aMark. 13.1-37. Luka 21.5-36.
b21.23.
cLuka 19.44. 1 Kho. 9.7. Jer. 26.18. Mika 3.12.
d21.1.
eMark. 13.3.
f13.39.
gJer. 29.8. Efe. 5.6. Kol. 2.8. 2 Thes. 2.3.
hJer. 14.14; 23.21,25. Mat.24.24. Joha.5.43.
i24.11.
j2 Thes. 2.2.
k2 Lan. 15.6.
lIsa. 19.2. Jer. 51.46. Hag. 2.22. Zek. 14.13.
mSeb. 11.28.
nMark. 13.8.
o10.17,21. Joha. 15.20; 16.2. 1 Pet. 4.16. Luka 21.12.
pIsam. 2.10.
q11.6. 2 Tim. 1.15; 4.10,16.
r7.15. 1 Tim. 4.1.
s24.5,24.
t10.22.
u4.23.
vRoma 10.18 Kol. 1.6,23. 2 Tim. 4.17.
wLuka 2.1; 4.5; 21.26. Seb. 11.28; 17.6,31; 19.27; 24.5. Roma 10.18. Heb. 1.6; 2.5. Isam. 3.10; 12.9; 16.14.
x8.4.
yDan. 9.27. 11.31; 12.11.
zSeb. 6.13. Mark. 13.14.
aaDan. 9.23,25.
abLuka 17.31.
ac2 Sam. 11.2.
adLuka 23.29.
ae24.29. Dan. 12.1. Dan. 9.26. Zek. 14.2,3.
afEks. 10.14. Jow. 2.2.
ag24.29. Dan. 12.1. Dan. 9.26. Zek. 14.2,3.
ahLuka 21.22.
ai24.24,31. Isa. 65.8,9,15,22.
ajLuka 17.23.
ak24.5,11. 7.15.
alDute. 13.1-3. 2 Thes. 2.9-11. Isam. 13.13,14; 16.14.
am24.24,31. Isa. 65.8,9,15,22.
anLuka 12.20.
aoSeb. 21.28.
apLuka 17.24.
aqLuka 17.37. Jobe 39.30.
arMark. 6.29.
as24.21.
atIsa. 13.10; 24.23. Hez. 32.7. Jow. 2.10,31; 3.15. Amos 5.20; 8.9. Zef. 1.15. Seb. 2.20. Isam. 6.12.
auIsam. 6.13. 2 Pet. 3.10,12.
avDan. 7.13.
aw24.3.
axIsam. 1.7.
ayZek. 12.12.
az16.27.
baIsam. 1.7.
bbMark. 9.1.
bc13.41.
bd1 Kor. 15.52. 1 Thes. 4.16. Mat. 25.6.
be24.22.
bfDute. 4.32.
bhJak. 5.9.
bi16.28.
bjHlab. 102.26. Isa. 51.6. Jer. 31.35,36. Mat. 5.18. Heb. 1.11.
bkHlab. 119.89. Isa. 40.8.
bl24.30.
bmSeb. 1.7. Mat.24.42,43.
bnZek. 14.7. Mark. 13.32.
boLuka 17.26,27,36,35.
bpGen. 6.3,4,5; 7.7,21. 1 Pet. 3.20.
bq22.30.
brLuka 17.36.
bsLuka 17.35.
bt24.43.25.13; 26 38,40,41. Mark. 13.34,35,37; 14.34,37,38. Luka 12.37,39. Seb. 20.31. 1 Kor. 16.13. Kol. 4.2. 1 Thes. 5.6,10. 1 Pet. 5.8. Isam. 3.2,3; 16.15.
bu24.36.25.13. Luka 12.40.
bvLuka 12.39-46.
bw20.11.
bx1 Thes. 5.2. 2 Pet. 3.10. Isam. 3.3; 16.15.
by24.43. 25.13. 26.38,40,41. Mark. 13.34,35,37; 14.34,37,38. Luka 12.37,39. Seb. 20.31. 1 Kor. 16.13. Kol. 4.2. 1 Thes. 5.6,10. 1 Pet. 5.8. Isam. 3.2,3; 16.15.
bz6.19.
ca25.10.
cb24.36.25.13. Luka 12.40.
ccLuka 12.41.
cd25.21,23. 1 Kor. 4.2. Heb. 3.5.
ce25.2.
cfIsam. 16.15.
cg25.21,23.
ch25.5.
cjLuka 12.46.
ck8.12.

Matthew 24

UJesu ukhuluma ngokuchithwa kweJerusalema langokuphela kwesikhathi

UJesu wasephuma a  wasuka ethempelini b ; basebesondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. UJesu wasesithi kubo: Kaliziboni yini zonke lezizinto? Ngiqinisile ngithi kini: Akusoze kutshiywe lapha ilitshe elilodwa phezu kwelitshe, elingasoze lidilizelwe phansi c .

Kwathi esehlezi entabeni yeMihlwathi d , abafundi beza kuye bebodwa, bathi: Sitshele, lezizinto zizakuba nini e ? Lesibonakaliso sokuza kwakho, lesokuphela kwesikhathi sizakuba yini f ?

UJesu wasephendula wathi kubo: Qaphelani, kungabi khona oliduhisayo g ; ngoba abanengi bazakuza ngebizo lami, besithi: Mina nginguKristu h ; futhi baduhise abanengi i . Njalo lizakuzwa ngezimpi lamahungahunga ezimpi; nanzelelani, lingethuki; ngoba konke lokhu kufanele kwenzeke; kodwa ukuphela kakukabi khona j . Ngoba isizwe sizavukela isizwe k , lombuso uvukele umbuso l ; njalo kuzakuba khona indlala labomatshayabhuqe bezifo lokuzamazama komhlaba indawo ngendawo m ; kodwa zonke lezizinto ziyikuqala kwemihelo n .

Lapho-ke bazalinikela o  ekuhluphekeni, balibulale; futhi lizazondwa yizizwe zonke ngenxa yebizo lami p . 10 Njalo ngalesosikhathi abanengi bazakhubeka q , banikelane, bazondane. 11 Futhi kuzavuka abaprofethi bamanga abanengi r , baduhise abanengi s . 12 Njalo ngenxa yokwanda kobubi, uthando lwabanengi luzaphola; 13 kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni, nguye ozasindiswa t . 14 Njalo lelivangeli lombuso u  lizatshunyayelwa v  emhlabeni wonke w  kube yibufakazi ezizweni zonke; khona-ke kuzafika ukuphela x .

15 Ngakho nxa libona amanyala encithakalo, akhulunywa nguDaniyeli umprofethi y , emi endaweni engcwele z  (obalayo kaqedisise) aa , 16 khona labo abaseJudiya kababalekele ezintabeni; 17 ophezu kophahla ab  lwendlu ac  angehli ukuthatha ulutho endlini yakhe; 18 losemasimini angabuyeli emuva ukuyathatha izembatho zakhe. 19 Kodwa maye kwabakhulelweyo labamunyisayo ngalezonsuku ad !

20 Kodwa khulekani ukuthi ukubaleka kwenu kungabi sebusika, loba ngesabatha. 21 Ngoba ngalesosikhathi kuzakuba khona ukuhlupheka okukhulu ae , okungazanga kube khona kusukela ekuqaleni komhlaba kuze kube khathesi af , njalo okungasayikuba khona ag . 22 Uba-ke lezonsuku bezingafinyezwanga, bekungesindiswe nyama ah ; kodwa ngenxa yabakhethiweyo lezonsuku zizafinyezwa ai .

23 Ngalesosikhathi nxa umuntu esithi kini: Khangelani, nangu uKristu, kumbe nanguya, lingakholwa aj . 24 Ngoba kuzavuka okristu bamanga labaprofethi bamanga ak , benze izibonakaliso ezinkulu lezimangaliso al , ukuze kuthi, nxa kungenzeka, baduhise labakhethiweyo am . 25 Khangelani, sengilitshelile ngaphambili. 26 Ngakho uba bengathi kini an : Khangelani, usenkangala, lingaphumi; khangelani, usendlini yensitha, lingakholwa ao . 27 Ngoba njengalokhu umbane ubaneka empumalanga ukhanye lentshonalanga, kuzakuba njalo lokufika kweNdodana yomuntu ap . 28 Ngoba loba ngaphi lapho okukhona isidumbu aq , lapho amanqe azakubuthana khona ar .

29 Njalo masinyane emva kokuhlupheka kwalezonsuku as , ilanga lizafiphazwa, lenyanga kayiyikupha ukukhanya kwayo at , lenkanyezi zizakuwa ezulwini, lamandla amazulu azazanyazanyiswa au . 30 Khona-ke sizabonakala av  ezulwini isibonakaliso seNdodana yomuntu aw ; njalo besezikhala zonke izizwe zomhlaba ax , sezibona ay  iNdodana yomuntu az  isiza emayezini ezulu ba  ilamandla lenkazimulo enkulu bb . 31 Njalo izathuma izingilosi zayo bc  lokukhala okukhulu kophondo bd , beseziqoqa abakhethiweyo bayo emimoyeni emine be , kusukela emkhawulweni omunye wamazulu kuze kube komunye umkhawulo wawo bf . 32 Kodwa fundani umfanekiso emkhiweni; nxa khathesi ugatsha lwawo selusiba buthakathaka, njalo luhlume amahlamvu, liyazi ukuthi ihlobo seliseduze; 33 ngokunjalo lani, nxa libona lezizinto zonke, yazini ukuthi kuseduze
 kuseduze: kumbe,  useduze
kuseminyango bh .
34 Ngiqinisile ngithi kini: Lesisizukulwana asisoze sidlule, kuze kwenzeke zonke lezizinto bi . 35 Kuzadlula izulu lomhlaba bj , kodwa amazwi ami awasoze adlule bk .

36 Kodwa lolosuku lehola bl  kakho owaziyo ngalo, ngitsho lezingilosi zemazulwini bm , ngaphandle kukaBaba kuphela bn .

37 Kodwa njengensuku zikaNowa, kuzakuba njalo ukufika kweNdodana yomuntu bo . 38 Ngoba njengakulezonsuku ezaziphambili kukazamcolo bp  babesidla benatha, bethatha besendiswa, kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhunjini bq , 39 njalo babengazi, kwaze kwafika uzamcolo wasebasusa bonke, kuzakuba njalo lokufika kweNdodana yomuntu. 40 Ngalesosikhathi kuzakuba khona ababili ensimini; omunye athathwe, lomunye atshiywe br ; 41 kuzakuthi abesifazana ababili bechola elitsheni; omunye athathwe, lomunye atshiywe bs .

42 Ngakho lindani bt , ngoba kalazi ukuthi iNkosi yenu izafika ngaliphi ihola bu . 43 Kodwa yazini lokhu bv , ukuthi uba umninindlu bw  ebewazi umlindo isela elizafika ngawo bx , ubezalinda by , futhi ubengayikuvuma ukuthi indlu yakhe ifohlelwe bz . 44 Ngakho lani-ke hlalani lilungile ca ; ngoba ngehola elingalicabangiyo, iNdodana yomuntu izakuza cb .

Umfanekiso wenceku ethembekileyo lowengathembekanga

45 Pho ngubani cc  inceku ethembekileyo cd  lehlakaniphileyo, inkosi yayo eyibeke phezu kwabendlu yayo, ukuthi ibanike ukudla ngesikhathi esifaneleyo ce ? 46 Ibusisiwe leyonceku, okuzakuthi inkosi yayo nxa ifika izayifica isenza njalo cf . 47 Ngiqinisile ngithi kini: Izayibeka phezu kwakho konke elakho cg . 48 Kodwa nxa leyonceku embi isithi enhliziyweni yayo: Inkosi yami iphuzile ukubuya ch , 49 njalo ibisiqala ukutshaya abayizinceku kanye layo, lokudla lokunatha lezidakwa, 50 inkosi yaleyonceku izafika ngosuku engayilindele ngalo, langehola engalaziyo, 51 izayiquma phakathi
 izayiquma phakathi: kumbe,  izayiquma iyisuse
, izanika isabelo sayo labazenzisi cj ; kuzakuba khona lapho ukukhala lokugedla amazinyo ck .

Copyright information for Ndebele