aEks. 19.1; 10.11,12.
bEks. 25.22.
cEks. 30.12; 38.26; Levi 26.2-51; 2 Sam. 24.2; 1 Lan. 21.2.
dEks. 16.16. Nani 1.18,20,22; 3.47; 1 Lan. 23.3,24.
eEks. 6.23.
f26.9.
g7.2. Eks. 18.21,25. 1 Lan. 27.16-22.
h1 Lan. 12.31; 16.41; 2 Lan. 28.15; 31.19. Ezra 8.20.
i26.64.
jEks. 38.26. Eks. 12.37; Nani 2.32; 11.21; 26.51.
k2.33; 26.57,58,62; 1 Lan. 6.
lEks. 38.21; 3.7,8; 4.15.
m3.23-38.
n10.17,21.
o3.10,38; 18.22.
p2.2,34.
q1.50.
r8.19; 16.22,46; 18.5. 1 Sam. 6.19. Levi 10.6.
s3.7,8,38; 8.26; 9.19,23; 18.3,4,5; 31.30,47; 1 Lan. 23.32; 2 Lan. 13.11.

Numbers 1

Ukubalwa kwabantwana bakoIsrayeli eSinayi

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi enkangala yeSinayi a  ethenteni lenhlangano, ngolokuqala lwenyanga yesibili, ngomnyaka wesibili emva kokuphuma kwabo elizweni leGibhithe, isithi b : Thathani inani lonke lenhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, lenani lamabizo, wonke owesilisa c , ngamakhanda abo d . Kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni koIsrayeli, lizababala ngamabutho abo, wena loAroni. Kuzakuba lani indoda kuleso lalesosizwe, ileyo laleyo eyinhloko yendlu yaboyise.

Lala ngamabizo amadoda azakuma lani. KoRubeni: UElizuri indodana kaShedewuri. KoSimeyoni: UShelumiyeli indodana kaZurishadayi. KoJuda: UNashoni indodana kaAminadaba e . KoIsakari: UNethaneli indodana kaZuwari. KoZebuluni: UEliyabi indodana kaHeloni. 10 Kubantwana bakoJosefa, koEfrayimi: UElishama indodana kaAmihudi; koManase: UGamaliyeli indodana kaPedazuri. 11 KoBhenjamini: UAbidani indodana kaGideyoni. 12 KoDani: UAhiyezeri indodana kaAmishadayi. 13 KoAsheri: UPagiyeli indodana kaOkirani. 14 KoGadi: UEliyasafi indodana kaDehuweli. 15 KoNafithali: UAhira indodana kaEnani. 16 Yibo ababizwayo benhlangano f , iziphathamandla zezizwe zaboyise, inhloko zezinkulungwane zakoIsrayeli g .

17 OMozisi loAroni basebethatha lawomadoda aqanjwe ngamabizo h . 18 Bahlanganisa inhlangano yonke ngolokuqala lwenyanga yesibili; babala ngenhlanga zabo ngensendo zabo ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, ngamakhanda abo. 19 Njengokulaya kwe Nkosi kuMozisi wababala ngokunjalo enkangala yeSinayi.

20 Njalo abantwana bakoRubeni, izibulo likaIsrayeli, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, ngamakhanda abo, wonke owesilisa kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 21 labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoRubeni, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amane lesithupha lamakhulu amahlanu.

22 Kubantwana bakoSimeyoni, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, labo ababalwayo, ngokwenani lamabizo, ngamakhanda abo, wonke owesilisa kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 23 labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoSimeyoni, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amahlanu lesificamunwemunye lamakhulu amathathu.

24 Kubantwana bakoGadi, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 25 labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoGadi, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amane lanhlanu lamakhulu ayisithupha lamatshumi amahlanu.

26 Kubantwana bakoJuda, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 27 labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoJuda, babeyizinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa lane lamakhulu ayisithupha.

28 Kubantwana bakoIsakari, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 29 labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoIsakari, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amahlanu lane lamakhulu amane.

30 Kubantwana bakoZebuluni, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 31 labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoZebuluni, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amahlanu lesikhombisa lamakhulu amane.

32 Kubantwana bakoJosefa, kubantwana bakoEfrayimi, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 33 labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoEfrayimi, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amane lamakhulu amahlanu.

34 Kubantwana bakoManase, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 35 labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoManase, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amathathu lambili lamakhulu amabili.

36 Kubantwana bakoBhenjamini, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 37 labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoBhenjamini, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amathathu lanhlanu lamakhulu amane.

38 Kubantwana bakoDani, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 39 labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoDani, babeyizinkulungwane ezingamatshumi ayisithupha lambili lamakhulu ayisikhombisa.

40 Kubantwana bakoAsheri, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 41 labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoAsheri, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amane lanye lamakhulu amahlanu.

42 Abantwana bakoNafithali, izizukulwana zabo, ngensendo zabo, ngezindlu zaboyise, ngokwenani lamabizo, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni; 43 labo ababaliweyo kubo, esizweni sakoNafithali, babeyizinkulungwane ezingamatshumi amahlanu lantathu lamakhulu amane.

44 Yibo laba ababalwayo, oMozisi loAroni abababalayo, leziphathamandla zakoIsrayeli, amadoda alitshumi lambili, yileso laleso singesendlu yaboyise i . 45 Babenjalo bonke ababalwayo babantwana bakoIsrayeli, ngezindlu zaboyise, kusukela koleminyaka engamatshumi amabili langaphezulu, bonke abaphuma ukuya ebuthweni koIsrayeli. 46 Ngakho bonke ababalwayo babeyizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lantathu lamakhulu amahlanu lamatshumi amahlanu j .

AmaLevi azakhonza ethabhanekeleni

47 Kodwa amaLevi, ngezindlu zaboyise, kawabalwanga phakathi kwabo k . 48 Ngoba i Nkosi yayikhulume kuMozisi yathi: 49 Kuphela isizwe sakoLevi ungasibali, ungathathi inani lonke laso phakathi kwabantwana bakoIsrayeli; 50 kodwa wena, misa amaLevi phezu kwethabhanekele lobufakazi, laphezu kwazo zonke izitsha zalo l , laphezu kwakho konke okwalo. Wona azathwala ithabhanekele lazo zonke izitsha zalo; futhi wona azakhonza kulo, amise amathente awo azingelezele ithabhanekele m . 51 Lekusukeni kwethabhanekele amaLevi azalidiliza, lekumisweni kwethabhanekele amaLevi azalimisa n . Lowemzini osondelayo uzabulawa o . 52 Abantwana bakoIsrayeli bazamisa-ke amathente abo, kube ngulowo lalowo enkambeni yakhe, lalowo lalowo ngophawu lwakhe, ngokwamabutho abo p . 53 Kodwa amaLevi azamisa amathente awo azingeleze ithabhanekele lobufakazi q , ukuze kungabi lolaka phezu kwenhlangano yabantwana bakoIsrayeli r ; amaLevi azagcina-ke umlindo wethabhanekele lobufakazi s . 54 Abantwana bakoIsrayeli basebesenza njengakho konke i Nkosi eyayimlaye khona uMozisi, benza njalo.

Copyright information for Ndebele