aLuka 6.37,38,41,42.
bRoma 2.1; 14.3,4,10,13. 1 Kor. 4.3,5. Jak. 4.11,12.
cMark. 4.24.
dZaga 18.17.
e15.26. Jobe 4.6; 27.19,20.
f15.26. Jobe 4.6; 27.19,20.
gLuka 11.9-13.
h18.19; 21.22. Mark. 11.24. Joha. 14.13; 15.7,16; 16.23,24. Jak. 1.5,6; 5.16. 1 Joha. 3.22; 5.14,15.
i2 Lan. 15.2.
j2 Lan. 15.2.
k6.21. 5.16,45,48; 6.9,14,26; 10.32,33; 12.50; 16.17; 18.10,14,19,35; 23.9.
lLuka 6.31.
m22.39,40.
nLuka 13.24.
pDute. 13.1-3. Jer. 14.14; 23.9,14-17,21,25. Mat. 24.4,5. Mark. 13.5,22. Luka 21.8. 2 Pet. 2.1-3. 1 Joha. 4.1.
qHez. 22.27. Seb. 20.29,30.Mika 3.5.
r12.33. Luka 6.43,44. Jer. 11.19.
s3.10. Luka 3.9.
t12.33. Luka 6.43,44. Jer. 11.19.
uLuka 6.46.Hos.8.2. Mat. 25.11,12. Luka 13.25-27. Roma 2.13. Jak. 1.22.
v6.21. 5.16,45,48; 6.9,14,26; 10.32,33; 12.50; 16.17; 18.10,14,19,35; 23.9.
wNani 24.3,4. Joha. 11.51. 1 Kor. 13.2.
xSeb. 19.13. Mark. 9.38. Luka 9.49.
yHlab. 6.8. 2 Tim. 2.19.
zLuka 6.47-49.
aa25.2.
ab5.22.
acLuka 6.49.
ad13.54; 22.33. Mark. 1.22; 6.2. Luka 4.32.
aeMark. 1.22. Luka 4.32. Joha. 7.46.

Matthew 7

Ukwehlulela abanye

1 Lingehluleli a  , ukuze lingehlulelwa, 2ngoba ngokwehlulela elehlulela ngakho lizakwahlulelwa ngakho b  ; langesilinganiso elilinganisa ngaso, lizalinganiselwa ngaso lani c  . 3Kanti ukhangelelani ucezwana oluselihlweni lomfowenu, kodwa ungalunanzeleli ugodo olukwelakho ilihlo? 4Kumbe ungatsho njani kumfowenu ukuthi: Kahle ngikhuphe ucezwana oluselihlweni lakho; khangela kanti ugodo luselihlweni lakho? 5Mzenzisi, qala ukhuphe ugodo elihlweni lakho, khona-ke uzabona kuhle ukukhupha ucezwana elihlweni lomfowenu d  .

6Linganiki izinja okungcwele; lingaphoseli amapharele* enu phambi kwezingulube, hlezi ziwanyathele ngenyawo zazo e  , besezitshibilika ziliklebhule f  .

Ukucela kuNkulunkulu; ukuphathana

7Celani g  , lizaphiwa h  ; dingani, lizathola; qoqodani, lizavulelwa. 8Ngoba wonke ocelayo uyemukela i  , lodingayo uyathola j  , loqoqodayo uzavulelwa. 9Kumbe nguwuphi kini ongathi, nxa indodana yakhe icela isinkwa, ayinike ilitshe? 10Uba-ke icela inhlanzi, ayinike inyoka yini? 11Ngakho uba lina, elingababi, likwazi ukupha abantwana benu izipho ezinhle, uYihlo osemazulwini uzabapha kakhulu kangakanani izinto ezinhle abacela kuye k  ? 12Ngakho konke elithanda ukuthi abantu bakwenze kini, kwenzeni lani ngokunjalo kubo l  ; ngoba lokhu kungumlayo labaprofethi m  .

Lokho okuqinisekileyo lalokho okungaqinisekanga

13Ngenani ngesango elincinyane; ngoba isango likhulu, lendlela ibanzi eya ekubhujisweni, njalo banengi abangena ngalo n  ; 14ngoba
 ngoba: kumbe,  isango lincinyane njani
isango lincinyane, lendlela ilukhonjwana eya empilweni, njalo balutshwana abayitholayo.

15Kodwa nanzelelani abaprofethi bamanga p  , abeza kini bembathise okwezimvu, kodwa ngaphakathi bazimpisi eziphangayo q  . 16Lizabazi ngezithelo zabo; bayazikha yini izithelo zevini emeveni, kumbe imikhiwa ekhuleni oluhlabayo? 17Ngokunjalo sonke isihlahla esihle siyathela izithelo ezinhle; kodwa isihlahla esibi siyathela izithelo ezimbi; 18isihlahla esihle singethele izithelo ezimbi, lesihlahla esibi singethele izithelo ezinhle r  . 19Sonke isihlahla esingatheli isithelo esihle siyaganyulwa siphoselwe emlilweni s  . 20Ngakho-ke lizabazi ngezithelo zabo t  .

21Kakusibo bonke abatshoyo kimi ukuthi: Nkosi, Nkosi, abazangena embusweni wamazulu u  ; kodwa lowo oyenzayo intando kaBaba osemazulwini v  . 22Abanengi bazakuthi kimi ngalolosuku: Nkosi, Nkosi, kasiprofethanga yini ngelakho ibizo w  , sakhupha amadimoni ngelakho ibizo, senza imisebenzi elamandla eminengi ngelakho ibizo x  ? 23Njalo khona ngizakutsho obala kubo ukuthi: Angizanga ngilazi; sukani kimi lina benzi bobubi y  .

Umfanekiso wezindlu ezimbili

24Ngakho wonke owezwayo la amazwi ami njalo awenze z  , ngizamfananisa lendoda ehlakaniphileyo, eyakha indlu yayo phezu kwedwala aa  ; 25laselisina izulu, kwasekufika impophoma, kwasekuvunguza imimoya yayitshaya leyondlu; kodwa kayiwanga; ngoba yayisekelwe phezu kwedwala. 26Njalo wonke owezwayo la amazwi ami njalo angawenzi, uzafananiswa lendoda eyisithutha ab  , eyakha indlu yayo phezu kwetshebetshebe; 27laselisina izulu, kwasekufika impophoma, kwasekuvunguza imimoya yayitshaya leyondlu; yawa; kwaba kukhulu ukuwa kwayo ac  .

28Kwasekusithi uJesu eseqedile lawomazwi amaxuku ababaza ngemfundiso yakhe ad  ; 29ngoba wabafundisa njengolamandla, njalo kungenjengababhali ae  .

Copyright information for Ndebele