aMark. 11.1-10. Luka 19.29-38.
bMark. 11.1. Luka 19.29.
c24.3; 26.30. Joha. 8.1. Seb. 1.12. Zek. 14.4.
dJoha. 12.12-15.
eIsa. 62.11.
fZek. 9.9.
gMark. 11.7. Luka 19.35.
h2 Kho. 9.13.
iLevi 23.40.
j21.15. Hlab. 118.25.
kHlab. 118.26. Luka 13.35.
l21.15. Hlab. 118.25.
mLuka 2.14. Jobe 16.19.
nMark. 11.15.
oRuthe 1.19.
p21.46. Luka 7.16. Joha. 6.14.
q2.23.
rMark. 11.15-19. Luka 19.45-47. Mal. 3.1-3. Joha. 2.13-17.
s25.27. Luka 19.23. Seb. 6.2.
tDute. 14.25.
uLevi 1.14.
vIsa. 56.7.
wJer. 7.11.
x26.55.
y21.9.
zHlab. 8.2.
aa11.25.
abRoma 9.22. Heb.10.5.
ac26.6. Mark. 11.1,11,12; 14.3. Luka 19.29; 24.50. Joha. 11.1,18; 12.1.
ad21.18,19, Mark. 11.12-14.
aeMark. 11.20-24.
af17.20.
agMark. 11.23. Seb. 10.20; 11.12. Roma 4.20; 14.23. Jak. 1.6; 2.4.
ah21.1.
ai7.7. Jak. 5.16.
ajMark. 11.27-33. Luka 20.1-8.
akEks. 2.14. Seb. 4.7; 7.27.
alLuka 3.15.
am14.5. 21.46.
an11.9.
ao18.12.
ap21.33. 20.1.
aq21.32.27.3. 2 Kor. 7.8. Heb. 7.21.
ar18.17.
asLuka 7.37-50.
at3.1,8-12.19.20.
auLuka 3.12,13; 7.29.
avLuka 3.12,13; 7.29.
aw21.33. 20.1.
axMark. 12.1-12. Luka 20.9-19.
ayHlab. 80.8.
azIsa. 5.2.
baIsa. 5.2.
bbIsa. 5.2.
bc25.14,15. Luka 15.13.
bd5.12. Heb. 11.36,37. 2 Lan. 36.16. Seb. 5.40. 2 Kor. 11.24,25.
be22.6; 23.34,37. 1 Thes. 2.15. Heb. 11.37. Jer. 26.23. Neh. 9.26.
bf23.37. 2 Lan. 24.21. Heb. 11.37.
bg22.4.
bhHeb. 12.9.
biHeb. 1.2.
bj26.3; 27.1. Joha. 11.53. Seb. 4.27. 2 Sam. 14.7.
bk26.50. 27.50. Seb. 2.23; 5.30.
blHeb. 13.12.
bmLuka 21.24.
bnSeb. 13.46; 18.6; 28.28.
boHlab. 118.22,23. Seb. 4.11. Isa. 28.16. Efe. 2.20. 1 Pet. 2.6.
bp8.12. Luka 14.24.
bqIsa. 8.14,15. Zek. 12.3. Luka 20.18. Roma 9.33. 1 Pet. 2.7,8. Luka 2.34.
brDan. 2.34,35,44. Isa.60.12.
bs21.15. Mark. 11.18. Luka 19.47. Joha. 7.25,30,44.
bt21.26.
bu21.11.

Matthew 21

UJesu ungena eJerusalema

Kwathi-ke sebesondele eJerusalema a , sebefikile eBetfage b  entabeni yeMihlwathi c , khona uJesu wathuma abafundi ababili, wathi kubo: Hambani liye emzaneni okhangelene lani, lizahle libone ubabhemi ekhulekiwe, lethole lilaye; libakhulule, libalethe kimi. Futhi uba umuntu ekhuluma ulutho kini, lizakuthi: INkosi iyabaswela; njalo uzahle abathumele. Njalo konke lokhu kwenzeka, ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi d , ukuthi: Tshelani indodakazi yeSiyoni ukuthi e : Khangela, iNkosi yakho iyeza kuwe, imnene igade ubabhemi, lethole inkonyana yenyamazana yokuthwala f . Abafundi bahamba-ke, benza njengalokhu uJesu wayebalayile, baletha ubabhemi lethole, babeka izembatho zabo phezu kwabo, bamhlalisa phezu kwazo g . Lenengi lexuku lendlala ezalo izembatho endleleni h ; labanye bagamula ingatsha zezihlahla, bazendlala endleleni i . Lamaxuku ayehamba phambili lababelandela bamemeza, besithi: Hosana* kuyo iNdodana kaDavida j ! Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi k . Hosana l  kweliphezulu m !

10 Esengenile eJerusalema n  umuzi wonke wanyakazela usithi: Ngubani lo o ? 11 Amaxuku asesithi: Lo nguJesu umprofethi p , oweNazaretha yeGalili q .

Ukuhlanjululwa kwethempeli

12 UJesu wasengena ethempelini likaNkulunkulu, wabaxotsha bonke ababethengisa lababethenga ethempelini r , wasegenqula amatafula s  ababentshintshelana imali t , lezihlalo zalabo ababethengisa amajuba u . 13 Wasesithi kubo: Kulotshiwe ukuthi: Indlu yami izabizwa ngokuthi yindlu yomkhuleko v ; kodwa lina liyenze ubhalu w  lwabaphangi x . 14 Kwasekufika kuye iziphofu leziqhuli ethempelini; wasezisilisa. 15 Kodwa abapristi abakhulu lababhali sebebonile izimangaliso azenzayo, labantwana bememeza ethempelini, besithi: Hosana eNdodaneni kaDavida y ! bathukuthela, 16 basebesithi kuye: Uyakuzwa lokhu yini abakutshoyo laba? UJesu wasesithi kubo: Yebo; alikaze lifunde yini ukuthi: Emlonyeni z  wezingane lowabamunyayo aa  uphelelise indumiso ab ? 17 Wasebatshiya waphuma phandle komuzi esiya eBethani, walala khona ac .

Ukuthukwa komkhiwa

18 Kwathi ebuyela emzini ekuseni, walamba ad ; 19 kwathi ebona umkhiwa othile endleleni, wasondela kuwo, kodwa katholanga lutho kuwo ngaphandle kwamahlamvu wodwa; wathi kuwo: Kakungabe kusavela isithelo kuwe lanini. Njalo umkhiwa wahle wabuna. 20 Kwathi bebona lokhu abafundi bakhe bamangala, besithi: Umkhiwa uhle wabuna njani ae ? 21 UJesu wasephendula wathi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Uba lilokholo af , lingathandabuzi, kaliyikwenza lokhu okomkhiwa kuphela ag , kodwa loba lisithi lakulintaba: Qutshunwa uphoselwe olwandle, kuzakwenzeka ah . 22 Njalo konke loba kuyini elikucelayo emkhulekweni, likholwa, lizakwemukela ai .

Igunya likaJesu

23 Kwathi esengenile ethempelini, abapristi abakhulu labadala besizwe basondela kuye esafundisa aj , bathi: Izinto lezi uzenza ngaliphi igunya? Njalo ngubani okunike leligunya ak ? 24 UJesu wasephendula wathi kubo: Lami ngizalibuza umbuzo ube munye; uba lingitshela lokhu, lami ngizalitshela ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya: 25 Ubhabhathizo lukaJohane lwavela ngaphi? Ezulwini kumbe ebantwini? Basebezindlisana, besithi: Uba sisithi: Ezulwini, uzakuthi kithi: Pho kalikholwanga kuye ngani al ? 26 Kodwa uba sisithi: Ebantwini, siyesaba ixuku am ; ngoba bonke bamphatha uJohane njengomprofethi an . 27 Basebemphendula uJesu bathi: Kasazi. Wasesithi kubo: Lami kangilitsheli ukuthi ngenza lezizinto ngaliphi igunya.

Umfanekiso wamadodana amabili

28 Kanti licabangani ao ? Umuntu wayelamadodana amabili; waya kweyokuqala wathi: Mntanami, hamba, uyesebenza lamuhla esivinini sami ap . 29 Kodwa yaphendula yathi: Angifuni. Kodwa emva kwalokho yaphenduka, yahamba aq . 30 Wasesiya kweyesibili watsho ngokunjalo. Yona-ke yaphendula yathi: Ngiyahamba, nkosi. Kodwa kayiyanga. 31 Yiyiphi kulawo amabili eyenza intando kayise? Bathi kuye: Eyokuqala. UJesu wathi kubo: Ngiqinisile ngithi kini: Abathelisi ar  lezifebe bayangena embusweni kaNkulunkulu phambi kwenu as . 32 Ngoba uJohane wafika kini ngendlela yokulunga, kalikholwanga kuye at ; kodwa abathelisi lezifebe au  bakholwa kuye av ; kodwa lina selikubonile kaliphendukanga emva kwalokho ukuthi likholwe kuye aw .

Umfanekiso wabalimi besivini

33 Zwanini omunye umfanekiso. Kwakukhona umuntu othile ongumninimuzi ax , owahlanyela isivini ay , wasibiyela ngothango az , wagebha isikhamelo ba  kuso, wakha umphotshongo bb , wasiqatshisa kubalimi, waya kwelinye ilizwe bc . 34 Kwathi sekusondele isikhathi sezithelo, wathuma inceku zakhe kubalimi, ukuze zemukele izithelo zakhe. 35 Abalimi basebezibamba inceku zakhe, enye bayitshaya bd , lenye bayibulala be , lenye bayikhanda ngamatshe bf . 36 Wabuya wathuma ezinye inceku ezinengi kulezokuqala bg ; basebesenza njalo kulezo. 37 Ekucineni wasethuma indodana yakhe kubo, esithi: Bazayihlonipha indodana yami bh . 38 Kodwa abalimi sebeyibonile indodana bakhulumisana besithi: Le yindlalifa bi ; wozani, siyibulale, njalo sibambe ilifa layo bj . 39 Basebeyibamba bk  bayiphosela ngaphandle kwesivini, bayibulala bl . 40 Ngakho mhla kufika umninisivini, uzabenzani abalimi labo? 41 Bathi kuye: Uzababhubhisa kakubi labo ababi bm , njalo uzaqatshisa isivini kwabanye abalimi, abazamnika izithelo ngezikhathi zazo bn .

42 UJesu wathi kubo: Alikaze lifunde yini emibhalweni ukuthi: Ilitshe abakhi abalalayo, yilo eseliyinhloko yengonsi; lokhu yikwenza kweNkosi; njalo kuyamangalisa emehlweni ethu bo ? 43 Ngakho ngithi kini: Lizakwemukwa umbuso kaNkulunkulu, unikwe isizwe esithela izithelo zawo bp . 44 Lalowo owela phezu kwalelilitshe uzaphahlazwa bq ; kodwa loba ngubani eliwela phezu kwakhe lizamchoboza br .

45 Kwathi abapristi abakhulu labaFarisi sebezwile imifanekiso yakhe bazi ukuthi ubekhuluma ngabo. 46 Kwathi sebedinga ukumbamba bs  besaba amaxuku bt , ngoba ayemphatha njengomprofethi bu .

Copyright information for Ndebele