aMark. 3.13. Luka 6.17.
b26.55.
cJobe 3.1. Hlab. 78.2. Seb. 8.35; 10.34; 18.14.
dLuka 6.20-23.
eHlab. 34.18.
f11.5. Jak. 2.5.
gIsa. 57.18; 61.2,3. Joha. 16.20. Isam. 7.17; 21.4.
hHlab. 37.11.
iIsa.55.1. 65.13.
jHlab. 41.1. Zaga 14.21. 2 Tim. 1.16. Heb. 6.10.
kHlab. 24.4.
lHeb. 12.14. 1 Joha. 3.2,3.
mRoma 8.17. 2 Kor. 1.7; 4.17. 2 Tim. 2.12. 1 Pet. 2.19; 3.14; 4.13.14.
nSeb. 5.41. Roma 5.3. 2 Kor. 7.4; 12.10. Kol. 1.24. Heb. 10.34. Jak. 1.2.
o2 Lan. 36.16. Mat. 23.34,37. Luka 13.33,34. 1 Thes. 2.15. Neh. 9.26.
pMark. 9.50. Luka 14.34,35.
qFil. 2.15. Zaga 4.18.
rMark. 4.21. Luka 8.16; 11.33.
s1 Pet 2.12.
tJoha. 15.8. Fil. 1.11. 1 Kor. 14.25.
uRoma 3.31. Roma 10.4. Gal. 3.24.
vLuka 16.17. Isa. 40.8. 1 Pet. 1.25. Mat. 24.35.
wJak. 2.10. Gal. 3.10.
xRoma 9.31; 10.3.
yEks. 20.13. Dute. 5.17.
z1 Joha. 3.15.
aa10.17; 26.59. Mark. 13.9; 14.55; 15.1. Luka 22.66. Joha. 11.47. Seb. 4.15; 5.21,27,34,41; 6.12,15; 22.30; 23.1,6,15,20,28; 24.20.
ab7.26; 23.17,19; 25.2,3,8.
ac5.29,30.10.28; 18.9; 23.15,33. Mark. 9.43,45,47. Luka 12.5. Jak. 3.6.
ad8.4; 23.19.
aeLuka 12.58,59. Zaga 25.8.
afHlab. 32.6. Isa. 55.6.
ag26.58.
ah5.21
aiEks. 20.14. Dute. 5.18.
ajJobe 31.1. Zaga 6.25. Gen. 34.2. 2 Sam. 11.2.
ak18.9. Mark. 9.47.Jobe 31.7.
alDute. 13.6.19.12. Roma 8.13. 1 Kor. 9.27. Kol. 3.5.
am5.29,30.10.28; 18.9; 23.15,33. Mark. 9.43,45,47. Luka 12.5. Jak. 3.6.
an18.8. Mark. 9.43.
ao5. 29,30.10.28; 18.9; 23.15,33. Mark. 9.43,45,47. Luka 12.5. Jak. 3.6.
apDute. 24.1. Jer. 3.1.
aq5.21.
arLevi 19.12. Eks. 20.7. Nani 30.2. Dute. 5.11.
asDute. 23.23. Levi 5.4.
atJak. 5.12. Mat. 23.16-18.
au5. 23.22. Hlab. 11.4.
av1 Lan. 28.2.
awHlab. 48.2. Hlab. 87.3.
axKol. 4.6. Mat.5.33.
ayEks. 21.24. Levi 24.20. Dute. 19.21.
azLuka 6.29,30.
baZaga 20.22; 24.29. Roma 12.17. 1 Kor. 6.7. 1 Thes. 5.15. 1 Pet. 3.9. Dute. 32.35.
bbIsa. 50.6. 1 Kho. 22.24.
bc26.67.
bd27.32. Mark. 15.21.
beHlab. 112.9. Zaga 21.26.
bfDute. 15.8,10. Hlab. 37.26; 112.5. Luka 6.34,35.
bgLevi 19.18.
bhDute. 23.6.
biLuka 6.27,28,35. Roma 12.14,20. Eks. 23.4. Jobe 31.29,30. Zaga 24.17; 25.21.
bjLuka 23.34. Seb. 7.60. 1 Kor. 4.12,13. 1 Pet. 2.23; 3.9.
bkJobe 25.3.
blLuka 6.32.
bm18.17.
bn18.17.
bo19.21. Fil. 3.15. Kol. 1.28; 4.12. Jak. 1.4; 3.2. Gen. 17.1.
bpEfe. 5.1.

Matthew 5

Intshumayelo yentabeni

Kwathi ebona amaxuku wenyukela entabeni a . Esehlezi phansi, abafundi bakhe beza kuye b ; wasevula umlomo wakhe c , wabafundisa, wathi:

Ababusisiweyo

Babusisiwe d  abayanga emoyeni e ; ngoba umbuso wamazulu ungowabo f . Babusisiwe abalilayo g ; ngoba bona bazaduduzwa. Babusisiwe abamnene; ngoba bona bazakudla ilifa lomhlaba h . Babusisiwe abalambela labomela ukulunga; ngoba bona bazasuthiswa i . Babusisiwe abalesihawu; ngoba bona bazahawukelwa j . Babusisiwe abamhlophe ngenhliziyo k ; ngoba bona bazabona uNkulunkulu l . Babusisiwe abalamulayo; ngoba bona bazathiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. 10 Babusisiwe abazingelwayo ngenxa yokulunga; ngoba umbuso wamazulu ungowabo m . 11 Lina libusisiwe, nxa belithuka belizingela, bekhuluma okubi konke bemelana lani beqamba amanga, ngenxa yami; 12 thokozani lithabe kakhulu, ngoba umvuzo wenu mkhulu emazulwini n ; ngoba ngokunjalo babazingela abaprofethi abalandulelayo o .

Itswayi lokukhanya emhlabeni

13 Lina lilitswayi lomhlaba; kodwa uba itswayi seliduma lizatswaywa ngani? Kalisasizi lutho, ngaphandle kokulahlwa phandle beselinyathelwa ngabantu p . 14 Lina liyikukhanya komhlaba q ; umuzi omiswe phezu kwentaba ungesitheke; 15 njalo kabalumathisi isibane r  basibeke ngaphansi kwesitsha, kodwa phezu kwesiqobane sesibane, besesibakhanyisela bonke abasendlini. 16 Ngokunjalo kakukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuze babone imisebenzi yenu emihle s , badumise uYihlo osemazulwini t .

Umlayo omdala lomlayo kaJesu Kristu

17 Lingacabangi ukuthi ngize ukuchitha umlayo kumbe abaprofethi u ; angizanga ukuchitha kodwa ukugcwalisa. 18 Ngoba ngiqinisile ngithi kini: Kuze kudlule izulu lomhlaba, kakusoze kudlule ibadlana libe linye kumbe ichatshana libe linye lomlayo kuze kwenzeke konke v . 19 Ngakho owephula owodwa kulimilayo emincinyane, afundise abantu ngokunjalo, uzathiwa ngomncinyane embusweni wamazulu; kodwa oyenzayo ayifundise, lowo uzathiwa mkhulu embusweni wamazulu w . 20 Ngoba ngithi kini: Ngaphandle kokuthi ukulunga kwenu kwedlule okwababhali lokwabaFarisi x , kalisoze lingene embusweni wamazulu.

21 Lizwile ukuthi kwathiwa kwabasendulo: Ungabulali; laloba ngubani obulalayo, uzakuba lecala lokugwetshwa y ; 22 kodwa mina ngithi kini: Wonke othukuthelela umfowabo kungelasizatho uzakuba lecala lokugwetshwa z ; lotshoyo kumfowabo ukuthi: Siphukuphukundini! uzakuba lecala emphakathini aa ; lotshoyo ukuthi: Sithuthandini ab ! uzakuba lecala elokuya esihogweni somlilo ac . 23 Ngakho uba uletha umnikelo wakho elathini ad , ubusukhumbula ulapho ukuthi umfowenu ulolutho olumelana lawe, 24 tshiya lapho umnikelo wakho phambi kwelathi, uhambe, uqale ubuyisane lomfowenu, ubusuzonikela umnikelo wakho. 25 Phangisa uzwane laye omangalelane lawe ae  usesendleleni laye af , hlezi omangalelane lawe akunikele kumahluleli, futhi umahluleli akunikele epholiseni ag , ubusuphoselwa entolongweni. 26 Ngiqinisile ngithi kuwe: Kawusoze uphume khona, uze ubhadale indibilitshi yokucina.

27 Lizwile ukuthi kwathiwa kwabasendulo ah : Ungafebi ai . 28 Kodwa mina ngithi kini: Wonke okhangela owesifazana ukumkhanuka usefebile laye enhliziyweni yakhe aj . 29 Njalo uba ilihlo lakho lokunene likukhubekisa ak , likhuphe ulilahlele khatshana lawe al ; ngoba kungcono kuwe ukuthi kubhubhe sibe sinye sezitho zakho, lokuthi umzimba wakho wonke ungaphoselwa esihogweni am . 30 Njalo uba isandla sakho sokunene sikukhubekisa, siqume usilahlele khatshana lawe an ; ngoba kungcono kuwe ukuthi kubhubhe sibe sinye sezitho zakho, lokuthi umzimba wakho wonke ungaphoselwa esihogweni ao . 31 Kwathiwa-ke: Loba ngubani owala umkakhe, kumele amnike incwadi yesehlukaniso ap ; 32 kodwa mina ngithi kini: Loba ngubani owala umkakhe, ngaphandle kodaba lokufeba, umenza afebe, njalo loba ngubani omthathayo owaliweyo uyafeba.

33 Lizwile futhi ukuthi kwathiwa kwabasendulo aq : Ungafungi amanga ar , kodwa gcwalisa izifungo zakho eNkosini as . 34 Kodwa mina ngithi kini: Lingafungi lakanye at ; loba ngezulu, ngoba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu au ; 35 loba ngomhlaba, ngoba uyisenabelo senyawo zakhe av ; loba ngeJerusalema, ngoba ingumuzi weNkosi enkulu aw ; 36 njalo ungafungi ngekhanda lakho, ngoba ungelwenze unwele lalunye lube mhlophe kumbe lube mnyama. 37 Kodwa ilizwi lenu kalibe ngelokuthi: Yebo yebo, hatshi hatshi; kodwa okudlula lokho kuvela komubi ax .

Ukuthanda izitha

38 Lizwile ukuthi kwathiwa: Ilihlo ngelihlo, lezinyo ngezinyo ay ; 39 kodwa mina ngithi kini az : Lingamelani lobubi ba ; kodwa loba ngubani bb  okuwakala esihlathini sokunene, mphendulele lesinye bc ; 40 lalowo ofuna ukukumangalela lokuthatha isigqoko sakho, mtshiyele lesembatho; 41 laloba ngubani okubamba ngamandla ukuthi uhambe imayili libe linye bd , hamba laye abe mabili. 42 Mnike ocela kuwe be ; njalo ungamfulatheli ofisa ukweboleka kuwe bf .

43 Lizwile ukuthi kwathiwa: Wothanda umakhelwane wakho bg , njalo uzonde isitha sakho bh ; 44 kodwa mina ngithi kini: Thandani izitha zenu, libabusise abaliqalekisayo, libaphathe kuhle abalizondayo bi , libakhulekele abaliphatha kubi, labalizingelayo bj ; 45 ukuze libe ngabantwana bakaYihlo osemazulwini, ngoba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi labahle, anise izulu phezu kwabalungileyo labangalunganga bk . 46 Ngoba aluba lithanda labo abalithandayo, lilomvuzo bani bl ? Kabenzi njalo labathelisi yini bm ? 47 Futhi uba libingelela abafowenu bodwa, lenzani okukhulu okwedlula okwabanye? Kabenzi njalo labathelisi yini bn ? 48 Ngakho lina banini ngabapheleleyo bo , njengoba uYihlo osemazulwini ephelele bp .

Copyright information for Ndebele