Nehemiah 10

1Ekufakeni-ke uphawu kwakuloNehemiya umbusi indodana kaHakaliya, loZedekhiya, 2uSeraya, uAzariya, uJeremiya, 3uPashuri, uAmariya, uMalikiya, 4uHathushi, uShebaniya, uMaluki, 5uHarimi, uMeremothi, uObadiya, 6uDaniyeli, uGinethoni, uBaruki, 7uMeshulamu, uAbhiya, uMijamini, 8uMahaziya, uBiligayi, uShemaya; laba babengabapristi. 9LamaLevi: Ngitsho uJeshuwa indodana kaAzaniya, uBinuwi wamadodana kaHenadadi, uKadimiyeli, 10labafowabo, oShebaniya, uHodiya, uKelita, uPelaya, uHanani, 11uMika, uRehobi, uHashabiya, 12uZakuri, uSherebiya, uShebaniya, 13uHodiya, uBani, uBeninu. 14Inhloko zabantu: OParoshi, uPahathi-Mowabi, uElamu, uZathu, uBani, 15uBuni, uAzigadi, uBebayi, 16uAdonija, uBigivayi, uAdini, 17uAteri, uHezekhiya, uAzuri, 18uHodiya, uHashuma, uBezayi, 19uHarafi, uAnathothi, uNebayi, 20uMagipiyashi, uMeshulamu, uHeziri, 21uMeshezabeli, uZadoki, uJaduwa, 22uPelatiya, uHanani, uAnaya, 23uHosheya, uHananiya, uHashubi, 24uHaloheshi, uPiliha, uShobeki, 25uRehuma, uHashabina, uMahaseya, 26uAhiya, uHanani, uAnani, 27uMaluki, uHarimi, uBahana. 28Labantu abaseleyo, abapristi, amaLevi, abalindimasango, abahlabeleli, amaNethini, labo bonke abazehlukanise labantu bamazwe baya emlayweni kaNkulunkulu, omkabo, amadodana abo, lamadodakazi abo, wonke owaziyo, oqedisisayo, 29babambelela kubafowabo, izikhulu zabo, bangena kusiqalekiso lesifungo sokuhamba emlayweni kaNkulunkulu owanikwa ngesandla sikaMozisi inceku kaNkulunkulu, lokuyigcina lokuyenza yonke imilayo kaJehova iNkosi yethu, lezahlulelo zayo lezimiso zayo. 30Lokuthi kasiyikunika amadodakazi ethu ebantwini belizwe loba singathatheli amadodana ethu amadodakazi abo. 31Uba abantu belizwe beletha izimpahla loba yiwaphi amabele ukukuthengisa ngosuku lwesabatha, kasiyikuthenga kibo ngesabatha langosuku olungcwele. Njalo sizayekela umnyaka wesikhombisa, lesikwelede sonke
 sonke: Heb.  sonke isandla.
.
32Futhi sizazimisela imilayo yokubeka phezu kwethu ingxenye yesithathu yeshekeli* emnyakeni ibe ngeyomsebenzi wendlu kaNkulunkulu wethu, 33eyesinkwa sokubukiswa, leyomnikelo wokudla wensuku zonke, leyomnikelo wokutshiswa wensuku zonke, eyamasabatha, eyokuthwasa kwezinyanga, eyemikhosi emisiweyo, leyezinto ezingcwele, leyeminikelo yesono ukwenzela uIsrayeli inhlawulo yokuthula, lomsebenzi wonke wendlu kaNkulunkulu wethu. 34Sasesisenza inkatho yokuphosa mayelana lomnikelo wenkuni, abapristi, amaLevi, labantu, ukuziletha endlini kaNkulunkulu wethu, ngokwendlu yabobaba, ngezikhathi ezimisiweyo umnyaka ngomnyaka, zitshiswe phezu kwelathi le Nkosi uNkulunkulu wethu, njengokubhaliweyo emlayweni. 35Lokuletha izithelo zokuqala zomhlabathi wethu lezithelo zokuqala zesithelo sonke sesihlahla sonke umnyaka ngomnyaka endlini ye Nkosi; 36lokuletha amazibulo amadodana ethu lawezifuyo zethu, njengokubhalwe emlayweni, lamazibulo ezinkomo zethu lawezimvu zethu, endlini kaNkulunkulu wethu, kubapristi abasebenza endlini kaNkulunkulu wethu; 37lokokuqala kwenhlama yethu, leminikelo yethu, lezithelo zezihlahla zonke, iwayini elitsha, lamafutha, sikulethe kubapristi emakamelweni endlu kaNkulunkulu wethu, lokwetshumi komhlabathi wethu kumaLevi, ukuze lawomaLevi emukele okwetshumi kuyo yonke imizi yomsebenzi wethu. 38Umpristi-ke indodana kaAroni uzakuba kanye lamaLevi lapho amaLevi esemukela okwetshumi. LamaLevi azakwenyusa okwetshumi kokwetshumi endlini kaNkulunkulu wethu emakamelweni endlu yokuligugu. 39Ngoba abantwana bakoIsrayeli labantwana bamaLevi bazaletha umnikelo wamabele, iwayini elitsha, lamafutha, emakamelweni, ngoba lapho kulezitsha zendawo engcwele labapristi abasebenzayo labalindimasango labahlabeleli. Njalo kasiyikuyitshiya indlu kaNkulunkulu wethu.

Copyright information for Ndebele