Nahum 1

Ulaka oluvuthayo lwe Nkosi ngeNineve

Leli yilizwi ngeNineve. Le yincwadi yombono kaNahume weElikoshi.

I Nkosi inguNkulunkulu olobukhwele ophindiselayo; i Nkosi ingumphindiseli, igcwele ulaka; i Nkosi iphindisela ezitheni zayo, igcinela izitha zayo intukuthelo. I Nkosi iyaphuza ukuthukuthela, kodwa ilamandla amakhulu, kayiyikumyekela ngitsho olecala; indlela yayo isesivunguzaneni lesiphepheni, lamayezi aluthuli lwenyawo zayo. Ikhuza ulwandle lutshe, yenze imifula yonke itshe; iBashani leKharmeli kubone, lempoko zeLebhanoni zibune. Intaba ziyanyikinyeka phambi kwayo, lamaqaqa ayancibilika; ilizwe liyachitheka phambi kwayo, umhlaba labo bonke abakhileyo kuwo. Ngubani ongema phambi kwentukuthelo yayo? Ngubani ongema ekuvutheni kolaka lwayo? Ulaka lwayo luthululeka njengomlilo, lamadwala aqekezeke phambi kwayo. I Nkosi ilungile, iyinqaba esukwini lokuhlupheka; iyabakhumbula abaphephela kuyo, lapho izikhukhula zibafikela; kodwa labo abamelana layo izabachitha bathi nya, ixotshele izitha zayo emnyameni.

Lenza amacebo bani nge Nkosi? Izaqeda konke, kayiyikuphindisela kabili ezitheni zayo. 10 Njengameva abambeneyo bayaqedwa bonke, baphele njengamabibi omileyo. 11 Kavelanga yini kuwe, Nineve, owenza amacebo amabi nge Nkosi, wanika iseluleko esibi?

12 I Nkosi ithi: Loba amaAsiriya elamandla, futhi emanengi, azaqedwa anyamalale. Loba ngikuhluphile, Juda, kangisayikukuhlupha futhi. 13 Sengizakwephula ijogwe elikuwe, ngiqamule izibopho zakho. 14 I Nkosi ilayile ngawe, Nineve, yathi: Kalisayikukhunjulwa ibizo lakho; endlini yabonkulunkulu bakho ngizachitha izithombe ezibaziweyo lezithombe ezibunjwe ngokuncibilikisa; ngizagebhela ingcwaba, ngoba ungcolile. 15 Khangelani ezintabeni inyawo zakhe oletha indaba ezinhle, omemezela ukuthula. Gcina imikhosi yakho, Juda, ugcwalise izithembiso zakho, ngoba omubi kasayikumelana lawe futhi, uchithiwe waphela nya.

Copyright information for Ndebele