aMark. 9.2-8. Luka 9.28-36.
b26.37. Mark. 5.37; 14.33.Mark. 13.3.
cRoma 12.2. 2 Kor. 3.18.
d11.25; 22.1. Hlu. 18.14.
eMark. 9.6. Luka 9.33.
f2 Pet. 1.17.
g3.17.
hSeb. 7.37. Dute. 18.15,19. Seb. 3.22,23.
i2 Pet. 1.18.
jHlu. 13.20.
kDan. 8.18; 9.21; 10.10,16,18. Hez. 2.2.
l14.27.
mLuka 6.20.
nMark. 9.9-13.
o16.20.
p11.14.
qSeb. 3.21. Mal. 4.6. Luka 1.16,17. Seb. 1.6.
r11.14.
s14.3,10.
tMark. 9.13.
u16.21.
v11.14.
wMark. 9.14-29.Luka 9.37-42.
x27.29. Mark. 1.40; 10.17.
y4.24.
zLuka 9.41. Seb. 20.30. Fil. 2.15. Dute. 32.20.
aaSeb. 18.14. 2 Kor. 11.1. Efe. 4. 2.
abMark. 9.28.
ac21.21. Mark. 11.23.
ad13.58. Luka 17.6. Joha. 11.40. 1 Kor. 12.9; 13.2.
ae13.31.
af17.9.
ag1 Kor. 12.10,28; 14.10.
ahSeb. 13.3. 1 Kor. 7.5. Luka 2.37.
ai6.16,17,18; 9.15. Seb. 13.2; 14.23. 2 Kor. 6.5; 11.27.
ajSeb. 13.3. 1 Kor. 7.5. Luka 2.37.
ak17.22,23, Mark. 9.30-32. Luka 9.43-45.
al16.21.
amMark. 9.32.
anMark. 9.33.
aoEks. 30.13; 38.26. 2 Kho. 12.4.
ap2 Sam. 22.6,19. Jobe 3.12; 30.27; 41.11. Hlab. 17.13 & 18.5,18; 21.3; 59.10; 79.8; 88.13; 119.147,148. Isa. 21.14. Amos 9.10. 1 Thes. 4.15.
aq18.12.
arRoma 13.7.
as22.17,19. Mark. 12.14.
at5.29.
av17.24,27.

Matthew 17

Ukukhazimuliswa kukaJesu entabeni

1 Lemva kwensuku eziyisithupha uJesu wathatha a  uPetro loJakobe loJohane umfowabo, wasekhwela labo entabeni ende bebodwa b  . 2Waseguqulwa isimo phambi kwabo, njalo ubuso bakhe bakhanya njengelanga, lezembatho zakhe zaba mhlophe njengokukhanya. 3Futhi khangela, kwasekubonakala kubo uMozisi loElija, bekhuluma laye c  . 4UPetro wasephendula wathi kuJesu: Nkosi, kuhle ukuthi sibe lapha d  . Uba uthanda, asakhe lapha amadumba amathathu, elinye ngelakho, lelinye ngelikaMozisi, lelinye ngelikaElija e  . 5Kwathi esakhuluma, khangela, iyezi elikhanyayo labasibekela; futhi khangela, ilizwi laphuma eyezini f  , lisithi: Lo uyiNdodana yami ethandekayo, engithokoza ngayo g  ; zwanini yona h  . 6Sebezwile abafundi i  , bawa phansi ngobuso babo, besaba kakhulu j  . 7Kodwa uJesu weza wabathinta wathi k  : Sukumani lingesabi l  . 8Sebephakamisile amehlo abo, kababonanga muntu, ngaphandle kukaJesu yedwa m  .

9Sebesehla entabeni n  , uJesu wabalaya, wathi: Lingatsheli muntu lowombono, ize ivuke kwabafileyo iNdodana yomuntu o  . 10Abafundi bakhe basebembuza bathi: Pho batsholoni ababhali ukuthi uElija ufanele ukufika kuqala p  ? 11UJesu wasephendula wathi kubo: UElija uzafika kuqala isibili, uzabuyisela zonke izinto q  ; 12kodwa ngitsho kini ukuthi uElija sewafika, kodwa kabamazanga r  , kodwa benza kuye s  konke ababekuthanda t  ; ngokunjalo leNdodana yomuntu izahlutshwa yibo u  . 13Abafundi basebeqedisisa ukuthi wakhuluma labo ngoJohane uMbhabhathizi v  .

Ukusiliswa komfana owayelesithuthwane

14Kwathi sebefikile exukwini, kweza kuye umuntu w  waguqa phambi kwakhe wathi x  : 15Nkosi, akuhawukele indodana yami, ngoba ilesithuthwane iyahlupheka kakhulu; ngoba iwele kanengi emlilweni, futhi kanengi emanzini. 16Njalo ngiyilethe kubafundi bakho, kodwa bebengelakho ukuyisilisa y  . 17UJesu wasephendula wathi: O sizukulwana esingelakholo lesonakeleyo z  , koze kube nini ngizakuba lani? Koze kube nini ngizalibekezelela aa  ? Mletheni kimi lapha. 18UJesu waselikhuza, idimoni laseliphuma kuyo, umntwana wasesila kusukela kulelohola.

19Abafundi basebesiza kuJesu bebodwa bathi: Kungani thina sehlulekile ukulikhupha? 20UJesu wasesithi kubo: Kungenxa yokungakholwa kwenu ab  . Ngoba ngiqinisile ngithi kini ac  : Aluba lilokholo ad  olunjengohlamvu lwemasitedi ae  , lizakuthi kulintaba: Suka lapha uye laphaya; njalo izasuka; futhi kaliyikwehlulwa lutho af  . 21Kodwa loluhlobo kaluphumi ag  ngaphandle kwangomkhuleko ah  langokuzila ukudla ai , aj  .

UJesu uphinda akhulume ngokuhlupheka kwakhe

22Besahlezi eGalili, uJesu wathi kubo ak  : INdodana yomuntu izanikelwa ezandleni zabantu, 23njalo bazayibulala, kodwa ngosuku lwesithathu izavuswa al  . Basebedabuka kakhulu am  .

UJesu uthela umthelo

24Kwathi sebefikile eKapenawume an  , abemukela umthelo beza kuPetro bathi: Umfundisi wenu katheli yini ao  ? 25Wathi: Yebo. Esengenile endlini, uJesu wamandulela wathi ap  : Ucabangani, Simoni aq  ? Amakhosi omhlaba emukela kubani imfanelo ar  kumbe imithelo as  ? Kumadodana abo yini, kumbe kwabezizwe? 26UPetro wathi kuye: Kwabezizwe. UJesu wathi kuye: Ngakho-ke amadodana akhululekile. 27Kodwa-ke ukuze singabakhubekisi at  , hamba uye elwandle uphose ingwegwe, uthathe inhlanzi ezaphuma kuqala; kuzakuthi usuvule umlomo wayo uzathola imali
 imali: or,  isitateri; phose umholo wensuku ezine
; uyithathe ubanike ibe ngeyami leyakho av  .

Copyright information for Ndebele