aMark. 10.1-12.
b17.22.
cJoha. 10.40; 11.7. Luka 9.51; 17.11.
d12.15.
e5.31.
fGen. 1.27; 5.2.
gGen. 2.24. Efe. 5.31.
h1 Kor. 6.16. Mal. 2.15. 1 Kor. 7.2.
i5.31. Dute. 24.1.
jMark. 16.14. Mark. 3.5; 6.52.
k5.32.
lZaga 21.19.
m1 Kor. 7.2,7,9.
n19.12. 2 Kor. 7.2.
o13.11.
p20.23.
q2 Kho. 20.18. Gen. 37.36.
r5.29. 1 Kor. 7.32; 9.5,15.
s19.12. 2 Kor. 7.2.
tLuka 18.15-17. Mark. 10.13-16.
u18.3.
vMark. 10.17-31. Luka 18.18-30.
wLuka 10.25-28.
xLevi 18.5. Neh. 9.29.
yEks. 20.12-16. Dute. 5.16-20. Roma 13.9.
z15.4.
aa22.39. Levi 19.18. Luka 10.27.
ab5.48.
acLuka 12.33. Luka 16.9. Seb. 2.45; 4.34,35. 1 Tim. 6.17-19.
ad6.20.
ae13.22. 1 Tim. 6.9,10. Hez. 33.31.
afMark. 10.24.
ag23.24.
ahMark. 10.21,27.
aiJobe 42.2. Mark. 10.27; 14.36. Luka 1.37; 18.27. Gen. 18.14.
aj4.22.4.20. Mark. 1.18. Luka 5.11. Dute. 33.9.
akTit. 3.5. Joha. 3.3,5. 1 Pet. 1.23.
alLuka 22.30. Isam. 3.21; 20.4.
am20.21. 1 Kor. 6.2.Isam. 2.26.
an4.20.4.22. Mark. 1.18. Luka 5.11. Dute. 33.9.
ao20.16. Mark. 10.31. Luka 13.30.
ap21.31,32.

Matthew 19

Ukuhlalisana kwabathatheneyo

1 Kwasekusithi uJesu eseqedile lawomazwi a  , wasuka eGalili b  , weza emikhawulweni yeJudiya ngaphetsheya kweJordani c  . 2Amaxuku amakhulu asemlandela, wasewasilisa lapho d  .

3Basebesiza kuye abaFarisi bemlinga, bathi kuye: Kuvunyelwe yini endodeni ukuthi yale umkayo ngaso sonke isizatho e  ? 4Wasephendula wathi kubo: Kalifundanga yini ukuthi owabadabula ekuqaleni wabenza owesilisa lowesifazana f  ? 5Wasesithi: Ngenxa yalokhu indoda izatshiya uyise lonina, inamathele kumkayo g  ; labo ababili bazakuba nyamanye. 6Ngakho kabasebabili, kodwa sebenyamanye. Ngakho lokho uNkulunkulu akuhlanganisileyo kakungabi lamuntu okwehlukanisayo h  . 7Bathi kuye: Pho uMozisi walayelani ukunika incwadi yesehlukaniso, lokumala i  ? 8Wathi kubo: Ngenxa yobulukhuni benhliziyo zenu uMozisi walivumela ukwala omkenu j  ; kodwa kusukela ekuqaleni kwakungenjalo. 9Kodwa ngithi kini: Loba ngubani owala umkakhe, ngaphandle kokufeba, abesethatha omunye, uyafeba; futhi othatha owaliweyo uyafeba k  .

10Abafundi bathi kuye: Uba udaba lomuntu lomfazi lunjalo, akusizi ukuthatha l  . 11Kodwa wathi kubo: Kakusibo bonke m  abangalemukela lelilizwi n  , ngaphandle kwabakunikiweyo o , p  . 12Ngoba kukhona abathenwa, abazalwa benjalo kusukela esiswini sikanina; njalo kukhona abathenwa, abathenwa ngabantu q  ; kukhona futhi abathenwa, abazithenileyo ngenxa yombuso wamazulu r  . Lowo ongakwemukela lokho kakwamukele s  .

Ukubusiswa kwabantwana abancane

13Khona kwalethwa kuye abantwana abancane, ukuze abeke izandla zakhe phezu kwabo, akhuleke t  ; kodwa abafundi babakhuza. 14Kodwa uJesu wathi: Vumelani abantwana abancane, lingabenqabeli ukuza kimi; ngoba umbuso wamazulu ungowabanje u  . 15Wasebeka izandla phezu kwabo, wasuka lapho.

Ijaha elinothileyo

16Njalo khangela, kwasondela omunye wathi kuye v  : Mfundisi olungileyo, ngizakwenzani okulungileyo, ukuze ngibe lempilo elaphakade? 17Wasesithi kuye: Ungibizelani ngokuthi olungileyo? Kakho olungileyo, ngaphandle koyedwa, uNkulunkulu w  . Kodwa uba uthanda ukungena ekuphileni, gcina imilayo x  . 18Wathi kuye: Yiyiphi? UJesu wasesithi: Ungabulali; ungafebi; ungebi; ungafakazi amanga y  ; 19hlonipha uyihlo lonyoko z  ; njalo, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena aa  . 20Ijaha lathi kuye: Konke lokhu ngikugcinile kusukela ebutsheni bami; ngisaswelani? 21UJesu wathi kulo: Uba uthanda ukuphelela ab  , hamba uthengise impahla zakho uphe abayanga ac  , njalo uzakuba lempahla eligugu ezulwini ad  ; njalo uze lapha, ungilandele. 22Kodwa selizwile lelilizwi ijaha lasuka lidanile; ngoba lalilempahla ezinengi.

23UJesu wasesithi kubafundi bakhe: Ngiqinisile ngithi kini: Onothileyo uzangena ngokulukhuni embusweni kaNkulunkulu ae  . 24Njalo futhi ngithi kini: Kulula ukuthi af  ikamela lingene ngentunja yenalithi, kulokuthi onothileyo angene embusweni wezulu ag  . 25Sebezwile abafundi bakhe bamangala kakhulu, bathi: Pho kungasindiswa bani? 26Kodwa uJesu wabakhangela wathi kibo: Kubantu kakulakwenzeka ah  , kodwa kuNkulunkulu zonke izinto zingenzeka ai  .

Umvuzo wokuzidela

27Khona uPetro waphendula wathi kuye: Khangela, thina sitshiye konke sakulandela; pho sizazuzani aj  ? 28UJesu wasesithi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Lina elingilandeleyo, ekuvuselelweni lapho iNdodana yomuntu isihlezi esihlalweni sobukhosi senkazimulo yayo ak  , lani lizahlala ezihlalweni zobukhosi ezilitshumi lambili al  lahlulele izizwe ezilitshumi lambili zakoIsrayeli am  . 29Laye wonke otshiye izindlu, kumbe abafowabo, kumbe odadewabo, kumbe uyise, kumbe unina, kumbe umkakhe, kumbe abantwana, kumbe amasimu, ngenxa yebizo lami, uzakwemukela ngekhulu, adle ilifa lempilo elaphakade an  . 30Kodwa abanengi abokuqala bazakuba ngabokucina ao  , labokucina ngabokuqala ap  .

Copyright information for Ndebele