c1 Kor. 15.52. Isam. 8.6,7,8,10,12,13; 9.1,13; 10.7; 11.15. Mat.23.5. Roma 12.8.
dLuka 6.24. Fil. 4.18.
e6.15,16.
f6.6,18. Luka 14.14.
g6.15,16.
h2 Kho. 4.33.
i24.26. Luka 12.3,24.
j6.6,18. Luka 14.14.
kTshu. 5.2.
l18.17. Tshu. 7.14.
m1 Kho. 18.26,29.
n6.32.
oLuka 11.2-4. Mat. 7.11.
pIsa. 29.23. 1 Pet. 3.15.
q3.2.
r26.39,42. Seb. 21.14.
sHlab. 103.20,21.
tZaga 30.8.
uRoma 4.4. Mat. 18.21-35.
v26.41. Mark. 14.38. Luka 22.40,46.
w13.19,38. Joha. 17.15. 1 Joha. 2.13,14; 3.12.
x1 Lan. 29.11; 2 Lan. 20.6.
yMark. 11.25,26. Efe. 4.32. Kol. 3.13.
zJak. 2.13.
aaIsa. 58.5. Mat. 17.21.
abLuka 24.17.
ac6.15,16.
ad2 Sam. 12.20. Dan. 10.3. 2 Lan. 28.15.
ae6.6,18. Luka 14.14.
afZaga 23.4.
ag6.20. Luka 12.33. Isa. 50.9; 51.8.
ah6.20. 24.43. Luka 12.39. Jobe 24.16.
ai6.22,23. Luka 11.34,35.
aj20.15. Mark. 7.22. Dute. 15.9.
ak20.15. Mark. 7.22. Dute. 15.9.
alJobe 38.15.
amLuka 16.13. Josh. 24.19.
anGal. 1.10. Jak. 4.4. 1 Joha. 2.15.
aoLuka 16.9,11,13.
apLuka 12.22-31.
aq6.27,28,31,34. 1 Sam.9.5. Hlab. 55.22. Fil. 4.6. Heb. 13.5. 1 Pet. 5.7.
arJobe 38.41.
asHlab.39.5. Luka 12.26.
at1 Kho. 10.4-7.
au8.26; 14.31; 16.8. Luka 12.28.
av6.8.
aw1 Kho. 3.11-14. Hlab. 37.25. Mark. 10.30. 1 Tim. 4.8.
ax6.27,28,31,34. 1 Sam.9.5. Hlab. 55.22. Fil. 4.6. Heb. 13.5. 1 Pet. 5.7.

Matthew 6

Intshumayelo yentabeni iyaqhubeka. Ukwenza ukulunga

1 Qaphelani ukuthi umsebenzi wenu womusa
 umsebenzi wenu womusa: kumbe,  ukulunga
lingawenzi phambi kwabantu ukuze libonwe yibo
 yibo: or,  labo
; nxa kungenjalo, alilamvuzo kuYihlo osemazulwini.
2Ngakho nxa usenza umsebenzi womusa, ungakhalisi uphondo phambi kwakho c  , njengokwenza kwabazenzisi emasinagogeni lezindleleni, ukuze badunyiswe ngabantu; ngiqinisile ngithi kini: Sebewemukele umvuzo d  wabo e  . 3Kodwa wena nxa usenza umsebenzi womusa isandla sakho sokhohlo kasingakwazi esikwenzayo esokunene sakho, 4ukuze umsebenzi wakho womusa ube sekusithekeni; njalo uYihlo obona ekusithekeni, yena uzakuvuza obala f  .

5Lalapho likhuleka, lingabi njengabazenzisi, ngoba bona bathanda ukukhuleka bemi emasinagogeni lemahlanganweni endlela, ukuze babonwe ngabantu; ngiqinisile ngithi kini: Sebewemukele umvuzo wabo g  . 6Kodwa wena nxa ukhuleka, ngena h  endlini yakho yensitha, ubusuvala umnyango wakho, ukhuleke kuYihlo osensitha i  ; njalo uYihlo obona ekusithekeni uzakuvuza obala j  . 7Njalo uba likhuleka lingaphindaphindi k  njengabezizwe; ngoba bacabanga ukuthi bazakuzwiwa l  ngokukhuluma kwabo okunengi m  . 8Ngakho lingafanani labo; ngoba uYihlo uyakwazi elikuswelayo, lingakaceli kuye n  .

UJesu ufundisa ngokukhuleka

9Ngakho lina khulekani ngokunje: Baba wethu osemazulwini o  , kalihlonitshwe ibizo lakho p  ; 10umbuso wakho kawuze q  ; intando yakho kayenziwe r  , lemhlabeni njengezulwini s  ; 11siphe lamuhla ukudla kwethu kwensuku zonke t  ; 12njalo usithethelele amacala ethu, njengalokhu lathi sibathethelela abalamacala kithi u  ; 13njalo ungasingenisi ekulingweni v  , kodwa usikhulule ebubini w  . Ngoba umbuso ungowakho lamandla lenkazimulo kuze kube nini lanini. Ameni x  . 14Ngoba uba lithethelela abantu iziphambeko zabo, uYihlo osezulwini uzalithethelela lani y  . 15Kodwa uba lingathetheleli abantu iziphambeko zabo, loYihlo kayikulithethelela iziphambeko zenu z  .

Ukuzila ukudla

16Futhi nxa lizila ukudla aa  , lingabi lobuso obudanileyo njengabazenzisi; ngoba benyukumalisa ubuso babo, ukuze babonakale ebantwini ukuthi bazilile ab  ; ngiqinisile ngithi kini: Sebewemukele umvuzo wabo ac  . 17Kodwa wena nxa uzila ukudla gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho ad  , 18ukuze ungabonakali ebantwini ukuthi uzilile ukudla, kodwa kuYihlo osekusithekeni; njalo uYihlo obona ekusithekeni uzakuvuza obala ae  .

Inotho eqotho lokukhanya okuqotho

19Lingazibekeli impahla eziligugu emhlabeni af  , lapho inundu lokuthomba okona khona, lalapho amasela afohlela khona abeseseba; 20kodwa zibekeleni izinto eziligugu ezulwini, lapho inundu lokuthomba okungoni khona ag  , lalapho amasela angafohleli khona ebe ah  . 21Ngoba lapho okukhona impahla yenu eligugu, lenhliziyo yenu izakuba lapho. 22Isibane somzimba yilihlo ai  ; ngakho uba ilihlo lakho liphilile, umzimba wakho wonke uzagcwala ukukhanya aj  ; 23kodwa uba ilihlo lakho lilibi, umzimba wakho wonke uzakuba lobumnyama ak  . Ngakho uba ukukhanya okuphakathi kwakho kuyibumnyama, umnyama mkhulu kangakanani al  !

24Kakho ongakhonza amakhosi amabili; ngoba uzazonda enye, athande enye; kumbe uzabambelela kwenye, adelele enye am  . Lingekhonze uNkulunkulu an  loMamona* ao  .

Ukukhathazeka, lokuthemba kuNkulunkulu

25Ngakho ngithi kini ap  : Lingaphisekeli impilo yenu, ukuthi lizakudlani lokuthi lizanathani; lomzimba wenu, ukuthi lizakwembathani. Impilo kayidluli yini ukudla, lomzimba izembatho aq  ? 26Khangelani inyoni zezulu, ukuthi kazihlanyeli njalo kazivuni, kazibutheli eziphaleni; kanti uYihlo osezulwini uyazondla; lina kalizidluli kakhulu yini ar  ? 27Njalo nguwuphi kini ngokuphisekela ongengezelela ingalo ibenye ebudeni bakhe as  ? 28Langezembatho liphisekelani? Qaphelisani imiduze yeganga, ukuthi ikhula njani; kayitshikatshiki, kayiphothi; 29kodwa ngithi kini: LoSolomoni ebucwazicwazini bakhe bonke wayengembathiswanga njengomunye wayo at  . 30Njalo uba uNkulunkulu esembathisa ngokunjalo utshani beganga, obukhona lamuhla, kuthi kusasa buphoswe eziko, kayikulembathisa kakhulu yini, lina abokholo oluncinyane? 31Ngakho lingaphisekeli lutho, lisithi: Sizakudlani? Kumbe: Sizanathani? Loba: Sizakwembathani au  ? 32Ngoba zonke lezizinto izizwe ziyazidinga; ngoba uYihlo osezulwini uyazi ukuthi liyaziswela zonke lezizinto av  . 33Kodwa dingani kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe, njalo zonke lezizinto zizakwengezelelwa kini aw  . 34Ngakho lingaphisekeli ikusasa; ngoba ikusasa izaziphisekela yona; bulwanele usuku obalo ububi ax  .

Copyright information for Ndebele