aEks. 19.1; 10.11,12.
bEks. 25.22.
cEks. 30.12; 38.26; Levi 26.2-51; 2 Sam. 24.2; 1 Lan. 21.2.
dEks. 16.16. Nani 1.18,20,22; 3.47; 1 Lan. 23.3,24.
eEks. 6.23.
f26.9.
g7.2. Eks. 18.21,25. 1 Lan. 27.16-22.
h1 Lan. 12.31; 16.41; 2 Lan. 28.15; 31.19. Ezra 8.20.
i26.64.
jEks. 38.26. Eks. 12.37; Nani 2.32; 11.21; 26.51.
k2.33; 26.57,58,62; 1 Lan. 6.
lEks. 38.21; 3.7,8; 4.15.
m3.23-38.
n10.17,21.
o3.10,38; 18.22.
p2.2,34.
q1.50.
r8.19; 16.22,46; 18.5. 1 Sam. 6.19. Levi 10.6.
s3.7,8,38; 8.26; 9.19,23; 18.3,4,5; 31.30,47; 1 Lan. 23.32; 2 Lan. 13.11.

Numbers 1

Ukubalwa kwabantwana bakoIsrayeli eSinayi

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi enkangala yeSinayi a  ethenteni lenhlangano, ngolokuqala lwenyanga yesibili, ngomnyaka wesibili emva kokuphuma kwabo elizweni leGibhithe, isithi b  : 2Thathani inani lonke lenhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, lenani lamabizo, wonke owesilisa c  , ngamakhanda abo d  . 3Kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni koIsrayeli, lizababala ngamabutho abo, wena loAroni. 4Kuzakuba lani indoda kuleso lalesosizwe, ileyo laleyo eyinhloko yendlu yaboyise.

5Lala ngamabizo amadoda azakuma lani. KoRubeni: UElizuri indodana kaShedewuri. 6KoSimeyoni: UShelumiyeli indodana kaZurishadayi. 7KoJuda: UNashoni indodana kaAminadaba e  . 8KoIsakari: UNethaneli indodana kaZuwari. 9KoZebuluni: UEliyabi indodana kaHeloni. 10Kubantwana bakoJosefa, koEfrayimi: UElishama indodana kaAmihudi; koManase: UGamaliyeli indodana kaPedazuri. 11KoBhenjamini: UAbidani indodana kaGideyoni. 12KoDani: UAhiyezeri indodana kaAmishadayi. 13KoAsheri: UPagiyeli indodana kaOkirani. 14KoGadi: UEliyasafi indodana kaDehuweli. 15KoNafithali: UAhira indodana kaEnani. 16Yibo ababizwayo benhlangano f  , iziphathamandla zezizwe zaboyise, inhloko zezinkulungwane zakoIsrayeli g  .

17OMozisi loAroni basebethatha lawomadoda aqanjwe ngamabizo h  . 18Bahlanganisa inhlangano yonke ngolokuqala lwenyanga yesibili; babala ngenhlanga zabo ngensendo zabo ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, ngamakhanda abo. 19Njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi wababala ngokunjalo enkangala yeSinayi.

20Njalo abantwana bakoRubeni, izibulo likaIsrayeli, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, ngamakhanda abo, wonke owesilisa kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 21labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoRubeni, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amane lesithupha lamakhulu amahlanu.

22Kubantwana bakoSimeyoni, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, labo ababalwayo, ngokwenani lamabizo, ngamakhanda abo, wonke owesilisa kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 23labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoSimeyoni, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amahlanu lesificamunwemunye lamakhulu amathathu.

24Kubantwana bakoGadi, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 25labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoGadi, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amane lanhlanu lamakhulu ayisithupha lamatshumi amahlanu.

26Kubantwana bakoJuda, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 27labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoJuda, babeyizinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa lane lamakhulu ayisithupha.

28Kubantwana bakoIsakari, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 29labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoIsakari, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amahlanu lane lamakhulu amane.

30Kubantwana bakoZebuluni, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 31labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoZebuluni, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amahlanu lesikhombisa lamakhulu amane.

32Kubantwana bakoJosefa, kubantwana bakoEfrayimi, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 33labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoEfrayimi, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amane lamakhulu amahlanu.

34Kubantwana bakoManase, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 35labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoManase, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amathathu lambili lamakhulu amabili.

36Kubantwana bakoBhenjamini, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 37labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoBhenjamini, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amathathu lanhlanu lamakhulu amane.

38Kubantwana bakoDani, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 39labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoDani, babeyizinkulungwane ezingamatshumi ayisithupha lambili lamakhulu ayisikhombisa.

40Kubantwana bakoAsheri, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 41labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoAsheri, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amane lanye lamakhulu amahlanu.

42Abantwana bakoNafithali, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 43labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoNafithali, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amahlanu lantathu lamakhulu amane.

44Yibo laba ababalwayo, oMozisi loAroni abababalayo, leziphathamandla zakoIsrayeli, amadoda alitshumi lambili, yileso laleso singesendlu yaboyise i  . 45Babenjalo bonke ababalwayo babantwana bakoIsrayeli, ngezindlu zaboyise, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni koIsrayeli. 46Ngakho bonke ababalwayo babeyizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lantathu lamakhulu amahlanu lamatshumi amahlanu j  .

AmaLevi azakhonza ethabhanekeleni

47Kodwa amaLevi, ngezindlu zaboyise, kawabalwanga phakathi kwabo k  . 48Ngoba i Nkosi yayikhulume kuMozisi yathi: 49Kuphela isizwe sakoLevi ungasibali, ungathathi inani lonke laso phakathi kwabantwana bakoIsrayeli; 50kodwa wena, misa amaLevi phezu kwethabhanekele lobufakazi, laphezu kwazo zonke izitsha zalo l  , laphezu kwakho konke okwalo. Wona azathwala ithabhanekele lazo zonke izitsha zalo; futhi wona azakhonza kulo, amise amathente awo azingelezele ithabhanekele m  . 51Lekusukeni kwethabhanekele amaLevi azalidiliza, lekumisweni kwethabhanekele amaLevi azalimisa n  . Lowemzini osondelayo uzabulawa o  . 52Abantwana bakoIsrayeli bazamisa-ke amathente abo, kube ngulowo lalowo enkambeni yakhe, lalowo lalowo ngophawu lwakhe, ngokwamabutho abo p  . 53Kodwa amaLevi azamisa amathente awo azingeleze ithabhanekele lobufakazi q  , ukuze kungabi lolaka phezu kwenhlangano yabantwana bakoIsrayeli r  ; amaLevi azagcina-ke umlindo wethabhanekele lobufakazi s  . 54Abantwana bakoIsrayeli basebesenza njengakho konke i Nkosi eyayimlaye khona uMozisi, benza njalo.

Copyright information for Ndebele