aMark. 14.1,2. Luka 22.1,2. Joha. 11.55; 13.1.
bJoha. 11.47. Hlab. 2.2. Seb. 4.25-27.
cIsam. 11.2.26.58,69. Mark. 14.54; 15.16. Luka 11.21; 22.55. Joha. 18.15. Mark. 14.66.
d26.57. Luka 3.2. Joha. 11.49; 18.13,14,24,28. Seb. 4.6.
e27.24.
fMark. 14.3-9. Joha. 12.1-8. Luka 7.36-50.
g21.17.
hMark. 14.3. Luka 7.37.
iJoha. 12.3. Luka 7.38.
jJoha. 12.4.
kMark. 14.5. Joha. 12.5.
lDute. 15.11.
mJoha. 13.33.
nJoha. 19.40. Mark. 14.8. Joha. 12.7. Gen. 50. 2.
oSeb. 10.4.
pMark. 14.10,11. Luka 22.3-6. Joha. 13.2,27,30.
q10.4.26. 25,47. 27.3.
rMark. 14.11. Luka 22.5, Ezra 8.25. Jer. 32.9.
sEks. 21.32.
tMark. 14.12-16. Luka 22.7-13.
uEks. 12.6,18.
vMark. 14.13. Luka 22.10.
wJoha. 11.28. Joha. 3.10.
xJoha. 7.6,8. Joha. 7.30; 8.20.
ySeb. 18.21. Heb. 11.28.
z27.10.
aaMark. 14.17-21.
abLuka 22.14.
acJoha. 13.21.
adLuka 3.8. Luka 22.23. Joha. 13.22.
aeJoha. 13.18.
afLuka 22.22.
agMark. 9.12. Mat.26.54,56. Luka 24.25,26,27,46. Seb. 17.2,3; 26.22,23. 1 Kor. 15.3. 1 Pet. 1.11.
ah18.7.
aiMark. 9.12. Mat.26.54,56. Luka 24.25,26,27,46. Seb. 17.2,3; 26.22,23. 1 Kor. 15.3. 1 Pet. 1.11.
ajJoha. 17.12.
akJoha. 13.26.
al26.64. 27.11.
amMark. 14.22-25. Luka 22.19,20. 1 Kor. 11.23-25.
an1 Kor. 10.16.
ao26.26.
ap1 Kor. 10.16.
aqEks. 24.8.
arJer. 31.31.
as20.28.
atMark. 1.4. Luka 3.3. Seb. 2.38. Levi 17.11. Heb. 9.22.
auLuka 22.18.
av13.43. Luka 22.30.
axMark. 14.26-31.
ayLuka 22.39. Joha. 18.1. Mat.26.36.
az21.1.
ba11.6.
bbZek. 13.7.
bcJoha. 16.32.
bd28.7,10,16. Mark. 16.7.
beLuka 22.33.
bfLuka 22.34. Joha. 13.38.
bg26.75. Mark. 14.30.
bhLuka 22.33. Joha. 13.37.
biMark. 14.32-42. Luka 22.39-42,45,46.
bjJoha. 18.1.
bk4.21. Mat. 17.1.
blFil. 2.26.
bmJoha. 12.27.
bn26.40,41. 24.42.
boHeb. 5.7.
bpJoha. 12.27.
bq20.22.
br26.42. Joha. 5.30; 6.38. Fil. 2.8.
bsMat. 6.10.
bt26.39.
buMark. 7.18. 1 Kor. 6.5.
bv26.40,41.24.42.
bwLuka 22.40,46. Efe. 6.18.Mat. 6.13.
bxGal. 5.17.Roma 7.23.
by26.42. Joha. 5.30; 6.38. Fil. 2.8.
bz20.22.
caMat. 6.10.
cbLuka 9.32.
cc2 Tim. 4.8. Heb. 10.13.
cdMark. 14.35.
ceMark. 14.43-50. Luka 22.47-53. Joha. 18.3-11.
cf10.10. Mark. 14.43,48. Luka 22.52.
cgMark. 14.44.
ch23.7,8. 26.25.
ci2 Sam. 14.33.
cj20.13.
ckJoha. 18.10.
clLuka 22.38.
cmLuka 22.50. Mark. 14.47.
cn4.11. 2 Kho. 6.17. Dan. 7.10.
coMark. 5.9,15. Luka 8.30.
cpIsa. 53.7-10. Lilo 4.20. Mat.26.56.26.24.
cqJoha. 10.1,8; 18.40. 2 Kor. 11.26. Mat. 21.13; 27.38,44. Luka 10.30,36.
cr26.55. Mark. 14.43,48. Luka 22.52.
csLuka 2.46. Joha. 8.2. Mat.5.1. Luka 5.3.
ctMark. 12.35. Luka 21.37. Joha. 7.28; 8.20. Joha. 18.20.
cuIsa. 53.7-10. Lilo 4.20. Mat.26.56.26.24.
cvJoha. 18.15.
cw26.31. Hlab. 88.8,18.
cxLuka 22.54. Mark. 14.53-65. Joha. 18.12-15,19-24.26.67,68,63-65, Luka 22.63-65,67-69.
cy26.3.
cz26.3.
da5.25. Luka 4.20. Joha. 7.32,45,46; 18.3, & 19.6. Seb. 5.22,26.
db5.22.
dcHlab. 27.12; 35.11. Seb. 6.13.
ddMark. 14.56.
deDute. 19.15.
df27.40. Joha. 2.19.
dgMark. 2.1. Seb. 24.17. Gal. 2.1.
dhIsa. 53.7. Mat.27.12,14. Mark. 14.61; 15.5. Joha. 19.9.
diLevi 5.1. 1 Sam. 14.24,26.
dj16.16. Joha. 6.69. Seb. 14.15. Josh. 3.10. Hlab. 42.2.
dk14.33. Mark. 14.61.
dl26.25.
dm16.27; 25.31,32.
dnSeb. 7.55. Hlab. 110.1.
doMark. 9.1.
dpGen. 44.13.
dqMark. 3.29. Nani 35.31.
drLevi 24.16. Joha. 5.18; 10.33; 19.7.
dsIsa. 50.6. Mat. 27.30. Mark. 10.34.
dtMark. 14.65. 1 Kor. 4.11. 2 Kor. 12.7. 1 Pet. 2.20. Luka 22.64.
duMark. 14.65. Luka 22.63.
dvHos. 11.4. Mat. 5.39. Isa. 50.6. Mark. 14.65. Joha. 18.22; 19.3.
dwLuka 22.64.
dxMark. 14.66-72. Luka 22.55-62. Joha. 18.16-18,25-27.
dy26.3.
dz26.73. Mark. 14.67. Mat.2.23.
eaLuka 16.20.
ebLuka 22.58. Joha. 18.25. Mark. 14.69.
ec26.73. Mark. 14.67. Mat.2.23.
edMark. 14.70. Luka 22.59.
eeMark. 14.70. Luka 22.59. Joha. 18.26.
efMark. 14.70. Luka 22.59.
egZaga 27.16; 29.24. Isa. 16.3.
ehLuka 22.61.
ei26.34.

Matthew 26

Iqhinga lokubulala uJesu

1 Kwasekusithi uJesu eseqedile wonke lamazwi, wathi kubafundi bakhe: 2Liyazi ukuthi emva kwensuku ezimbili kuzakuba liphasika, leNdodana yomuntu izanikelwa ukuze ibethelwe a  . 3Kwasekubuthana abapristi abakhulu lababhali labadala besizwe b  egumeni lompristi omkhulu c  othiwa nguKayafasi d  , 4basebecebisana ukuthi bambambe uJesu ngobuqili bambulale. 5Kodwa bathi: Kungabi ngomkhosi, hlezi kube khona isiphithiphithi ebantwini e  .

UJesu ugcotshwa eBethani

6Kwathi uJesu f  eseBethani endlini kaSimoni umlephero g  , 7kwafika kuye owesifazana ephethe umfuma we-alibasta* ulamagcobo aligugu elikhulu h  , wasewuthululela ekhanda lakhe ehlezi ekudleni i  . 8Kodwa abafundi bebona lokhu bathukuthela, bathi: Ngokwani ukumotsha lokhu j  ? 9Ngoba la amagcobo angathengiswa ngokunengi, besekunikwa abayanga k  . 10Kodwa uJesu ekwazi wathi kubo: Limhluphelani owesifazana? Ngoba wenzile umsebenzi omuhle kimi; 11ngoba abayanga lihlala lilabo l  , kodwa mina kalihlali lilami m  . 12Ngoba ngokuthululela amagcobo emzimbeni wami, ukwenzele umngcwabo wami n  . 13Ngiqinisile ngithi kini: Loba ngaphi emhlabeni wonke lapho okuzatshunyayelwa khona lelivangeli, lalokho akwenzileyo kuzakhulunywa ngakho, kube yisikhumbuzo ngaye o  .

Umvuzo wokunikela uJesu

14Omunye wabalitshumi lambili p  , othiwa nguJudasi Iskariyothi q  , wasesiya kubapristi abakhulu, 15wathi: Lizanginikani, mina-ke ngizamnikela kini? Basebevumelana laye r  ngenhlamvu zesiliva ezingamatshumi amathathu s  . 16Njalo kusukela lapho wadinga ithuba elihle lokumnikela.

Ukumiswa kwesidlo esingcwele

17Kwathi t  ngolokuqala lwesinkwa esingelamvubelo abafundi beza kuJesu u  , besithi kuye: Uthanda ukuthi sikulungisele ngaphi ukuthi udle iphasika? 18Wasesithi: Hambani liye emzini kusibanibani v  , lithi kuye: UMfundisi uthi w  : Isikhathi sami sesiseduze x  ; ngizakwenza iphasika kwakho kanye labafundi bami y  . 19Benza-ke abafundi njengoba uJesu ebalayile, basebelungisa iphasika z  . 20Kwathi ifika intambama aa  wayehlezi labalitshumi lambili ab  . 21Bathi besidla wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Omunye wenu uzanginikela ac  . 22Basebedabuka kakhulu baqala ukuthi kuye ngamunye wabo: Nkosi, yimi yini ad  ? 23Wasephendula wathi: Ofaka isandla sakhe kanye lami emganwini, nguye ozanginikela ae  . 24Sibili iNdodana yomuntu af  ihamba, njengokulotshiweyo ngayo ag  ; kodwa maye kulowomuntu iNdodana yomuntu enikelwa nguye ah , ai  ! Bekungakuhle kuye aluba lowomuntu wayengazalwanga aj  . 25Wasephendula uJudasi owamnikelayo wathi: Rabi*, yimi yini ak  ? Wathi kuye: Utshilo wena al  .

26Kwathi besidla, uJesu wathatha isinkwa am  , wasesibusisa, wasihlephula wabanika abafundi, wathi: Thathani, lidle; lokhu kungumzimba wami an  . 27Wasethatha inkezo, wabonga, wabanika ao  , esithi: Nathani lonke kuyo; 28ngoba lokhu ap  kuligazi lami aq  , elesivumelwano esitsha ar  , elichithelwa abanengi as  kukho ukuthethelelwa kwezono at  . 29Kodwa ngithi kini: Kusukela khathesi kangiyikunatha okwalesisithelo sevini, kuze kufike lolosuku lapho ngizasinatha lani sisitsha au  embusweni kaBaba av  . 30Kwathi sebehlabele ingoma
 ingoma: kumbe,  isihlabelelo
yokudumisa ax  baphuma ay  baya entabeni yeMihlwathi az  .

Ukuxwayiswa kukaPetro

31UJesu wasesithi kubo: Lina lonke lizakhubeka ngami ngalobubusuku ba  ; ngoba kulotshiwe ukuthi: Ngizatshaya umelusi, izimvu zomhlambi bb  besezihlakazeka bc  . 32Kodwa emva kokuvuswa kwami, ngizalandulela ukuya eGalili bd  . 33Kodwa uPetro waphendula wathi kuye: Lanxa bonke bezakhubeka ngawe, mina angisoze ngikhubeke be  . 34UJesu wathi kuye: Ngiqinisile ngithi kuwe: Ngalobubusuku bf  , lingakakhali iqhude, uzangiphika kathathu bg  . 35UPetro wathi kuye: Loba kudingeka ngife lawe, angisoze ngikuphike. Basebesitsho njalo bonke abafundi bh  .

EGetsemane

36UJesu wasefika labo endaweni bi  ethiwa yiGetsemane, wasesithi kubafundi: Hlalani phansi lapha, ngisayakhuleka laphaya bj  . 37Wasethatha kanye laye uPetro lamadodana amabili kaZebediya bk  , waqala ukudabuka lokukhathazeka kakhulu bl  . 38Wasesithi kubo: Umphefumulo wami udabukile kakhulu kuze kube sekufeni bm  ; hlalani lapha lilinde lami bn  . 39Waseqhubeka ibangana, wawa ngobuso bakhe wakhuleka wathi bo  : Baba, uba kungenzeka bp  , kakudlule kimi linkezo bq  ; kodwa kungabi njengoba ngithanda mina br  , kodwa njengoba uthanda wena bs  . 40Wasesiza kubafundi, wabafica belele bt  , wathi kuPetro: Kanti belingelinde bu  lami ihola ibenye bv  ? 41Lindani likhuleke, ukuze lingangeni ekulingweni bw  ; umoya uyavuma, kodwa inyama ibuthakathaka bx  . 42Wabuya wasuka ngokwesibili wakhuleka, wathi: Baba by  , uba inkezo le ingedlule kimi, ngaphandle kokuthi ngiyinathe bz  , kayenziwe intando yakho ca  . 43Wasebuya wabafica futhi belele, ngoba amehlo abo ayenzima cb  . 44Wasebatshiya wahamba futhi wakhuleka ngokwesithathu, esitsho wona lawomazwi. 45Wasesiza kubafundi bakhe, wathi kubo: Qhubekani lilele liphumule cc  ; khangelani, isikhathi sesisondele, futhi iNdodana yomuntu iyanikelwa ezandleni zezoni. 46Sukumani, sihambe; khangelani, onginikelayo useduze cd  .

Ukubotshwa kukaJesu lokuthethwa kwecala lakhe

47Kwathi esakhuluma, khangela, kwafika uJudasi, omunye wabalitshumi lambili ce  , lexuku elikhulu lilaye elilezinkemba lezinduku, livela kubapristi abakhulu labadala besizwe cf  . 48Laye omnikelayo wayebanike isiboniso, esithi: Lowo engizamanga, nguye; limbambe cg  . 49Njalo wahle wasondela kuJesu wathi: Mpilo enhle, Rabi ch  ! Wasemanga ci  . 50UJesu wasesithi kuye: Mngane, ulandeni cj  ? Basebesondela bamdumela uJesu ngezandla, bambamba. 51Futhi khangela, omunye walabo ababeloJesu ck  welula isandla, wakhokha inkemba yakhe, wagadla inceku yompristi omkhulu waquma indlebe yayo cl  . 52UJesu wasesithi kuye: Buyisela inkemba yakho endaweni yayo; ngoba bonke ababamba inkemba bazabhubha ngenkemba cm  . 53Kumbe ucabanga ukuthi ngingemcele uBaba yini khathesi, futhi anginike amabutho amakhulu ezingilosi cn  edlula itshumi lambili co  ? 54Pho ingagcwaliseka njani imibhalo, ukuthi kumele ukuthi kube njalo cp  ? 55Ngalelohola uJesu wathi emaxukwini: Liphume njengokuyamelana lomphangi cq  yini lilezinkemba lezinduku ukuzangibamba cr  ? Bengihlezi insuku ngensuku cs  ethempelini ngifundisa, kodwa kalingibambanga ct  . 56Kodwa konke lokhu kwenzakele, ukuze kugcwaliseke imibhalo yabaprofethi cu  . Basebemtshiya bonke cv  abafundi babaleka cw  .

UJesu uphambi kompristi omkhulu

57Lababembambile uJesu bamqhuba cx  bamusa kuKayafasi umpristi omkhulu, lapho ababebuthene khona ababhali labadala cy  . 58Kodwa uPetro wamlandela ekhatshana, kwaze kwaba segumeni lompristi omkhulu cz  , njalo wangena phakathi wahlala phansi lezinceku, ukuze abone isicino da  .

59Njalo abapristi abakhulu labadala lomphakathi wonke badinga ubufakazi bamanga obumelana loJesu, ukuze bambulale db  , 60kodwa kababutholanga; lanxa kwavela abafakazi abanengi bamanga dc  , ababutholanga dd  . Kwathi emva kwalokho kwavela ababili abafakazi bamanga de  , 61bathi: Lo wathi: Ngilakho ukudiliza ithempeli likaNkulunkulu df  , njalo ngilakhe ngensuku ezintathu dg  . 62Kwasekusukuma umpristi omkhulu wathi kuye: Kawuphenduli lutho yini? Bafakazani laba okumelana lawe? 63Kodwa uJesu wathula dh  . Umpristi omkhulu wasephendula wathi kuye: Ngikufungisa di  ngoNkulunkulu ophilayo, ukuthi usitshele ukuthi unguKristu dj  , iNdodana kaNkulunkulu dk  . 64UJesu wathi kuye: Utshilo wena dl  . Kodwa ngithi kini: Kusukela khathesi lizabona iNdodana yomuntu dm  ihlezi ngakwesokunene dn  samandla isiza phezu kwamayezi ezulu do  . 65Umpristi omkhulu wasedabula izembatho zakhe dp  , wathi: Usehlambazile; sisadingelani abafakazi? Khangelani, khathesi seliyizwile inhlamba yakhe; 66licabangani? Basebephendula besithi: Ulecala dq  lokufa dr  .

67Basebemkhafulela amathe ebusweni ds  bamdutshuza dt  ; labanye du  bamwakala dv  , 68bathi: Profetha kithi, Kristu, ngubani okutshayileyo dw  ?

UPetro ulandula uJesu

69UPetro wayesehlezi ngaphandle dx  egumeni dy  ; kwasekusiza kuye incekukazi ethile, yathi: Lawe ubuloJesu weGalili dz  . 70Kodwa waphika phambi kwabo bonke, wathi: Kangikwazi lokho okutshoyo. 71Kwathi esephuma esiya esangweni ea  , enye incekukazi yambona, yathi kwababekhona eb  : Laye lo ubeloJesu weNazaretha ec  . 72Wasebuya ephika ngesifungo esithi: Kangimazi lumuntu. 73Kwathi emva kwesikhatshana ed  labo ababemi khona basondela bathi kuPetro: Ngeqiniso lawe ungowabo ee  ; ngoba lokukhuluma kwakho ef  kuyakuveza eg  . 74Waseqala ukuqalekisa lokufunga esithi: Kangimazi lumuntu. Njalo lahle lakhala iqhude.

75UPetro wasekhumbula ilizwi likaJesu esithi kuye eh  : Lingakakhali iqhude, uzangiphika kathathu. Wasephumela ngaphandle wakhala ngokubabayo ei  .

Copyright information for Ndebele