Micah 1

Isililo ngeSamariya leJerusalema

Ilizwi le Nkosi lafika kuMika weMoreshethi ensukwini zikaJothamu loAhazi loHezekhiya, amakhosi akoJuda aliboniswa ngeSamariya langeJerusalema. Wathi:

Zwanini, bantu lonke, ulalele lawe mhlaba lakho konke okukuwo; iNkosi uJehova kayibe ngumfakazi ngani, iNkosi isethempelini layo elingcwele.
Ngoba khangela, i Nkosi iyasuka endaweni yayo, izakwehla inyathele endaweni eziphakemeyo zomhlaba. intaba zizancibilika ngaphansi kwayo lezihotsha ziqekezeke, zincibilike njengengcino phambi komlilo. zibe njengamanzi ageleza emaweni. Konke lokhu kungenxa yezono zikaJakobe, langenxa yezono zikaIsrayeli. Siyini isono sikaJakobe yini? Kasisiyo iSamariya yini? Siyini isono sikaJuda yini? Kasisiyo iJerusalema yini? Ngakho ngizadiliza iSamariya ngiyenze ibe yindawo yezivini, ngiphosele amatshe ayo esihotsheni, ngiphande izisekelo zayo. Zonke izithombe zalo ezibaziweyo zizaphahlazwa, lawo wonke amahlawulo alo okuwula azatshiswa ngomlilo, lezifanekiso zonke zalo zibulawe; ngoba lizizuze ngamahlawulo amawule, zizabuyiselwa emahlawulweni okuwula. Ngenxa yalokhu ngizalila ngikhaIe, ngihlubule ngihambeze, ngikhale njengamakhanka, ngilile njengezintshe. Ngoba amanxeba alo kawapholi, lokhu sekufikile lakoJuda; kufinyelele esangweni labantu bami eJerusalema.

10 Lingakuxoxi eGathi, lingakhali inyembezi; lizibhuqe ethulini eBetiLeyafra. 11 Dlulani, lina beShafiri, lihambeze lilenhloni; abakhe eZanani kabaphumanga emzini wabo; abeBetiEzeli bayakhala, kabalamandla okulisiza. 12 Ngoba abakhe eMarothi balindele okuhle belovalo. ngoba okubi kwehlile kuvela e Nkosini, kwafika esangweni leJerusalema. 13 Bophelani enqoleni amabhiza ale jubane, lina beLakishi; laliyikuqala kwezono zeZiyoni, ngoba iziphambeko zakoIsrayeli zatholakala kini. 14 Ngakho-ke lizanika uMoreshethiGathi isipho sokuvalelisana; iBetiAkizibi lizakuba yinkohliso emakhosini akoIsrayeli. 15 Ngizalilethela umnqobi, lina beMaresha; udumo lukaIsrayeli luzayacatsha ebhalwini lweAdulamu. 16 Phucani inwele zenu ukuze likhalele abantwana elibathandayo; phucani libe njengokhozi, ngoba bazathunjwa kini.

Copyright information for Ndebele