Micah 3

Ukusolwa kwabakhokheli ababi

1 Ngathi: Zwanini, lina nhloko zakoJakobe, lani ziphathamandla zakoIsrayeli. Kakusikho okwenu yini ukwazi ukulunga? 2lina elizonda okuhle, lithande okubi, elebula isikhumba sabantu bami, lihlubule inyama emathanjeni abo, 3elibadla inyama abantu bami, lihlinze isikhumba sabo, lephule amathambo abo, libaqobe njengenyama esembizeni lanjengenyama esebhodweni. 4Lizakhuleka e Nkosini, kodwa kayiyikuliphendula; izalifihlela ubuso bayo ngalesosikhathi, ngoba lenzile okubi.

5I Nkosi ithi ngabaprofethi abaduhisa abantu bami, ababathembisa ukuthula lapho besazuza ukudla, kodwa lowo ongabaniki ukudla balwe laye: 6Ngakho lizafikelwa yibusuku obungelambono, kube mnyama, lingabe lisavumisa; ilanga lizabatshonela abaprofethi, losuku lube mnyama tshu. 7Ababoni bazayangeka, labavumisi babe lenhloni, bambomboze imilomo yabo, ngoba kungaveli impendulo kuNkulunkulu.

8Kodwa mina nginikwe amandla, lokulunga lesibindi, ukuze ngimtshele uJakobe iziphambeko zakhe loIsrayeli isono sakhe. 9Zwanini lokhu, lina nhloko zendlu kaJakobe, lani ziphathamandla zendlu kaIsrayeli, elinenga ukulunga, lihlanekele bonke ubuqotho, 10elakha iZiyoni ngegazi, leJerusalema ngobubi. 11Inhloko zayo zahlulelela izipho, labapristi bayo bafundisela inkokhelo, labaprofethi bayo bavumisela imali; kanti beyama e Nkosini besithi: I Nkosi kayikho phakathi kwethu yini? Okubi kakuyikusehlela. 12Ngakho ngenxa yenu iZiyoni izalinywa njengensimu, leJerusalema ibe lunxiwa oludilikileyo, lentaba yethempeli iphenduke ibe lihlathi.

Copyright information for Ndebele