Nahum 2

1Umchithi ukufikele, wena Nineve, gcina inqaba zakho, ulinde indlela, uqinise ukhalo lwakho, uqinise amandla akho. 2Ngoba i Nkosi ibuyisa ubukhosi bukaJakobe bube njengobukhosi bukaIsrayeli; ngoba abahlaselayo balikhwexule ivini. baqeda ingatsha zalo 3Izihlangu zamaqhawe akhe zibomvu, amabutho akhe agqoke okuyibubende, lenqola zakhe ziphazima njengamalangabi lapho sezilungisa; amabhiza ayagidagida. 4Izinqola ziyatheleka emigwaqweni, ziphoseka le lale ezigcawini, zikhanye njengezihlanti, ziphazime njengemibane. 5Kubizwe izinduna, zikhubeke ekuhambeni kwazo, zigijimele emithangaleni, zimise izivikelo. 6Kuvulwe amasango asemfuleni, lesigodlo sizancibilika. 7Inkosikazi ithunjwe, incekukazi zayo zikhale njengamajuba, zitshaye izifuba zazo ngenxa yosizi. 8INineve injengechibi elilamanzi afohlayo. Bamemeza besithi: Manini! manini! kodwa kakho ophendukayo. 9Phangani isiliva, phangani igolide. Inotho yalo lezinto zalo ezinhle kazilakuphela. 10Seliseleze, kaliselalutho, lichithekile; inhliziyo ziphele amandla, amadolo ayatshayana, lobuhlungu busenkalweni zonke, bamukumele. 11Singaphi isikhundla sesilwane lezimbalu zezilwane lapho isilwane esasiletha khona esikubambileyo, lalapho amabhongo aso ayehlala khona engethuki lutho? 12Isilwane sabamba okwenele imidlwane yaso, sabambela lezilwanekazi zaso; sagcwalisa izimbalu ngesikubambileyo lezikhundla zaso ngenyama.

13Khangela, ngimelene lawe, kutsho i Nkosi yamabandla; ngizatshisa ngomlilo inqola zakho, lenkemba izaqeda amabhongo ezilwane akho; ngizaquma konke okubambayo kusuke emhlabeni, lelizwi lezithunywa zakho kalisayikuzwakala.

Copyright information for Ndebele