Nehemiah 12

Abapristi lamaLevi abafika loZerubhabheli

Lalaba ngabapristi lamaLevi abenyuka loZerubhabheli indodana kaSalatiyeli, loJeshuwa: OSeraya, uJeremiya, uEzra, uAmariya, uMaluki, uHathushi, uShekaniya, uRehuma, uMeremothi, uIdo, uGinethoyi, uAbhiya, uMijamini, uMahadiya, uBiliga, uShemaya, loJoyaribi, uJedaya, uSalu, uAmoki, uHilikhiya, uJedaya. Laba babezinhloko zabapristi labafowabo ensukwini zikaJeshuwa. LamaLevi: OJeshuwa, uBinuwi, uKadimiyeli, uSherebiya, uJuda, uMathaniya, babephezu kokubonga, yena labafowabo. LoBakibukiya loUni, abafowabo, babeqondene labo emilindweni.

10 UJeshuwa wasezala uJoyakimi, uJoyakimi wasezala uEliyashibi, uEliyashibi wasezala uJoyada, 11 uJoyada wasezala uJonathani, uJonathani wasezala uJaduwa. 12 Lensukwini zikaJoyakimi abapristi, inhloko zaboyise, babengo: OkaSeraya nguMeraya; okaJeremiya nguHananiya; 13 okaEzra nguMeshulamu; okaAmariya nguJehohanani; 14 okaMeliku nguJonathani; okaShebaniya nguJosefa; 15 okaHarimi nguAdina; okaMerayothi nguHelikayi; 16 okaIdo nguZekariya; okaGinethoni nguMeshulamu; 17 okaAbhiya nguZikiri; okaMiniyamini, okaMowadiya nguPilitayi; 18 okaBiliga nguShamuwa; okaShemaya nguJehonathani; 19 lokaJoyaribi nguMathenayi; okaJedaya nguUzi; 20 okaSalayi nguKalayi; okaAmoki nguEberi; 21 okaHilikhiya nguHashabiya; okaJedaya nguNethaneli.

22 AmaLevi ensukwini zikaEliyashibi, oJoyada loJohanani loJaduwa, babhalwa baba zinhloko zaboyise, labapristi kwaze kwaba ngumbuso kaDariyusi umPerisiya. 23 Amadodana kaLevi, inhloko zaboyise, abhalwa egwalweni lwemilando, kwaze kwaba sensukwini zikaJohanani indodana kaEliyashibi. 24 Lenhloko zamaLevi: OHashabiya, uSherebiya, loJeshuwa indodana kaKadimiyeli, labafowabo maqondana labo, ukudumisa lokubonga, njengomlayo kaDavida umuntu kaNkulunkulu, umlindo maqondana lomlindo. 25 OMathaniya, loBakibukiya, uObadiya, uMeshulamu, uTalimoni, uAkubi, babengabalindimasango belinda umlindo eziphaleni zamasango. 26 Labo babekhona ensukwini zikaJoyakimi indodana kaJeshuwa indodana kaJozadaki, lensukwini zikaNehemiya umbusi, loEzra umpristi, umbhali.

Inkonzo yokubongela ukwakhiwa komduli

27 Lekwehlukaniselweni komduli weJerusalema badinga amaLevi evela ezindaweni zawo zonke ukuwaletha eJerusalema ukwenza ukwehlukaniswa, langentokozo, langokubonga, langokuhlabela, ngensimbi ezincencethayo, izigubhu zezintambo, langamachacho. 28 Amadodana abahlabeleli asebuthana, njalo evela emagcekeni azingelezele iJerusalema, lemizini yamaNetofa, 29 leBeti-Giligali, lelizweni leGeba leAzimavethi, ngoba abahlabeleli babezakhele imizi ezingelezele iJerusalema. 30 Labapristi lamaLevi bazihlambulula, bahlambulula labantu lamasango lomduli.

31 Ngasengisenza iziphathamandla zakoJuda zenyukele emdulini, ngamisa amaxuku amakhulu amabili okubonga lezindwendwe, elinye kwesokunene phezu komduli kusiya esangweni lomquba. 32 Lemva kwawo kwahamba oHoshaya, lengxenye eyodwa kwezimbili yeziphathamandla zakoJuda, 33 loAzariya, uEzra, loMeshulamu, 34 uJuda, loBhenjamini, loShemaya, loJeremiya. 35 Lakumadodana abapristi elezimpondo: OZekariya indodana kaJonathani indodana kaShemaya indodana kaMathaniya indodana kaMikhaya indodana kaZakuri indodana kaAsafi, 36 labafowabo, oShemaya, loAzareli, uMilalayi, uGilalayi, uMahayi, uNethaneli, loJuda, uHanani, belezinto zokuhlabelela zikaDavida umuntu kaNkulunkulu, loEzra umbhali ephambi kwabo. 37 Langasesangweni lomthombo, njalo maqondana labo, benyuka ngezinyathelo zomuzi kaDavida, emqansweni womduli, ngaphezu kwendlu kaDavida, kusiya esangweni lamanzi ngempumalanga. 38 Lexuku lesibili lokubonga lahamba maqondana lalo, lami ngililandela, lengxenye eyodwa kwezimbili yabantu phezu komduli, kusukela ngaphezu komphotshongo wesithando somlilo kusiya emdulini obanzi, 39 njalo kusukela ngaphezu kwesango lakoEfrayimi, langaphezu kwesango elidala, langaphezu kwesango lenhlanzi, lomphotshongo kaHananeli, lomphotshongo kaHameha, kusiya esangweni lezimvu; bema-ke esangweni labalindi. 40 Womabili amaxuku okubonga asesima endlini kaNkulunkulu, lami, lengxenye eyodwa kwezimbili yababusi ilami. 41 Labapristi: OEliyakhimi, uMahaseya, uMiniyamini, uMikhaya, uEliyowenayi, uZekariya, uHananiya, belezimpondo, 42 loMahaseya, loShemaya, loEleyazare, loUzi, loJehohanani, loMalikiya, loElamu, loEzeri. Abahlabeleli basebezizwakalisa, loJezerahiya umboni. 43 Basebehlaba mhlalokho imihlatshelo emikhulu, bathokoza, ngoba uNkulunkulu wabenza bathokoza ngentokozo enkulu; labesifazana labantwana labo bathokoza; kwaze kwathi intokozo yeJerusalema yezwakala khatshana.

Izabelo zabapristi lezamaLevi

44 Ngalolosuku kwamiswa-ke amadoda phezu kwamakamelo wokuligugu, aweminikelo, awezithelo zokuqala, lawokwetshumi, ukuqoqela kuwo okuvela emasimini emizi izabelo zomlayo zabapristi lezamaLevi. Ngoba uJuda wathokoza ngabapristi lamaLevi ayemile. 45 Abahlabeleli labalindimasango basebegcina imfanelo kaNkulunkulu wabo, lemfanelo yokuhlambulula, njengomlayo kaDavida loSolomoni indodana yakhe. 46 Ngoba ensukwini zamandulo zikaDavida loAsafi kwakulezinhloko zabahlabeleli lezingoma zokudumisa lokubonga kuNkulunkulu. 47 LoIsrayeli wonke ensukwini zikaZerubhabheli lensukwini zikaNehemiya banika izabelo zabahlabeleli labalindimasango, udaba losuku ngosuku lwalo; basebekungcwelisela amaLevi, lamaLevi akungcwelisela abantwana bakoAroni.

Copyright information for Ndebele