Nehemiah 12

Abapristi lamaLevi abafika loZerubhabheli

1 Lalaba ngabapristi lamaLevi abenyuka loZerubhabheli indodana kaSalatiyeli, loJeshuwa: OSeraya, uJeremiya, uEzra, 2uAmariya, uMaluki, uHathushi, 3uShekaniya, uRehuma, uMeremothi, 4uIdo, uGinethoyi, uAbhiya, 5uMijamini, uMahadiya, uBiliga, 6uShemaya, loJoyaribi, uJedaya, 7uSalu, uAmoki, uHilikhiya, uJedaya. Laba babezinhloko zabapristi labafowabo ensukwini zikaJeshuwa. 8LamaLevi: OJeshuwa, uBinuwi, uKadimiyeli, uSherebiya, uJuda, uMathaniya, babephezu kokubonga, yena labafowabo. 9LoBakibukiya loUni, abafowabo, babeqondene labo emilindweni.

10UJeshuwa wasezala uJoyakimi, uJoyakimi wasezala uEliyashibi, uEliyashibi wasezala uJoyada, 11uJoyada wasezala uJonathani, uJonathani wasezala uJaduwa. 12Lensukwini zikaJoyakimi abapristi, inhloko zaboyise, babengo: OkaSeraya nguMeraya; okaJeremiya nguHananiya; 13okaEzra nguMeshulamu; okaAmariya nguJehohanani; 14okaMeliku nguJonathani; okaShebaniya nguJosefa; 15okaHarimi nguAdina; okaMerayothi nguHelikayi; 16okaIdo nguZekariya; okaGinethoni nguMeshulamu; 17okaAbhiya nguZikiri; okaMiniyamini, okaMowadiya nguPilitayi; 18okaBiliga nguShamuwa; okaShemaya nguJehonathani; 19lokaJoyaribi nguMathenayi; okaJedaya nguUzi; 20okaSalayi nguKalayi; okaAmoki nguEberi; 21okaHilikhiya nguHashabiya; okaJedaya nguNethaneli.

22AmaLevi ensukwini zikaEliyashibi, oJoyada loJohanani loJaduwa, babhalwa baba zinhloko zaboyise, labapristi kwaze kwaba ngumbuso kaDariyusi umPerisiya. 23Amadodana kaLevi, inhloko zaboyise, abhalwa egwalweni lwemilando, kwaze kwaba sensukwini zikaJohanani indodana kaEliyashibi. 24Lenhloko zamaLevi: OHashabiya, uSherebiya, loJeshuwa indodana kaKadimiyeli, labafowabo maqondana labo, ukudumisa lokubonga, njengomlayo kaDavida umuntu kaNkulunkulu, umlindo maqondana lomlindo. 25OMathaniya, loBakibukiya, uObadiya, uMeshulamu, uTalimoni, uAkubi, babengabalindimasango belinda umlindo eziphaleni zamasango. 26Labo babekhona ensukwini zikaJoyakimi indodana kaJeshuwa indodana kaJozadaki, lensukwini zikaNehemiya umbusi, loEzra umpristi, umbhali.

Inkonzo yokubongela ukwakhiwa komduli

27Lekwehlukaniselweni komduli weJerusalema badinga amaLevi evela ezindaweni zawo zonke ukuwaletha eJerusalema ukwenza ukwehlukaniswa, langentokozo, langokubonga, langokuhlabela, ngensimbi ezincencethayo, izigubhu zezintambo, langamachacho. 28Amadodana abahlabeleli asebuthana, njalo evela emagcekeni azingelezele iJerusalema, lemizini yamaNetofa, 29leBeti-Giligali, lelizweni leGeba leAzimavethi, ngoba abahlabeleli babezakhele imizi ezingelezele iJerusalema. 30Labapristi lamaLevi bazihlambulula, bahlambulula labantu lamasango lomduli.

31Ngasengisenza iziphathamandla zakoJuda zenyukele emdulini, ngamisa amaxuku amakhulu amabili okubonga lezindwendwe, elinye kwesokunene phezu komduli kusiya esangweni lomquba. 32Lemva kwawo kwahamba oHoshaya, lengxenye eyodwa kwezimbili yeziphathamandla zakoJuda, 33loAzariya, uEzra, loMeshulamu, 34uJuda, loBhenjamini, loShemaya, loJeremiya. 35Lakumadodana abapristi elezimpondo: OZekariya indodana kaJonathani indodana kaShemaya indodana kaMathaniya indodana kaMikhaya indodana kaZakuri indodana kaAsafi, 36labafowabo, oShemaya, loAzareli, uMilalayi, uGilalayi, uMahayi, uNethaneli, loJuda, uHanani, belezinto zokuhlabelela zikaDavida umuntu kaNkulunkulu, loEzra umbhali ephambi kwabo. 37Langasesangweni lomthombo, njalo maqondana labo, benyuka ngezinyathelo zomuzi kaDavida, emqansweni womduli, ngaphezu kwendlu kaDavida, kusiya esangweni lamanzi ngempumalanga. 38Lexuku lesibili lokubonga lahamba maqondana lalo, lami ngililandela, lengxenye eyodwa kwezimbili yabantu phezu komduli, kusukela ngaphezu komphotshongo wesithando somlilo kusiya emdulini obanzi, 39njalo kusukela ngaphezu kwesango lakoEfrayimi, langaphezu kwesango elidala, langaphezu kwesango lenhlanzi, lomphotshongo kaHananeli, lomphotshongo kaHameha, kusiya esangweni lezimvu; bema-ke esangweni labalindi. 40Womabili amaxuku okubonga asesima endlini kaNkulunkulu, lami, lengxenye eyodwa kwezimbili yababusi ilami. 41Labapristi: OEliyakhimi, uMahaseya, uMiniyamini, uMikhaya, uEliyowenayi, uZekariya, uHananiya, belezimpondo, 42loMahaseya, loShemaya, loEleyazare, loUzi, loJehohanani, loMalikiya, loElamu, loEzeri. Abahlabeleli basebezizwakalisa, loJezerahiya umboni. 43Basebehlaba mhlalokho imihlatshelo emikhulu, bathokoza, ngoba uNkulunkulu wabenza bathokoza ngentokozo enkulu; labesifazana labantwana labo bathokoza; kwaze kwathi intokozo yeJerusalema yezwakala khatshana.

Izabelo zabapristi lezamaLevi

44Ngalolosuku kwamiswa-ke amadoda phezu kwamakamelo wokuligugu, aweminikelo, awezithelo zokuqala, lawokwetshumi, ukuqoqela kuwo okuvela emasimini emizi izabelo zomlayo zabapristi lezamaLevi. Ngoba uJuda wathokoza ngabapristi lamaLevi ayemile. 45Abahlabeleli labalindimasango basebegcina imfanelo kaNkulunkulu wabo, lemfanelo yokuhlambulula, njengomlayo kaDavida loSolomoni indodana yakhe. 46Ngoba ensukwini zamandulo zikaDavida loAsafi kwakulezinhloko zabahlabeleli lezingoma zokudumisa lokubonga kuNkulunkulu. 47LoIsrayeli wonke ensukwini zikaZerubhabheli lensukwini zikaNehemiya banika izabelo zabahlabeleli labalindimasango, udaba losuku ngosuku lwalo; basebekungcwelisela amaLevi, lamaLevi akungcwelisela abantwana bakoAroni.

Copyright information for Ndebele