a11.25; 17.4. Hlu. 18.14.
bLuka 14.16-24.
c25.10. Isam. 19.7,9. Luka 12.36; 14.8. Joha. 2.2. Gen. 29.22.
dEsta 6.14. Zaga 9.3,5. Zef. 1.7.
e21.36.
fLuka 11.38; 14.12. Luka 11.37. Joha. 21.12,15.
gZaga 9.2.
hLuka 15.23,27,30.
i21.35.
jLuka 23.11.Dan. 9.26. Luka 19.27.
k10.11,13. Seb. 13.46. Isam. 3.4.
l13.38,47; 25.2.
mZef. 1.8. Isa. 61.10; 64.6. Isam. 3.4; 16.15; 19.8.
n2 Kho. 10.22.
o20.13.
p22.34. Mark. 1.25; 4.39 Luka 4.35. 1 Pet. 2.15.
q20.26.22.3,4,6,8,10. 13.41,49.
r8.12.
s20.16.
tMark. 12.13-37. Luka 20.20-38.
uMark. 3.6; 12.13.Mark. 8.15.
vZaga 24.23.
w17.25.
xLuka 3.1.
y9.4.
zMark. 12.15.
aaRoma 13.7.
abMark. 12.12.
ac3.7; 16.1,6,11,12.22.34. Seb. 4.1; 5.17; 23.6-8.
adSeb. 23.8. Seb. 4.2.
aeDute. 25.5.
afJoha. 20.9.
ag1 Kor. 6.14.
ah24.38. Luka 17.27.
ai1 Kor. 15.42,44,49,52. 1 Joha. 3.2.
ajEks. 3.6. Seb. 7.32.
ak7.28.
al22.12.
am22.23.
anLuka 7.30; 10.25; 11.45,46,52; 14.3. Tit. 3.13. Luka 5.17. Mark. 12.28. Luka 20.39.
aoLuka 7.30; 10.25; 11.45,46,52; 14.3. Tit. 3.13. Luka 5.17.Mark. 12.28. Luka 20.39.
apDute. 6.5. Luka 10.27.
aqLevi 19.18. Mat.19.19. Luka 10.27.
ar7.12. 1 Tim. 1.5.
asLuka 20.41-44.
at1.1.
au2 Sam. 23.2.
avHlab. 110.1. Seb. 2.34,35. Heb. 1.13.
awLuka 14.6.
axMark. 12.34. Luka 20.40.

Matthew 22

Umfanekiso wedili lomtshado

UJesu wasephendula wabuya wakhuluma labo ngemifanekiso a , wathi: Umbuso wamazulu ufananiswa lomuntu oyinkosi b , owenzela indodana yakhe idili lomtshado c ; wasethuma inceku zakhe ukuthi zibize abanxusiweyo emtshadweni, kodwa kabavumanga ukubuya d . Wabuya wathuma ezinye inceku e , esithi: Batsheleni abanxusiweyo ukuthi: Khangelani, sengilungisile ukudla kwami kwemini f , inkabi zami g  lokunonileyo sekuhlatshiwe h , izinto zonke sezilungile; wozani emtshadweni. Kodwa kabananzanga, bazihambela, omunye ensimini yakhe, omunye ekuthengiselaneni kwakhe; abaseleyo basebezibamba inceku zakhe baziphatha kubi bazibulala i . Kodwa kwathi inkosi ikuzwa lokho yathukuthela, yathuma amabutho ayo yabhubhisa labobabulali, yatshisa umuzi wabo j . Yasisithi encekwini zayo: Umtshado usulungile, kodwa abanxusiweyo bebengafanelanga k . Ngakho yanini emahlanganweni ezindlela, njalo bonke elingabathola, libabizele emtshadweni. 10 Lezonceku zaseziphuma zaya ezindleleni zabutha bonke ezabatholayo, ababi kanye labalungileyo; indlu yomtshado yasigcwala ngabahleziyo l . 11 Kwathi inkosi ingena ukukhangela ababehlezi ekudleni yabona khona umuntu owayengembathanga m  isembatho somtshado n ; 12 yasisithi kuye: Mngane, ungene njani lapha ungelasembatho somtshado o ? Kodwa yena waqunywa umlomo p . 13 Inkosi yasisithi ezincekwini q : Mbopheni inyawo lezandla, limsuse limphosele emnyameni ongaphandle; lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo r . 14 Ngoba banengi ababiziweyo, kodwa balutshwana abakhethiweyo s .

Umthelo kaKesari

15 Khona-ke abaFarisi basuka, bacebisana ngokuthi bangamthiya njani ekukhulumeni t . 16 Basebethuma kuye abafundi babo kanye labakaHerodi u , besithi: Mfundisi, siyazi ukuthi wena uqotho, ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso, kawukhathaleli muntu, ngoba kawunanzi isimo somuntu v . 17 Ngakho sitshele, wena ucabangani? Kuvunyelwe yini ukuthela w  kuKesari, kumbe hatshi x ? 18 Kodwa uJesu ebazi ububi babo wathi y : Bazenzisi, lingilingelani z ? 19 Ngitshengisani imali yokuthela. Basebemlethela udenariyo*. 20 Wasesithi kubo: Ngokabani lumfanekiso lalumbhalo? 21 Bathi: NgokaKesari. Wasesithi kubo: Ngakho mnikeni uKesari izinto zikaKesari; loNkulunkulu izinto zikaNkulunkulu aa . 22 Kwathi sebezwile bamangala; bamtshiya bahamba ab .

Ukuvuka kwabafileyo

23 Ngalolosuku kweza kuye abaSadusi ac , abathi kakukho ukuvuka kwabafileyo ad , basebembuza, 24 besithi: Mfundisi, uMozisi wathi: Uba umuntu esifa engelabantwana, umfowabo uzamthatha umkakhe, amvusele umfowabo inzalo ae . 25 Kwakukhona phakathi kwethu izelamani eziyisikhombisa; owokuqala wasethatha umfazi wafa; futhi engelanzalo, watshiya umkakhe kumfowabo. 26 Kwaba njalo lowesibili, lowesithathu, kwaze kwaba kowesikhombisa. 27 Kwathi emva kwabo bonke kwafa lomfazi. 28 Ngakho ekuvukeni kwabafileyo, uzakuba ngumkabani kwabayisikhombisa? Ngoba bonke babelaye. 29 Kodwa uJesu waphendula wathi kubo: Liduhile, lingayazi imibhalo af , loba amandla kaNkulunkulu ag ; 30 ngoba ekuvukeni kwabafileyo kabathathani, kabendiswa ah , kodwa banjengengilosi zikaNkulunkulu ezulwini. 31 Kodwa mayelana lokuvuka kwabafileyo ai , kalifundanga yini okwakhulunywa kini nguNkulunkulu, esithi: 32 Mina nginguNkulunkulu kaAbrahama, loNkulunkulu kaIsaka, loNkulunkulu kaJakobe aj ? UNkulunkulu kayisuye uNkulunkulu wabafileyo, kodwa owabaphilayo. 33 Kwathi amaxuku ekuzwa amangala kakhulu ngokufundisa kwakhe ak .

Umlayo wokuqala

34 Kwathi abaFarisi, sebezwile ukuthi uJesu ubaqume umlomo al  abaSadusi am , babuthana ndawonye. 35 Lomunye wabo, isazumthetho, wambuza an , emlinga, esithi ao : 36 Mfundisi, yiwuphi umlayo omkhulu emthethweni? 37 UJesu wasesithi kuye: Wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho, ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langengqondo yakho yonke ap ; 38 yiwo lowo umlayo owokuqala lomkhulu. 39 Lowesibili ufanana lawo uthi: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena aq . 40 Kuleyomilayo emibili kumisiwe umthetho wonke labaprofethi ar .

UKristu losendo lwakhe

41 Kwathi sebebuthene abaFarisi, uJesu wababuza, 42 esithi: Licabangani ngoKristu? Uyindodana kabani as ? Bathi kuye: NgekaDavida at . 43 Wathi kubo: Pho uDavida wambiza njani ekuMoya ngokuthi yiNkosi au , esithi: 44 INkosi yathi eNkosini yami: Hlala ngakwesokunene sami, ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho av ? 45 Ngakho uba uDavida embiza ngokuthi yiNkosi, uyiNdodana yakhe njani? 46 Njalo kwakungekho owayengamphendula ilizwi aw ; kusukela ngalolosuku kakwabe kusaba khona umuntu olesibindi sokumbuza ax .

Copyright information for Ndebele