Micah 2

Ukuxwayiswa kwabacindezeli

1 Maye kulabo abenza amacebo obubi, benze okubi emibhedeni yabo! Lapho sekusile bazakwenza, ngoba balamandla okukwenza. 2Bahawukela amasimu, bawathathe ngodlakela, lezindlu bayazithatha; bathathela umuntu umuzi wakhe, bamthathele lelifa lakhe. 3Ngakho-ke i Nkosi ithi: Khangela, ngenza amacebo amabi ngalesisizwe, elingayikukhupha intamo zenu kuwo; futhi kalisayikuhamba ngokuzikhukhumeza, ngoba kuzakuba yisikhathi esibi leso.

4Ngalolosuku bazahlabela ingoma eyinhlekisa ngani, bakhale isililo esikhulu, bathi: Ilizwe labantu bakithi labiwe; kakho ongalibuyisa kithi; labo abasithumbileyo basithathele amasimu ethu; sichithekile isibili! 5Ngenxa yalokhu kakuyikuba khona ozalenzela inkatho yokuphosa ngentambo ebandleni le Nkosi. 6Abantu batshumayela bathi: Lingatshumayeli, lingatshumayeli ngalezizinto; ihlazo kaliyikusehlela.

7Lithi ndlu kaJakobe baqalekisiwe yini? I Nkosi iyaphangisa ukuthukuthela yini? Lezi ziyizenzo zayo yini? Kawamsizi yini amazwi ayo ohamba ngobuqotho? 8Kanti liyizitha zabantu bami, libahlubule izembatho zabo abathanda ukuthula, lalabo abadlulayo bevela empini, besithi bavikelekile. 9Lixotshe abesifazana babantu bami ezindlini abazithandayo; ebantwaneni babo lisuse udumo lwami kokuphela. 10Sukani lihambe, ngoba lapha kakusiyo indawo yokuphumula, ngenxa yokungcola okuletha ukuchitheka okukhulu. 11Uba kuhambahamba umuntu okhuluma umoya lamanga esithi: Ngizaprofetha kini ngewayini lokunathwayo okulamandla; uzakuba ngumtshumayeli abamthandayo lababantu.

12Ngizalibutha lonke, lina bakoJakobe, ngibuthe insali yakoIsrayeli, ngibabuthelele ndawonye njengezimvu esibayeni, njengomhlambi osedlelweni lawo, libe lixuku labantu ababanga umsindo. 13Umkhokheli wabo uzabavulela indlela, bonke bazafohla, bafike esangweni, baphume ngalo. Inkosi yabo izahamba phambi kwabo, bekhokhelwa yiyo.

Copyright information for Ndebele