aMark. 11.1-10. Luka 19.29-38.
bMark. 11.1. Luka 19.29.
c24.3; 26.30. Joha. 8.1. Seb. 1.12. Zek. 14.4.
dJoha. 12.12-15.
eIsa. 62.11.
fZek. 9.9.
gMark. 11.7. Luka 19.35.
h2 Kho. 9.13.
iLevi 23.40.
j21.15. Hlab. 118.25.
kHlab. 118.26. Luka 13.35.
l21.15. Hlab. 118.25.
mLuka 2.14. Jobe 16.19.
nMark. 11.15.
oRuthe 1.19.
p21.46. Luka 7.16. Joha. 6.14.
q2.23.
rMark. 11.15-19. Luka 19.45-47. Mal. 3.1-3. Joha. 2.13-17.
s25.27. Luka 19.23. Seb. 6.2.
tDute. 14.25.
uLevi 1.14.
vIsa. 56.7.
wJer. 7.11.
x26.55.
y21.9.
zHlab. 8.2.
aa11.25.
abRoma 9.22. Heb.10.5.
ac26.6. Mark. 11.1,11,12; 14.3. Luka 19.29; 24.50. Joha. 11.1,18; 12.1.
ad21.18,19, Mark. 11.12-14.
aeMark. 11.20-24.
af17.20.
agMark. 11.23. Seb. 10.20; 11.12. Roma 4.20; 14.23. Jak. 1.6; 2.4.
ah21.1.
ai7.7. Jak. 5.16.
ajMark. 11.27-33. Luka 20.1-8.
akEks. 2.14. Seb. 4.7; 7.27.
alLuka 3.15.
am14.5. 21.46.
an11.9.
ao18.12.
ap21.33. 20.1.
aq21.32.27.3. 2 Kor. 7.8. Heb. 7.21.
ar18.17.
asLuka 7.37-50.
at3.1,8-12.19.20.
auLuka 3.12,13; 7.29.
avLuka 3.12,13; 7.29.
aw21.33. 20.1.
axMark. 12.1-12. Luka 20.9-19.
ayHlab. 80.8.
azIsa. 5.2.
baIsa. 5.2.
bbIsa. 5.2.
bc25.14,15. Luka 15.13.
bd5.12. Heb. 11.36,37. 2 Lan. 36.16. Seb. 5.40. 2 Kor. 11.24,25.
be22.6; 23.34,37. 1 Thes. 2.15. Heb. 11.37. Jer. 26.23. Neh. 9.26.
bf23.37. 2 Lan. 24.21. Heb. 11.37.
bg22.4.
bhHeb. 12.9.
biHeb. 1.2.
bj26.3; 27.1. Joha. 11.53. Seb. 4.27. 2 Sam. 14.7.
bk26.50. 27.50. Seb. 2.23; 5.30.
blHeb. 13.12.
bmLuka 21.24.
bnSeb. 13.46; 18.6; 28.28.
boHlab. 118.22,23. Seb. 4.11. Isa. 28.16. Efe. 2.20. 1 Pet. 2.6.
bp8.12. Luka 14.24.
bqIsa. 8.14,15. Zek. 12.3. Luka 20.18. Roma 9.33. 1 Pet. 2.7,8. Luka 2.34.
brDan. 2.34,35,44. Isa.60.12.
bs21.15. Mark. 11.18. Luka 19.47. Joha. 7.25,30,44.
bt21.26.
bu21.11.

Matthew 21

UJesu ungena eJerusalema

1 Kwathi-ke sebesondele eJerusalema a  , sebefikile eBetfage b  entabeni yeMihlwathi c  , khona uJesu wathuma abafundi ababili, 2wathi kubo: Hambani liye emzaneni okhangelene lani, lizahle libone ubabhemi ekhulekiwe, lethole lilaye; libakhulule, libalethe kimi. 3Futhi uba umuntu ekhuluma ulutho kini, lizakuthi: INkosi iyabaswela; njalo uzahle abathumele. 4Njalo konke lokhu kwenzeka, ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi d  , ukuthi: 5Tshelani indodakazi yeSiyoni ukuthi e  : Khangela, iNkosi yakho iyeza kuwe, imnene igade ubabhemi, lethole inkonyana yenyamazana yokuthwala f  . 6Abafundi bahamba-ke, benza njengalokhu uJesu wayebalayile, 7baletha ubabhemi lethole, babeka izembatho zabo phezu kwabo, bamhlalisa phezu kwazo g  . 8Lenengi lexuku lendlala ezalo izembatho endleleni h  ; labanye bagamula ingatsha zezihlahla, bazendlala endleleni i  . 9Lamaxuku ayehamba phambili lababelandela bamemeza, besithi: Hosana* kuyo iNdodana kaDavida j  ! Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi k  . Hosana l  kweliphezulu m  !

10Esengenile eJerusalema n  umuzi wonke wanyakazela usithi: Ngubani lo o  ? 11Amaxuku asesithi: Lo nguJesu umprofethi p  , oweNazaretha yeGalili q  .

Ukuhlanjululwa kwethempeli

12UJesu wasengena ethempelini likaNkulunkulu, wabaxotsha bonke ababethengisa lababethenga ethempelini r  , wasegenqula amatafula s  ababentshintshelana imali t  , lezihlalo zalabo ababethengisa amajuba u  . 13Wasesithi kubo: Kulotshiwe ukuthi: Indlu yami izabizwa ngokuthi yindlu yomkhuleko v  ; kodwa lina liyenze ubhalu w  lwabaphangi x  . 14Kwasekufika kuye iziphofu leziqhuli ethempelini; wasezisilisa. 15Kodwa abapristi abakhulu lababhali sebebonile izimangaliso azenzayo, labantwana bememeza ethempelini, besithi: Hosana eNdodaneni kaDavida y  ! bathukuthela, 16basebesithi kuye: Uyakuzwa lokhu yini abakutshoyo laba? UJesu wasesithi kubo: Yebo; alikaze lifunde yini ukuthi: Emlonyeni z  wezingane lowabamunyayo aa  uphelelise indumiso ab  ? 17Wasebatshiya waphuma phandle komuzi esiya eBethani, walala khona ac  .

Ukuthukwa komkhiwa

18Kwathi ebuyela emzini ekuseni, walamba ad  ; 19kwathi ebona umkhiwa othile endleleni, wasondela kuwo, kodwa katholanga lutho kuwo ngaphandle kwamahlamvu wodwa; wathi kuwo: Kakungabe kusavela isithelo kuwe lanini. Njalo umkhiwa wahle wabuna. 20Kwathi bebona lokhu abafundi bakhe bamangala, besithi: Umkhiwa uhle wabuna njani ae  ? 21UJesu wasephendula wathi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Uba lilokholo af  , lingathandabuzi, kaliyikwenza lokhu okomkhiwa kuphela ag  , kodwa loba lisithi lakulintaba: Qutshunwa uphoselwe olwandle, kuzakwenzeka ah  . 22Njalo konke loba kuyini elikucelayo emkhulekweni, likholwa, lizakwemukela ai  .

Igunya likaJesu

23Kwathi esengenile ethempelini, abapristi abakhulu labadala besizwe basondela kuye esafundisa aj  , bathi: Izinto lezi uzenza ngaliphi igunya? Njalo ngubani okunike leligunya ak  ? 24UJesu wasephendula wathi kubo: Lami ngizalibuza umbuzo ube munye; uba lingitshela lokhu, lami ngizalitshela ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya: 25Ubhabhathizo lukaJohane lwavela ngaphi? Ezulwini kumbe ebantwini? Basebezindlisana, besithi: Uba sisithi: Ezulwini, uzakuthi kithi: Pho kalikholwanga kuye ngani al  ? 26Kodwa uba sisithi: Ebantwini, siyesaba ixuku am  ; ngoba bonke bamphatha uJohane njengomprofethi an  . 27Basebemphendula uJesu bathi: Kasazi. Wasesithi kubo: Lami kangilitsheli ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya.

Umfanekiso wamadodana amabili

28Kanti licabangani ao  ? Umuntu wayelamadodana amabili; waya kweyokuqala wathi: Mntanami, hamba, uyesebenza lamuhla esivinini sami ap  . 29Kodwa yaphendula yathi: Angifuni. Kodwa emva kwalokho yaphenduka, yahamba aq  . 30Wasesiya kweyesibili watsho ngokunjalo. Yona-ke yaphendula yathi: Ngiyahamba, nkosi. Kodwa kayiyanga. 31Yiyiphi kulawo amabili eyenza intando kayise? Bathi kuye: Eyokuqala. UJesu wathi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Abathelisi ar  lezifebe bayangena embusweni kaNkulunkulu phambi kwenu as  . 32Ngoba uJohane wafika kini ngendlela yokulunga, kalikholwanga kuye at  ; kodwa abathelisi lezifebe au  bakholwa kuye av  ; kodwa lina selikubonile kaliphendukanga emva kwalokho ukuthi likholwe kuye aw  .

Umfanekiso wabalimi besivini

33Zwanini omunye umfanekiso. Kwakukhona umuntu othile ongumninimuzi ax  , owahlanyela isivini ay  , wasibiyela ngothango az  , wagebha isikhamelo ba  kuso, wakha umphotshongo bb  , wasiqatshisa kubalimi, waya kwelinye ilizwe bc  . 34Kwathi sekusondele isikhathi sezithelo, wathuma inceku zakhe kubalimi, ukuze zemukele izithelo zakhe. 35Abalimi basebezibamba inceku zakhe, enye bayitshaya bd  , lenye bayibulala be  , lenye bayikhanda ngamatshe bf  . 36Wabuya wathuma ezinye inceku ezinengi kulezokuqala bg  ; basebesenza njalo kulezo. 37Ekucineni wasethuma indodana yakhe kubo, esithi: Bazayihlonipha indodana yami bh  . 38Kodwa abalimi sebeyibonile indodana bakhulumisana besithi: Le yindlalifa bi  ; wozani, siyibulale, njalo sibambe ilifa layo bj  . 39Basebeyibamba bk  bayiphosela ngaphandle kwesivini, bayibulala bl  . 40Ngakho mhla kufika umninisivini, uzabenzani abalimi labo? 41Bathi kuye: Uzababhubhisa kakubi labo ababi bm  , njalo uzaqatshisa isivini kwabanye abalimi, abazamnika izithelo ngezikhathi zazo bn  .

42UJesu wathi kubo: Alikaze lifunde yini emibhalweni ukuthi: Ilitshe abakhi abalalayo, yilo eseliyinhloko yengonsi; lokhu yikwenza kweNkosi; njalo kuyamangalisa emehlweni ethu bo  ? 43Ngakho ngithi kini: Lizakwemukwa umbuso kaNkulunkulu, unikwe isizwe esithela izithelo zawo bp  . 44Lalowo owela phezu kwalelilitshe uzaphahlazwa bq  ; kodwa loba ngubani eliwela phezu kwakhe lizamchoboza br  .

45Kwathi abapristi abakhulu labaFarisi sebezwile imifanekiso yakhe bazi ukuthi ubekhuluma ngabo. 46Kwathi sebedinga ukumbamba bs  besaba amaxuku bt  , ngoba ayemphatha njengomprofethi bu  .

Copyright information for Ndebele