c1 Kor. 15.52. Isam. 8.6,7,8,10,12,13; 9.1,13; 10.7; 11.15. Mat.23.5. Roma 12.8.
dLuka 6.24. Fil. 4.18.
e6.15,16.
f6.6,18. Luka 14.14.
g6.15,16.
h2 Kho. 4.33.
i24.26. Luka 12.3,24.
j6.6,18. Luka 14.14.
kTshu. 5.2.
l18.17. Tshu. 7.14.
m1 Kho. 18.26,29.
n6.32.
oLuka 11.2-4. Mat. 7.11.
pIsa. 29.23. 1 Pet. 3.15.
q3.2.
r26.39,42. Seb. 21.14.
sHlab. 103.20,21.
tZaga 30.8.
uRoma 4.4. Mat. 18.21-35.
v26.41. Mark. 14.38. Luka 22.40,46.
w13.19,38. Joha. 17.15. 1 Joha. 2.13,14; 3.12.
x1 Lan. 29.11; 2 Lan. 20.6.
yMark. 11.25,26. Efe. 4.32. Kol. 3.13.
zJak. 2.13.
aaIsa. 58.5. Mat. 17.21.
abLuka 24.17.
ac6.15,16.
ad2 Sam. 12.20. Dan. 10.3. 2 Lan. 28.15.
ae6.6,18. Luka 14.14.
afZaga 23.4.
ag6.20. Luka 12.33. Isa. 50.9; 51.8.
ah6.20. 24.43. Luka 12.39. Jobe 24.16.
ai6.22,23. Luka 11.34,35.
aj20.15. Mark. 7.22. Dute. 15.9.
ak20.15. Mark. 7.22. Dute. 15.9.
alJobe 38.15.
amLuka 16.13. Josh. 24.19.
anGal. 1.10. Jak. 4.4. 1 Joha. 2.15.
aoLuka 16.9,11,13.
apLuka 12.22-31.
aq6.27,28,31,34. 1 Sam.9.5. Hlab. 55.22. Fil. 4.6. Heb. 13.5. 1 Pet. 5.7.
arJobe 38.41.
asHlab.39.5. Luka 12.26.
at1 Kho. 10.4-7.
au8.26; 14.31; 16.8. Luka 12.28.
av6.8.
aw1 Kho. 3.11-14. Hlab. 37.25. Mark. 10.30. 1 Tim. 4.8.
ax6.27,28,31,34. 1 Sam.9.5. Hlab. 55.22. Fil. 4.6. Heb. 13.5. 1 Pet. 5.7.

Matthew 6

Intshumayelo yentabeni iyaqhubeka. Ukwenza ukulunga

Qaphelani ukuthi umsebenzi wenu womusa
 umsebenzi wenu womusa: kumbe,  ukulunga
lingawenzi phambi kwabantu ukuze libonwe yibo
 yibo: or,  labo
; nxa kungenjalo, alilamvuzo kuYihlo osemazulwini.
Ngakho nxa usenza umsebenzi womusa, ungakhalisi uphondo phambi kwakho c , njengokwenza kwabazenzisi emasinagogeni lezindleleni, ukuze badunyiswe ngabantu; ngiqinisile ngithi kini: Sebewemukele umvuzo d  wabo e . Kodwa wena nxa usenza umsebenzi womusa isandla sakho sokhohlo kasingakwazi esikwenzayo esokunene sakho, ukuze umsebenzi wakho womusa ube sekusithekeni; njalo uYihlo obona ekusithekeni, yena uzakuvuza obala f .

Lalapho likhuleka, lingabi njengabazenzisi, ngoba bona bathanda ukukhuleka bemi emasinagogeni lemahlanganweni endlela, ukuze babonwe ngabantu; ngiqinisile ngithi kini: Sebewemukele umvuzo wabo g . Kodwa wena nxa ukhuleka, ngena h  endlini yakho yensitha, ubusuvala umnyango wakho, ukhuleke kuYihlo osensitha i ; njalo uYihlo obona ekusithekeni uzakuvuza obala j . Njalo uba likhuleka lingaphindaphindi k  njengabezizwe; ngoba bacabanga ukuthi bazakuzwiwa l  ngokukhuluma kwabo okunengi m . Ngakho lingafanani labo; ngoba uYihlo uyakwazi elikuswelayo, lingakaceli kuye n .

UJesu ufundisa ngokukhuleka

Ngakho lina khulekani ngokunje: Baba wethu osemazulwini o , kalihlonitshwe ibizo lakho p ; 10 umbuso wakho kawuze q ; intando yakho kayenziwe r , lemhlabeni njengezulwini s ; 11 siphe lamuhla ukudla kwethu kwensuku zonke t ; 12 njalo usithethelele amacala ethu, njengalokhu lathi sibathethelela abalamacala kithi u ; 13 njalo ungasingenisi ekulingweni v , kodwa usikhulule ebubini w . Ngoba umbuso ungowakho lamandla lenkazimulo kuze kube nini lanini. Ameni x . 14 Ngoba uba lithethelela abantu iziphambeko zabo, uYihlo osezulwini uzalithethelela lani y . 15 Kodwa uba lingathetheleli abantu iziphambeko zabo, loYihlo kayikulithethelela iziphambeko zenu z .

Ukuzila ukudla

16 Futhi nxa lizila ukudla aa , lingabi lobuso obudanileyo njengabazenzisi; ngoba benyukumalisa ubuso babo, ukuze babonakale ebantwini ukuthi bazilile ab ; ngiqinisile ngithi kini: Sebewemukele umvuzo wabo ac . 17 Kodwa wena nxa uzila ukudla gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho ad , 18 ukuze ungabonakali ebantwini ukuthi uzilile ukudla, kodwa kuYihlo osekusithekeni; njalo uYihlo obona ekusithekeni uzakuvuza obala ae .

Inotho eqotho lokukhanya okuqotho

19 Lingazibekeli impahla eziligugu emhlabeni af , lapho inundu lokuthomba okona khona, lalapho amasela afohlela khona abeseseba; 20 kodwa zibekeleni izinto eziligugu ezulwini, lapho inundu lokuthomba okungoni khona ag , lalapho amasela angafohleli khona ebe ah . 21 Ngoba lapho okukhona impahla yenu eligugu, lenhliziyo yenu izakuba lapho. 22 Isibane somzimba yilihlo ai ; ngakho uba ilihlo lakho liphilile, umzimba wakho wonke uzagcwala ukukhanya aj ; 23 kodwa uba ilihlo lakho lilibi, umzimba wakho wonke uzakuba lobumnyama ak . Ngakho uba ukukhanya okuphakathi kwakho kuyibumnyama, umnyama mkhulu kangakanani al !

24 Kakho ongakhonza amakhosi amabili; ngoba uzazonda enye, athande enye; kumbe uzabambelela kwenye, adelele enye am . Lingekhonze uNkulunkulu an  loMamona* ao .

Ukukhathazeka, lokuthemba kuNkulunkulu

25 Ngakho ngithi kini ap : Lingaphisekeli impilo yenu, ukuthi lizakudlani lokuthi lizanathani; lomzimba wenu, ukuthi lizakwembathani. Impilo kayidluli yini ukudla, lomzimba izembatho aq ? 26 Khangelani inyoni zezulu, ukuthi kazihlanyeli njalo kazivuni, kazibutheli eziphaleni; kanti uYihlo osezulwini uyazondla; lina kalizidluli kakhulu yini ar ? 27 Njalo nguwuphi kini ngokuphisekela ongengezelela ingalo ibenye ebudeni bakhe as ? 28 Langezembatho liphisekelani? Qaphelisani imiduze yeganga, ukuthi ikhula njani; kayitshikatshiki, kayiphothi; 29 kodwa ngithi kini: LoSolomoni ebucwazicwazini bakhe bonke wayengembathiswanga njengomunye wayo at . 30 Njalo uba uNkulunkulu esembathisa ngokunjalo utshani beganga, obukhona lamuhla, kuthi kusasa buphoswe eziko, kayikulembathisa kakhulu yini, lina abokholo oluncinyane? 31 Ngakho lingaphisekeli lutho, lisithi: Sizakudlani? Kumbe: Sizanathani? Loba: Sizakwembathani au ? 32 Ngoba zonke lezizinto izizwe ziyazidinga; ngoba uYihlo osezulwini uyazi ukuthi liyaziswela zonke lezizinto av . 33 Kodwa dingani kuqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe, njalo zonke lezizinto zizakwengezelelwa kini aw . 34 Ngakho lingaphisekeli ikusasa; ngoba ikusasa izaziphisekela yona; bulwanele usuku obalo ububi ax .

Copyright information for Ndebele