Micah 2

Ukuxwayiswa kwabacindezeli

Maye kulabo abenza amacebo obubi, benze okubi emibhedeni yabo! Lapho sekusile bazakwenza, ngoba balamandla okukwenza. Bahawukela amasimu, bawathathe ngodlakela, lezindlu bayazithatha; bathathela umuntu umuzi wakhe, bamthathele lelifa lakhe. Ngakho-ke i Nkosi ithi: Khangela, ngenza amacebo amabi ngalesisizwe, elingayikukhupha intamo zenu kuwo; futhi kalisayikuhamba ngokuzikhukhumeza, ngoba kuzakuba yisikhathi esibi leso.

Ngalolosuku bazahlabela ingoma eyinhlekisa ngani, bakhale isililo esikhulu, bathi: Ilizwe labantu bakithi labiwe; kakho ongalibuyisa kithi; labo abasithumbileyo basithathele amasimu ethu; sichithekile isibili! Ngenxa yalokhu kakuyikuba khona ozalenzela inkatho yokuphosa ngentambo ebandleni le Nkosi. Abantu batshumayela bathi: Lingatshumayeli, lingatshumayeli ngalezizinto; ihlazo kaliyikusehlela.

Lithi ndlu kaJakobe baqalekisiwe yini? I Nkosi iyaphangisa ukuthukuthela yini? Lezi ziyizenzo zayo yini? Kawamsizi yini amazwi ayo ohamba ngobuqotho? Kanti liyizitha zabantu bami, libahlubule izembatho zabo abathanda ukuthula, lalabo abadlulayo bevela empini, besithi bavikelekile. Lixotshe abesifazana babantu bami ezindlini abazithandayo; ebantwaneni babo lisuse udumo lwami kokuphela. 10 Sukani lihambe, ngoba lapha kakusiyo indawo yokuphumula, ngenxa yokungcola okuletha ukuchitheka okukhulu. 11 Uba kuhambahamba umuntu okhuluma umoya lamanga esithi: Ngizaprofetha kini ngewayini lokunathwayo okulamandla; uzakuba ngumtshumayeli abamthandayo lababantu.

12 Ngizalibutha lonke, lina bakoJakobe, ngibuthe insali yakoIsrayeli, ngibabuthelele ndawonye njengezimvu esibayeni, njengomhlambi osedlelweni lawo, libe lixuku labantu ababanga umsindo. 13 Umkhokheli wabo uzabavulela indlela, bonke bazafohla, bafike esangweni, baphume ngalo. Inkosi yabo izahamba phambi kwabo, bekhokhelwa yiyo.

Copyright information for Ndebele