aMark. 15.1. Luka 22.66.
b12.14.
cLuka 23.1. Joha. 18.28.
d20.19. Seb. 3.13.
eLuka 3.1; 13.1.
fSeb. 23.24,26,33,34; 24.1,10; 26.30.
g26.14,15.
h21.29.
i26.14,15.
j27.24.
k2 Sam. 17.23. Seb. 1.18.
lMark. 7.11.
m12.14.
nSeb. 1.19.
o28.15.
p16.14.
qZek. 11.13.
r26.19. 28.16.
sMark. 15.2-5. Luka 23.2,3. Joha. 18.29-38.
tMark. 15.2. Luka 22.70. Joha. 18.37. Mat.26.25,64. 1 Tim. 6.13.
u27.14. 26.63.
vJoha. 19.10. Mat. 26.62.
w27.14. 26.63.
xMark. 15.6-15. Luka 23.17-25. Joha. 18.39,40.
yMark. 15.6. Luka 23.17. Joha. 18.39.
zRoma 16.7.
aaJoha. 19.13. Seb. 12.21; 18.12,16,17; 25.6,10,17.
ab2 Sam. 16.10.
ac2.12.
adSeb. 3.13,14.
ae26. 5.
afDute. 21.6.
ag27.4. 2 Sam. 3.28.
ahDute. 19.10. Josh. 2.19. 2 Sam. 1.16; 3.29. 1 Kho. 2.32,37. Seb. 5.28.
aiIsa. 53.5. Luka 23.16. Joha. 19.1,16.
ajMark.15.16-21.
akJoha. 19.2-5.
alIsam. 17.4; 18.16. Mark. 15.17. Joha. 19.2. Luka 23.11.
am17.14.
an20.19. 27.31,41. Mark. 10.34; 15.20,31. Luka 18.32; 22.63; 23.11,36. Hlab. 69.19. Isa. 53.3.
aoIsa. 50.6. Mat.26.67.
ap20.19. 27.31,41. Mark. 10.34; 15.20,31. Luka 18.32; 22.63; 23.11,36. Hlab. 69.19. Isa. 53.3.
aqIsa. 53.7.
arNani 15.35. Mat.21.39. Heb. 13.12.
asSeb. 2.10; 6.9; 11.20; 13.1. Mark. 15.21.
atLuka 23.26. Joha. 19.17.
au5.41.
avMark. 15.22-41.
awLuka 23.33. Joha. 19.17.
ax27.48. Mark. 15.23.
aySeb. 8.23.
azLuka 23.34. Joha. 19.23,24.
baHlab. 22.18.
bb27.54.
bcSeb. 25.18,27.
bdMark. 15.26. Luka 23.38. Joha. 19.19.
be27.44. 26.55.
bfLuka 23.32,33. Joha. 19.18.
bgHlab. 22.7; 109.25. Luka 23.35. Jobe 16.4.
bhLuka 22.65.
biJer. 18.16. Lilo 2.15. Zef. 2.15. Mark. 15.29. Hlab. 22.7; 109.25. Luka 23.35. Jobe 16.4.
bj26.61. Mark. 14.58. Joha. 2.19.
bk27.43. 26.63. Luka 4.23.
bl27.29. Luka 23.36.
bmJoha. 1.49. Luka 23.37.
bnHlab. 22.8.
bo27.43. 26.63. Luka 4.23.
bp27.44. 26.55.
bqLuka 23.39.
brMark. 15.32.
bsLuka 23.44. Amos 8.9.
btSeb. 3.1. 1 Kho. 18.29.
bu27.50. Heb. 5.7.
bvHlab. 22.1.
bw27.34. Hlab. 69.21. Luka 23.36. Joha. 19.29.
bxJoha. 19.29.
byMark. 15.36.
bz27.50. Heb. 5.7.
caLuka 23.46. Joha. 19.30.
cbEks. 26.31,33. 2 Lan. 3.14. Luka 23.45.
cc27.54. 28.2.
cdSeb. 7.60; 13.36. 1 Kor. 7.39; 11.30; 15.6,18,20,51. 1 Thes. 4.13,14,15. 2 Pet. 3.4. Joha. 11.11.
ceNeh. 11.1.
cf27.36.
cg27.54. 28.2.
chMark. 15.39.
ciLuka 23.47.
cjLuka 23.49. Joha. 19.25.
ckHlab. 38.11.
clLuka 8.2,3.
cm25.44.
cn27.61. 28.1. Mark. 15.40,47; 16.1,9. Luka 8.2; 24.10. Joha. 19.25; 20.1,18. Mat.15.39.
coJoha. 19.25.
cp13.55. Mark. 6.3.
cqMark. 15.40.
crMark. 15.42-47. Luka 23.50-56. Joha. 19.38-42.
cs1 Sam. 1.19.
ct28.19.
cuMark. 15.44,45.
cvIsa. 53.9.
cwIsa. 22.16.
cxMark. 16.4.
cy27.56. 28.1.
cz27.56. 28.1.
daLuka 23.54. Joha. 19.14,31,42. Mark. 15.42.
db2 Kor. 6.8.2. Joha. 7.12.
dc16.21; 17.23; 20.19; 28.6. Mark. 8.31; 10.34. Luka 9.22; 18.33; 24.6,7. Mat. 26.61. Joha. 2.19.
dd28.11.
deDan. 6.17.
df27.60. 28.2.
dg28.11.

Matthew 27

UJesu unikelwa kuPilatu umbusi

1 Kwathi sekusile, bonke abapristi abakhulu labadala babantu a  bacebisana ngoJesu ukuthi bambulale b  ; 2sebembophile bamqhuba c  bamnikela d  kuPontiyusi Pilatu e  umbusi f  .

Ukuzibulala kukaJudasi

3Kwathi uJudasi owamnikelayo esebonile ukuthi ulahliwe g  , wazisola h  wabuyisela inhlamvu zesiliva ezingamatshumi amathathu kubapristi abakhulu labadala i  , 4wathi: Ngonile nginikele igazi elingelacala j  . Kodwa bona bathi: Kulani lathi? Zibonele wena. 5Wasephosela inhlamvu zesiliva ethempelini, wasuka; wayaziphanyeka k  . 6Abapristi abakhulu basebethatha inhlamvu zesiliva bathi: Kakuvunyelwa ukuzifaka emnikelweni, ngoba ziyintengo yegazi l  . 7Basebecebisana bathenga ngazo isiqinti sombumbi m  , sibe ngesokungcwaba abezizwe. 8Ngakho lesosiqinti sathiwa yisiqinti segazi n  , kuze kube lamuhla o  . 9Kwasekugcwaliseka okwakhulunywa ngumprofethi uJeremiya p  , esithi: Basebethatha inhlamvu zesiliva ezingamatshumi amathathu, intengo yalowo owalinganiswayo, abantwana bakoIsrayeli abamlinganisayo; 10basebebapha zona ngensimu yombumbi q  , njengoba iNkosi ingilayile r  .

UJesu uphambi kukaPilatu

11UJesu wasesima phambi kombusi; umbusi wasembuza, wathi: Wena uyiNkosi yamaJuda yini s  ? UJesu wasesithi: Utshilo wena t  . 12Kwathi nxa esemangalelwe ngabapristi abakhulu labadala, kaphendulanga lutho u  . 13UPilatu wasesithi kuye: Kawuzwa yini izinto ezingaka abazifakaza ngawe v  ? 14Kodwa kamphendulanga lakwelilodwa ilizwi w  , waze wamangala kakhulu umbusi.

15Futhi ngomkhosi umbusi wayejwayele ukukhululela ixuku x  isibotshwa esisodwa, elisifunayo y  . 16Njalo ngalesosikhathi babelesibotshwa esidumileyo, esithiwa nguBarabasi z  . 17Ngakho sebebuthene, uPilatu wathi kubo: Lithanda ukuthi ngilikhululele bani, uBarabasi, kumbe uJesu othiwa nguKristu? 18Ngoba wayekwazi ukuthi bamnikele ngomona.

19Kwathi esehlezi esihlalweni sokwahlulela aa  , umkakhe wathumela kuye, wathi: Ungabi landaba lalowo olungileyo ab  ; ngoba lamuhla ngihluphekile kakhulu ngaye ephutsheni ac  .

20Kodwa abapristi abakhulu labadala bancengana lamaxuku ukuthi acele uBarabasi, ambhubhise uJesu ad  . 21Wasephendula umbusi wathi kubo: Lithanda ukuthi ngilikhululele bani kulaba ababili? Basebesithi: UBarabasi. 22UPilatu wathi kubo: Pho ngimenzeni uJesu othiwa nguKristu? Bonke bathi kuye: Kabethelwe. 23Umbusi wasesithi: Ngoba wenze bubi bani? Kodwa bamemeza kakhulu, bathi: Kabethelwe!

24Kwathi uPilatu esebonile ukuthi kakusizi lutho, kodwa kwasekuqala kulalokhu ukuba lesiphithiphithi ae  , wathatha amanzi, wageza izandla phambi kwexuku af  , wathi: Angilacala ngegazi lalumuntu olungileyo; ziboneleni lina ag  . 25Bonke abantu basebephendula bathi: Igazi lakhe kalibe phezu kwethu laphezu kwabantwana bethu ah  . 26Wasebakhululela uBarabasi; kodwa esemtshaye ngesiswepu uJesu wamnikela ukuthi abethelwe ai  .

Abebutho bamenza uJesu inhlekisa

27Abebutho bombusi basebemngenisa uJesu endlini yombusi aj  , baqoqela kuye ibutho lonke ak  ; 28bamhlubula, bamgqokisa isembatho esibomvu al  , 29sebelukile umqhele wameva, bamethesa wona ekhanda, bamphathisa lomhlanga esandleni sakhe sokunene; baguqa phambi kwakhe am  bamklolodela, bathi: Bayethe, Nkosi yamaJuda an  ! 30Bamkhafulela amathe ao  , bathatha umhlanga, batshaya ikhanda lakhe. 31Sebemklolodele ap  , bamhlubula isembatho, bamgqokisa izigqoko zakhe, bamqhuba ukuze bambethele aq  . 32Kwathi sebephuma ar  , bafica umuntu weKurene as  , uSimoni ngebizo at  ; bambamba ngamandla lowo ukuthi athwale isiphambano sakhe au  .

UJesu esiphambanweni

33Sebefikile endaweni ethiwa yiGolgotha av  , okuyikuthi iNdawo yokhakhayi aw  , 34bamnika iviniga ax  elixutshaniswe lenyongo ukuze alinathe; kodwa eselizwile kavumanga ukunatha ay  . 35Futhi sebembethele, babelana izembatho zakhe, benza inkatho yokuphosa az  ; ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi ukuthi: Babelana izembatho zami, benza inkatho yokuphosa ngesigqoko sami ba  . 36Njalo sebehlala phansi bamlinda khona bb  . 37Babeka ngaphezu kwekhanda lakhe incwadi yecala lakhe ilotshiwe ukuthi bc  : LO NGUJESU INKOSI YAMAJUDA bd  .

38Kwasekubethelwa abaphangi ababili be  kanye laye, omunye ngakwesokunene lomunye ngakwesokhohlo bf  . 39Labadlulayo bg  bamhlambaza bh  , benikina amakhanda abo bi  , 40besithi: Wena odiliza ithempeli ulakhe ngensuku ezintathu, zisindise bj  ; uba uyiNdodana kaNkulunkulu, yehla esiphambanweni bk  . 41Langokunjalo labapristi abakhulu labo bekloloda kanye lababhali labadala bathi bl  : 42Wasindisa abanye, yena angezisindise. Uba eyiNkosi yakoIsrayeli, kehle khathesi esiphambanweni, futhi sizamkholwa bm  . 43Wathemba kuNkulunkulu; kamkhulule khathesi, uba emthanda bn  . Ngoba wathi: NgiyiNdodana kaNkulunkulu bo  .

44Labaphangi bp  ababebethelwe kanye laye bq  bamyangisa ngokufananayo br  .

Ukufa kukaJesu

45Njalo kusukela ngehola lesithupha kwaba lobumnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba lihola lesificamunwemunye* bs  ; 46sekungaba lihola lesificamunwemunye bt  uJesu wamemeza ngelizwi elikhulu, wathi: "Eli, Eli, lama sabaktani bu  ?" Okuyikuthi: Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungitshiyeleni bv  ? 47Njalo abanye kwababemi khona besizwa bathi: Lo ubiza uElija. 48Njalo omunye wabo wahle wagijima, wathatha uzipho, walugcwalisa ngeviniga bw  , waluhloma emhlangeni, wamnika ukuthi anathe bx  . 49Kodwa abanye bathi: Yekelani sibone ukuthi uElija uzakuza amsindise by  . 50UJesu wasebuya ememeza ngelizwi elikhulu bz  wanikela umoya ca  .

51Futhi khangela, iveyili lethempeli ladatshulwa incezu ezimbili laqala phezulu lisiya phansi cb  ; lomhlaba wazamazama; lamadwala aqhekezeka cc  ; 52lamangcwaba avuleka; lezidumbu ezinengi zabangcwele abasebelele zavuswa cd  ; 53sebephumile emangcwabeni emva kokuvuka kwakhe bangena emzini ongcwele, babonakala kwabanengi ce  .

54Kwathi induna yekhulu lalabo ababelayo belinde uJesu cf  , sebebonile ukuzamazama komhlaba cg  lezinto ezenzekileyo, besaba kakhulu ch  , bathi: Ngeqiniso lo ubeyiNdodana kaNkulunkulu ci  .

55Kwakukhona lapho abesifazana abanengi bebukele cj  bekhatshana ck  , ababemlandele uJesu bevela eGalili cl  , bemncedisa cm  ; 56okwakukhona phakathi kwabo oMariya Magadalena cn  , loMariya co  unina kaJakobe loJose cp  , lonina wamadodana kaZebediya cq  .

Ukungcwatshwa kukaJesu

57Kwathi sekuhlwile cr  , kwafika umuntu onothileyo evela eArimathiya cs  , ibizo lakhe linguJosefa, owayengumfundi kaJesu laye ct  ; 58yena waya kuPilatu, wacela isidumbu sikaJesu. UPilatu waselaya ukuthi isidumbu asinikwe cu  . 59UJosefa wasethatha isidumbu wasigoqela ngelembu elicolekileyo elihlambulukileyo, 60wasibeka engcwabeni lakhe elitsha cv  , elaligujiwe edwaleni cw  ; wasegiqela ilitshe elikhulu emnyango wengcwaba, wahamba cx  .

61Futhi kwakukhona lapho uMariya Magadalena cy  , lomunye uMariya, behlezi maqondana lengcwaba cz  .

62Langosuku olulandelayo, olulandela olwamalungiselelo da  , abapristi abakhulu labaFarisi babuthana kuPilatu, 63besithi: Nkosi, siyakhumbula ukuthi lowomkhohlisi esaphila wathi db  : Emva kwensuku ezintathu ngizavuka dc  . 64Ngakho laya ukuthi ingcwaba liqiniswe kuze kube lusuku lwesithathu; hlezi abafundi bakhe bafike ebusuku bamebe, besebesithi ebantwini: Uvukile kwabafileyo; kuthi inkohliso yokucina ibembi kuleyokuqala. 65UPilatu wasesithi kubo: Lilabalindi; hambani dd  , liliqinise njengokubona kwenu. 66Bahamba-ke baliqinisa ingcwaba de  , beliphawula ilitshe df  , belabalindi dg  .

Copyright information for Ndebele