aMark. 3.13. Luka 6.17.
b26.55.
cJobe 3.1. Hlab. 78.2. Seb. 8.35; 10.34; 18.14.
dLuka 6.20-23.
eHlab. 34.18.
f11.5. Jak. 2.5.
gIsa. 57.18; 61.2,3. Joha. 16.20. Isam. 7.17; 21.4.
hHlab. 37.11.
iIsa.55.1. 65.13.
jHlab. 41.1. Zaga 14.21. 2 Tim. 1.16. Heb. 6.10.
kHlab. 24.4.
lHeb. 12.14. 1 Joha. 3.2,3.
mRoma 8.17. 2 Kor. 1.7; 4.17. 2 Tim. 2.12. 1 Pet. 2.19; 3.14; 4.13.14.
nSeb. 5.41. Roma 5.3. 2 Kor. 7.4; 12.10. Kol. 1.24. Heb. 10.34. Jak. 1.2.
o2 Lan. 36.16. Mat. 23.34,37. Luka 13.33,34. 1 Thes. 2.15. Neh. 9.26.
pMark. 9.50. Luka 14.34,35.
qFil. 2.15. Zaga 4.18.
rMark. 4.21. Luka 8.16; 11.33.
s1 Pet 2.12.
tJoha. 15.8. Fil. 1.11. 1 Kor. 14.25.
uRoma 3.31. Roma 10.4. Gal. 3.24.
vLuka 16.17. Isa. 40.8. 1 Pet. 1.25. Mat. 24.35.
wJak. 2.10. Gal. 3.10.
xRoma 9.31; 10.3.
yEks. 20.13. Dute. 5.17.
z1 Joha. 3.15.
aa10.17; 26.59. Mark. 13.9; 14.55; 15.1. Luka 22.66. Joha. 11.47. Seb. 4.15; 5.21,27,34,41; 6.12,15; 22.30; 23.1,6,15,20,28; 24.20.
ab7.26; 23.17,19; 25.2,3,8.
ac5.29,30.10.28; 18.9; 23.15,33. Mark. 9.43,45,47. Luka 12.5. Jak. 3.6.
ad8.4; 23.19.
aeLuka 12.58,59. Zaga 25.8.
afHlab. 32.6. Isa. 55.6.
ag26.58.
ah5.21
aiEks. 20.14. Dute. 5.18.
ajJobe 31.1. Zaga 6.25. Gen. 34.2. 2 Sam. 11.2.
ak18.9. Mark. 9.47.Jobe 31.7.
alDute. 13.6.19.12. Roma 8.13. 1 Kor. 9.27. Kol. 3.5.
am5.29,30.10.28; 18.9; 23.15,33. Mark. 9.43,45,47. Luka 12.5. Jak. 3.6.
an18.8. Mark. 9.43.
ao5. 29,30.10.28; 18.9; 23.15,33. Mark. 9.43,45,47. Luka 12.5. Jak. 3.6.
apDute. 24.1. Jer. 3.1.
aq5.21.
arLevi 19.12. Eks. 20.7. Nani 30.2. Dute. 5.11.
asDute. 23.23. Levi 5.4.
atJak. 5.12. Mat. 23.16-18.
au5. 23.22. Hlab. 11.4.
av1 Lan. 28.2.
awHlab. 48.2. Hlab. 87.3.
axKol. 4.6. Mat.5.33.
ayEks. 21.24. Levi 24.20. Dute. 19.21.
azLuka 6.29,30.
baZaga 20.22; 24.29. Roma 12.17. 1 Kor. 6.7. 1 Thes. 5.15. 1 Pet. 3.9. Dute. 32.35.
bbIsa. 50.6. 1 Kho. 22.24.
bc26.67.
bd27.32. Mark. 15.21.
beHlab. 112.9. Zaga 21.26.
bfDute. 15.8,10. Hlab. 37.26; 112.5. Luka 6.34,35.
bgLevi 19.18.
bhDute. 23.6.
biLuka 6.27,28,35. Roma 12.14,20. Eks. 23.4. Jobe 31.29,30. Zaga 24.17; 25.21.
bjLuka 23.34. Seb. 7.60. 1 Kor. 4.12,13. 1 Pet. 2.23; 3.9.
bkJobe 25.3.
blLuka 6.32.
bm18.17.
bn18.17.
bo19.21. Fil. 3.15. Kol. 1.28; 4.12. Jak. 1.4; 3.2. Gen. 17.1.
bpEfe. 5.1.

Matthew 5

Intshumayelo yentabeni

1 Kwathi ebona amaxuku wenyukela entabeni a  . Esehlezi phansi, abafundi bakhe beza kuye b  ; 2wasevula umlomo wakhe c  , wabafundisa, wathi:

Ababusisiweyo

3Babusisiwe d  abayanga emoyeni e  ; ngoba umbuso wamazulu ungowabo f  . 4Babusisiwe abalilayo g  ; ngoba bona bazaduduzwa. 5Babusisiwe abamnene; ngoba bona bazakudla ilifa lomhlaba h  . 6Babusisiwe abalambela labomela ukulunga; ngoba bona bazasuthiswa i  . 7Babusisiwe abalesihawu; ngoba bona bazahawukelwa j  . 8Babusisiwe abamhlophe ngenhliziyo k  ; ngoba bona bazabona uNkulunkulu l  . 9Babusisiwe abalamulayo; ngoba bona bazathiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. 10Babusisiwe abazingelwayo ngenxa yokulunga; ngoba umbuso wamazulu ungowabo m  . 11Lina libusisiwe, nxa belithuka belizingela, bekhuluma okubi konke bemelana lani beqamba amanga, ngenxa yami; 12thokozani lithabe kakhulu, ngoba umvuzo wenu mkhulu emazulwini n  ; ngoba ngokunjalo babazingela abaprofethi abalandulelayo o  .

Itswayi lokukhanya emhlabeni

13Lina lilitswayi lomhlaba; kodwa uba itswayi seliduma lizatswaywa ngani? Kalisasizi lutho, ngaphandle kokulahlwa phandle beselinyathelwa ngabantu p  . 14Lina liyikukhanya komhlaba q  ; umuzi omiswe phezu kwentaba ungesitheke; 15njalo kabalumathisi isibane r  basibeke ngaphansi kwesitsha, kodwa phezu kwesiqobane sesibane, besesibakhanyisela bonke abasendlini. 16Ngokunjalo kakukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuze babone imisebenzi yenu emihle s  , badumise uYihlo osemazulwini t  .

Umlayo omdala lomlayo kaJesu Kristu

17Lingacabangi ukuthi ngize ukuchitha umlayo kumbe abaprofethi u  ; angizanga ukuchitha kodwa ukugcwalisa. 18Ngoba ngiqinisile ngithi kini: Kuze kudlule izulu lomhlaba, kakusoze kudlule ibadlana libe linye kumbe ichatshana libe linye lomlayo kuze kwenzeke konke v  . 19Ngakho owephula owodwa kulimilayo emincinyane, afundise abantu ngokunjalo, uzathiwa ngomncinyane embusweni wamazulu; kodwa oyenzayo ayifundise, lowo uzathiwa mkhulu embusweni wamazulu w  . 20Ngoba ngithi kini: Ngaphandle kokuthi ukulunga kwenu kwedlule okwababhali lokwabaFarisi x  , kalisoze lingene embusweni wamazulu.

21Lizwile ukuthi kwathiwa kwabasendulo: Ungabulali; laloba ngubani obulalayo, uzakuba lecala lokugwetshwa y  ; 22kodwa mina ngithi kini: Wonke othukuthelela umfowabo kungelasizatho uzakuba lecala lokugwetshwa z  ; lotshoyo kumfowabo ukuthi: Siphukuphukundini! uzakuba lecala emphakathini aa  ; lotshoyo ukuthi: Sithuthandini ab  ! uzakuba lecala elokuya esihogweni somlilo ac  . 23Ngakho uba uletha umnikelo wakho elathini ad  , ubusukhumbula ulapho ukuthi umfowenu ulolutho olumelana lawe, 24tshiya lapho umnikelo wakho phambi kwelathi, uhambe, uqale ubuyisane lomfowenu, ubusuzonikela umnikelo wakho. 25Phangisa uzwane laye omangalelane lawe ae  usesendleleni laye af  , hlezi omangalelane lawe akunikele kumahluleli, futhi umahluleli akunikele epholiseni ag  , ubusuphoselwa entolongweni. 26Ngiqinisile ngithi kuwe: Kawusoze uphume khona, uze ubhadale indibilitshi yokucina.

27Lizwile ukuthi kwathiwa kwabasendulo ah  : Ungafebi ai  . 28Kodwa mina ngithi kini: Wonke okhangela owesifazana ukumkhanuka usefebile laye enhliziyweni yakhe aj  . 29Njalo uba ilihlo lakho lokunene likukhubekisa ak  , likhuphe ulilahlele khatshana lawe al  ; ngoba kungcono kuwe ukuthi kubhubhe sibe sinye sezitho zakho, lokuthi umzimba wakho wonke ungaphoselwa esihogweni am  . 30Njalo uba isandla sakho sokunene sikukhubekisa, siqume usilahlele khatshana lawe an  ; ngoba kungcono kuwe ukuthi kubhubhe sibe sinye sezitho zakho, lokuthi umzimba wakho wonke ungaphoselwa esihogweni ao  . 31Kwathiwa-ke: Loba ngubani owala umkakhe, kumele amnike incwadi yesehlukaniso ap  ; 32kodwa mina ngithi kini: Loba ngubani owala umkakhe, ngaphandle kodaba lokufeba, umenza afebe, njalo loba ngubani omthathayo owaliweyo uyafeba.

33Lizwile futhi ukuthi kwathiwa kwabasendulo aq  : Ungafungi amanga ar  , kodwa gcwalisa izifungo zakho eNkosini as  . 34Kodwa mina ngithi kini: Lingafungi lakanye at  ; loba ngezulu, ngoba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu au  ; 35loba ngomhlaba, ngoba uyisenabelo senyawo zakhe av  ; loba ngeJerusalema, ngoba ingumuzi weNkosi enkulu aw  ; 36njalo ungafungi ngekhanda lakho, ngoba ungelwenze unwele lalunye lube mhlophe kumbe lube mnyama. 37Kodwa ilizwi lenu kalibe ngelokuthi: Yebo yebo, hatshi hatshi; kodwa okudlula lokho kuvela komubi ax  .

Ukuthanda izitha

38Lizwile ukuthi kwathiwa: Ilihlo ngelihlo, lezinyo ngezinyo ay  ; 39kodwa mina ngithi kini az  : Lingamelani lobubi ba  ; kodwa loba ngubani bb  okuwakala esihlathini sokunene, mphendulele lesinye bc  ; 40lalowo ofuna ukukumangalela lokuthatha isigqoko sakho, mtshiyele lesembatho; 41laloba ngubani okubamba ngamandla ukuthi uhambe imayili libe linye bd  , hamba laye abe mabili. 42Mnike ocela kuwe be  ; njalo ungamfulatheli ofisa ukweboleka kuwe bf  .

43Lizwile ukuthi kwathiwa: Wothanda umakhelwane wakho bg  , njalo uzonde isitha sakho bh  ; 44kodwa mina ngithi kini: Thandani izitha zenu, libabusise abaliqalekisayo, libaphathe kuhle abalizondayo bi  , libakhulekele abaliphatha kubi, labalizingelayo bj  ; 45ukuze libe ngabantwana bakaYihlo osemazulwini, ngoba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi labahle, anise izulu phezu kwabalungileyo labangalunganga bk  . 46Ngoba aluba lithanda labo abalithandayo, lilomvuzo bani bl  ? Kabenzi njalo labathelisi yini bm  ? 47Futhi uba libingelela abafowenu bodwa, lenzani okukhulu okwedlula okwabanye? Kabenzi njalo labathelisi yini bn  ? 48Ngakho lina banini ngabapheleleyo bo  , njengoba uYihlo osemazulwini ephelele bp  .

Copyright information for Ndebele