Micah 6

I Nkosi iphikisana labakoIsrayeli

1 Ake lizwe okutshiwo yi Nkosi: Sukumani, lwisana lezintaba, lamaqaqa alizwe ilizwi lenu. 2Zwanini ukuphikisa kwe Nkosi, lina zintaba, lani zisekelo zomhlaba ezilamandla; ngoba i Nkosi iphikisana labantu bayo, izamelana loIsrayeli. 3Lina bantu bami, ngenzeni kini? Kuyini engilikhathaze ngakho? Ngiphendulani. 4Ngoba ngalikhupha elizweni leGibhithe, ngalihlenga endaweni yobugqili; ngathuma oMozisi loAroni loMiriyamu ukuze balikhokhele. 5Bantu bami, ake likhumbule ugobe lukaBalaki inkosi yakoMowabi, lokuthi uBalami indodana kaBeyori wamphendula njani, likhumbule lalokho okwenzekayo kusukela eShitimi kwaze kwaba seGiligali, ukuze lazi izenzo ezilungileyo ze Nkosi.

Lokho okubizwa yi Nkosi emuntwini

6Ngizakuza ngiphetheni e Nkosini, ngikhothame phambi kukaNkulunkulu ophezulu yini? Ngizakuza kuyo ngiphethe umnikelo wokutshiswa, ngilamathole alomnyaka owodwa yini? 7I Nkosi izakweneliswa zinqama eziyinkulungwane, lezinkulungwane ezilitshumi zemifula yamafutha yini? Ngizanikela izibulo lami ngenxa yesiphambeko sami, isithelo sesizalo sami ngenxa yesono senhliziyo yami yini? 8Ikutshengisile, muntu, okuhle; le Nkosi ifunani kuwe, kodwa ukwenza ukulunga, lokuthanda umusa, lokuhamba ngokuzithoba loNkulunkulu wakho? 9Ilizwi le Nkosi liyamemeza kuwo umuzi kuyikuhlakanipha okuqotho ukwesaba ibizo lakho. Zwanini, lina bantu lomphakathi womuzi.

10Ngingayikhohlwa inotho ezuzwa ngokubi esendlini yababi, lezilinganiso ezikhohlisayo yini? 11Ngingamyekela umuntu olezikali ezimbi lesaka eligcwele izilinganiso ezikhohlisayo yini? 12Abanothileyo benu bagcwele okubi, labakhileyo bakhuluma amanga, lolimi lwabo luyakhohlisa. 13Ngakho-ke sengizalitshaya, ngilichithe ngenxa yezono zenu. 14Lizakudla, kodwa lingasuthi, kube khona ukulamba ngaphakathi kwenu; lizalondoloza, kodwa kungalondolozeki; lalokhu elikulondolozayo ngizakunikela enkembeni. 15Lizahlanyela, kodwa lingavuni; likhame izithelo zemihlwathi, kodwa lingagcobi ngamafutha awo; lizakhama izithelo zevini, kodwa linganathi iwayini lazo elitsha. 16Ngoba ligcinile izimiso zikaOmri, lenzile yonke imisebenzi yendlu kaAhabi, lahamba ngamacebo abo, ngakho ngizalichitha, labakhileyo benu babe yinhlekisa; lizakweyiswa ngabantu.

Copyright information for Ndebele