aMark. 1.40-44. Luka 5.12-14.
b9.18; 15.25; 18.26; 20.20. Mark. 5.6; 15.19. Joha. 9.38.Mat. 14.33; 28.9,17. Seb. 10.25.
c8.15. 20.34.
d9.30; 12.16; 16.20; 17.9. Mark. 1.25,34; 3.12; 5.43; 7.36; 8.26,30. Luka 5.14; 9.21.
eLevi 14.2,3,4,10,21,22. Mat. 5.23.
f10.18; 24.14. Mark. 6.11; 13. 9. Luka 9.5.
gLuka 7.1-10.
hDute. 13.1-3. Jer. 14.14; 23.9,14-17,21,25. Mat. 24.4,5,11,24. Mark. 13.5,22. Luka 21.8. 2 Pet. 2.1-3. 1 Joha. 4.1.
iLuka 15.19,21.
jHlab. 107.20.
k9.2.
lIsa. 2.2,3; 11.10; 60.1-3. Mal. 1.11. Luka 13.29. Seb. 10.45; 11.18; 14.27; 15.9. Roma 10.12; 15.9-12. Gal. 3.14,28. Efe. 3.6. Gen. 12.3.
m26.29. Luka 22.30.
n13.38. 21.43.
o22.13; 25.30.
p13.42,50; 22.13; 24.51; 25.30. Luka 13.28. 2 Pet. 2.17. Juda 13.
qMark. 1.29-34. Luka 4.38-40.
r1 Kor. 9.5.
s8.6. Luka 16.20. Mat. 9.2. Mark. 7.30. Isam. 2.22.
t8.15. 20.34.
u4.24.
vIsa. 53.4. 1 Pet. 2.24.
wMark. 4.35. Luka 8.22.
xLuka 9.57-60.
y1 Kho. 19.20.
zMark. 4.36. 5.17. Luka 8.22,37.
aa6.30.
abHlab. 65.7.
acGen. 15.21. Dute. 7.1. Josh. 3.10; 24.11. Mark. 5.1. Luka 8.26.
adMark. 5.2. Luka 8.27.
ae4.24.
af2 Sam. 16.10.
ag14.33.
ah4.24.
aiDute. 5.25-27. 2 Sam. 6.9. 1 Kho. 17.18. Luka 5.8. Seb. 16.39.

Matthew 8

UJesu usilisa umlephero

1 Kwathi esehlile entabeni, amlandela amaxuku amakhulu; 2njalo khangela, umlephero weza wamkhonza wathi a  : Nkosi, aluba uthanda ungangihlambulula b  . 3UJesu waseselula isandla, wamthinta, wathi: Ngiyathanda, hlambuluka c  . Njalo ubulephero bakhe bahle bahlanjululwa. 4UJesu wasesithi kuye: Khangela ungatsheli muntu d  ; kodwa hamba, uziveze kumpristi, unikele umnikelo uMozisi awulayayo e  , kube yibufakazi kubo f  .

Ukusiliswa kwenceku yenduna

5Kwathi uJesu esengenile eKapenawume, kweza kuye induna yekhulu imncenga g  , 6yasisithi: Nkosi, inceku yami ilele endlini iyisigoga, isebuhlungwini obukhulu h  . 7UJesu wasesithi kuye: Mina ngizakuza ngiyisilise. 8Induna yekhulu yasiphendula yathi: Nkosi, kangifanele ukuthi ungene ngaphansi kophahla lwami i  ; kodwa kuphela khuluma ilizwi, njalo inceku yami izasiliswa. 9Ngoba lami ngingumuntu ongaphansi kwamandla, ngilamabutho ngaphansi kwami; njalo ngithi kuleli: Hamba, beselihamba; lakwelinye: Woza, beselisiza; lencekwini yami: Yenza lokhu, njalo ikwenze j  . 10Kwathi uJesu esezwile wamangala, wathi kwabalandelayo: Ngiqinisile ngithi kini: Angitholanga ukholo olungaka ngitsho lakoIsrayeli k  . 11Njalo ngithi kini: Abanengi bazakuza bevela empumalanga lentshonalanga l  , bahlale loAbrahama loIsaka loJakobe, embusweni wamazulu m  ; 12kodwa abantwana bombuso n  bazaphoselwa emnyameni ongaphandle o  ; lapha kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo p  . 13UJesu wasesithi enduneni yekhulu: Hamba, futhi kakube kuwe njengoba ukholiwe. Inceku yakhe yasisiliswa ngalelohola.

Uninazala kaPetro labanye abagulayo bayasiliswa

14Kwathi uJesu engene endlini kaPetro q  , wabona uninazala r  elele njalo ebulawa luqhuqho s  . 15Wasebamba isandla sakhe, njalo uqhuqho lwamyekela; wasesukuma, wabancedisa t  .

16Kwathi sekuhlwile baletha kuye abanengi ababengenwe ngamadimoni; wasekhupha omoya ngelizwi, wasilisa bonke abagulayo u  ; 17ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa nguIsaya umprofethi ukuthi: Yena wathatha ubuthakathaka bethu, wazithwala izifo zethu v  .

Ukumlandela uJesu

18Kwathi uJesu ebona amaxuku amakhulu emhanqile, walaya ukuthi bachaphele ngaphetsheya w  . 19Kwasekusondela umbhali othile wathi kuye: Mfundisi, ngizakulandela loba kungaphi lapho oya khona. 20UJesu wasesithi kuye: Amakhanka alemilindi, lenyoni zezulu izidleke; kodwa iNdodana yomuntu kayila lapho engaqamelisa ikhanda khona x  . 21Omunye wabafundi bakhe wasesithi kuye: Nkosi, ngivumela ukuthi ngiqale ngiyengcwaba ubaba y  . 22Kodwa uJesu wathi kuye: Ngilandela, uyekele abafileyo bangcwabe ababo abafileyo.

Ukuthuliswa kwesiphepho

23Kwathi esengenile emkhunjini, abafundi bakhe bamlandela z  . 24Njalo khangela, kwavuka isiphepho esikhulu olwandle, okungangokuthi umkhumbi wagutshuzelwa ngamagagasi; kodwa yena wayelele. 25Basebesondela abafundi bakhe bamvusa, besithi: Nkosi, sisindise, siyabhubha! 26Wasesithi kubo: Lesabelani, lina abokholo oluncinyane aa  ? Wasesukuma wakhuza imimoya lolwandle; kwasekusiba khona ukuthula okukhulu ab  . 27Kodwa abantu bamangala, besithi: Ngonjani lo, ukuthi lemimoya lolwandle kumlalele?

Ukukhutshwa kwabomoya ababi

28Kwathi esefikile ngaphetsheya elizweni lamaGergesi ac  , bamhlangabeza ababili ad  ababengenwe ngamadimoni bephuma emangcwabeni, belolaka kakhulu, okungangokuthi kwakungekho odlula ngaleyondlela ae  ; 29njalo khangela, bamemeza besithi: Silani lawe af  , Jesu Ndodana kaNkulunkulu ag  ? Uze lapha yini ukusihlupha kungakafiki isikhathi? 30Kwakukhona khatshana labo umhlambi wengulube ezinengi usidla. 31Amadimoni asemncenga, esithi: Uba usikhupha, sivumela ukuthi sihambe singene emhlanjini wengulube. 32Wasesithi kuwo: Hambani. Esephumile angena emhlanjini wengulube; futhi khangela, umhlambi wonke wengulube waphaphatheka eliweni usiya olwandle, wafela emanzini. 33Abazelusayo basebebaleka, basebesiya emzini babika konke, lezindaba zababengenwe ngamadimoni ah  . 34Njalo khangela, umuzi wonke waphuma ukumhlangabeza uJesu; bathi bembona, bancenga ukuthi asuke emikhawulweni yakibo ai  .

Copyright information for Ndebele