Nkosi, kodwa lezinjana ziyadla imvuthuluka eziwa etafuleni labaninizo ad  . 28UJesu wasephendula wathi kuye: O mama, lukhulu ukholo lwakho! Kakube kuwe njengokuthanda kwakho. Indodakazi yakhe yasisila kusukela kulelohola ae  .

UJesu usilisa izigulane

29UJesu wasesuka lapho weza eduzane kolwandle lweGalili af  ; wenyukela entabeni wahlala phansi khona. 30Kwasekusiza kuye amaxuku amakhulu ag  , beleziqhuli, iziphofu, izimungulu ah  , izingini, labanye abanengi, basebebaphosela enyaweni zikaJesu, wasebasilisa; 31aze amangala amaxuku ai  , ebona izimungulu zikhuluma, izingini zisilisiwe, iziqhuli zihamba, leziphofu zibona aj  ; basebemdumisa ak  uNkulunkulu kaIsrayeli al  .

UJesu usuthisa amadoda azinkulungwane ezine

32UJesu wasebizela kuye abafundi bakhe wathi: Ngilesihelo ngexuku, ngoba sebelami insuku ezintathu, bengelalutho lokudla; njalo kangithandi ukuthi ngibayekele bahambe bengadlanga am  , hlezi bayathe endleleni. 33Abafundi bakhe basebesithi kuye: Sizazuza ngaphi enkangala izinkwa ezingaka, ukuthi zisuthise ixuku elikhulu kangaka? 34UJesu wasesithi kubo: Lilezinkwa ezingaki? Basebesithi: Eziyisikhombisa, lenhlanzana ezinlutshwana an  . 35Waselaya amaxuku ukuthi ahlale phansi emhlabathini. 36Wasethatha izinkwa eziyisikhombisa lenhlanzi ao  , esebongile wazihlephula, wazinika abafundi bakhe, labafundi ixuku. 37Basebesidla bonke basutha; basebedobha imvuthu ezazisele ap  , izitsha eziyisikhombisa zigcwele. 38Lalabo abadlayo babengamadoda azinkulungwane ezine, ngaphandle kwabesifazana labantwana aq  . 39Eseyekele amaxuku ahamba ar  wangena emkhunjini, weza emikhawulweni yeMagadala as  .

Copyright information for Ndebele