Micah 7

Izono zikaIsrayeli

1 Maye mina! ngoba senginjengokuvunwa kwezithelo zasehlobo, njengevini eselivunwe laphela; kakuselahlukuzo lokudliwa, lemikhiwa yokuqala engiyithandayo. 2Abalungileyo babhubhile emhlabeni. kakusekho oqotho phakathi kwabantu; bonke bacathamela ukuchitha igazi, lowo lalowo uzingela umfowabo ngembule.

3Izandla zabo zikhuthalele ukwenza okubi, isiphathamandla lomahluleli bathengwa ngemali, loyisiphathamandla wahlulela ngokuthanda kwakhe, kuhlanekelwe ukulunga. 4Omuhle wabo unjengameva, lolungileyo wabo unjengothango lwameva. Usuku lwempindiselo yabo, abatshumayela ngalo abalindi babo, selufikile, lokudideka kwabo sekusondele.

5Ungamthembi umakhelwane, ungamkholwa umngane; umvalele umlomo umkakho olala lawe. 6Indodana iyadelela uyise, lendodakazi ivukela unina, umalokazana uvukela uninazala, lezitha zomuntu zingamadoda endlu yakhe. 7Kodwa mina ngizalindela i Nkosi, ngilindele uNkulunkulu wosindiso lwami; uNkulunkulu wami uzangizwa.

8Ungathokozi ngami, sitha sami, ngoba lapho ngisiwa, ngizavuka; lapho ngihlezi emnyameni, i Nkosi izakuba yikukhanya kimi. 9Ngizathwala intukuthelo ye Nkosi, ngoba ngonile kuyo, ize imele indaba yami, ingenzele ukwahlulela. Izangikhuphela ekukhanyeni, ngizabona ukulunga kwayo. 10Isitha sami sizakukubona, zimbambe inhloni yena owathi kimi: Ingaphi iNkosi uNkulunkulu wakho? Ngizathokoza nxa ngimbona esenyathelwe phansi njengodaka lwendlela. 11Kuzakufika usuku lokwakhiwa kwemiduli yakho; ngalolosuku imingcele yakho izadediselwa khatshana. 12Ngalolosuku bazafika kuwe bevela eAsiriya laseGibhithe, kusukela eGibhithe kuze kube semfuleni iYufrathi, bevela kuzo zonke inlwandle lezintaba. 13Kodwa ilizwe lizachitheka ngenxa yobubi babakhileyo kilo.

Isihawu seNkosi kuIsrayeli

14Yelusa abantu bakho ngentonga yakho, umhlambi ongowakho impela ohlala wodwa ehlathini lasezihotsheni; kawalukele eBashani leGileyadi njengasendulo. 15Sitshengise izimangaliso njengensukwini zokuphuma kwakho eGibhithe.

16Izizwe zizabona, zibe lenhloni lanxa zilamandla, zibambe imilomo yazo, lendlebe zazo zibe yizacuthe, 17Zizahuba ngesisu othulini njengenyoka, lanjengezinto ezihahabayo zomhlaba; zizaphuma enqabeni zazo zithuthumela, ziphendukele eNkosini unkulunkulu wethu ngokwesaba, zitshaywe luvalo ngenxa yakho.

18Ngubani uNkulunkulu onjengawe, othethelela isono sabantu bakhe abaseleyo ayekele isiphambeko sabo? Kathukutheli kokuphela, ngoba uthokoza ngothando olungapheliyo. 19Uzasihawukela futhi, anyathele phansi ububi bethu. Wena uzaphosela enzikini yolwandle izono zethu zonke; 20uzanika uJakobe ukuthembeka, lenzalo kaAbrahama uthando olungapheliyo, njengokufunga kwakho kubo endulo.

Copyright information for Ndebele