aMark. 14.1,2. Luka 22.1,2. Joha. 11.55; 13.1.
bJoha. 11.47. Hlab. 2.2. Seb. 4.25-27.
cIsam. 11.2.26.58,69. Mark. 14.54; 15.16. Luka 11.21; 22.55. Joha. 18.15. Mark. 14.66.
d26.57. Luka 3.2. Joha. 11.49; 18.13,14,24,28. Seb. 4.6.
e27.24.
fMark. 14.3-9. Joha. 12.1-8. Luka 7.36-50.
g21.17.
hMark. 14.3. Luka 7.37.
iJoha. 12.3. Luka 7.38.
jJoha. 12.4.
kMark. 14.5. Joha. 12.5.
lDute. 15.11.
mJoha. 13.33.
nJoha. 19.40. Mark. 14.8. Joha. 12.7. Gen. 50. 2.
oSeb. 10.4.
pMark. 14.10,11. Luka 22.3-6. Joha. 13.2,27,30.
q10.4.26. 25,47. 27.3.
rMark. 14.11. Luka 22.5, Ezra 8.25. Jer. 32.9.
sEks. 21.32.
tMark. 14.12-16. Luka 22.7-13.
uEks. 12.6,18.
vMark. 14.13. Luka 22.10.
wJoha. 11.28. Joha. 3.10.
xJoha. 7.6,8. Joha. 7.30; 8.20.
ySeb. 18.21. Heb. 11.28.
z27.10.
aaMark. 14.17-21.
abLuka 22.14.
acJoha. 13.21.
adLuka 3.8. Luka 22.23. Joha. 13.22.
aeJoha. 13.18.
afLuka 22.22.
agMark. 9.12. Mat.26.54,56. Luka 24.25,26,27,46. Seb. 17.2,3; 26.22,23. 1 Kor. 15.3. 1 Pet. 1.11.
ah18.7.
aiMark. 9.12. Mat.26.54,56. Luka 24.25,26,27,46. Seb. 17.2,3; 26.22,23. 1 Kor. 15.3. 1 Pet. 1.11.
ajJoha. 17.12.
akJoha. 13.26.
al26.64. 27.11.
amMark. 14.22-25. Luka 22.19,20. 1 Kor. 11.23-25.
an1 Kor. 10.16.
ao26.26.
ap1 Kor. 10.16.
aqEks. 24.8.
arJer. 31.31.
as20.28.
atMark. 1.4. Luka 3.3. Seb. 2.38. Levi 17.11. Heb. 9.22.
auLuka 22.18.
av13.43. Luka 22.30.
axMark. 14.26-31.
ayLuka 22.39. Joha. 18.1. Mat.26.36.
az21.1.
ba11.6.
bbZek. 13.7.
bcJoha. 16.32.
bd28.7,10,16. Mark. 16.7.
beLuka 22.33.
bfLuka 22.34. Joha. 13.38.
bg26.75. Mark. 14.30.
bhLuka 22.33. Joha. 13.37.
biMark. 14.32-42. Luka 22.39-42,45,46.
bjJoha. 18.1.
bk4.21. Mat. 17.1.
blFil. 2.26.
bmJoha. 12.27.
bn26.40,41. 24.42.
boHeb. 5.7.
bpJoha. 12.27.
bq20.22.
br26.42. Joha. 5.30; 6.38. Fil. 2.8.
bsMat. 6.10.
bt26.39.
buMark. 7.18. 1 Kor. 6.5.
bv26.40,41.24.42.
bwLuka 22.40,46. Efe. 6.18.Mat. 6.13.
bxGal. 5.17.Roma 7.23.
by26.42. Joha. 5.30; 6.38. Fil. 2.8.
bz20.22.
caMat. 6.10.
cbLuka 9.32.
cc2 Tim. 4.8. Heb. 10.13.
cdMark. 14.35.
ceMark. 14.43-50. Luka 22.47-53. Joha. 18.3-11.
cf10.10. Mark. 14.43,48. Luka 22.52.
cgMark. 14.44.
ch23.7,8. 26.25.
ci2 Sam. 14.33.
cj20.13.
ckJoha. 18.10.
clLuka 22.38.
cmLuka 22.50. Mark. 14.47.
cn4.11. 2 Kho. 6.17. Dan. 7.10.
coMark. 5.9,15. Luka 8.30.
cpIsa. 53.7-10. Lilo 4.20. Mat.26.56.26.24.
cqJoha. 10.1,8; 18.40. 2 Kor. 11.26. Mat. 21.13; 27.38,44. Luka 10.30,36.
cr26.55. Mark. 14.43,48. Luka 22.52.
csLuka 2.46. Joha. 8.2. Mat.5.1. Luka 5.3.
ctMark. 12.35. Luka 21.37. Joha. 7.28; 8.20. Joha. 18.20.
cuIsa. 53.7-10. Lilo 4.20. Mat.26.56.26.24.
cvJoha. 18.15.
cw26.31. Hlab. 88.8,18.
cxLuka 22.54. Mark. 14.53-65. Joha. 18.12-15,19-24.26.67,68,63-65, Luka 22.63-65,67-69.
cy26.3.
cz26.3.
da5.25. Luka 4.20. Joha. 7.32,45,46; 18.3, & 19.6. Seb. 5.22,26.
db5.22.
dcHlab. 27.12; 35.11. Seb. 6.13.
ddMark. 14.56.
deDute. 19.15.
df27.40. Joha. 2.19.
dgMark. 2.1. Seb. 24.17. Gal. 2.1.
dhIsa. 53.7. Mat.27.12,14. Mark. 14.61; 15.5. Joha. 19.9.
diLevi 5.1. 1 Sam. 14.24,26.
dj16.16. Joha. 6.69. Seb. 14.15. Josh. 3.10. Hlab. 42.2.
dk14.33. Mark. 14.61.
dl26.25.
dm16.27; 25.31,32.
dnSeb. 7.55. Hlab. 110.1.
doMark. 9.1.
dpGen. 44.13.
dqMark. 3.29. Nani 35.31.
drLevi 24.16. Joha. 5.18; 10.33; 19.7.
dsIsa. 50.6. Mat. 27.30. Mark. 10.34.
dtMark. 14.65. 1 Kor. 4.11. 2 Kor. 12.7. 1 Pet. 2.20. Luka 22.64.
duMark. 14.65. Luka 22.63.
dvHos. 11.4. Mat. 5.39. Isa. 50.6. Mark. 14.65. Joha. 18.22; 19.3.
dwLuka 22.64.
dxMark. 14.66-72. Luka 22.55-62. Joha. 18.16-18,25-27.
dy26.3.
dz26.73. Mark. 14.67. Mat.2.23.
eaLuka 16.20.
ebLuka 22.58. Joha. 18.25. Mark. 14.69.
ec26.73. Mark. 14.67. Mat.2.23.
edMark. 14.70. Luka 22.59.
eeMark. 14.70. Luka 22.59. Joha. 18.26.
efMark. 14.70. Luka 22.59.
egZaga 27.16; 29.24. Isa. 16.3.
ehLuka 22.61.
ei26.34.

Matthew 26

Iqhinga lokubulala uJesu

Kwasekusithi uJesu eseqedile wonke lamazwi, wathi kubafundi bakhe: Liyazi ukuthi emva kwensuku ezimbili kuzakuba liphasika, leNdodana yomuntu izanikelwa ukuze ibethelwe a . Kwasekubuthana abapristi abakhulu lababhali labadala besizwe b  egumeni lompristi omkhulu c  othiwa nguKayafasi d , basebecebisana ukuthi bambambe uJesu ngobuqili bambulale. Kodwa bathi: Kungabi ngomkhosi, hlezi kube khona isiphithiphithi ebantwini e .

UJesu ugcotshwa eBethani

Kwathi uJesu f  eseBethani endlini kaSimoni umlephero g , kwafika kuye owesifazana ephethe umfuma we-alibasta* ulamagcobo aligugu elikhulu h , wasewuthululela ekhanda lakhe ehlezi ekudleni i . Kodwa abafundi bebona lokhu bathukuthela, bathi: Ngokwani ukumotsha lokhu j ? Ngoba la amagcobo angathengiswa ngokunengi, besekunikwa abayanga k . 10 Kodwa uJesu ekwazi wathi kubo: Limhluphelani owesifazana? Ngoba wenzile umsebenzi omuhle kimi; 11 ngoba abayanga lihlala lilabo l , kodwa mina kalihlali lilami m . 12 Ngoba ngokuthululela amagcobo emzimbeni wami, ukwenzele umngcwabo wami n . 13 Ngiqinisile ngithi kini: Loba ngaphi emhlabeni wonke lapho okuzatshunyayelwa khona lelivangeli, lalokho akwenzileyo kuzakhulunywa ngakho, kube yisikhumbuzo ngaye o .

Umvuzo wokunikela uJesu

14 Omunye wabalitshumi lambili p , othiwa nguJudasi Iskariyothi q , wasesiya kubapristi abakhulu, 15 wathi: Lizanginikani, mina-ke ngizamnikela kini? Basebevumelana laye r  ngenhlamvu zesiliva ezingamatshumi amathathu s . 16 Njalo kusukela lapho wadinga ithuba elihle lokumnikela.

Ukumiswa kwesidlo esingcwele

17 Kwathi t  ngolokuqala lwesinkwa esingelamvubelo abafundi beza kuJesu u , besithi kuye: Uthanda ukuthi sikulungisele ngaphi ukuthi udle iphasika? 18 Wasesithi: Hambani liye emzini kusibanibani v , lithi kuye: UMfundisi uthi w : Isikhathi sami sesiseduze x ; ngizakwenza iphasika kwakho kanye labafundi bami y . 19 Benza-ke abafundi njengoba uJesu ebalayile, basebelungisa iphasika z . 20 Kwathi ifika intambama aa  wayehlezi labalitshumi lambili ab . 21 Bathi besidla wathi: Ngiqinisile ngithi kini: Omunye wenu uzanginikela ac . 22 Basebedabuka kakhulu baqala ukuthi kuye ngamunye wabo: Nkosi, yimi yini ad ? 23 Wasephendula wathi: Ofaka isandla sakhe kanye lami emganwini, nguye ozanginikela ae . 24 Sibili iNdodana yomuntu af  ihamba, njengokulotshiweyo ngayo ag ; kodwa maye kulowomuntu iNdodana yomuntu enikelwa nguye ah, ai ! Bekungakuhle kuye aluba lowomuntu wayengazalwanga aj . 25 Wasephendula uJudasi owamnikelayo wathi: Rabi*, yimi yini ak ? Wathi kuye: Utshilo wena al .

26 Kwathi besidla, uJesu wathatha isinkwa am , wasesibusisa, wasihlephula wabanika abafundi, wathi: Thathani, lidle; lokhu kungumzimba wami an . 27 Wasethatha inkezo, wabonga, wabanika ao , esithi: Nathani lonke kuyo; 28 ngoba lokhu ap  kuligazi lami aq , elesivumelwano esitsha ar , elichithelwa abanengi as  kukho ukuthethelelwa kwezono at . 29 Kodwa ngithi kini: Kusukela khathesi kangiyikunatha okwalesisithelo sevini, kuze kufike lolosuku lapho ngizasinatha lani sisitsha au  embusweni kaBaba av . 30 Kwathi sebehlabele ingoma
 ingoma: kumbe,  isihlabelelo
yokudumisa ax  baphuma ay  baya entabeni yeMihlwathi az .

Ukuxwayiswa kukaPetro

31 UJesu wasesithi kubo: Lina lonke lizakhubeka ngami ngalobubusuku ba ; ngoba kulotshiwe ukuthi: Ngizatshaya umelusi, izimvu zomhlambi bb  besezihlakazeka bc . 32 Kodwa emva kokuvuswa kwami, ngizalandulela ukuya eGalili bd . 33 Kodwa uPetro waphendula wathi kuye: Lanxa bonke bezakhubeka ngawe, mina angisoze ngikhubeke be . 34 UJesu wathi kuye: Ngiqinisile ngithi kuwe: Ngalobubusuku bf , lingakakhali iqhude, uzangiphika kathathu bg . 35 UPetro wathi kuye: Loba kudingeka ngife lawe, angisoze ngikuphike. Basebesitsho njalo bonke abafundi bh .

EGetsemane

36 UJesu wasefika labo endaweni bi  ethiwa yiGetsemane, wasesithi kubafundi: Hlalani phansi lapha, ngisayakhuleka laphaya bj . 37 Wasethatha kanye laye uPetro lamadodana amabili kaZebediya bk , waqala ukudabuka lokukhathazeka kakhulu bl . 38 Wasesithi kubo: Umphefumulo wami udabukile kakhulu kuze kube sekufeni bm ; hlalani lapha lilinde lami bn . 39 Waseqhubeka ibangana, wawa ngobuso bakhe wakhuleka wathi bo : Baba, uba kungenzeka bp , kakudlule kimi linkezo bq ; kodwa kungabi njengoba ngithanda mina br , kodwa njengoba uthanda wena bs . 40 Wasesiza kubafundi, wabafica belele bt , wathi kuPetro: Kanti belingelinde bu  lami ihola ibenye bv ? 41 Lindani likhuleke, ukuze lingangeni ekulingweni bw ; umoya uyavuma, kodwa inyama ibuthakathaka bx . 42 Wabuya wasuka ngokwesibili wakhuleka, wathi: Baba by , uba inkezo le ingedlule kimi, ngaphandle kokuthi ngiyinathe bz , kayenziwe intando yakho ca . 43 Wasebuya wabafica futhi belele, ngoba amehlo abo ayenzima cb . 44 Wasebatshiya wahamba futhi wakhuleka ngokwesithathu, esitsho wona lawomazwi. 45 Wasesiza kubafundi bakhe, wathi kubo: Qhubekani lilele liphumule cc ; khangelani, isikhathi sesisondele, futhi iNdodana yomuntu iyanikelwa ezandleni zezoni. 46 Sukumani, sihambe; khangelani, onginikelayo useduze cd .

Ukubotshwa kukaJesu lokuthethwa kwecala lakhe

47 Kwathi esakhuluma, khangela, kwafika uJudasi, omunye wabalitshumi lambili ce , lexuku elikhulu lilaye elilezinkemba lezinduku, livela kubapristi abakhulu labadala besizwe cf . 48 Laye omnikelayo wayebanike isiboniso, esithi: Lowo engizamanga, nguye; limbambe cg . 49 Njalo wahle wasondela kuJesu wathi: Mpilo enhle, Rabi ch ! Wasemanga ci . 50 UJesu wasesithi kuye: Mngane, ulandeni cj ? Basebesondela bamdumela uJesu ngezandla, bambamba. 51 Futhi khangela, omunye walabo ababeloJesu ck  welula isandla, wakhokha inkemba yakhe, wagadla inceku yompristi omkhulu waquma indlebe yayo cl . 52 UJesu wasesithi kuye: Buyisela inkemba yakho endaweni yayo; ngoba bonke ababamba inkemba bazabhubha ngenkemba cm . 53 Kumbe ucabanga ukuthi ngingemcele uBaba yini khathesi, futhi anginike amabutho amakhulu ezingilosi cn  edlula itshumi lambili co ? 54 Pho ingagcwaliseka njani imibhalo, ukuthi kumele ukuthi kube njalo cp ? 55 Ngalelohola uJesu wathi emaxukwini: Liphume njengokuyamelana lomphangi cq  yini lilezinkemba lezinduku ukuzangibamba cr ? Bengihlezi insuku ngensuku cs  ethempelini ngifundisa, kodwa kalingibambanga ct . 56 Kodwa konke lokhu kwenzakele, ukuze kugcwaliseke imibhalo yabaprofethi cu . Basebemtshiya bonke cv  abafundi babaleka cw .

UJesu uphambi kompristi omkhulu

57 Lababembambile uJesu bamqhuba cx  bamusa kuKayafasi umpristi omkhulu, lapho ababebuthene khona ababhali labadala cy . 58 Kodwa uPetro wamlandela ekhatshana, kwaze kwaba segumeni lompristi omkhulu cz , njalo wangena phakathi wahlala phansi lezinceku, ukuze abone isicino da .

59 Njalo abapristi abakhulu labadala lomphakathi wonke badinga ubufakazi bamanga obumelana loJesu, ukuze bambulale db , 60 kodwa kababutholanga; lanxa kwavela abafakazi abanengi bamanga dc , ababutholanga dd . Kwathi emva kwalokho kwavela ababili abafakazi bamanga de , 61 bathi: Lo wathi: Ngilakho ukudiliza ithempeli likaNkulunkulu df , njalo ngilakhe ngensuku ezintathu dg . 62 Kwasekusukuma umpristi omkhulu wathi kuye: Kawuphenduli lutho yini? Bafakazani laba okumelana lawe? 63 Kodwa uJesu wathula dh . Umpristi omkhulu wasephendula wathi kuye: Ngikufungisa di  ngoNkulunkulu ophilayo, ukuthi usitshele ukuthi unguKristu dj , iNdodana kaNkulunkulu dk . 64 UJesu wathi kuye: Utshilo wena dl . Kodwa ngithi kini: Kusukela khathesi lizabona iNdodana yomuntu dm  ihlezi ngakwesokunene dn  samandla isiza phezu kwamayezi ezulu do . 65 Umpristi omkhulu wasedabula izembatho zakhe dp , wathi: Usehlambazile; sisadingelani abafakazi? Khangelani, khathesi seliyizwile inhlamba yakhe; 66 licabangani? Basebephendula besithi: Ulecala dq  lokufa dr .

67 Basebemkhafulela amathe ebusweni ds  bamdutshuza dt ; labanye du  bamwakala dv , 68 bathi: Profetha kithi, Kristu, ngubani okutshayileyo dw ?

UPetro ulandula uJesu

69 UPetro wayesehlezi ngaphandle dx  egumeni dy ; kwasekusiza kuye incekukazi ethile, yathi: Lawe ubuloJesu weGalili dz . 70 Kodwa waphika phambi kwabo bonke, wathi: Kangikwazi lokho okutshoyo. 71 Kwathi esephuma esiya esangweni ea , enye incekukazi yambona, yathi kwababekhona eb : Laye lo ubeloJesu weNazaretha ec . 72 Wasebuya ephika ngesifungo esithi: Kangimazi lumuntu. 73 Kwathi emva kwesikhatshana ed  labo ababemi khona basondela bathi kuPetro: Ngeqiniso lawe ungowabo ee ; ngoba lokukhuluma kwakho ef  kuyakuveza eg . 74 Waseqala ukuqalekisa lokufunga esithi: Kangimazi lumuntu. Njalo lahle lakhala iqhude.

75 UPetro wasekhumbula ilizwi likaJesu esithi kuye eh : Lingakakhali iqhude, uzangiphika kathathu. Wasephumela ngaphandle wakhala ngokubabayo ei .

Copyright information for Ndebele