Nehemiah 7

Ukumiswa kwabaphathi beJerusalema

1 Kwasekusithi umduli usuwakhiwe, sengimisile izivalo, abalindi bamasango labahlabeleli lamaLevi sebebekiwe, 2ngalaya uHanani umfowethu loHananiya umbusi wenqaba mayelana leJerusalema, ngoba wayenjengomuntu othembekileyo lowesaba uNkulunkulu okwedlula abanengi. 3Ngasengisithi kibo: Amasango eJerusalema kangavulwa lize litshise ilanga; besemi kabavale izivalo banxibe. Njalo umise abalindi kubahlali beJerusalema, ngulowo lalowo emlindweni wakhe, njalo ngulowo maqondana lendlu yakhe. 4Njalo umuzi wawubanzi inhlangothi zombili, umkhulu, kodwa abantu babebalutshwana phakathi kwawo, izindlu zingakakhiwa.

Amabizo ababuya ekuthunjweni

5UNkulunkulu wami wasenika enhliziyweni yami ukuthi ngibuthanise izikhulu lababusi labantu ukuthi babhalwe ngezizukulwana. Ngasengithola ugwalo lwezizukulwana zalabo abenyuka kuqala, ngathola kubhalwe kulo:

6Laba ngabantwana besigaba abenyuka bevela ekuthunjweni kwabathunjiweyo uNebukadinezari inkosi yeBhabhiloni abathumbayo; basebebuyela eJerusalema lakoJuda, ngulowo lalowo emzini wakibo, 7abafika loZerubhabheli, uJeshuwa, uNehemiya, uAzariya, uRahamiya, uNahamani, uMordekhayi, uBilishani, uMisiperethi, uBigivayi, uNehuma, uBahana.

Inani lamadoda esizwe sakoIsrayeli:
8Abantwana bakoParoshi: Izinkulungwane ezimbili lekhulu lamatshumi ayisikhombisa lambili. 9Abantwana bakoShefathiya: Amakhulu amathathu lamatshumi ayisikhombisa lambili. 10Abantwana bakoAra: Amakhulu ayisithupha lamatshumi amahlanu lambili. 11Abantwana bakoPahathi-Mowabi, babantwana bakoJeshuwa loJowabi: Izinkulungwane ezimbili lamakhulu ayisificaminwembili letshumi lesificaminwembili. 12Abantwana bakoElamu: Inkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi amahlanu lane. 13Abantwana bakoZathu: Amakhulu ayisificaminwembili lamatshumi amane lanhlanu. 14Abantwana bakoZakayi: Amakhulu ayisikhombisa lamatshumi ayisithupha. 15Abantwana bakoBinuwi: Amakhulu ayisithupha lamatshumi amane lesificaminwembili. 16Abantwana bakoBebayi: Amakhulu ayisithupha lamatshumi amabili lesificaminwembili. 17Abantwana bakoAzigadi: Izinkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu lamatshumi amabili lambili. 18Abantwana bakoAdonikamu: Amakhulu ayisithupha lamatshumi ayisithupha lesikhombisa. 19Abantwana bakoBigivayi: Izinkulungwane ezimbili lamatshumi ayisithupha lesikhombisa. 20Abantwana bakoAdini: Amakhulu ayisithupha lamatshumi amahlanu lanhlanu. 21Abantwana bakoAteri, bakoHezekhiya: Amatshumi ayisificamunwemunye lesificaminwembili. 22Abantwana bakoHashuma: Amakhulu amathathu lamatshumi amabili lesificaminwembili. 23Abantwana bakoBezayi: Amakhulu amathathu lamatshumi amabili lane. 24Abantwana bakoHarifi: Ikhulu letshumi lambili. 25Abantwana bakoGibeyoni: Amatshumi ayisificamunwemunye lanhlanu. 26Amadoda eBhethelehema leNetofa: Ikhulu lamatshumi ayisificaminwembili lesificaminwembili. 27Amadoda eAnathothi: Ikhulu lamatshumi amabili lesificaminwembili. 28Amadoda eBeti-Azimavethi: Amatshumi amane lambili. 29Amadoda eKiriyathi-Jeyarimi, iKefira, leBherothi: Amakhulu ayisikhombisa lamatshumi amane lantathu. 30Amadoda eRama leGeba: Amakhulu ayisithupha lamatshumi amabili lanye. 31Amadoda eMikimasi: Ikhulu lamatshumi amabili lambili. 32Amadoda eBhetheli leAyi: Ikhulu lamatshumi amabili lantathu. 33Amadoda enye iNebo: Amatshumi amahlanu lambili. 34Abantwana benye iElamu: Inkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi amahlanu lane. 35Abantwana beHarimi: Amakhulu amathathu lamatshumi amabili. 36Abantwana beJeriko: Amakhulu amathathu lamatshumi amane lanhlanu. 37Abantwana beLodi, iHadidi, leOno: Amakhulu ayisikhombisa lamatshumi amabili lanye. 38Abantwana beSenaha: Izinkulungwane ezintathu lamakhulu ayisificamunwemunye lamatshumi amathathu.

39Abapristi. Abantwana bakoJedaya, bendlu kaJeshuwa: Amakhulu ayisificamunwemunye lamatshumi ayisikhombisa lantathu. 40Abantwana bakoImeri: Inkulungwane lamatshumi amahlanu lambili. 41Abantwana bakoPashuri: Inkulungwane lamakhulu amabili lamatshumi amane lesikhombisa. 42Abantwana bakoHarimi: Inkulungwane letshumi lesikhombisa.

43AmaLevi. Abantwana bakoJeshuwa, bakoKadimiyeli, babantwana bakoHodeva: Amatshumi ayisikhombisa lane.

44Abahlabeleli. Abantwana bakoAsafi: Ikhulu lamatshumi amane lesificaminwembili.

45Abalindimasango. Abantwana bakoShaluma, abantwana bakoAteri, abantwana bakoTalimoni, abantwana bakoAkubi, abantwana bakoHatita, abantwana bakoShobayi: Ikhulu lamatshumi amathathu lesificaminwembili.

46AmaNethini. Abantwana bakoZiha, abantwana bakoHasufa, abantwana bakoTabhawothi, 47abantwana bakoKerosi, abantwana bakoSiya, abantwana bakoPadoni, 48abantwana bakoLebana, abantwana bakoHagaba, abantwana bakoShalimayi, 49abantwana bakoHanani, abantwana bakoGideli, abantwana bakoGahari, 50abantwana bakoReyaya, abantwana bakoRezini, abantwana bakoNekoda, 51abantwana bakoGazama, abantwana bakoUza, abantwana bakoPhaseya, 52abantwana bakoBhesayi, abantwana bakoMewunimi, abantwana bakoNefushesimi, 53abantwana abakoBakibuki, abantwana bakoHakufa, abantwana bakoHarihuri, 54abantwana bakoBazilithi, abantwana bakoMehida, abantwana bakoHarisha, 55abantwana bakoBarkosi, abantwana bakoSisera, abantwana bakoThama, 56abantwana bakoNeziya, abantwana bakoHatifa.

57Abantwana benceku zikaSolomoni. Abantwana bakoSotayi, abantwana bakoSoferethi, abantwana bakoPerida, 58abantwana bakoJahala, abantwana bakoDarkoni, abantwana bakoGideli, 59abantwana bakoShefathiya, abantwana bakoHathili, abantwana bakoPokerethi kaHazebayimi, abantwana bakoAmoni. 60Wonke amaNethini labantwana benceku zikaSolomoni: Amakhulu amathathu lamatshumi ayisificamunwemunye lambili. 61Laba ngabenyuka bevela eTeli-Mela, iTeli-Harisha, iKerubi, iAdoni, leImeri, kodwa babengelakutshengisa indlu yaboyise lenzalo yabo, uba bavela koIsrayeli yini. 62Abantwana bakoDelaya, abantwana bakoTobiya, abantwana bakoNekoda: Amakhulu ayisithupha lamatshumi amane lambili.

63Lakubapristi: Abantwana bakoHabaya, abantwana bakoHakozi, abantwana bakoBarizilayi, owayethethe emadodakazini kaBarizilayi umGileyadi ukuba ngumkakhe, wasebizwa ngebizo lawo. 64Laba badinga ukubhalwa kwabo oluhlwini lwababhaliweyo ngezizukulwana, kodwa kakutholakalanga; basebekhutshwa ebupristini njengabangcolileyo. 65Umbusi wasesithi kubo bangadli okwezingcwelengcwele, kuze kusukume umpristi oleUrimi leThumimi.

66Ibandla lonke lindawonye lalizinkulungwane ezingamatshumi amane lambili lamakhulu amathathu lamatshumi ayisithupha, 67ngaphandle kwenceku zabo lencekukazi zabo; lezi zazizinkulungwane eziyisikhombisa lamakhulu amathathu lamatshumi amathathu lesikhombisa; njalo babelabahlabeleli labahlabelelikazi abangamakhulu amabili lamatshumi amane lanhlanu. 68Amabhiza abo, amakhulu ayisikhombisa lamatshumi amathathu lesithupha; imbongolo zabo, amakhulu amabili lamatshumi amane lanhlanu; 69amakamela, amakhulu amane lamatshumi amathathu lanhlanu; obabhemi, inkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amabili.

70Ezinye-ke zenhloko zaboyise zanikela emsebenzini. Umbusi wanikela kokuligugu inhlamvu zegolide eziyinkulungwane, imiganu yokufafaza engamatshumi amahlanu, izigqoko zabapristi ezingamakhulu amahlanu lamatshumi amathathu. 71Lezinye zezinhloko zaboyise zanikela kokuligugu komsebenzi inhlamvu zegolide ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lamamane* esiliva azinkulungwane ezilikhulu letshumi. 72Lalokho abaseleyo babantu abakunikelayo kwakuzinhlamvu zegolide ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lamamane* esiliva azinkulungwane ezilikhulu lezigqoko zabapristi ezingamatshumi ayisithupha lesikhombisa. 73Abapristi lamaLevi labalindimasango labahlabeleli labanye babantu lamaNethini loIsrayeli wonke basebehlala emizini yabo.

Kwathi inyanga yesikhombisa isifikile, abantwana bakoIsrayeli babesemizini yabo.

Copyright information for Ndebele