aEks. 25.18.
bIsa. 1.13.
cJer. 4.5. Jow. 2.15.
d1.16; 7.2. Eks. 18.21.
e31.6.
f2.3; 10.14.
g2.10; 10.18.
h31.6.
i10.9. Jow. 2.1.
j1 Lan. 15.24; 2 Lan. 13.12. Josh. 6.4.
k31.6; 2 Lan. 13.14. Josh. 6.5.
lHlu. 2.18; 4.3.
mGen. 8.1.
n2 Lan. 5.12; 7.6; 29.26. Ezra 3.10. Neh. 12.35. Nani 29.1. Levi 23.24.
oHlab. 81.3. Nani 28.11.
p9.17.
qEks. 19.1,2. Nani 1.1; 9.5.
rEks. 40.36.
sGen. 14.6; 21.21. Nani 12.16; 13.3,26. Dute. 1.1.
t10.5,6; 2.9,16,24,31,34.
u2.3-9.
v1.7-9.
w1.51.
x4.24,31; 7.6-8.
y2.10-16.
z1.5,6,14.
aa4.4,15; 7.9.
ab2.18-24.
ac1.10,11.
ad2.25-31.
aeJosh. 6.9.
af1.12,13,15.
agEks. 2.18.
ahGen. 12.7.
aiGen. 32.12. Eks. 3.8; 6.7,8.
ajJobe 29.15.
ak10.29. Hlu. 1.16; 4.11.
alEks. 3.1.
amDute. 1.33. Hez. 20.6; Josh. 3.3,4,6.
anHlab. 132.8; Jer. 31.2.
aoEks. 13.21.
apHlab. 68.1,2.

Numbers 10

Impondo zesiliva

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Zenzele impondo ezimbili zesiliva, uzenze zibe ngumsebenzi okhandiweyo a ; njalo zizakuba ngezakho ekubizeni inhlangano lekusukeni kwezinkamba b . Uba bezivuthela inhlangano yonke izabuthana kuwe emnyango wethente lenhlangano c . Kodwa uba bevuthela olulodwa, iziphathamandla, inhloko zezinkulungwane zakoIsrayeli zizabuthana kuwe d . Lapho lihlaba umkhosi e , izinkamba ezimise ngempumalanga zizasuka f . Lalapho lihlaba umkhosi ngokwesibili, izinkamba ezimise ngeningizimu zizasuka g . Bazahlaba umkhosi h  ukuze zisuke. Kodwa ekubuthaniseni ibandla lizavuthela impondo, kodwa lingahlabi umkhosi i . Njalo amadodana kaAroni, abapristi, azavuthela izimpondo j . Zizakuba kini yisimiso esilaphakade ezizukulwaneni zenu. Njalo lapho liphuma impi elizweni lakini ukuyakulwa lesitha k  esilicindezelayo l , lihlabe umkhosi ngezimpondo, njalo likhunjulwe phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wenu, lisindiswe ezitheni zenu m . 10 Langosuku lwentokozo yenu, lemikhosini yenu emisiweyo n , lekuthwaseni kwenyanga zenu, lizavuthela izimpondo phezu kweminikelo yenu yokutshiswa laphezu kwemihlatshelo yeminikelo yenu yokuthula o , ukuze ibe kini yisikhumbuzo phambi kukaNkulunkulu wenu. Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu.

Ukusuka kwabantwana bakoIsrayeli eSinayi

11 Kwasekusithi ngomnyaka wesibili, ngenyanga yesibili, ngolwamatshumi amabili lwenyanga, iyezi laphakanyiswa lisuka phezu kwethabhanekele lobufakazi p . 12 Abantwana bakoIsrayeli basebesuka enkangala yeSinayi q  ngokwenhambo zabo r ; leyezi lema enkangala yeParani s . 13 Basebesuka okokuqala ngokomlayo we Nkosi ngesandla sikaMozisi t .

14 Kwasekusuka uphawu lwenkamba yabantwana bakoJuda kuqala ngamabutho abo u ; laphezu kwebutho lakhe kwakunguNashoni indodana kaAminadaba v . 15 Laphezu kwebutho lesizwe sabantwana bakoIsakari kwakunguNethaneli indodana kaZuwari. 16 Laphezu kwebutho lesizwe sabantwana bakoZebuluni kwakunguEliyabi indodana kaHeloni. 17 Ithabhanekele laselidilizwa; amadodana kaGerishoni lamadodana kaMerari asesuka w , ethwele ithabhanekele x .

18 Kwasekusuka uphawu lwenkamba yakoRubeni ngamabutho abo y ; laphezu kwebutho lakhe kwakunguElizuri indodana kaShedewuri z . 19 Laphezu kwebutho lesizwe sabantwana bakoSimeyoni kwakunguShelumiyeli indodana kaZurishadayi. 20 Laphezu kwebutho lesizwe sabantwana bakoGadi kwakunguEliyasafi indodana kaDehuweli. 21 Kwasekusuka amaKohathi ethwele indlu engcwele, labanye bamisa ithabhanekele, engakafiki aa .

22 Kwasekusuka uphawu lwenkamba yabantwana bakoEfrayimi ngamabutho abo ab ; laphezu kwebutho lakhe kwakunguElishama indodana kaAmihudi ac . 23 Laphezu kwebutho lesizwe sabantwana bakoManase kwakunguGamaliyeli indodana kaPedazuri. 24 Laphezu kwebutho lesizwe sabantwana bakoBhenjamini kwakunguAbidani indodana kaGideyoni.

25 Kwasekusuka uphawu lwenkamba yabantwana bakoDani ngamabutho abo ad ; babengabokucina ezinkambeni zonke ae ; laphezu kwebutho lakhe kwakunguAhiyezeri indodana kaAmishadayi af . 26 Laphezu kwebutho lesizwe sabantwana bakoAsheri kwakunguPagiyeli indodana kaOkirani. 27 Laphezu kwebutho lesizwe sabantwana bakoNafithali kwakunguAhira indodana kaEnani. 28 Lokhu yikusuka kwabantwana bakoIsrayeli ngamabutho abo, ekusukeni kwabo.

29 UMozisi wasesithi kuHobabi indodana kaRehuweli umMidiyani, uyisezala kaMozisi ag : Thina siyasuka siya endaweni i Nkosi eyathi ngayo: Ngizalipha yona. Hamba lathi; sizakwenzela okuhle ah , ngoba i Nkosi ikhulume okuhle ngoIsrayeli ai . 30 Wasesithi kuye: Kangiyikuhamba, kodwa-ke ngizakuya elizweni lakithi lezihlotsheni zami. 31 Wasesithi: Ake ungasitshiyi, ngoba uyazi lapho esingamisa khona inkamba enkangala, uzakuba ngamehlo ethu aj . 32 Kuzakuthi-ke, uba uhamba lathi, yebo, kuzakwenzeka lokho okuhle okungakho i Nkosi ezasenzela okuhle, sizakwenzela okuhle ak .

33 Basuka-ke entabeni ye Nkosi, uhambo lwensuku ezintathu al ; lomtshokotsho wesivumelwano se Nkosi wahamba phambi kwabo uhambo lwensuku ezintathu am , ukuze ubadingele indawo yokuphumula an . 34 Leyezi le Nkosi laliphezu kwabo emini, ekusukeni kwabo enkambeni ao . 35 Kwasekusithi ekusukeni komtshokotsho, uMozisi wathi: Vuka,  Nkosi, kazichitheke-ke izitha zakho, lalabo abakuzondayo kababaleke phambi kwakho ap . 36 Ekumisweni kwawo wathi: Buyela,  Nkosi, kuzinkulungwane ezilitshumi zezinkulungwane zakoIsrayeli.

Copyright information for Ndebele