aLuka 2.4,6.7.Gen. 35.19.
bEsta 1.13.
cGen. 25.6. 1 Kho. 4.30. Jobe 1.1,3.
dLuka 2.11.
eNani 24.17. Isa. 60.3. 2 Pet. 1.19. Isam. 2.28; 22.16.
fEzra 7.6.
g2 Lan. 35.3.
hMika 5.2. Joha. 7.42.
iJobe 27.12. Hab. 3.9.Mark. 4.41.
jHlab. 72.10.1 Sam. 10.27.
kIsa. 60.6.
lEks. 30.23.
m1.20. 2.13,19,22. 27.19.
nHos. 11.1.
oJer. 31.15.
pJosh. 18.25.
q3.13. Luka 2.39.
r4.13. Mark. 1.9. Luka 1.26. Joha. 1.45.
sJoha. 1.46; 7.41,52 Hlab. 22.6. Isa. 53.3.

Matthew 2

Izazi zempumalanga

1 Kwathi uJesu esezelwe eBhethelehema yeJudiya, ensukwini zikaHerodi inkosi a  , khangela, kwafika izazi b  eJerusalema zivela empumalanga c  , 2zisithi: Ungaphi ozelwe eyinkosi yamaJuda d  ? Ngoba sibonile inkanyezi yakhe empumalanga e  , njalo sesize ukumkhonza. 3Ngakho uHerodi inkosi esezwile wakhathazeka, leJerusalema yonke kanye laye. 4Esebuthanisile bonke abapristi abakhulu lababhali babantu f  , wabuza kubo ukuthi uKristu uzazalelwa ngaphi g  . 5Basebesithi kuye: EBhethelehema yeJudiya; ngoba kulotshiwe ngokunjalo ngumprofethi ukuthi: 6Lawe, Bhethelehema lizwe lakoJuda, kawusuye omncinyane lakanye phakathi kwababusi bakoJuda; ngoba kuzavela kuwe umbusi, ozakwelusa abantu bami uIsrayeli h  .

7Khona uHerodi, esezibizile izazi ensitha, wabuzisisa kuzo isikhathi sokubonakala kwenkanyezi. 8Wasezithuma eBhethelehema wathi: Hambani libuzisise ngomntwana; kuzakuthi nxa limtholile, libike kimi, ukuze lami ngiye ngimkhonze.

9Kwathi seziyizwile inkosi zasuka zahamba; njalo khangela, inkanyezi, ezayibona empumalanga, yahamba phambi kwazo, yaze yafika yema phezu kwalapho usane olwalukhona. 10Zathi ukuyibona inkanyezi zathokoza ngentokozo enkulu kakhulu i  . 11Zasezingena endlini, zabona usane kanye loMariya unina, zawela phansi zalukhonza, zavula impahla zazo eziligugu zalukhunga ngezipho j  , igolide lempepha k  lemure* l  . 12Kwathi sezilayiwe nguNkulunkulu ephutsheni ukuthi zingabuyeli kuHerodi, zasuka zabuyela elizweni lakizo ngenye indlela.

Ukubalekela eGibhithe

13Kwathi sezisukile, khangela, ingilosi yeNkosi yabonakala kuJosefa ephutsheni m  , isithi: Vuka uthathe usane lonina, ubusubalekela eGibhithe, uhlale khona ngize ngikutshele; ngoba uHerodi uzaludinga usane, ukuze alubulale. 14Wavuka-ke wathatha usane lonina ebusuku wasuka waya eGibhithe, 15wasehlala khona kwaze kwaba yikufa kukaHerodi; ukuze kugcwaliswe okwakhulunywa yiNkosi ngomprofethi ukuthi: EGibhithe ngiyibizile indodana yami n  .

Ukubulawa kwabantwana beBhethelehema

16Kwathi uHerodi, esebonile ukuthi uphicwe yizazi, wathukuthela kakhulu, wathuma wabulala abantwana bonke ababeseBhethelehema lemingceleni yayo yonke, kusukela eminyakeni emibili langaphansi, njengesikhathi abebuzisise ngaso kuzazi. 17Kwasekugcwaliseka okwakhulunywa nguJeremiya umprofethi o  , ukuthi: 18Kwezwakala ilizwi eRama p  , ukukhala lokulila lokudabuka okukhulu, uRasheli elilela abantwana bakhe, njalo engavumi ukududuzwa, ngoba bengasekho.

Ukubuyela elizweni lakoIsrayeli

19Kodwa kwathi esefile uHerodi, khangela ingilosi yeNkosi yabonakala ephutsheni kuJosefa eGibhithe, 20yathi: Vuka uthathe umntwana omncinyane lonina, ubususiya elizweni lakoIsrayeli; ngoba sebefile ababedinga umphefumulo womntwana. 21Wavuka-ke wathatha umntwana omncinyane lonina wasefika elizweni lakoIsrayeli. 22Kodwa esezwile ukuthi uAkelawu usebusa eJudiya esikhundleni sikaHerodi uyise, wesaba ukuya khona; kodwa esexwayisiwe nguNkulunkulu ephutsheni, wasuka waya kungxenye zeGalili q  , 23wasefika wahlala emzini othiwa yiNazaretha r  ; ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofethi ukuthi: Uzabizwa ngokuthi ngumNazaretha s  .

Copyright information for Ndebele