Micah 4

Isithembiso sokuthula

1 Kuzakuthi ensukwini ezizayo intaba yendlu ye Nkosi iphakanyiswe phezu kwazo zonke intaba, yengame wonke amaqaqa; abantu bazabekelela baye kuyo, 2lezizwe ezinengi zizafika zithi: Wozani sikhwele entabeni ye Nkosi, siye endlini kaNkulunkulu kaJakobe, ukuze asifundise indlela zakhe, ukuze sihambe endleleni zakhe. Ngoba kuzaphuma ukufundisa eZiyoni, lelizwi le Nkosi eJerusalema.

3Izakwahlulela phakathi kwezizwe ezinengi, equmele izizwe ezilamandla ezikhatshana; zizakhanda inkemba zazo zibe yimilomo yamakhuba, lemikhonto yazo ibe zingqamu zokuthena izihlahla; izizwe kazisayikuphuma impi, kazisayikufunda impi futhi; 4kodwa abantu bazazihlalela ngaphansi kwezihlahla zabo zevini, langaphansi kwezomkhiwa, kabayikwethuswa lutho; ngoba umlomo we Nkosi yamabandla ukhulumile. 5Ngoba bonke abantu balalela uNkulunkulu wabo, kodwa thina sizalalela i Nkosi uNkulunkulu wethu kuze kube nininini.

Ukukhululwa kukaIsrayeli ekuthunjweni

6Ngalolosuku, kutsho i Nkosi, ngizababuthanisa abaqhulayo, ngiqoqe abaxotshiweyo lalabo engibahluphileyo. 7Abaqhulayo ngizabenza babe lixukwana labaseleyo, labadeliweyo babe yisizwe esilamandla; i Nkosi izababusa entabeni yeZiyoni, kusukela khathesi kuze kube nininini.

8Wena, umphotshongo yomhlambi, ntaba yeZiyoni, kuzafika kuwe ukubusa kwakuqala, umbuso weJerusalema. 9Usumemezelani kangaka? Kawuselankosi yini? Ubhubhile ummeli wakho yini ukuze wehlelwe ngumhelo njengobelethayo ? 10Zitshile, ububule, Ziyoni, njengowesifazana ohelelwayo; ngoba khathesi uzaphuma emzini, uhlale egangeni; uzakuya leBhabhiloni lapho ozakhululwa khona, lapho i Nkosi ezakuhlenga khona ezitheni zakho.

11Izizwe ezinengi zibuthene zisithi: Kangcoliswe, lamehlo ethu ajolozele eZiyoni. 12Kodwa kabayazi imicabango ye Nkosi, kabawaqedisisi amacebo ayo, ukuthi ubabuthelele njengezithungo ebaleni lokubhulela. 13Sukuma, ubhule, Ziyoni, ngoba ngizakwenza impondo zakho zibe yinsimbi, lamasondo akho abe lithusi. Uzahoboza abantu abanengi, wehlukanisele i Nkosi inzuzo yabo lemfuyo yabo iNkosi yomhlaba wonke.

Copyright information for Ndebele