Micah 6

I Nkosi iphikisana labakoIsrayeli

Ake lizwe okutshiwo yi Nkosi: Sukumani, lwisana lezintaba, lamaqaqa alizwe ilizwi lenu. Zwanini ukuphikisa kwe Nkosi, lina zintaba, lani zisekelo zomhlaba ezilamandla; ngoba i Nkosi iphikisana labantu bayo, izamelana loIsrayeli. Lina bantu bami, ngenzeni kini? Kuyini engilikhathaze ngakho? Ngiphendulani. Ngoba ngalikhupha elizweni leGibhithe, ngalihlenga endaweni yobugqili; ngathuma oMozisi loAroni loMiriyamu ukuze balikhokhele. Bantu bami, ake likhumbule ugobe lukaBalaki inkosi yakoMowabi, lokuthi uBalami indodana kaBeyori wamphendula njani, likhumbule lalokho okwenzekayo kusukela eShitimi kwaze kwaba seGiligali, ukuze lazi izenzo ezilungileyo ze Nkosi.

Lokho okubizwa yi Nkosi emuntwini

Ngizakuza ngiphetheni e Nkosini, ngikhothame phambi kukaNkulunkulu ophezulu yini? Ngizakuza kuyo ngiphethe umnikelo wokutshiswa, ngilamathole alomnyaka owodwa yini? I Nkosi izakweneliswa zinqama eziyinkulungwane, lezinkulungwane ezilitshumi zemifula yamafutha yini? Ngizanikela izibulo lami ngenxa yesiphambeko sami, isithelo sesizalo sami ngenxa yesono senhliziyo yami yini? Ikutshengisile, muntu, okuhle; le Nkosi ifunani kuwe, kodwa ukwenza ukulunga, lokuthanda umusa, lokuhamba ngokuzithoba loNkulunkulu wakho? Ilizwi le Nkosi liyamemeza kuwo umuzi kuyikuhlakanipha okuqotho ukwesaba ibizo lakho. Zwanini, lina bantu lomphakathi womuzi.

10 Ngingayikhohlwa inotho ezuzwa ngokubi esendlini yababi, lezilinganiso ezikhohlisayo yini? 11 Ngingamyekela umuntu olezikali ezimbi lesaka eligcwele izilinganiso ezikhohlisayo yini? 12 Abanothileyo benu bagcwele okubi, labakhileyo bakhuluma amanga, lolimi lwabo luyakhohlisa. 13 Ngakho-ke sengizalitshaya, ngilichithe ngenxa yezono zenu. 14 Lizakudla, kodwa lingasuthi, kube khona ukulamba ngaphakathi kwenu; lizalondoloza, kodwa kungalondolozeki; lalokhu elikulondolozayo ngizakunikela enkembeni. 15 Lizahlanyela, kodwa lingavuni; likhame izithelo zemihlwathi, kodwa lingagcobi ngamafutha awo; lizakhama izithelo zevini, kodwa linganathi iwayini lazo elitsha. 16 Ngoba ligcinile izimiso zikaOmri, lenzile yonke imisebenzi yendlu kaAhabi, lahamba ngamacebo abo, ngakho ngizalichitha, labakhileyo benu babe yinhlekisa; lizakweyiswa ngabantu.

Copyright information for Ndebele