aMark. 15.1. Luka 22.66.
b12.14.
cLuka 23.1. Joha. 18.28.
d20.19. Seb. 3.13.
eLuka 3.1; 13.1.
fSeb. 23.24,26,33,34; 24.1,10; 26.30.
g26.14,15.
h21.29.
i26.14,15.
j27.24.
k2 Sam. 17.23. Seb. 1.18.
lMark. 7.11.
m12.14.
nSeb. 1.19.
o28.15.
p16.14.
qZek. 11.13.
r26.19. 28.16.
sMark. 15.2-5. Luka 23.2,3. Joha. 18.29-38.
tMark. 15.2. Luka 22.70. Joha. 18.37. Mat.26.25,64. 1 Tim. 6.13.
u27.14. 26.63.
vJoha. 19.10. Mat. 26.62.
w27.14. 26.63.
xMark. 15.6-15. Luka 23.17-25. Joha. 18.39,40.
yMark. 15.6. Luka 23.17. Joha. 18.39.
zRoma 16.7.
aaJoha. 19.13. Seb. 12.21; 18.12,16,17; 25.6,10,17.
ab2 Sam. 16.10.
ac2.12.
adSeb. 3.13,14.
ae26. 5.
afDute. 21.6.
ag27.4. 2 Sam. 3.28.
ahDute. 19.10. Josh. 2.19. 2 Sam. 1.16; 3.29. 1 Kho. 2.32,37. Seb. 5.28.
aiIsa. 53.5. Luka 23.16. Joha. 19.1,16.
ajMark.15.16-21.
akJoha. 19.2-5.
alIsam. 17.4; 18.16. Mark. 15.17. Joha. 19.2. Luka 23.11.
am17.14.
an20.19. 27.31,41. Mark. 10.34; 15.20,31. Luka 18.32; 22.63; 23.11,36. Hlab. 69.19. Isa. 53.3.
aoIsa. 50.6. Mat.26.67.
ap20.19. 27.31,41. Mark. 10.34; 15.20,31. Luka 18.32; 22.63; 23.11,36. Hlab. 69.19. Isa. 53.3.
aqIsa. 53.7.
arNani 15.35. Mat.21.39. Heb. 13.12.
asSeb. 2.10; 6.9; 11.20; 13.1. Mark. 15.21.
atLuka 23.26. Joha. 19.17.
au5.41.
avMark. 15.22-41.
awLuka 23.33. Joha. 19.17.
ax27.48. Mark. 15.23.
aySeb. 8.23.
azLuka 23.34. Joha. 19.23,24.
baHlab. 22.18.
bb27.54.
bcSeb. 25.18,27.
bdMark. 15.26. Luka 23.38. Joha. 19.19.
be27.44. 26.55.
bfLuka 23.32,33. Joha. 19.18.
bgHlab. 22.7; 109.25. Luka 23.35. Jobe 16.4.
bhLuka 22.65.
biJer. 18.16. Lilo 2.15. Zef. 2.15. Mark. 15.29. Hlab. 22.7; 109.25. Luka 23.35. Jobe 16.4.
bj26.61. Mark. 14.58. Joha. 2.19.
bk27.43. 26.63. Luka 4.23.
bl27.29. Luka 23.36.
bmJoha. 1.49. Luka 23.37.
bnHlab. 22.8.
bo27.43. 26.63. Luka 4.23.
bp27.44. 26.55.
bqLuka 23.39.
brMark. 15.32.
bsLuka 23.44. Amos 8.9.
btSeb. 3.1. 1 Kho. 18.29.
bu27.50. Heb. 5.7.
bvHlab. 22.1.
bw27.34. Hlab. 69.21. Luka 23.36. Joha. 19.29.
bxJoha. 19.29.
byMark. 15.36.
bz27.50. Heb. 5.7.
caLuka 23.46. Joha. 19.30.
cbEks. 26.31,33. 2 Lan. 3.14. Luka 23.45.
cc27.54. 28.2.
cdSeb. 7.60; 13.36. 1 Kor. 7.39; 11.30; 15.6,18,20,51. 1 Thes. 4.13,14,15. 2 Pet. 3.4. Joha. 11.11.
ceNeh. 11.1.
cf27.36.
cg27.54. 28.2.
chMark. 15.39.
ciLuka 23.47.
cjLuka 23.49. Joha. 19.25.
ckHlab. 38.11.
clLuka 8.2,3.
cm25.44.
cn27.61. 28.1. Mark. 15.40,47; 16.1,9. Luka 8.2; 24.10. Joha. 19.25; 20.1,18. Mat.15.39.
coJoha. 19.25.
cp13.55. Mark. 6.3.
cqMark. 15.40.
crMark. 15.42-47. Luka 23.50-56. Joha. 19.38-42.
cs1 Sam. 1.19.
ct28.19.
cuMark. 15.44,45.
cvIsa. 53.9.
cwIsa. 22.16.
cxMark. 16.4.
cy27.56. 28.1.
cz27.56. 28.1.
daLuka 23.54. Joha. 19.14,31,42. Mark. 15.42.
db2 Kor. 6.8.2. Joha. 7.12.
dc16.21; 17.23; 20.19; 28.6. Mark. 8.31; 10.34. Luka 9.22; 18.33; 24.6,7. Mat. 26.61. Joha. 2.19.
dd28.11.
deDan. 6.17.
df27.60. 28.2.
dg28.11.

Matthew 27

UJesu unikelwa kuPilatu umbusi

Kwathi sekusile, bonke abapristi abakhulu labadala babantu a  bacebisana ngoJesu ukuthi bambulale b ; sebembophile bamqhuba c  bamnikela d  kuPontiyusi Pilatu e  umbusi f .

Ukuzibulala kukaJudasi

Kwathi uJudasi owamnikelayo esebonile ukuthi ulahliwe g , wazisola h  wabuyisela inhlamvu zesiliva ezingamatshumi amathathu kubapristi abakhulu labadala i , wathi: Ngonile nginikele igazi elingelacala j . Kodwa bona bathi: Kulani lathi? Zibonele wena. Wasephosela inhlamvu zesiliva ethempelini, wasuka; wayaziphanyeka k . Abapristi abakhulu basebethatha inhlamvu zesiliva bathi: Kakuvunyelwa ukuzifaka emnikelweni, ngoba ziyintengo yegazi l . Basebecebisana bathenga ngazo isiqinti sombumbi m , sibe ngesokungcwaba abezizwe. Ngakho lesosiqinti sathiwa yisiqinti segazi n , kuze kube lamuhla o . Kwasekugcwaliseka okwakhulunywa ngumprofethi uJeremiya p , esithi: Basebethatha inhlamvu zesiliva ezingamatshumi amathathu, intengo yalowo owalinganiswayo, abantwana bakoIsrayeli abamlinganisayo; 10 basebebapha zona ngensimu yombumbi q , njengoba iNkosi ingilayile r .

UJesu uphambi kukaPilatu

11 UJesu wasesima phambi kombusi; umbusi wasembuza, wathi: Wena uyiNkosi yamaJuda yini s ? UJesu wasesithi: Utshilo wena t . 12 Kwathi nxa esemangalelwe ngabapristi abakhulu labadala, kaphendulanga lutho u . 13 UPilatu wasesithi kuye: Kawuzwa yini izinto ezingaka abazifakaza ngawe v ? 14 Kodwa kamphendulanga lakwelilodwa ilizwi w , waze wamangala kakhulu umbusi.

15 Futhi ngomkhosi umbusi wayejwayele ukukhululela ixuku x  isibotshwa esisodwa, elisifunayo y . 16 Njalo ngalesosikhathi babelesibotshwa esidumileyo, esithiwa nguBarabasi z . 17 Ngakho sebebuthene, uPilatu wathi kubo: Lithanda ukuthi ngilikhululele bani, uBarabasi, kumbe uJesu othiwa nguKristu? 18 Ngoba wayekwazi ukuthi bamnikele ngomona.

19 Kwathi esehlezi esihlalweni sokwahlulela aa , umkakhe wathumela kuye, wathi: Ungabi landaba lalowo olungileyo ab ; ngoba lamuhla ngihluphekile kakhulu ngaye ephutsheni ac .

20 Kodwa abapristi abakhulu labadala bancengana lamaxuku ukuthi acele uBarabasi, ambhubhise uJesu ad . 21 Wasephendula umbusi wathi kubo: Lithanda ukuthi ngilikhululele bani kulaba ababili? Basebesithi: UBarabasi. 22 UPilatu wathi kubo: Pho ngimenzeni uJesu othiwa nguKristu? Bonke bathi kuye: Kabethelwe. 23 Umbusi wasesithi: Ngoba wenze bubi bani? Kodwa bamemeza kakhulu, bathi: Kabethelwe!

24 Kwathi uPilatu esebonile ukuthi kakusizi lutho, kodwa kwasekuqala kulalokhu ukuba lesiphithiphithi ae , wathatha amanzi, wageza izandla phambi kwexuku af , wathi: Angilacala ngegazi lalumuntu olungileyo; ziboneleni lina ag . 25 Bonke abantu basebephendula bathi: Igazi lakhe kalibe phezu kwethu laphezu kwabantwana bethu ah . 26 Wasebakhululela uBarabasi; kodwa esemtshaye ngesiswepu uJesu wamnikela ukuthi abethelwe ai .

Abebutho bamenza uJesu inhlekisa

27 Abebutho bombusi basebemngenisa uJesu endlini yombusi aj , baqoqela kuye ibutho lonke ak ; 28 bamhlubula, bamgqokisa isembatho esibomvu al , 29 sebelukile umqhele wameva, bamethesa wona ekhanda, bamphathisa lomhlanga esandleni sakhe sokunene; baguqa phambi kwakhe am  bamklolodela, bathi: Bayethe, Nkosi yamaJuda an ! 30 Bamkhafulela amathe ao , bathatha umhlanga, batshaya ikhanda lakhe. 31 Sebemklolodele ap , bamhlubula isembatho, bamgqokisa izigqoko zakhe, bamqhuba ukuze bambethele aq . 32 Kwathi sebephuma ar , bafica umuntu weKurene as , uSimoni ngebizo at ; bambamba ngamandla lowo ukuthi athwale isiphambano sakhe au .

UJesu esiphambanweni

33 Sebefikile endaweni ethiwa yiGolgotha av , okuyikuthi iNdawo yokhakhayi aw , 34 bamnika iviniga ax  elixutshaniswe lenyongo ukuze alinathe; kodwa eselizwile kavumanga ukunatha ay . 35 Futhi sebembethele, babelana izembatho zakhe, benza inkatho yokuphosa az ; ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi ukuthi: Babelana izembatho zami, benza inkatho yokuphosa ngesigqoko sami ba . 36 Njalo sebehlala phansi bamlinda khona bb . 37 Babeka ngaphezu kwekhanda lakhe incwadi yecala lakhe ilotshiwe ukuthi bc : LO NGUJESU INKOSI YAMAJUDA bd .

38 Kwasekubethelwa abaphangi ababili be  kanye laye, omunye ngakwesokunene lomunye ngakwesokhohlo bf . 39 Labadlulayo bg  bamhlambaza bh , benikina amakhanda abo bi , 40 besithi: Wena odiliza ithempeli ulakhe ngensuku ezintathu, zisindise bj ; uba uyiNdodana kaNkulunkulu, yehla esiphambanweni bk . 41 Langokunjalo labapristi abakhulu labo bekloloda kanye lababhali labadala bathi bl : 42 Wasindisa abanye, yena angezisindise. Uba eyiNkosi yakoIsrayeli, kehle khathesi esiphambanweni, futhi sizamkholwa bm . 43 Wathemba kuNkulunkulu; kamkhulule khathesi, uba emthanda bn . Ngoba wathi: NgiyiNdodana kaNkulunkulu bo .

44 Labaphangi bp  ababebethelwe kanye laye bq  bamyangisa ngokufananayo br .

Ukufa kukaJesu

45 Njalo kusukela ngehola lesithupha kwaba lobumnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba lihola lesificamunwemunye* bs ; 46 sekungaba lihola lesificamunwemunye bt  uJesu wamemeza ngelizwi elikhulu, wathi: "Eli, Eli, lama sabaktani bu ?" Okuyikuthi: Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungitshiyeleni bv ? 47 Njalo abanye kwababemi khona besizwa bathi: Lo ubiza uElija. 48 Njalo omunye wabo wahle wagijima, wathatha uzipho, walugcwalisa ngeviniga bw , waluhloma emhlangeni, wamnika ukuthi anathe bx . 49 Kodwa abanye bathi: Yekelani sibone ukuthi uElija uzakuza amsindise by . 50 UJesu wasebuya ememeza ngelizwi elikhulu bz  wanikela umoya ca .

51 Futhi khangela, iveyili lethempeli ladatshulwa incezu ezimbili laqala phezulu lisiya phansi cb ; lomhlaba wazamazama; lamadwala aqhekezeka cc ; 52 lamangcwaba avuleka; lezidumbu ezinengi zabangcwele abasebelele zavuswa cd ; 53 sebephumile emangcwabeni emva kokuvuka kwakhe bangena emzini ongcwele, babonakala kwabanengi ce .

54 Kwathi induna yekhulu lalabo ababelayo belinde uJesu cf , sebebonile ukuzamazama komhlaba cg  lezinto ezenzekileyo, besaba kakhulu ch , bathi: Ngeqiniso lo ubeyiNdodana kaNkulunkulu ci .

55 Kwakukhona lapho abesifazana abanengi bebukele cj  bekhatshana ck , ababemlandele uJesu bevela eGalili cl , bemncedisa cm ; 56 okwakukhona phakathi kwabo oMariya Magadalena cn , loMariya co  unina kaJakobe loJose cp , lonina wamadodana kaZebediya cq .

Ukungcwatshwa kukaJesu

57 Kwathi sekuhlwile cr , kwafika umuntu onothileyo evela eArimathiya cs , ibizo lakhe linguJosefa, owayengumfundi kaJesu laye ct ; 58 yena waya kuPilatu, wacela isidumbu sikaJesu. UPilatu waselaya ukuthi isidumbu asinikwe cu . 59 UJosefa wasethatha isidumbu wasigoqela ngelembu elicolekileyo elihlambulukileyo, 60 wasibeka engcwabeni lakhe elitsha cv , elaligujiwe edwaleni cw ; wasegiqela ilitshe elikhulu emnyango wengcwaba, wahamba cx .

61 Futhi kwakukhona lapho uMariya Magadalena cy , lomunye uMariya, behlezi maqondana lengcwaba cz .

62 Langosuku olulandelayo, olulandela olwamalungiselelo da , abapristi abakhulu labaFarisi babuthana kuPilatu, 63 besithi: Nkosi, siyakhumbula ukuthi lowomkhohlisi esaphila wathi db : Emva kwensuku ezintathu ngizavuka dc . 64 Ngakho laya ukuthi ingcwaba liqiniswe kuze kube lusuku lwesithathu; hlezi abafundi bakhe bafike ebusuku bamebe, besebesithi ebantwini: Uvukile kwabafileyo; kuthi inkohliso yokucina ibembi kuleyokuqala. 65 UPilatu wasesithi kubo: Lilabalindi; hambani dd , liliqinise njengokubona kwenu. 66 Bahamba-ke baliqinisa ingcwaba de , beliphawula ilitshe df , belabalindi dg .

Copyright information for Ndebele