Nahum 1

Ulaka oluvuthayo lwe Nkosi ngeNineve

1 Leli yilizwi ngeNineve. Le yincwadi yombono kaNahume weElikoshi.

2I Nkosi inguNkulunkulu olobukhwele ophindiselayo; i Nkosi ingumphindiseli, igcwele ulaka; i Nkosi iphindisela ezitheni zayo, igcinela izitha zayo intukuthelo. 3I Nkosi iyaphuza ukuthukuthela, kodwa ilamandla amakhulu, kayiyikumyekela ngitsho olecala; indlela yayo isesivunguzaneni lesiphepheni, lamayezi aluthuli lwenyawo zayo. 4Ikhuza ulwandle lutshe, yenze imifula yonke itshe; iBashani leKharmeli kubone, lempoko zeLebhanoni zibune. 5Intaba ziyanyikinyeka phambi kwayo, lamaqaqa ayancibilika; ilizwe liyachitheka phambi kwayo, umhlaba labo bonke abakhileyo kuwo. 6Ngubani ongema phambi kwentukuthelo yayo? Ngubani ongema ekuvutheni kolaka lwayo? Ulaka lwayo luthululeka njengomlilo, lamadwala aqekezeke phambi kwayo. 7I Nkosi ilungile, iyinqaba esukwini lokuhlupheka; iyabakhumbula abaphephela kuyo, 8lapho izikhukhula zibafikela; kodwa labo abamelana layo izabachitha bathi nya, ixotshele izitha zayo emnyameni.

9Lenza amacebo bani nge Nkosi? Izaqeda konke, kayiyikuphindisela kabili ezitheni zayo. 10Njengameva abambeneyo bayaqedwa bonke, baphele njengamabibi omileyo. 11Kavelanga yini kuwe, Nineve, owenza amacebo amabi nge Nkosi, wanika iseluleko esibi?

12I Nkosi ithi: Loba amaAsiriya elamandla, futhi emanengi, azaqedwa anyamalale. Loba ngikuhluphile, Juda, kangisayikukuhlupha futhi. 13Sengizakwephula ijogwe elikuwe, ngiqamule izibopho zakho. 14I Nkosi ilayile ngawe, Nineve, yathi: Kalisayikukhunjulwa ibizo lakho; endlini yabonkulunkulu bakho ngizachitha izithombe ezibaziweyo lezithombe ezibunjwe ngokuncibilikisa; ngizagebhela ingcwaba, ngoba ungcolile. 15Khangelani ezintabeni inyawo zakhe oletha indaba ezinhle, omemezela ukuthula. Gcina imikhosi yakho, Juda, ugcwalise izithembiso zakho, ngoba omubi kasayikumelana lawe futhi, uchithiwe waphela nya.

Copyright information for Ndebele