aMark. 5.21. Luka 8.40.
b4.13. Mark. 2.1.
cMark. 2.3-12. Luka 5.18-26.
dLuka 5.20; 7.47,48. 1 Joha. 2.12.
e12.25; 22.18. Mark. 2.8; 12.15. Luka 5.22; 6.8; 9.47; 11.17. Joha. 2.24,25; 16.19. Isam. 2.23. Hlab. 139.2. Seb. 1.24. 1 Lan. 28.9.
fLuka 5.20; 7.47,48. 1 Joha. 2.12.
g15.31.
hMark. 2.14-17. Luka 5.27-32.
i10.3. Mark. 3.18. Luka 6.15. Seb. 1.13.Mark. 2.14. Luka 5.27,29.
jLuka 15.1.Mat. 18.17.
k11.19. Luka 15.2.
l12.7.
mHos. 6.6. Mika 6.6-8. Mat.23.23.
n1 Tim. 1.15. Mat. 18.11.
oMark. 2.18-22. Luka 5.33-38.
pLuka 18.12.
qJoha. 3.29.
rEzra 2.1. Mat. 8.12. Luka 20.34,36.
s25.1.
t17.21.
vJobe 32.19. Josh. 9.4. Hlab. 119.83.
wMark. 5.22-43. Luka 8.41-56.
x8.2.
yLevi 15.25.
z14.36; 23.5.
aa9.2.
abIsam. 18.22. 2 Lan. 35.25.
acSeb. 20.10.
adJoha. 11.11.
aeSeb. 9.40.
af20.30-34.
ag15.22; 20.30,31. Mark. 10.47,48. Luka 18.38,39. Mat. 1.1. Hlab. 110. 1 Mat. 12.23; 21.9,15; 22.45.
ah9.2.
ai20.34.
aj9.2.
akMark. 1.43. Joha.11.33.
al8.4.
amMark. 7.36.
anMark. 1.45.
aoLuka 11.14,15. Mat. 12.22,24.
ap4.24.
aqMark. 3.22.
arMark. 6.6. Luka 13.22.
as4.23.
at4.23.
au4.23.
avMark. 6.34. Mat. 14.14.
awIsa. 53.6. Hez. 34.5. 1 Pet. 2.25. Nani 27.17.
axLuka 10.2. Joha. 4.35.
ay2 Thes. 3.1.
azMark. 1.12,43. Joha. 10.4.

Matthew 9

UJesu usilisa umuntu oyisigoga

1 Wasengena emkhunjini a  wachapha wafika emzini wakibo b  .

2Futhi khangela, baletha kuye umuntu oyisigoga elele ehlakeni c  ; uJesu ebona-ke ukholo lwabo wathi koyisigoga: Mana isibindi, mntwana; uthethelelwe izono zakho d  . 3Njalo khangela, abanye bababhali bakhulumela ngaphakathi bathi: Lo uyahlambaza. 4Njalo uJesu ebona imicabango yabo wathi: Linakanelani okubi enhliziyweni zenu e  ? 5Ngoba yikuphi okulula, ukuthi: Uthethelelwe izono zakho f  ; kumbe ukuthi: Sukuma uhambe? 6Kodwa ukuze lazi ukuthi iNdodana yomuntu ilamandla emhlabeni okuthethelela izono (wasesithi koyisigoga): Sukuma uthathe uhlaka lwakho, uye endlini yakho. 7Wasesukuma waya endlini yakhe. 8Kwathi amaxuku esebonile, amangala, adumisa uNkulunkulu g  , onike abantu amandla anje.

Ukubizwa kukaMathewu

9Esedlula lapho uJesu wabona umuntu h  , othiwa nguMathewu, ehlezi endlini yokuthelisela i  , wathi kuye: Ngilandela. Wasesukuma wamlandela.

10Kwasekusithi ehlezi ekudleni endlini, khangela-ke, abathelisi abanengi lezoni beza bahlala ekudleni loJesu labafundi bakhe j  . 11AbaFarisi sebebonile bathi kubafundi bakhe: Kungani umfundisi wenu esidla labathelisi lezoni k  ? 12Kwathi uJesu esizwa wathi kubo: Abaphilileyo kabadingi melaphi, kodwa abagulayo. 13Kodwa hambani lifunde ukuthi kutshoni l  ukuthi: Ngifuna isihawu, njalo hatshi umhlatshelo m  ; ngoba angizanga ukubiza abalungileyo, kodwa izoni zize ekuphendukeni n  .

Ukuzila ukudla

14Khona kwafika kuye abafundi bakaJohane o  , besithi: Kungani thina labaFarisi sizila ukudla kanenginengi, kodwa abafundi bakho bengazili ukudla p  ? 15UJesu wasesithi kubo q  : Abantwana r  bendlu yomthimba bangalila yini, selokhu umyeni elabo s  ? Kodwa zizafika insuku lapho umyeni ezasuswa kubo; khona-ke bezazila ukudla t  . 16Futhi kakho obekela isichibi selembu elingakafinyeli
 elingakafinyeli: kumbe,  ilembu elingakalungiswa
esembathweni esidala; ngoba lokho okubekelwe kuso kuzadabuka esembathweni, besesiqhela isikhala.
17Njalo kabatheli iwayini elitsha emigodleni emidala; uba-ke kungenjalo imigodla iyadabuka, lewayini lichitheke, lemigodla yonakale; kodwa iwayini elitsha balifaka emigodleni emitsha, besekulondolozeka kokubili v  .

Indodakazi kaJayirosi ivuswa ekufeni. Owesifazana owayelomopho uyasiliswa

18Kwathi esakhuluma lezizinto kubo w  , khangela, kwafika umphathi othile waguqa phambi kwakhe, wathi: Indodakazi yami isanda ukufa; kodwa woza ubeke isandla sakho phezu kwayo, njalo izaphila x  . 19Wasesukuma uJesu wamlandela, labafundi bakhe.

20Njalo khangela, owesifazana owayelomopho okweminyaka elitshumi lambili y  , wasondela ngemuva, wathinta umphetho wesembatho sakhe. 21Ngoba wathi ngaphakathi kwakhe: Aluba ngithinta nje isembatho sakhe, ngizasindiswa z  . 22Kodwa uJesu etshibilika embona, wathi: Mana isibindi, ndodakazi; ukholo lwakho lukusindisile. Owesifazana wasesila kusukela ngalelohola aa  .

23UJesu wasefika endlini yomphathi, wabona abakhalisa imihlanga lexuku liphithizela ab  , 24wathi kubo: Sukani; ngoba intombazana kayifanga ac  , kodwa ilele. Basebemhleka usulu ad  . 25Kodwa ixuku selikhutshiwe, wangena wabamba isandla sayo, intombazana yasivuka. 26Indumela yalokho yasiphumela kulelolizwe lonke ae  .

UJesu uhawukela iziphofu lesimungulu labakhathazekileyo

27Kwathi uJesu esedlula lapho, iziphofu ezimbili zamlandela, zimemeza zisithi af  : Sihawukele, Ndodana kaDavida ag  ! 28Esengenile endlini, iziphofu zeza kuye; uJesu wasesithi kuzo: Liyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhu ah  ? Zathi kuye: Yebo, Nkosi. 29Wasethinta amehlo azo ai  , wathi: Akwenzeke kini njengokholo lwenu aj  . 30Asevulwa amehlo azo; uJesu wasezilayisisa kakhulu wathi ak  : Qaphelani ukuthi kungaziwa muntu al  . 31Kodwa zaphuma am  zaxoxa ngaye kulo lonke lelolizwe an  .

32Kwathi ekuphumeni kwazo, khangela, baletha kuye umuntu oyisimungulu ao  owayengenwe lidimoni; 33kwathi idimoni selikhutshiwe, isimungulu sakhuluma; amaxuku asemangala, athi: Kakuzanga kubonwe okunje koIsrayeli ap  . 34Kodwa abaFarisi bathi: Ukhupha amadimoni ngenkosi yamadimoni aq  .

35UJesu wasebhoda emizini yonke lemizaneni ar  , efundisa emasinagogeni abo as  , etshumayela ivangeli lombuso, at  eselapha sonke isifo lobuthakathaka bonke ebantwini au  . 36Kwathi ebona amaxuku, waba lesihelo ngawo av  , ngoba ayekhathele ehlakazekile njengezimvu ezingelamelusi aw  . 37Wasesithi kubafundi bakhe: Isibili isivuno sikhulu, kodwa izisebenzi zinlutshwana ax  ; 38ngakho ncengani iNkosi yesivuno ay  , ukuze ithume izisebenzi esivunweni sayo az  .

Copyright information for Ndebele