a19.27.
b21.28,33.
c1 Kor. 15.8.
dSeb. 14.16; 17.30.
eLevi 19.13.
fLuka 8.3. Gal.4.2.
g24.43. Mark. 14.14. Luka 12.39; 22.11.
hRuthe 2.19. 2 Kho. 12.11.
iJak. 1.11.Gen. 31.40.
j11.16. 22.12; 26.50.
k25.25.
lRoma 9.20-24.
m6.23.
nLuka 6.35. 1 Pet. 2.3.
o19.30.
p22.14. Isam. 17.14.
qMark. 10.32-34. Luka 18.31-34.
rLuka 2.4.
s16.21.
t20.18,19.
u20.18,19.
v27.2. Mark. 15.1. Luka 23.1. Joha. 18.28-32. Seb. 3.13.
w27.26-31.
x27.63.
yMark. 10.35-45.
z4.21. Mark. 10.35.
aa8.2.
ab19.28.
ac25.34.
ad26.39,42. Isa. 51.22. Mark. 14.36. Luka 22.42. Joha. 18.11.
aeLuka 12.50.
afSeb. 12.2. Isam. 1.9.
ag19.11.
ah25.34.
aiLuka 22.25-27.
aj1 Pet.5.3.
akMark. 9.35.
al22.13; 23.11. Mark. 9.35.Luka 22.26.
amLuka 22.27. Joha. 13.4,13-15. Fil. 2.7.
anIsa. 53.10. Dan. 9.26. Joha. 11.51,52. 1 Tim. 2.6. Tit. 2.14. 1 Pet. 1.19.
ao26.28. Isa. 53.11. Heb. 2.10; 9.28. 1 Tim. 2.6.
apMark. 10.46-52. Luka 18.35-43.
aqLuka 18.35; 19.1.
arLuka 10.30; 19.1. Heb. 11.30. 1 Kho. 16.34.
as9.27-31. Mark. 10.46. Luka 18.35.
atMark. 10.48. Luka 18.39.
au9.29. 8.3,15. Mark. 1.41; 7.33; 8.23,25. Luka 5.13; 22.51. Joha. 9.6.

Matthew 20

Umfanekiso wezisebenzi zesivini

1 Ngoba umbuso wamazulu ufanana lomuntu ongumninindlu a  , owaphuma ekuseni kakhulu ukuqatsha izisebenzi ziye esivinini sakhe b  ; 2esevumelene lezisebenzi ngodenariyo* ngosuku, wazithuma esivinini sakhe. 3Wasephuma sekungaba lihola lesithathu*, wabona abanye bemi emdangeni bengenzi lutho; 4lakulabo wathi: Yanini lani esivinini; njalo loba yini efaneleyo ngizalinika yona. Bahamba-ke. 5Wabuya waphuma sekungaba lihola lesithupha* langelesificamunwemunye, wenza njalo. 6Kwathi sekungaba lihola letshumi* lanye waphuma, wathola abanye bemi bengenzi lutho, wathi kubo: Limeleni lapha usuku lonke lingenzi lutho c  ? 7Bathi kuye: Ngoba akulamuntu osiqatshileyo d  . Wathi kubo: Yanini lani esivinini, njalo lizakwemukela lokho okufaneleyo. 8Kwathi sekuntambama umninisivini wathi enduneni yakhe e  : Biza izisebenzi, uzibhadale iholo, uqale ngezokucina kuze kube ngezokuqala f  . 9Kuthe befika abaqatshwa ngehola letshumi lanye ngulowo lalowo wemukela udenariyo. 10Njalo sebezile abokuqala bacabanga ukuthi bazakwemukela okungaphezulu; kodwa labo bemukela udenariyo ngamunye. 11Kwathi beyemukela bamsola umninindlu g  , 12besithi: Labo abokucina basebenze ihola elilodwa, kodwa ubalinganise lathi h  esithwele ubunzima bosuku lokutshisa i  . 13Kodwa ephendula wathi komunye wabo: Mngane, angikoni; kanti kawuvumelananga lami ngodenariyo j  ? 14Thatha okwakho uhambe; ngiyathanda ukumnika lowokucina njengawe k  . 15Kumbe angivunyelwa yini ukwenza engikuthandayo ngezinto zami l  ? Loba ilihlo lakho libi yini m  , ngoba mina ngilungile n  ? 16Kunjalo-ke abokucina bazakuba ngabokuqala, labokuqala ngabokucina o  ; ngoba banengi ababiziweyo, kodwa balutshwana abakhethiweyo p  .

UJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe

17Kwathi uJesu q  esesenyukela eJerusalema wathatha abalitshumi lambili bebodwa besendleleni, wathi kubo r  : 18Khangelani, senyukela eJerusalema s  , njalo iNdodana yomuntu izanikelwa kubapristi abakhulu lakubabhali; besebeyilahlela ukufa t  , 19bayinikele u  kwabezizwe v  ukuthi bayiyangise bayitshaye ngesiswepu bayibethele w  ; njalo ngosuku lwesithathu izabuya ivuke x  .

UJesu ukhuza amadodana kaZebediya

20Kwasekusiza kuye unina y  wamadodana kaZebediya kanye lamadodana akhe z  , waguqa wacela ulutho kuye aa  . 21Wasesithi kuye: Ufunani? Wathi kuye: Tshono ukuthi la amadodana ami amabili ahlale ab  , enye ngakwesokunene sakho ac  , lenye ngakwesokhohlo, embusweni wakho. 22Kodwa uJesu waphendula wathi: Kalikwazi elikucelayo. Linganatha yini inkezo engizayinatha mina ad  , njalo libhabhathizwe ngobhabhathizo engibhabhathizwa ngalo mina ae  ? Bathi kuye: Singakwenza. 23Wasesithi kubo: Ngeqiniso lizayinatha inkezo yami, libhabhathizwe ngobhabhathizo mina engizabhabhathizwa ngalo af  ; kodwa ukuhlala ngakwesokunene sami langakwesokhohlo sami, kayisikho okwami ukuphana ngakho, kodwa kungokwalabo ag  abakulungiselweyo nguBaba ah  .

Ubukhulu obuqotho

24Kwathi sebezwile abalitshumi, bathukuthela ngezelamani ezimbili. 25Kodwa uJesu wababizela kuye wathi: Liyazi ukuthi ababusi bezizwe ai  bayazibusa ngobulukhuni, lezikhulu zisebenzisa amandla phezu kwazo aj  . 26Kodwa akuyikuba njalo phakathi kwenu; kodwa loba ngubani othanda ukuba ngomkhulu phakathi kwenu ak  kabe yisisebenzi senu al  ; 27njalo loba ngubani othanda ukuba ngowokuqala phakathi kwenu kabe yisisebenzi senu; 28njengalokhu iNdodana yomuntu kayizanga ukukhonzwa, kodwa ukukhonza am  , lokunika impilo yayo ibe lihlawulo an  labanengi ao  .

UJesu usilisa iziphofu ezimbili

29Kwathi ap  bephuma aq  eJeriko, ixuku elikhulu lamlandela ar  . 30Njalo khangela, iziphofu ezimbili zihlezi endleleni, sezizwile ukuthi uJesu uyadlula, zamemeza, zathi: Sihawukele, Nkosi, Ndodana kaDavida as  ! 31Ixuku laselizikhuza ukuthi zithule, kodwa zamemeza kakhulu, zisithi: Sihawukele, Nkosi, Ndodana kaDavida at  ! 32UJesu wasesima wazibiza, wathi: Lifuna ukuthi ngilenzeleni? 33Zathi kuye: Nkosi, ukuthi amehlo ethu avuleke. 34UJesu esesiba lesihelo wathinta amehlo azo; njalo amehlo azo ahle emukela ukubona, zasezimlandela au  .

Copyright information for Ndebele