Nahum 2

Umchithi ukufikele, wena Nineve, gcina inqaba zakho, ulinde indlela, uqinise ukhalo lwakho, uqinise amandla akho. Ngoba i Nkosi ibuyisa ubukhosi bukaJakobe bube njengobukhosi bukaIsrayeli; ngoba abahlaselayo balikhwexule ivini. baqeda ingatsha zalo Izihlangu zamaqhawe akhe zibomvu, amabutho akhe agqoke okuyibubende, lenqola zakhe ziphazima njengamalangabi lapho sezilungisa; amabhiza ayagidagida. Izinqola ziyatheleka emigwaqweni, ziphoseka le lale ezigcawini, zikhanye njengezihlanti, ziphazime njengemibane. Kubizwe izinduna, zikhubeke ekuhambeni kwazo, zigijimele emithangaleni, zimise izivikelo. Kuvulwe amasango asemfuleni, lesigodlo sizancibilika. Inkosikazi ithunjwe, incekukazi zayo zikhale njengamajuba, zitshaye izifuba zazo ngenxa yosizi. INineve injengechibi elilamanzi afohlayo. Bamemeza besithi: Manini! manini! kodwa kakho ophendukayo. Phangani isiliva, phangani igolide. Inotho yalo lezinto zalo ezinhle kazilakuphela. 10 Seliseleze, kaliselalutho, lichithekile; inhliziyo ziphele amandla, amadolo ayatshayana, lobuhlungu busenkalweni zonke, bamukumele. 11 Singaphi isikhundla sesilwane lezimbalu zezilwane lapho isilwane esasiletha khona esikubambileyo, lalapho amabhongo aso ayehlala khona engethuki lutho? 12 Isilwane sabamba okwenele imidlwane yaso, sabambela lezilwanekazi zaso; sagcwalisa izimbalu ngesikubambileyo lezikhundla zaso ngenyama.

13 Khangela, ngimelene lawe, kutsho i Nkosi yamabandla; ngizatshisa ngomlilo inqola zakho, lenkemba izaqeda amabhongo ezilwane akho; ngizaquma konke okubambayo kusuke emhlabeni, lelizwi lezithunywa zakho kalisayikuzwakala.

Copyright information for Ndebele