aLuka 19.13.
b9.15. Joha. 3.29. Efe. 5.29,30,32. Isam. 19.7; 21.2,9.
c13.47; 22.10.
d25.4,8,9.7.24; 10.16; 24.45.
e25.3.8.5.22.
f25.3.8. 5.22.
g25.4,8,9.7.24; 10.16; 24.45.
h24.48.
i2 Pet. 2.3.
j1 Thes. 5.6.
k24.31.
lLuka 12.35. 23.29.
m25.3,8. 5.22.
n25.4,8,9.7.24; 10.16; 24.45.
o25.4,8,9.7.24; 10.16; 24.45.
pHlab. 49.7.
q24.44.
r22.2.
sLuka 13.25.
t7.21,22. Luka 6.46; 13.25.
u7.23.
v24.42.
w24.42.
xLuka 19.12-27.
yMark. 13.34. Luka 19.11.
z21.33.
aa25.14.
abRoma 12.6. 1 Kor. 12.11. Efe. 4.7.
ac25.14.
ad21.33.
aeSeb. 18.3.
af18.23,24.
agLuka 16.10.
ah24.47. Luka 12.44. Mat.25.34. Luka 19.17; 22.29.
aiHeb. 12.2. Isa. 53.11. Joha. 15.11.
aj25.21.
akMark. 1.24; 12.34. Luka 4.34; 19.3. Joha. 9.8. Seb. 4.13; 16.3; 26.5. 1 Kor. 15.1, 2.
al1 Sam. 25.3. Luka 19.21.
am20.14.
anRoma 12.11.
ao21.12.
ap13.12. Luka 12.48.
aqLuka 17.10.
ar8.12.
as16.27.
atMark. 8.38. Luka 9.26. Seb. 10.22. Isam. 14.10. Juda 14,15.
auRoma 14.10. 2 Kor. 5.10. Isam. 20.12.
av13.49.
aw13.49.
axHez. 34.17,20,22.
ay1 Kho. 22.19.
az25.40. Isam. 17.14; 19.16.
ba1 Kho. 2.19. Hlab. 45.9.
bb1 Pet. 3.9. Isam. 21.7. Mat. 21.38. Seb. 20.32; 26.18. Roma 8.17. Gal. 3.29; 4.7. Efe. 1.11. Kol. 1.12; 3.24. Tit. 3.7. Jak. 2.5. 1 Pet. 1.4.
bcLuka 12.32; 22.29. Jak. 2.5. Mat. 24.47. 25.21.
bd20.23.25.41. Mark. 10.40. 1 Kor. 2.9. Heb. 11.16.
be13.35.
bfDute. 15.7,8. Isa. 58.7. Hez. 18.7,16.
bgJobe 31.32.
bhDute. 22.2.
biJak. 2.15,16.
bjJak. 1.27.
bk2 Tim. 1.16.
bl25.40. Isam. 17.14; 19.16.
bm10.42.
bnHlab. 6.8.
bo13.40,42.
bpIsa. 30.33.
bq20.23.25.41. Mark. 10.40. 1 Kor. 2.9. Heb. 11.16.
br2 Pet. 2.4. Juda 6.
bsIsam. 12.7.
bt2 Pet. 2.4. Juda 6.
buJobe 22.7.
bv8.15; 27.55. Luka 8.3.
bwZaga 14.31; 17.5.
bxDan. 12.2. Joha. 5.29.
byRoma 2.7; 6.23. Dan. 12.2. Joha. 5.29.

Matthew 25

Umfanekiso wentombi ezilitshumi

1 Ngalesosikhathi umbuso wamazulu uzafananiswa lentombi ezilitshumi a  ezathatha izibane zazo zaphuma ukuhlangabeza umyeni b  . 2Njalo ezinhlanu zazo c  zazihlakaniphile d  , lezinhlanu zaziyizithutha e  . 3Eziyizithutha zathatha izibane zazo, kazithathanga amafutha kanye lazo f  ; 4kodwa ezihlakaniphileyo zathatha amafutha ezitsheni kanye lezibane zazo g  . 5Kwathi umyeni esephuzile h  , zawozela i  zonke zalala ubuthongo j  . 6Kodwa phakathi kobusuku kwamenyezwa k  : Khangelani, umyeni uyeza, phumani liyemhlangabeza! 7Zasezivuka lezontombi zonke, zalungisa izibane zazo l  . 8Eziyizithutha zasezisithi m  kwezihlakaniphileyo n  : Sipheni okwamafutha enu, ngoba izibane zethu ziyacitsha. 9Kodwa ezihlakaniphileyo zaphendula o  , zathi: Hlezi angaseneli thina lani; kodwa kungcono ukuthi lihambe liye kwabathengisayo lizithengele p  . 10Kwathi zisiyathenga, weza umyeni. Ezasezilungile zasezingena laye q  emtshadweni r  , kwasekuvalwa umnyango s  . 11Kwathi emva kwalokho zafika lalezontombi ezinye, zathi: Nkosi, Nkosi, sivulele t  ! 12Kodwa yena waphendula wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Angilazi lina u  . 13Ngakho lindani v  , ngoba kalilwazi usuku lehola iNdodana yomuntu efika ngalo w  .

Umfanekiso wemali

14Ngoba x  kunjengomuntu y  owaya kwelinye ilizwe z  wabiza inceku zakhe, wazinika impahla zakhe aa  ; 15kwathi enye wayinika amathalenta* amahlanu, lenye amabili, lenye lalinye, kwaba yileyo laleyo ab  njengamandla ayo ac  ; njalo wahle wasuka ad  . 16Leyo eyayemukele amathalenta amahlanu yasihamba yathengiselana ngawo, yenza amanye amathalenta amahlanu ae  . 17Ngokunjalo laleyo elamabili, layo yazuza amanye amabili. 18Kodwa leyo eyayemukele elilodwa yasuka yagebha emhlabathini yayifihla imali yenkosi yayo. 19Kwathi emva kwesikhathi eside inkosi yalezozinceku yafika, yasilandiselana lazo af  . 20Kwasekusiza eyayemukele amathalenta amahlanu yaletha amanye amathalenta amahlanu, yathi: Nkosi, wanginika amathalenta amahlanu; khangela, ngizuzile amanye amathalenta amahlanu phezu kwawo. 21Inkosi yayo yasisithi kiyo: Kuhle, nceku elungileyo lethembekileyo, ubuthembekile ezintweni ezinlutshwana ag  , ngizakubeka phezu kwezinengi ah  ; ngena entokozweni yenkosi yakho ai  . 22Kwasekusiza laleyo eyayemukele amathalenta amabili yathi: Nkosi, wanginika amathalenta amabili; khangela, ngizuzile amanye amathalenta amabili phezu kwawo. 23Inkosi yayo yathi kiyo: Kuhle, nceku elungileyo lethembekileyo, ubuthembekile ezintweni ezinlutshwana, ngizakubeka phezu kwezinengi; ngena entokozweni yenkosi yakho aj  . 24Kodwa kweza laleyo eyayemukele ithalenta elilodwa yathi: Nkosi, bengikwazi wena ak  ukuthi ungumuntu olukhuni, uvuna lapho ongahlanyelanga khona, njalo ubutha lapho ongahlakazanga khona al  ; 25ngasengisesaba, ngasuka ngalifihla ithalenta lakho emhlabathini; khangela, ulokwakho am  . 26Kodwa inkosi yayo yaphendula yathi kiyo: Nceku embi lelivila an  , ubusazi ukuthi ngivuna lapho engingahlanyelanga khona, njalo ngibutha lapho engingahlakazanga khona; 27ngakho ngabe ubekile imali yami ebhanga ao  , njalo ekufikeni kwami ngabe ngemukele okwami lenzuzo. 28Ngakho mthatheleni ithalenta, lilinike yena olamathalenta alitshumi. 29Ngoba wonke olakho uzaphiwa, uzakwengezelelwa; kodwa ongelakho uzathathelwa lalokho alakho ap  . 30Laleyonceku engasizi lutho iphoseleni emnyameni ongaphandle aq  ; kuzakuba khona lapho ukukhala lokugedla amazinyo ar  .

Ukwahlulela kweNdodana yomuntu

31Njalo nxa isiza iNdodana yomuntu ngobukhosi bayo as  , lengilosi ezingcwele zonke laye, khona izahlala esihlalweni sobukhosi sodumo lwayo at  , 32kuzabuthelwa phambi kwayo izizwe zonke au  , njalo izabehlukanisa abanye kwabanye av  , njengomelusi aw  esehlukanisa izimvu embuzini ax  ; 33ibisibeka izimvu ngakwesokunene sayo, kodwa imbuzi ngakwesokhohlo ay  . 34Khona-ke iNkosi az  izakuthi kubo abangakwesokunene sayo ba  : Wozani, lina elibusisiweyo nguBaba, lidle ilifa bb  lombuso bc  eliwulungiselweyo bd  kusukela ekusekelweni komhlaba be  . 35Ngoba ngangilambile, langinika ukudla; ngangomile, langinathisa bf  ; ngangingowemzini bg  , langemukela bh  ; 36ngangize, langigqokisa bi  ; ngangigula, leza ukungibona bj  ; ngangisentolongweni, leza kimi bk  . 37Khona abalungileyo bezayiphendula, besithi: Nkosi, sakubona nini ulambile, njalo sakunika ukudla, kumbe womile, njalo sakunathisa? 38Njalo sakubona nini ungowemzini, futhi sakwemukela, kumbe uze, futhi sakugqokisa? 39Njalo sakubona nini ugula, loba usentolongweni, njalo seza kuwe? 40Futhi iNkosi izaphendula ithi kubo bl  : Ngiqinisile ngithi kini: Njengoba likwenzile komunye walaba abazalwane bami abancinyane, likwenzile kimi bm  . 41Ngalesosikhathi izakuthi njalo kubo abangakwesokhohlo: Sukani kimi, lina eliqalekisiweyo bn  , liye emlilweni olaphakade bo  , olungiselwe bp , bq  uSathane br  lengilosi zakhe bs , bt  . 42Ngoba ngangilambile, kodwa kalinginikanga ukudla; ngangomile, kodwa kalinginathisanga; 43ngangingowemzini, kodwa kalingemukelanga; ngangize, kodwa kalingigqokisanga; ngangigula, ngangisentolongweni, kodwa kalizanga ukungibona bu  . 44Khona lalaba bezamphendula, besithi: Nkosi, sakubona nini ulambile, loba womile, loba ungowemzini, loba uze, loba ugula, loba usentolongweni, kodwa kasakusiza bv  ? 45Isizabaphendula, ithi: Ngiqinisile ngithi kini: Njengoba lingakwenzanga komunye walaba abancinyane, kalikwenzanga lakimi bw  . 46Lalaba bazakuya ekujezisweni okulaphakade bx  ; kodwa abalungileyo empilweni elaphakade by  .

Copyright information for Ndebele