aMark. 16.1-8. Luka 24.1-10.
bJoha. 20.1.
cJoha. 20.1.
d27.56,61. Mark. 16.1. Luka 24.10.
e27.51,54.
fMark. 16.5. Luka 24.4. Joha. 20.12.
g27.60,66.
hDan. 10.6. Hlu. 13.6.
iDan. 7.9. Mark. 9.3.
j27.65,66.
kHlu. 18.14.
l27.63.
m26.32. 28.10,16.
nMark. 16.8.
oMark. 16.8,10.
pMark. 16.9. Joha. 20.14.
q2 Kho. 4.27.
r28.17. 8.2.
s28.5.
tJoha. 20.17. Hlab. 22.22. Roma 8.29. Heb. 2.11,12.
u26.32. 28.10,16.
v27.65,66.
w12.14.
x27.1.
ySeb. 12.20.
zMark. 1.45.
aa27.8.
ab28.7.
ac27.10.
ad28.17. 8.2.
ae1 Kor. 15.6.
af14.31.
agDan. 7.13,14. Mat. 11.27; 16.28. Luka 1.32; 10.22. Joha. 3.35; 5.22,27; 13.3; 17.2. Seb. 2.36. Roma 14.9. 1 Kor. 15.27. Efe. 1.10,20-23. Fil. 2.9,10. Kol. 2.10. Heb. 1.2,6; 2.8. 1 Pet. 3.22.
ahMark. 16.15,16.
aiIsa. 52.10. Luka 24.47. Seb. 2.39. Mat.24.14.
ajMark. 16.15,16.
akRoma 6.3. Gal. 3.27. Seb. 8.16; 19.5. 1 Kor. 1.13; 10. 2.
al18.20.
am13.39.

Matthew 28

Ukuvuka lokuzibonakalisa kukaJesu

Kwathi ekupheleni kwesabatha a , emadabukakusa kusiya osukwini lokuqala lweviki b , kwafika uMariya Magadalena c , lomunye uMariya, ukuzabona ingcwaba d . Futhi khangela, kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu e ; ngoba ingilosi yeNkosi yehla ivela ezulwini f , yasondela yagiqa ilitshe yalisusa emnyango, yahlala phezu kwalo g . Lokubonakala kwayo kwakunjengombane h , lesembatho sayo sasimhlophe njengeliqhwa* i . Abalindi basebethuthumela ngokuyesaba, baba njengabafileyo j . Kodwa ingilosi yaphendula yathi kwabesifazana: Lingesabi lina; ngoba ngiyazi ukuthi lidinga uJesu obebethelwe; kakho lapha; ngoba uvukile k , njengokutsho kwakhe; wozani libone indawo lapho iNkosi ebilele khona. Hambani masinyane litshele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo l ; njalo khangelani, uzalandulela ukuya eGalili m ; lizambona khona; khangelani, sengilitshelile.

Basebephuma engcwabeni ngokuphangisa belokwesaba lentokozo enkulu n , bagijima baya ukubikela abafundi bakhe o . Kwathi besiyatshela abafundi bakhe, futhi khangela, uJesu wabahlangabeza, wathi: Mpilo enhle p ! Basebesondela babamba inyawo zakhe q , bamkhonza r . 10 UJesu wasesithi kubo: Lingesabi s ; hambani, libikele abafowethu t  ukuthi baye eGalili, njalo bazangibona khona u .

11 Kwathi sebehamba, khangela, abanye kubalindi baya emzini babikela abapristi abakhulu konke okwenzakeleyo v . 12 Sebebuthene labadala, benza icebo, banika abebutho imali enengi w , 13 besithi: Kalibokuthi: Abafundi bakhe beze ebusuku bameba silele thina. 14 Futhi uba lokhu kuzwakala kumbusi x , thina sizamncenga, silenze lingabi senkathazweni y . 15 Basebethatha imali benza njengalokhu ababekufundisiwe. Lalelilizwi landa phakathi kwamaJuda z  kuze kube lamuhla aa .

Ukulayezela kokucina kukaJesu

16 Kwathi abafundi abalitshumi lanye baya eGalili, entabeni uJesu ab  ayebalayele yona ac ; 17 sebembonile bamkhonza ad ; kodwa abanye ae  bathandabuza af . 18 UJesu wasesondela wakhuluma labo, esithi: Wonke amandla aphiwe mina ezulwini lemhlabeni ag ; 19 ngakho hambani ah  lenze izizwe zonke zibe ngabafundi ai , libabhabhathize aj  ebizweni likaYise leleNdodana lelikaMoya oNgcwele ak ; 20 libafundise ukugcina konke engililaye khona; futhi khangelani, mina ngilani al  insuku zonke kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Ameni am .

Copyright information for Ndebele