a12.38.
b16.6,11,12.22.23.
cLuka 12.54,55.
dLuka 12.56.
e12.39.
f16.11. Luka 12.1.
g1 Kor. 5.6,7. Gal. 5.9. Eks. 12.15. Mat.16.12.
hLuka 3.15.
i6.30.
jLuka 3.15.
k14.17,21.
l14.20. Mark. 6.43; 8.19. Luka 9.17. Joha. 6.13.
m15.34,38.
n15.37. Mark. 8.8,20. Seb. 9.25.
o16.11. Luka 12.1.
p1 Kor. 5.6,7. Gal. 5.9. Eks. 12.15. Mat.16.12.
qMark. 8.27-29. Luka 9.18-20.
r14.2. Mark. 6.14. Luka 9.7.
sMark. 6.15. Luka 9.8.
t27.9.
u14.33.
v26.63. Joha. 6.69. Josh. 3.10.
w13.16.
xJoha. 1.42; 21.15,16,17.
y1 Kor. 15.50. Gal. 1.16. Heb. 2.14. Efe. 6.12.
z1 Kor. 2.10. Gal. 1.15,16.
aa7.11.
ab10.2. Joha. 1.42.
acEfe. 2.20. Isam. 21.14.
adIsa. 38.10. Jobe 38.17.
aeIsa. 22.22. Isam. 3.7.Isam. 1.18; 9.1; 20.1.
af18.18. Joha. 20.23. 1 Kor. 5.4.
agMark. 8.30. Luka 9.21. Mat. 17.9. 8.4.
ahMark. 8.31.9.1. Luka 9.22-27.
ai20.18. Mark. 10.33. Luka 18.31.
aj17.12,22. Mark. 8.31; 9.31. Luka 9.22,44; 24.7. Mark. 9.12.
ak20.18. Mark. 10.33. Luka 18.31.
al27.63.
an2 Sam. 19.22.
ao13.41.
apRoma 8.5.
aq10.38.
ar10.39.
as16.25,26.
at16.25,26.
auHlab. 49.7,8.
av16.25,26.
awDan. 7.13. Mat. 24.30; 25.31; 26.64. Mark. 13.26; 14.62. Seb. 1.11. 1 Thes. 1.10. Isam. 1.7.
axDan. 7.10. Zek. 14.5. 1 Thes. 4.16. 2 Thes. 1.7. Juda 14. Dute. 33.2; 1 Kho. 22.19.
ayHlab. 62.12. Mat.28.18.
azJoha. 8.52. Heb. 2.9.
ba23.36; 24.34. Mark. 13.30. Luka 21.32. Mat. 10.23.

Matthew 16

Abafuna isibonakaliso

1 AbaFarisi labaSadusi a  basebesiza bacela kuye ukuthi abatshengise isibonakaliso esivela ezulwini bemlinga b  . 2Kodwa waphendula wathi kubo: Kusihlwa lithi c  : Umkhathi muhle; ngoba isibhakabhaka sibomvu; 3lekuseni lithi: Umkhathi mubi lamuhla; ngoba isibhakabhaka sibomvu sinyukubele. Bazenzisi, liyakwazi ukwehlukanisa umumo wesibhakabhaka, kodwa izibonakaliso zezikhathi lingeke d  . 4Isizukulwana esibi lesifebayo sidinga isibonakaliso; kodwa kasiyikunikwa isibonakaliso, ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona umprofethi. Wasebatshiya, wahamba e  .

UJesu ukhuza abafundi ngokungaqedisisi kwabo

5Sebefikile ngaphetsheya abafundi bakhe babekhohliwe ukuthatha izinkwa. 6UJesu wasesithi kubo: Nanzelelani liqaphele f  imvubelo yabaFarisi labaSadusi g  . 7Basebezindlisana besithi: Ngoba singathathanga izinkwa h  . 8UJesu esekwazi wathi kubo: Lina abokholo oluncinyane i  , kungani lizindlisana ngokuthi alithathanga izinkwa j  ? 9Kalikaqedisisi yini, futhi kalikhumbuli izinkwa ezinhlanu zenkulungwane ezinhlanu k  , lokuthi labutha izitsha ezingaki l  ? 10Futhi lezinkwa eziyisikhombisa zenkulungwane ezine, lokuthi labutha izitsha ezingaki m  ? 11Kaliqedisisi njani, ukuthi bekungemayelana lesinkwa ebengikukhuluma kini ukuthi liqaphele imvubelo yabaFarisi labaSadusi n  ? 12Basebeqedisisa ukuthi katshongo ukuthi baqaphele imvubelo yezinkwa o  , kodwa imfundiso yabaFarisi labaSadusi p  .

Isivumo sokholo sikaPetro

13Kwathi uJesu esefikile kungxenye zeKesariya yeFiliphu wababuza abafundi bakhe, esithi: Abantu bathi, mina, iNdodana yomuntu, ngingubani q  ? 14Basebesithi: Abanye bathi: NguJohane uMbhabhathizi r  ; labanye bathi: NguElija s  ; labanye bathi: NguJeremiya, kumbe ngomunye wabaprofethi t  . 15Wathi kubo: Lina-ke lithi ngingubani? 16USimoni Petro wasephendula wathi: Wena unguKristu, iNdodana u  kaNkulunkulu ophilayo v  . 17UJesu wasephendula wathi kuye: Ubusisiwe w  , Simoni ndodana kaJona x  , ngoba inyama legazi y  kakukwembulelanga lokhu z  , kodwa uBaba osemazulwini aa  . 18Lami-ke ngiyakutshela, ukuthi wena unguPetro ab  ; laphezu kwalelidwala ngizalakha ibandla lami ac  , lamasango esihogo kawayikulehlula ad  . 19Futhi ngizakunika izihluthulelo zombuso wamazulu ae  ; njalo loba yini ozayibopha emhlabeni, izakuba ibotshiwe emazulwini; njalo loba yini ozayithukulula emhlabeni, izakuba ithukululwe emazulwini af  . 20Wasebalayisisa abafundi ukuthi bangatsheli muntu ukuthi yena unguJesu onguKristu ag  .

UJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe

21Kusukela kulesosikhathi uJesu waqala ukubatshengisa abafundi bakhe ah  ukuthi umele ukuya eJerusalema ai  , njalo ahlupheke okunengi ngabadala labapristi abakhulu lababhali, abulawe aj , ak  , avuswe ngosuku lwesithathu al  . 22UPetro wasesiya laye eceleni waqala ukumkhuza esithi: Kakungabi kuwe
 kakungabi kuwe: kumbe,  zizwele
, Nkosi; lokhu kakusoze kwenziwa kuwe.
23Kodwa yena watshibilika wathi kuPetro: Suka ngemva kwami, Sathane an  , uyisikhubekiso kimi ao  ; ngoba kawucabangi izinto zikaNkulunkulu, kodwa ezabantu ap  .

Ukuhlutshwa kukaJesu lokwabamlandelayo

24UJesu wasesithi kubafundi bakhe: Uba umuntu ethanda ukuza ngemva kwami, kazidele, athathe isiphambano sakhe, angilandele aq  . 25Ngoba loba ngubani othanda ukusindisa impilo yakhe izamlahlekela ar  ; kodwa loba ngubani olahlekelwa yimpilo yakhe ngenxa yami uzayithola; 26ngoba kuzamsizani umuntu nxa ezuza umhlaba wonke as  , kodwa alahlekelwe ngumphefumulo wakhe at  ? Kumbe umuntu uzanikani au  kube lihlawulo lomphefumulo wakhe av  ? 27Ngoba iNdodana yomuntu izakuza ngenkazimulo kaYise aw  kanye lengilosi zayo ax  , khona izavuza ngulowo lalowo njengokwenza kwakhe ay  . 28Ngiqinisile ngithi kini: Bakhona abanye kwabemiyo lapha, abangasoze bezwe ukufa az  , baze bayibone iNdodana yomuntu isiza embusweni wayo ba  .

Copyright information for Ndebele