aMark. 12.38-40. Luka 20.45-47. Luka 11.39-52.
bEzra 7.10.
cRoma 2.19-23.
dLuka 11.46.Seb. 15.10.
e6.1.6.2,5,16.
fEks. 13.9.
gNani 15.38. Mat. 9.20.
hMark. 12.38,39. Luka 20.46.
iLuka 11.43.
jLuka 11.43.
kMark. 12.38,39. Luka 20.46.
lJoha. 1.38.
mJak. 3.1.
n23.10. Joha. 13.13.
o1 Tim. 1.2. Tit. 1.4.
pMal. 1.6. Mat.7.11.
q23.8.
r23.8.
sMark. 9.35.
t20.26.
uLuka 14.11; 18.14. Hez. 21.26. Zaga 29.23.
v23.14,15,16,23,25,27,29.
wLuka 11.52.
xMark. 12.40. Luka 20.47.
ySeb. 2.11; 6.5; 13.43.
z23.33. 5.22.
aa15.14. 23.24.
ab5.33-35.
ac23.19. 5.22.
adEks. 30.29.
ae15.5.
af23.17.
agEks. 29.37. Mat. 5.23.
ah1 Kho. 8.13. 2 Lan. 6.2. Hlab. 26.8; 132.14.
ai5.34. Hlab. 11.4.
ajLuka 11.42.
ak1 Sam. 15.22. Mat. 9.13; 12.7.
al23.16.
am19.24.
anLuka 11.39.
aoMark. 7.4.
ap1 Kor.7.5.
aqMark. 7.4.
arLuka 11.44.
asSeb. 23.3.
atNani 19.16.
auLuka 11.47,48.
av12.44; 25.7. Luka 11.25. Isam. 21.2,19.
awSeb. 7.51,52. 1 Thes. 2.15.
axGen. 15.16. Dan. 8.23. 1 Thes. 2.16.
ay7.2.
az3.7; 12.34.
ba23.15.
bbLuka 11.49-51.
bc13.52.
bd5.12; 21.35. 2 Lan. 36.16.
be10.17.
bf10.23.
bgIsam. 18.24.
bhGen. 4.8.
bi2 Lan. 24.20,21.
bj2 Lan. 24.22. Zek. 1.1.
bk1 Kho. 6.2. Luka 11.51.
blEks. 40.6,29. 2 Kho. 16.14. Hez. 40.47.
bmLuka 13.34,35.
bn21.35.
bo21.35.
bpDute. 32.11,12.
bqRuthe 2.12.
brHlab. 118.26. Luka 13.35.

Matthew 23

UJesu usola ababhali labaFarisi

Khona uJesu wakhuluma emaxukwini lakubafundi bakhe a , esithi: Ababhali labaFarisi bahlezi esihlalweni sikaMozisi; ngakho konke lokhu abalitshela khona ukuthi likugcine, kugcineni likwenze; kodwa lingenzi njengokwemisebenzi yabo b , ngoba bayakhuluma bangenzi c . Ngoba bayabopha imithwalo enzima njalo elukhuni ukuthwalwa, bayibeke emahlombe abantu, kodwa kabafuni ukuyisusa ngomunwe wabo d . Njalo imisebenzi yabo yonke bayenza ukuze babonwe ngabantu e ; ngoba benza amafilakteriyu* abo abe banzi f , njalo bakhulisa intshaka zezembatho zabo g ; bathanda izihlalo zabahloniphekayo ekudleni kwantambama h , lezihlalo eziqakathekileyo emasinagogeni i , lokubingelelwa emidangeni j, k , lokubizwa ngabantu ngokuthi: Rabi*, Rabi l .

Kodwa lina kalingabizwa ngokuthi Rabi m ; ngoba munye ongumfundisi wenu, uKristu n ; njalo lina lonke lingabazalwane. Futhi lingabizi muntu emhlabeni ngokuthi nguyihlo o ; ngoba munye onguYihlo, osemazulwini p ; 10 kalingabizwa ngokuthi lingabafundisi q ; ngoba munye ongumfundisi wenu, uKristu r . 11 Kodwa omkhulu kini s  uzakuba yinceku yenu t . 12 Lalowo oziphakamisayo, uzathotshiswa; lalowo ozithobayo, uzaphakanyiswa u .

13 Kodwa maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi v , ngoba livalela abantu umbuso wamazulu; ngoba kalingeni lina, labangenayo kalibavumeli ukuthi bangene w . 14 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba lidla izindlu zabafelokazi, langokuzenzisa lenza imikhuleko emide; ngakho lizakwemukela ukulahlwa okukhulu x . 15 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba libhoda ulwandle lomhlaba ukuthi lenze abe munye ophendukela kumaJuda y , kuthi nxa esenziwe njalo, limenze umntwana wesihogo ngokuphindiweyo kulani z .

16 Maye kini, bakhokheli abayiziphofu aa , abathi: Loba ngubani ofunga ngethempeli, akulutho; kodwa loba ngubani ofunga ngegolide lethempeli, ulomlandu ab . 17 Zithutha leziphofu ac ! Ngoba yikuphi okukhulu, igolide, kumbe ithempeli elenza igolide libe ngcwele ad ? 18 Njalo: Loba ngubani ofunga ngelathi, akulutho; kodwa loba ngubani ofunga ngomnikelo ophezu kwalo ae , ulomlandu. 19 Zithutha leziphofu! Ngoba yikuphi okukhulu af , umnikelo, kumbe ilathi elenza umnikelo ube ngcwele ag ? 20 Ngakho ofunga ngelathi ufunga ngalo langakho konke okuphezu kwalo; 21 lofunga ngethempeli ufunga ngalo langaye ohlala kulo ah ; 22 lofunga ngezulu ufunga ngesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu langaye ohlala phezu kwaso ai .

23 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba lithela ingxenye yetshumi yetswayi leganga ledile* lokumini* aj ; liyekele okunzima komlayo, ukwahlulela lesihawu lokholo; belifanele ukwenza lezizinto, lingaziyekeli lalezo ak . 24 Bakhokheli abayiziphofu al , likhetha umiyane, kodwa liginye ikamela am . 25 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba lihlambulula ingaphandle an  yenkezo leyomganu, kodwa ngaphakathi kugcwele ukuphanga ao  lobuhwaba ap . 26 MFarisi oyisiphofu! Hlambulula kuqala ingaphakathi yenkezo leyomganu, ukuze kuhlambuluke lengaphandle yakho aq .

27 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi ar , ngoba lifanana lamangcwaba aconjwe aba mhlophe, abonakala emahle ngaphandle, kanti ngaphakathi agcwele amathambo abafileyo as  lokungcola konke at . 28 Kunjalo lani ngaphandle libonakala ebantwini lilungile, kanti ngaphakathi ligcwele ukuzenzisa lobubi.

29 Maye kini, babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba lakha amangcwaba abaprofethi au , licecise amangcwaba abalungileyo av , 30 lithi: Uba besikhona ensukwini zabobaba bethu, besingayikuhlanganyela labo egazini labaprofethi. 31 Kunjalo liyazifakazela lina ukuthi lingamadodana alabo ababulala abaprofethi aw ; 32 lina-ke gcwalisani ax  isilinganiso saboyihlo ay ! 33 Zinyoka, nzalo yamabululu az , lizaphepha njani ukulahlwa kwesihogo ba ?

34 Ngakho, khangelani, mina ngithuma kini abaprofethi labahlakaniphileyo bb  lababhali bc ; labanye babo lizababulala libabethele bd ; labanye lizabatshaya ngesiswepu emasinagogeni be  enu libazingele imizi ngemizi bf ; 35 ukuze kwehlele phezu kwenu igazi lonke elilungileyo elachithwa emhlabeni bg , kusukela egazini likaAbela olungileyo bh , kuze kufike egazini likaZakariya bi  indodana kaBarakiya bj , elambulala phakathi kwethempeli bk  lelathi bl . 36 Ngiqinisile ngithi kini: Zonke lezizinto zizakwehlela phezu kwalesisizukulwana.

UJesu ukhalela iJerusalema

37 Jerusalema, Jerusalema bm , wena obulala abaprofethi bn  njalo obakhanda ngamatshe labo abathunywe kuwe bo ! Bengithanda kangakanani ukubuthela ndawonye abantwana bakho, njengesikhukhukazi sibuthela amatsiyane aso bp  ngaphansi kwempiko, kodwa kalivumanga bq . 38 Khangelani, indlu yenu isele kini ilunxiwa. 39 Ngoba ngithi kini: Kalisoze langibona kusukela khathesi, lize lithi: Ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi br .

Copyright information for Ndebele