Micah 5

Hlomisa amabutho akho, wena Jerusalema! izitha zikuvimbezele; zizatshaya umbusi wakho, wena Israyeli, esihlathini ngenduku. Kodwa wena, Bhethelehema Efratha, omncinyane ukuthi ube phakathi kwezizwe zakoJuda, kuzavela kuwe othile ozakuba ngumbusi wakoIsrayeli, okudabuka kwakhe kusukela endulo. Ngakho-ke uzabanikela, aze abelethe ohelelwayo, besekubuya koIsrayeli abaseleyo kubafowabo. Uzakuma eluse umhlambi wakhe ngamandla e Nkosi, ngobukhosi bebizo le Nkosi uNkulunkulu wakhe. Bazavikeleka, ngoba khathesi esemkhulu kuze kube semingceleni yomhlaba; uzaletha ukuthula. Lapho umAsiriya engena elizweni lakithi, enyathela emhlabathini wethu, sizahlomisa abelusi abayisikhombisa leziphathamandla zabantu eziyisificaminwembili; bazabusa ilizwe iAsiriya ngenkemba, lelizwe likaNimrodi, basophule kumaAsiriya lapho engena elizweni lakithi lalapho enyathela phakathi kwalo. Abaseleyo bakoJakobe bephakathi kwabantu abanengi bazakuba njengamazolo avela e Nkosini lanjengomkhizo phezu kotshani, okungalindeli muntu, okungahlaleli muntu. Abaseleyo bakaJakobe phakathi kwezizwe, bephakathi kwabantu abanengi bazakuba njengesilwane esiphakathi kwenyamazana zeganga, njengebhongo lesilwane eliphakathi komhlambi wezimvu, esithi lapho sidabula phakathi kwawo sibambe, sinyathele sidabule iziqa, kungabi khona osizayo. Isandla sakho, Israyeli, sizaphakanyiswa phezu kwezitha zakho, zichithwe zonke izitha zakho.

10 Kuzakuthi ngalezonsuku, itsho i Nkosi, ngiqede amabhiza akho phakathi kwakho, ngichithe inqola zakho, 11 ngichithe lemizi yelizwe lakini, ngidilizele phansi inqaba zakini. 12 Ngizaqeda abathakathi phakathi kwenu, kungabe kusaba khona labachasisa ngemibono, 13 ngibulale izithombe zenu ezibaziweyo, ngidilize imizi yenu; kalisayikuphinda likhothamele umsebenzi wezandla zenu. 14 Ngizasiphuna elizweni izixuku zenu, ngichithe lemizi yenu, 15 ngiphindisele ngokuthukuthela langolaka ezizweni ezingalalelanga.

Copyright information for Ndebele