aMark. 1.12,13. Luka 4.1-13.
b1 Kho. 18.12. Hez. 3.12.
c1 Kho. 19.8.
d14.33.
eDute. 8.3.
fLuka 4.9-12.
gNeh. 11.1.
h14.33.
iHlab. 91.11,12.
jDute. 6.16.
kLuka 4.5-8.
l1 Lan. 21.1.
mDute. 6.13.Dute. 10.20. 1 Sam. 7.3.
n26.53. Luka 22.43. Heb. 1.14.
oMark. 1.14. Luka 3.20. Joha. 3.24.
pLuka 4.14,31. Joha. 4.43. Mat. 9.1.
q2.23.
rLuka 4.14,31. Joha. 4.43. Mat. 9.1.
sIsa. 9.1,2.
t10.5.
u10.5.
vMark. 1.14,15.
w3.2.
xMark. 1.16-20. Luka 5.2-11. Joha. 1.40-42.
y15.29. Mark. 1.16; 7.31. Joha. 6.1.Luka 5.1.
zJoha. 1.42.
aa19.27. Mark. 10.28. Luka 18.28.
ab9.35; 13.54. Mark. 1.21,39. Luka 4.15,44.
ac9.35; 24.14. Mark. 1.14. Mat. 8.12; 13.19,38,52.
adMark. 1.34.
aeMark. 7.26.
afLuka 16.23,28.
ag8.16,28,33; 9.32; 12.22; 15.22. Mark. 1.32; 5.15,16,18. Luka 8.36. Joha. 10.21.
ah17.15.
aiMark. 1.45; 3.7. Luka 6.17.
ajMark. 5.20; 7.31.

Matthew 4

Ukulingwa kukaJesu

UJesu wasekhokhelelwa a  nguMoya enkangala, ukuze alingwe nguSathane b . Esezile ukudla insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amane c , ekucineni walamba. Kwasekusiza kuye umlingi wathi: Uba uyiNdodana kaNkulunkulu d , tshono ukuthi lamatshe abe yizinkwa. Kodwa yena waphendula wathi: Kulotshiwe ukuthi: Umuntu kayikuphila ngesinkwa sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu e .

USathane wasemthatha f  wamusa emzini ongcwele, wasemmisa engqongeni yethempeli g , wasesithi kuye: Uba uyiNdodana kaNkulunkulu h , ziwisele phansi; ngoba kulotshiwe ukuthi: Uzalaya ingilosi zakhe ngawe, besezikuphatha ngezandla, hlezi loba nini ukhube unyawo lwakho elitsheni i . UJesu wathi kuye: Kulotshiwe futhi ukuthi: Ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho j .

USathane wabuya wamusa entabeni ende kakhulu, wamtshengisa imibuso yonke yomhlaba lokukhazimula kwayo k , wathi kuye: Zonke lezizinto ngizakunika zona, uba uwela phansi ungikhonza. 10 UJesu wasesithi kuye: Suka, Sathane l ! Ngoba kulotshiwe ukuthi: Uzakhothamela eNkosini uNkulunkulu wakho, njalo uzakhonza yona yodwa m . 11 USathane wasemyekela; njalo khangela, kwafika ingilosi zasezimsebenzela n .

UJesu uqala ukusebenza eGalili

12 Kwathi uJesu esezwile ukuthi uJohane o  unikelwe entolongweni, wasuka waya eGalili p ; 13 wasesuka eNazaretha q , weza wahlala eKapenawume engaselwandle, emingceleni yakoZebuloni leyakoNafithali r ; 14 ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi uIsaya, ukuthi: 15 Ilizwe lakoZebuloni lelizwe lakoNafithali s , endleleni yaselwandle, ngaphetsheya kweJordani t , iGalili labezizwe u , 16 abantu ababehlezi emnyameni babonile ukukhanya okukhulu, lababehlezi elizweni lethunzini lokufa ukukhanya kuphumele kubo.

UJesu uqala ukutshumayela

17 Kusukela kulesosikhathi uJesu waqala ukutshumayela lokuthi v : Phendukani; ngoba umbuso wamazulu ususondele w .

Ukubizwa kwabafundi bakuqala

18 Kwathi uJesu ehambahamba x  elwandle lweGalili wabona izelamani ezimbili y , uSimoni othiwa nguPetro z , loAndreya umfowabo, bephosela imbule olwandle; ngoba babengabagoli benhlanzi. 19 Wasesithi kubo: Ngilandelani, njalo ngizalenza libe ngabagoli babantu. 20 Bahle-ke batshiya amambule bamlandela aa . 21 Eseqhubeke esuka lapho, wabona ezinye izelamani ezimbili, uJakobe okaZebediya loJohane umfowabo, besemkhunjini kanye loZebediya uyise, belungisa amambule abo; wasebabiza. 22 Njalo bahle batshiya umkhumbi loyise bamlandela.

UJesu usebenza elizweni leGalili

23 UJesu wasebhoda iGalili yonke, efundisa emasinagogeni abo ab , etshumayela ivangeli lombuso ac , eselapha sonke isifo lobuthakathaka bonke ebantwini ad . 24 Indumela yakhe yasiphumela kuyo yonke iSiriya ae ; basebeletha kuye bonke abagulayo, ababephethwe yizifo ngezifo lobuhlungu af , lababengenwe ngamadimoni ag , lababelezithuthwane ah , lezigoga; wasebasilisa. 25 Amaxuku amakhulu asemlandela evela eGalili ai  leDikapolisi leJerusalema leJudiya langaphetsheya kweJordani aj .

Copyright information for Ndebele