a11.25; 17.4. Hlu. 18.14.
bLuka 14.16-24.
c25.10. Isam. 19.7,9. Luka 12.36; 14.8. Joha. 2.2. Gen. 29.22.
dEsta 6.14. Zaga 9.3,5. Zef. 1.7.
e21.36.
fLuka 11.38; 14.12. Luka 11.37. Joha. 21.12,15.
gZaga 9.2.
hLuka 15.23,27,30.
i21.35.
jLuka 23.11.Dan. 9.26. Luka 19.27.
k10.11,13. Seb. 13.46. Isam. 3.4.
l13.38,47; 25.2.
mZef. 1.8. Isa. 61.10; 64.6. Isam. 3.4; 16.15; 19.8.
n2 Kho. 10.22.
o20.13.
p22.34. Mark. 1.25; 4.39 Luka 4.35. 1 Pet. 2.15.
q20.26.22.3,4,6,8,10. 13.41,49.
r8.12.
s20.16.
tMark. 12.13-37. Luka 20.20-38.
uMark. 3.6; 12.13.Mark. 8.15.
vZaga 24.23.
w17.25.
xLuka 3.1.
y9.4.
zMark. 12.15.
aaRoma 13.7.
abMark. 12.12.
ac3.7; 16.1,6,11,12.22.34. Seb. 4.1; 5.17; 23.6-8.
adSeb. 23.8. Seb. 4.2.
aeDute. 25.5.
afJoha. 20.9.
ag1 Kor. 6.14.
ah24.38. Luka 17.27.
ai1 Kor. 15.42,44,49,52. 1 Joha. 3.2.
ajEks. 3.6. Seb. 7.32.
ak7.28.
al22.12.
am22.23.
anLuka 7.30; 10.25; 11.45,46,52; 14.3. Tit. 3.13. Luka 5.17. Mark. 12.28. Luka 20.39.
aoLuka 7.30; 10.25; 11.45,46,52; 14.3. Tit. 3.13. Luka 5.17.Mark. 12.28. Luka 20.39.
apDute. 6.5. Luka 10.27.
aqLevi 19.18. Mat.19.19. Luka 10.27.
ar7.12. 1 Tim. 1.5.
asLuka 20.41-44.
at1.1.
au2 Sam. 23.2.
avHlab. 110.1. Seb. 2.34,35. Heb. 1.13.
awLuka 14.6.
axMark. 12.34. Luka 20.40.

Matthew 22

Umfanekiso wedili lomtshado

1 UJesu wasephendula wabuya wakhuluma labo ngemifanekiso a  , wathi: 2Umbuso wamazulu ufananiswa lomuntu oyinkosi b  , owenzela indodana yakhe idili lomtshado c  ; 3wasethuma inceku zakhe ukuthi zibize abanxusiweyo emtshadweni, kodwa kabavumanga ukubuya d  . 4Wabuya wathuma ezinye inceku e  , esithi: Batsheleni abanxusiweyo ukuthi: Khangelani, sengilungisile ukudla kwami kwemini f  , inkabi zami g  lokunonileyo sekuhlatshiwe h  , izinto zonke sezilungile; wozani emtshadweni. 5Kodwa kabananzanga, bazihambela, omunye ensimini yakhe, omunye ekuthengiselaneni kwakhe; 6abaseleyo basebezibamba inceku zakhe baziphatha kubi bazibulala i  . 7Kodwa kwathi inkosi ikuzwa lokho yathukuthela, yathuma amabutho ayo yabhubhisa labobabulali, yatshisa umuzi wabo j  . 8Yasisithi encekwini zayo: Umtshado usulungile, kodwa abanxusiweyo bebengafanelanga k  . 9Ngakho yanini emahlanganweni ezindlela, njalo bonke elingabathola, libabizele emtshadweni. 10Lezonceku zaseziphuma zaya ezindleleni zabutha bonke ezabatholayo, ababi kanye labalungileyo; indlu yomtshado yasigcwala ngabahleziyo l  . 11Kwathi inkosi ingena ukukhangela ababehlezi ekudleni yabona khona umuntu owayengembathanga m  isembatho somtshado n  ; 12yasisithi kuye: Mngane, ungene njani lapha ungelasembatho somtshado o  ? Kodwa yena waqunywa umlomo p  . 13Inkosi yasisithi ezincekwini q  : Mbopheni inyawo lezandla, limsuse limphosele emnyameni ongaphandle; lapho kuzakuba khona ukukhala lokugedla amazinyo r  . 14Ngoba banengi ababiziweyo, kodwa balutshwana abakhethiweyo s  .

Umthelo kaKesari

15Khona-ke abaFarisi basuka, bacebisana ngokuthi bangamthiya njani ekukhulumeni t  . 16Basebethuma kuye abafundi babo kanye labakaHerodi u  , besithi: Mfundisi, siyazi ukuthi wena uqotho, ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso, kawukhathaleli muntu, ngoba kawunanzi isimo somuntu v  . 17Ngakho sitshele, wena ucabangani? Kuvunyelwe yini ukuthela w  kuKesari, kumbe hatshi x  ? 18Kodwa uJesu ebazi ububi babo wathi y  : Bazenzisi, lingilingelani z  ? 19Ngitshengisani imali yokuthela. Basebemlethela udenariyo*. 20Wasesithi kubo: Ngokabani lumfanekiso lalumbhalo? 21Bathi: NgokaKesari. Wasesithi kubo: Ngakho mnikeni uKesari izinto zikaKesari; loNkulunkulu izinto zikaNkulunkulu aa  . 22Kwathi sebezwile bamangala; bamtshiya bahamba ab  .

Ukuvuka kwabafileyo

23Ngalolosuku kweza kuye abaSadusi ac  , abathi kakukho ukuvuka kwabafileyo ad  , basebembuza, 24besithi: Mfundisi, uMozisi wathi: Uba umuntu esifa engelabantwana, umfowabo uzamthatha umkakhe, amvusele umfowabo inzalo ae  . 25Kwakukhona phakathi kwethu izelamani eziyisikhombisa; owokuqala wasethatha umfazi wafa; futhi engelanzalo, watshiya umkakhe kumfowabo. 26Kwaba njalo lowesibili, lowesithathu, kwaze kwaba kowesikhombisa. 27Kwathi emva kwabo bonke kwafa lomfazi. 28Ngakho ekuvukeni kwabafileyo, uzakuba ngumkabani kwabayisikhombisa? Ngoba bonke babelaye. 29Kodwa uJesu waphendula wathi kubo: Liduhile, lingayazi imibhalo af  , loba amandla kaNkulunkulu ag  ; 30ngoba ekuvukeni kwabafileyo kabathathani, kabendiswa ah  , kodwa banjengengilosi zikaNkulunkulu ezulwini. 31Kodwa mayelana lokuvuka kwabafileyo ai  , kalifundanga yini okwakhulunywa kini nguNkulunkulu, esithi: 32Mina nginguNkulunkulu kaAbrahama, loNkulunkulu kaIsaka, loNkulunkulu kaJakobe aj  ? UNkulunkulu kayisuye uNkulunkulu wabafileyo, kodwa owabaphilayo. 33Kwathi amaxuku ekuzwa amangala kakhulu ngokufundisa kwakhe ak  .

Umlayo wokuqala

34Kwathi abaFarisi, sebezwile ukuthi uJesu ubaqume umlomo al  abaSadusi am  , babuthana ndawonye. 35Lomunye wabo, isazumthetho, wambuza an  , emlinga, esithi ao  : 36Mfundisi, yiwuphi umlayo omkhulu emthethweni? 37UJesu wasesithi kuye: Wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho, ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langengqondo yakho yonke ap  ; 38yiwo lowo umlayo owokuqala lomkhulu. 39Lowesibili ufanana lawo uthi: Wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena aq  . 40Kuleyomilayo emibili kumisiwe umthetho wonke labaprofethi ar  .

UKristu losendo lwakhe

41Kwathi sebebuthene abaFarisi, uJesu wababuza, 42esithi: Licabangani ngoKristu? Uyindodana kabani as  ? Bathi kuye: NgekaDavida at  . 43Wathi kubo: Pho uDavida wambiza njani ekuMoya ngokuthi yiNkosi au  , esithi: 44INkosi yathi eNkosini yami: Hlala ngakwesokunene sami, ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo senyawo zakho av  ? 45Ngakho uba uDavida embiza ngokuthi yiNkosi, uyiNdodana yakhe njani? 46Njalo kwakungekho owayengamphendula ilizwi aw  ; kusukela ngalolosuku kakwabe kusaba khona umuntu olesibindi sokumbuza ax  .

Copyright information for Ndebele