aMark. 1.2-8. Luka 3.2-17.
bHlu. 1.16. Joha. 1.28; 10.40. Joha. 3.23.
c4.17; 6.10; 10.7. Mark. 1.15. Luka 10.9,11. Dan. 2.44.
dIsa. 40.3. Joha. 1.23.
eLuka 1.76.
f2 Kho. 1.8.
gLevi.11.22.
h1 Sam. 14.26. Mat. 11.18.
i1 Sam. 14.25.
jSeb. 19.4.
k2 Kho. 5.14.
l12.34; 23.33.
m1 Thes. 1.10.Roma 5.9. 1 Thes. 5.9.
nMark. 10.42.
oJoha. 8.33,39. Roma 4.1,11,16.
p7.19. Luka 13.7,9. Joha. 15.2,6.
q3.2,8. Seb. 13.24; 19.4.
rJoha. 1.15,26,27,33; 3.30,31. Seb. 1.5; 11.16; 13.25.
s1 Kor. 12.13.
tIsa. 4.4; 44.3. Jow. 2.28.
uMal. 3.2. Seb. 2.3,4.Mark. 9.49.
vJobe 39.12.
wMika 4.12. Mat. 13.30.
xMal. 4.1.
yMark. 9.43,45.
zMark. 1.9-11. Luka 3.21,22.
aa2.22.
ab1 Sam. 12. 7.
acIsa. 11.2; 42.1; 61.1. Joha. 1.32,33.
adJoha.12.28.
ae12.18; 17.5. Mark. 9.7. Luka 9.35. 2 Pet. 1.17. Efe. 1.6. Kol. 1.13. Hlab. 2.7. Isa. 42.1.

Matthew 3

Ukutshumayela kukaJohane uMbhabhathizi

Ngalezonsuku kwasekufika uJohane uMbhabhathizi a , etshumayela enkangala yeJudiya b  esithi: Phendukani; ngoba umbuso wamazulu ususondele c . Ngoba nguye okwakhulunywa ngaye nguIsaya umprofethi, esithi: Ilizwi lomemezayo enkangala d , lithi: Lungisani indlela yeNkosi; qondisani indledlana zayo e . Njalo uJohane lo wayelesembatho sakhe soboya bekamela, lozwezwe lwesikhumba ekhalweni lwakhe f ; lokudla kwakhe kwakuzintethe g  loluju lweganga h . Kwasekuphumela kuye iJerusalema leJudiya yonke lelizwe lonke elizingelezele iJordani i ; basebebhabhathizwa nguye j  eJordani bevuma izono zabo k .

Kwathi ebona abanengi babaFarisi labaSadusi besiza ekubhabhathizeni kwakhe, wathi kubo: Nzalo yezinyoka l , ngubani olibonise ukubalekela ulaka oluzayo m ? Ngakho thelani izithelo ezifanele ukuphenduka; njalo lingacabangi ukutsho phakathi kwenu n  lithi: SiloAbrahama ongubaba o ; ngoba ngithi kini: UNkulunkulu ulamandla okumvusela uAbrahama abantwana kulawamatshe. 10 Lakhathesi ihloka selibekiwe empandeni zezihlahla; ngakho sonke isihlahla esingatheli isithelo esihle siyaganyulwa siphoselwe emlilweni p . 11 Mina ngilibhabhathiza ngamanzi kube sekuphendukeni q ; kodwa yena oza emva kwami ulamandla kulami, engingafanele ukuphatha amanyathela akhe r ; yena uzalibhabhathiza s  ngoMoya oNgcwele t  langomlilo u ; 12 okhomane lwakhe lokwela lusesandleni sakhe, njalo uzathanyelisisa isibuya sakhe v , abesebuthela amabele akhe esiphaleni sakhe w , kodwa amakhoba uzawatshisa x  ngomlilo ongacitshekiyo y .

Ukubhabhathizwa kukaJesu

13 Khona uJesu z  evela eGalili aa  wafika eJordani kuJohane, ukuze abhabhathizwe nguye. 14 Kodwa uJohane wayemalela esithi: Mina ngiswela ukubhabhathizwa nguwe, kanti wena uza kimi? 15 Kodwa uJesu ephendula wathi kuye: Vuma khathesi; ngoba kusifanele ukuthi sigcwalise ngokunjalo ukulunga konke ab . Wasemvumela. 16 UJesu esebhabhathiziwe wahle wakhuphuka emanzini; njalo khangela, amazulu amvulekela, wasebona uMoya kaNkulunkulu esehla kungathi lijuba esiza phezu kwakhe ac . 17 Njalo khangela, ilizwi livela emazulwini ad , lisithi: Lo uyiNdodana yami ethandekayo, engithokoza ngayo ae .

Copyright information for Ndebele