a17.24. Mark. 9.33-37. Luka 9.46-48.
bLuka 22.32.
c19.14. Mark. 10.14. Luka 18.16. Hlab. 131.2. 1 Kor. 14.20. 1 Pet. 2.2.
d10.40.
eMark. 9.42. Luka 17.2.
f5.29. 18.8,9.
g13.41.
hLuka 17.1.
i26.24.
jLuka 17.1.
kMark. 9.43-47.
l5.30.
m18.8,9. 5.29.
n15.30.
o5.29.
p18.8,9. 5.29.
q5.22.
r18.2,6,14. 10.42.Zek. 13.7.
sSeb. 12.15. Hlab. 34.7; 91.11. Dan. 3.28; 6.22. Jobe 33.23. Luka 2.13. Heb. 1.14.
tEsta 1.14. Luka 1.19.
u7.11.
v9.13. Luka 9.56; 19.10. Joha. 3.17; 12.47. 1 Joha. 4.14.
w10.6; 15.24.
x17.25; 21.28.
yLuka 15.4-7.
z7.11.
aa10.42.18.2,6,14. Zek. 13.7.
abLuka 17.3. Jak. 5.19,20. Levi 19.17.
ac1 Kor. 9.19-22. 1 Pet.3.1.
adDute. 19.15. Joha. 8.17. 2 Kor. 13.1. Nani 35.30.
ae16.18. 1 Kor. 5.4,5; 6.1-6.
af6.7.
agRoma 16.17. 1 Kor. 5.9. 2 Thes. 3.6,14. 2 Joha. 10.
ah5.46,47; 9.10,11; 11.19; 21.31,32. Mark. 2.15,16. Luka 3.12; 5.30; 7.29,34; 15.1; 18.10.
ai16.19.
ajMark. 10.35.
ak5.14. 1 Joha. 3.22.
al7.11.
am28.19.
an18.15.
aoLuka 17.4. Jobe 5.19.
ap6.14.
aq25.19.
ar25.19.
asLevi 25.39.
atNeh. 5.5.
au18.32. 8.5; 26.53.
av18.32. 8.5; 26.53.
awMark. 11.26. Jak. 2.13.

Matthew 18

UJesu ufundisa ngokuthobeka langezikhubekiso

1 Ngalesosikhathi abafundi beza kuJesu, bathi: Kanti ngubani omkhulu embusweni wamazulu? 2UJesu wasebizela kuye umntwana omncane wammisa phakathi kwabo a  , 3wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Ngaphandle kokuthi liphenduke b  libe njengabantwana abancane, kalisoze lingene embusweni wamazulu. 4Ngakho lowo ozazithoba njengalumntwana omncane, nguye omkhulu embusweni wamazulu c  . 5Njalo loba ngubani owemukela abe munye umntwana omncane onje ebizweni lami, wemukela mina d  .

6Kodwa loba ngubani e  okhubekisa omunye walaba abancinyane abakholwa kimi, kungakuhle kuye ukuthi ilitshe lokuchola elikhulu lilengiswe entanyeni yakhe, abesetshoniswa enzikini yolwandle f  . 7Maye kuwo umhlaba ngenxa yezikhubekiso g  ! Ngoba izikhubekiso zimele ukufika h  ; kodwa maye kulowomuntu, esifika ngaye isikhubekiso i , j  ! 8Njalo k  uba isandla sakho kumbe unyawo lwakho l  kukukhubekisa, kuqume ukulahlele khatshana lawe m  ; kungcono kuwe ukungena ekuphileni uyingini kumbe uyisiqhwala, kulokuthi ulezandla ezimbili kumbe inyawo ezimbili uphoselwe emlilweni olaphakade n  . 9Futhi uba ilihlo lakho o  likukhubekisa, likhuphe ulilahlele khatshana lawe p  ; kungcono kuwe ukungena ekuphileni ulelihlo elilodwa, kulokuthi ulamehlo amabili uphoselwe esihogweni somlilo q  .

10Qaphelani lingadeleli omunye walaba abancinyane r  , ngoba ngithi kini: Ezulwini ingilosi zabo s  zihlala zibona ubuso t  bukaBaba osemazulwini u  . 11Ngoba iNdodana yomuntu ize ukusindisa v  okwakulahlekile w  .

Imvu elahlekileyo

12Licabangani x  ? Uba umuntu othile elezimvu ezilikhulu, besekulahleka enye yazo, kazitshiyi yini ezingamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye, ahambe ezintabeni ukuyadinga elahlekileyo? 13Futhi uba kungenzakala ukuthi ayithole, ngiqinisile ngithi kini: Uthokoza ngayo kakhulu kulalezo ezingamatshumi ayisificamunwemunye lasificamunwemunye ezingalahlekanga y  . 14Ngokunjalo kayisiyo intando kaYihlo osemazulwini z  ukuthi kubhubhe abe munye walaba abancinyane aa  .

Ukuphathwa kwabenza okubi

15Kodwa nxa umfowenu ekona, hamba umsole phakathi kwakho laye lilodwa ab  . Uba ekuzwa, umzuzile umfowenu ac  ; 16kodwa uba engakuzwa, thatha abe munye kumbe babe babili kanye lawe futhi, ukuze lonke ilizwi liqiniswe ngomlomo wabafakazi ababili kumbe abathathu ad  ; 17njalo nxa esala ukubezwa bona, tshela ibandla; uba esala ukuzwa lalo ibandla ae  , kabe njengowezizwe af , ag  lomthelisi kuwe ah  . 18Ngiqinisile ngithi kini: Konke elizakubopha emhlabeni, kuzakuba kubotshiwe ezulwini; njalo konke elizakukhulula emhlabeni, kuzakuba kukhululiwe ezulwini ai  .

Ukukhuleka kwabahlanganyelayo

19Njalo ngithi kini: Uba ababili benu bevumelana emhlabeni loba ngaluphi ulutho abalucelayo aj  , bazalwenzelwa ak  nguBaba osemazulwini al  . 20Ngoba lapho ababili kumbe abathathu ababuthene khona ebizweni lami, ngikhona lapho phakathi kwabo am  .

Umfanekiso wenceku engelasihawu

21UPetro wasemsondelela wathi: Nkosi, umfowethu uzangona kangaki, njalo ngimthethelela an  ? Kuze kube kasikhombisa yini ao  ? 22UJesu wathi kuye: Kangitsho kuwe ukuthi kuze kube kasikhombisa, kodwa kuze kube ngamatshumi ayisikhombisa aphindwe kasikhombisa ap  .

23Ngakho umbuso wamazulu ufananiswa lomuntu oyinkosi, owayethanda ukulandiselana lenceku zakhe aq  . 24Kwathi eseqalile ukulandisa ar  , kwalethwa kuye enye elomlandu kuyo wamathalenta* azinkulungwane ezilitshumi. 25Kodwa njengoba yayingelalutho lokuhlawula, inkosi yayo yalaya ukuthi ithengiswe as  , lomkayo labantwana bayo, lakho konke elakho, besekuhlawulwa at  . 26Ngakho inceku yawa phansi imkhothamela, yathi: Nkosi, ngibekezelela, futhi ngizakuhlawula konke. 27Inkosi yaleyonceku yasisiba lesihelo yayikhulula, yayixolela umlandu. 28Kodwa yaphuma leyonceku yathola omunye oyinceku kanye layo, olomlandu kuyo wabodenariyo* abalikhulu, yambamba yamkhama, yathi: Ngihlawula okufaneleyo. 29Ngakho oyinceku kanye layo wawa phansi ezinyaweni zayo wayincenga, wathi: Ungibekezelele, futhi ngizakuhlawula konke au  . 30Kodwa yona yala, kodwa yasuka yayiphosela entolongweni, ize iwuhlawule umlandu. 31Kwathi abayizinceku kanye layo bebona izinto ezazenzakele badabuka kakhulu; beza babikela inkosi yabo konke okwakwenzekile. 32Inkosi yayo yasiyibizela kiyo yathi kiyo: Wena nceku embi, ngakuxolela wonke lowomlandu, ngoba wangincenga av  ; 33ngabe lawe kawumhawukelanga yini omunye oyinceku kanye lawe, njengoba lami ngakuhawukela? 34Inkosi yayo yasithukuthela yayinikela kubahlukuluzi, ize ihlawule konke okufaneleyo kuyo. 35Uzakwenza njalo kini laye uBaba osezulwini, uba lingathetheleli lowo lalowo umfowenu iziphambeko zakhe ngenhliziyo zenu aw  .

Copyright information for Ndebele