Nehemiah 8

UEzra ufundela abantu umlayo

1 Bonke abantu basebebuthana njengamuntu munye egcekeni eliphambi kwesango lamanzi; bakhuluma kuEzra umbhali ukuletha ugwalo lomlayo kaMozisi, i Nkosi eyayiwulaye uIsrayeli. 2UEzra umpristi wasewuletha umlayo phambi kwebandla, kusukela kowesilisa kusiya kowesifazana, laye wonke owaqedisisa ukuzwa, ngosuku lokuqala lwenyanga yesikhombisa. 3Wasebala kuwo phambi kwegceke eliphambi kwesango lamanzi kusukela emadabukakusa kwaze kwaba semini enkulu, phambi kwabesilisa labesifazana labaqedisisayo; lendlebe zabo bonke abantu zazingasegwalweni lomlayo. 4UEzra umbhali wasesima phezu kwendawo ephakemeyo yamapulanka ababeyenzele loludaba. Leceleni kwakhe kwakumi oMathithiya loShema loAnaya loUriya loHilikhiya loMahaseya ngakwesokunene sakhe; langakwesokhohlo sakhe oPedaya, loMishayeli, loMalikiya, loHashuma, loHashibadana, uZekariya, uMeshulamu. 5UEzra wasevula ugwalo phambi kwamehlo abo bonke abantu; ngoba wayengaphezu kwabantu bonke; lapho eluvula, bonke abantu basukuma. 6UEzra waseyibusisa i Nkosi, uNkulunkulu omkhulu. Bonke abantu basebephendula bathi: Ameni, ameni, ngokuphakamisa izandla zabo; basebekhothama, bayikhonza i Nkosi ngobuso emhlabathini. 7OJeshuwa, loBani, loSherebiya, uJamini, uAkubi, uShabethayi, uHodiya, uMahaseya, uKelita, uAzariya, uJozabadi, uHanani, uPelaya, lamaLevi basebesenza abantu baqedisise umlayo, abantu besendaweni yabo. 8Basebebala egwalweni, emlayweni kaNkulunkulu, ngokucacileyo, bechasisa, bebenza bazwisise ekubaleni.

9UNehemiya owayengumbusi, lompristi uEzra umbhali, lamaLevi ayefundisa abantu, basebesithi ebantwini bonke: Lolusuku lungcwele e Nkosini uNkulunkulu wenu; lingalili njalo lingakhali inyembezi. Ngoba bonke abantu bakhala inyembezi lapho besizwa amazwi omlayo. 10Wasesithi kibo: Hambani, lidle okunonileyo, linathe okumnandi, lithumele izabelo kongalungiselwanga lutho; ngoba lolusuku lungcwele eNkosini yethu, njalo lingadabuki, ngoba intokozo ye Nkosi ingamandla enu. 11AmaLevi asebathulisa bonke abantu esithi: Thulani, ngoba lolusuku lungcwele, lingadabuki. 12Bonke abantu basebehamba ukuyakudla, lokunatha, lokuthumela izabelo, lokwenza intokozo enkulu, ngoba babewaqedisisile amazwi ababebazise wona.

13Langosuku lwesibili kwabuthana inhloko zaboyise zabo bonke abantu, abapristi, lamaLevi, kuEzra umbhali, ukuze baqedisise amazwi omlayo. 14Basebethola kubhaliwe emlayweni i Nkosi eyayiwulayile ngesandla sikaMozisi ukuthi abantwana bakoIsrayeli bahlale emadumbeni ngomkhosi ngenyanga yesikhombisa, 15lokuthi bazwakalise bedlulise isimemezelo kuyo yonke imizi yabo laseJerusalema besithi: Phumelani entabeni lilethe ingatsha zezihlahla zemihlwathi, lengatsha zezihlahla zamafutha, lengatsha zezihlahla zamamiteli*, lengatsha zamalala, lengatsha zezihlahla ezilamahlamvu aminyeneyo, ukwenza amadumba, njengokubhaliweyo. 16Basebephuma abantu, baziletha, bazenzela amadumba, ngulowo lalowo ephahleni lwakhe, lemagumeni abo, lemagumeni endlu kaNkulunkulu, legcekeni lesango lamanzi, legcekeni lesango lakoEfrayimi. 17Ibandla lonke lalabo ababebuyile ekuthunjweni basebesenza amadumba, bahlala emadumbeni. Ngoba kusukela ensukwini zikaJoshuwa indodana kaNuni kwaze kwaba yilolosuku abantwana bakoIsrayeli babengenzanga njalo. Kwasekusiba lentokozo enkulu kakhulu. 18Njalo usuku ngosuku kusukela esukwini lokuqala kwaze kwaba lusuku lokucina wabala egwalweni lomlayo kaNkulunkulu. Bawenza-ke umkhosi insuku eziyisikhombisa; kwathi ngosuku lwesificaminwembili kwaba lenhlangano enzulu, njengesimiso.

Copyright information for Ndebele