aMark. 1.12,13. Luka 4.1-13.
b1 Kho. 18.12. Hez. 3.12.
c1 Kho. 19.8.
d14.33.
eDute. 8.3.
fLuka 4.9-12.
gNeh. 11.1.
h14.33.
iHlab. 91.11,12.
jDute. 6.16.
kLuka 4.5-8.
l1 Lan. 21.1.
mDute. 6.13.Dute. 10.20. 1 Sam. 7.3.
n26.53. Luka 22.43. Heb. 1.14.
oMark. 1.14. Luka 3.20. Joha. 3.24.
pLuka 4.14,31. Joha. 4.43. Mat. 9.1.
q2.23.
rLuka 4.14,31. Joha. 4.43. Mat. 9.1.
sIsa. 9.1,2.
t10.5.
u10.5.
vMark. 1.14,15.
w3.2.
xMark. 1.16-20. Luka 5.2-11. Joha. 1.40-42.
y15.29. Mark. 1.16; 7.31. Joha. 6.1.Luka 5.1.
zJoha. 1.42.
aa19.27. Mark. 10.28. Luka 18.28.
ab9.35; 13.54. Mark. 1.21,39. Luka 4.15,44.
ac9.35; 24.14. Mark. 1.14. Mat. 8.12; 13.19,38,52.
adMark. 1.34.
aeMark. 7.26.
afLuka 16.23,28.
ag8.16,28,33; 9.32; 12.22; 15.22. Mark. 1.32; 5.15,16,18. Luka 8.36. Joha. 10.21.
ah17.15.
aiMark. 1.45; 3.7. Luka 6.17.
ajMark. 5.20; 7.31.

Matthew 4

Ukulingwa kukaJesu

1 UJesu wasekhokhelelwa a  nguMoya enkangala, ukuze alingwe nguSathane b  . 2Esezile ukudla insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane c  , ekucineni walamba. 3Kwasekusiza kuye umlingi wathi: Uba uyiNdodana kaNkulunkulu d  , tshono ukuthi lamatshe abe yizinkwa. 4Kodwa yena waphendula wathi: Kulotshiwe ukuthi: Umuntu kayikuphila ngesinkwa sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu e  .

5USathane wasemthatha f  wamusa emzini ongcwele, wasemmisa engqongeni yethempeli g  , 6wasesithi kuye: Uba uyiNdodana kaNkulunkulu h  , ziwisele phansi; ngoba kulotshiwe ukuthi: Uzalaya ingilosi zakhe ngawe, besezikuphatha ngezandla, hlezi loba nini ukhube unyawo lwakho elitsheni i  . 7UJesu wathi kuye: Kulotshiwe futhi ukuthi: Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho j  .

8USathane wabuya wamusa entabeni ende kakhulu, wamtshengisa imibuso yonke yomhlaba lokukhazimula kwayo k  , 9wathi kuye: Zonke lezizinto ngizakunika zona, uba uwela phansi ungikhonza. 10UJesu wasesithi kuye: Suka, Sathane l  ! Ngoba kulotshiwe ukuthi: Uzakhothamela eNkosini uNkulunkulu wakho, njalo uzakhonza yona yodwa m  . 11USathane wasemyekela; njalo khangela, kwafika ingilosi zasezimsebenzela n  .

UJesu uqala ukusebenza eGalili

12Kwathi uJesu esezwile ukuthi uJohane o  unikelwe entolongweni, wasuka waya eGalili p  ; 13wasesuka eNazaretha q  , weza wahlala eKapenawume engaselwandle, emingceleni yakoZebuloni leyakoNafithali r  ; 14ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi uIsaya, ukuthi: 15Ilizwe lakoZebuloni lelizwe lakoNafithali s  , endleleni yaselwandle, ngaphetsheya kweJordani t  , iGalili labezizwe u  , 16abantu ababehlezi emnyameni babonile ukukhanya okukhulu, lababehlezi elizweni lethunzini lokufa ukukhanya kuphumele kubo.

UJesu uqala ukutshumayela

17Kusukela kulesosikhathi uJesu waqala ukutshumayela lokuthi v  : Phendukani; ngoba umbuso wamazulu ususondele w  .

Ukubizwa kwabafundi bakuqala

18Kwathi uJesu ehambahamba x  elwandle lweGalili wabona izelamani ezimbili y  , uSimoni othiwa nguPetro z  , loAndreya umfowabo, bephosela imbule olwandle; ngoba babengabagoli benhlanzi. 19Wasesithi kubo: Ngilandelani, njalo ngizalenza libe ngabagoli babantu. 20Bahle-ke batshiya amambule bamlandela aa  . 21Eseqhubeke esuka lapho, wabona ezinye izelamani ezimbili, uJakobe okaZebediya loJohane umfowabo, besemkhunjini kanye loZebediya uyise, belungisa amambule abo; wasebabiza. 22Njalo bahle batshiya umkhumbi loyise bamlandela.

UJesu usebenza elizweni leGalili

23UJesu wasebhoda iGalili yonke, efundisa emasinagogeni abo ab  , etshumayela ivangeli lombuso ac  , eselapha sonke isifo lobuthakathaka bonke ebantwini ad  . 24Indumela yakhe yasiphumela kuyo yonke iSiriya ae  ; basebeletha kuye bonke abagulayo, ababephethwe yizifo ngezifo lobuhlungu af  , lababengenwe ngamadimoni ag  , lababelezithuthwane ah  , lezigoga; wasebasilisa. 25Amaxuku amakhulu asemlandela evela eGalili ai  leDikapolisi leJerusalema leJudiya langaphetsheya kweJordani aj  .

Copyright information for Ndebele