Nahum 3

Ukuchithwa kweNineve

Maye kumuzi ogcwele igazi, wonke ugcwele amanga lempango! Ukuphanga kakupheli kiwo. Zwanini ukukhala kwesiswepu lomsindo wokugedlezela kwamavili, lowamabhiza amathayo, lowenqola ezigijimayo. Abagadi bamabhiza bayasukela; kubonakala ukuphazima kwenkemba, lokucwazimula komkhonto; banengi ababuleweyo; kukhona inqwaba zezidumbu, izidumbu ezinengi ezingelakuphela; abantu bayakhubeka phezu kwazo. Konke lokhu kungenxa yokuphinga okunengi kwesiphingi esibukekayo langenxa yobuthakathi baso abulalayo, esithengisa izizwe ngokuphinga kwaso labantu ngobuthakathi baso.

Khangela, ngimelene lawe, kutsho i Nkosi yamabandla; ngizakwembula izidwaba zakho, ngitshengise izizwe ubunqunu bakho, lemibuso ihlazo lakho. Ngizaphosela amanyala phezu kwakho, ngikuthele ihlazo, ngikwenze ube yinto yokubukelwa. Bonke abakubonayo bazakubalekela, bathi: INineve lichithekile. Ngubani ozalililela? Ngizalidingela ngaphi abaduduzi?

Wena Nineve, ungcono yini kulomuzi weNo owawusemfuleni uNile, uzingelezelwe ngamanzi, omthangala wawo wawululwandle, lamanzi engumduli wawo? IEtiyopiya leGibhithe kwakungamandla alo angelakuphela; iPuti leLibiya kwakungabasiz balo. 10 Kanti lathunjwa laya ekuthunjweni, lezingane zalo zachotshozwa engonsini zazo zonke indlela; kwenziwa inkatho yokuphosa ngezikhulu zalo, labo bonke abakhulu balo babotshwa ngamaketane. 11 Laweke uzadakwa, uyendezele; udinge isiphephelo sokubalekela izitha. 12 Inqaba zakho zonke zinjengezihlahla zemikhiwa elezithelo zokuqala, uba zinyikinywa, izithelo ziwela emlonyeni wodlayo. 13 Khangela, amabutho akho anjengabesifazana nje. Amasango elizwe lakho avulekele izitha zakho; umlilo uyiqedile imigoqo yawo.

14 Zikhelela amanzi ulungisele ukuvinjezelwa, uqinise inqaba zakho; ngena odakeni, uxove ibumba, ulungise ibhokisi lokubumba izitina. 15 Lalapho umlilo uzakuqeda, lenkemba ikubulale. Zandise njengesikhonyane, uzandise njengezintethe. 16 Wandise abathengisi bakho baze badlule inkanyezi zamazulu. Kodwa kabasekho njengesikhongwane eselula impiko zaso siphaphe, sihambe. 17 Iziphathamandla zakho zinjengezintethe, lababhali bakho banjengomhlambi wesikhonyane esimisa inkamba othangweni ngosuku oluqandayo; lapho ilanga seliphumile, siyasuka siphaphe, singabe sizaziwa ukuthi singaphi.

18 Abelusi bakho balele, nkosi yeAsiriya, leziphathamandla zakho ziyawozela. Abantu bakho bahlakazekile ezintabeni, kakho obabuthayo. 19 Kakukho okukupholisa ukulimala kwakho, inxeba lakho libi; bonke abezwa umbiko ngawe batshaya izandla. Ngoba ngubani obungafinyelelanga kuye ububi bakho?

Copyright information for Ndebele